Numer 09/2014

Sługa Boży kar­dy­nał Ste­fan Wy­szyń­ski już jako dziecko miał ge­nialną in­tu­icję. Gdy zmarła jego mama, a był wtedy za­le­d­wie dzie­wię­cio­lat­kiem, po­cie­chy i zro­zu­mie­nia szu­kał u Matki Naj­święt­szej. Po la­tach, w dniu pry­mi­cji na Ja­snej Gó­rze po­wie­dział: „Po­je­cha­łem z pry­mi­cją na Ja­sna Górę, aby mieć Matkę...… Dalej

Ko­biecy wy­gląd, głos, uśmiech czy spo­sób po­ru­sza­nia się wy­ra­żają wdzięk i har­mo­nię nie­osią­galną dla męż­czy­zny. Ko­bieta jest wraż­liwa na piękno kształ­tów, ko­lo­rów i za­pa­chów, ale też na piękno we­wnętrzne: psy­chiczne, mo­ralne i du­chowe. Jed­nak współ­cze­sny świat nie lan­suje ko­biet pięk­nych, mą­drych i skrom­nych. Ide­ałem jest… Dalej

Św. Jan Pa­weł II wzy­wał do stwo­rze­nia no­wego fe­mi­ni­zmu. Czyli ja­kiego? I czy to we­zwa­nie jest wciąż aktualne?

Fe­mi­nizm sta­wia w cen­trum ko­bietę i walkę o jej rów­no­upraw­nie­nie. Jego po­czątki jako ru­chu ma­so­wego przy­pa­dają na XIX w. Fe­mi­nistki do­ma­gały się dla ko­biet prawa wy­bor­czego, re­formy prawa… Dalej

Dro­dzy chłopcy i dziew­częta, po­dą­żaj­cie z en­tu­zja­zmem swych mło­dych serc za Chry­stu­sem. Tylko On może uci­szyć lęk czło­wieka. Pa­trz­cie na Je­zusa głę­bią wa­szych serc i umy­słów! On jest wa­szym nie­od­łącz­nym przy­ja­cie­lem. Po­znań, 1997 r.

Ma­ryja, po­nie­waż jest Matką Au­tora ła­ski, jest Matką ła­ski Bo­żej. Za­wierz­cie się… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry,

Wie­cie, że Duch Święty sta­nowi to, co oży­wia, siłę ży­ciową Ko­ścioła i każ­dego chrze­ści­ja­nina z osobna: jest mi­ło­ścią Boga, który z na­szego serca czyni swoje miesz­ka­nie i wcho­dzi w ko­mu­nię z nami. Jest On za­wsze z nami. Jest… Dalej

Szczęść Boże!

Je­den z re­ko­lek­cjo­ni­stów po­wie­dział kie­dyś, zu­peł­nie lek­ce­wa­żąc wie­dzę z za­kresu ję­zy­ko­znaw­stwa, że słowa „Ma­ryja” i „Matka” mają wspólny rdzeń. Mam jed­nak pew­ność, że ta wy­po­wiedź nie wy­ni­kała z fi­lo­lo­gicz­nej igno­ran­cji, cho­dziło tu o jej du­chowy, a na­wet nad­przy­ro­dzony wymiar.

Mo­żemy za­uwa­żyć, że Ma­ryja… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: