Numer 09/2014

Słu­ga Bo­ży kar­dy­nał Ste­fan Wy­szyń­ski już ja­ko dziec­ko miał ge­nial­ną in­tu­icję. Gdy zmar­ła je­go ma­ma, a był wte­dy za­le­d­wie dzie­wię­cio­lat­kiem, po­cie­chy i zro­zu­mie­nia szu­kał u Mat­ki Naj­święt­szej. Po la­tach, w dniu pry­mi­cji na Ja­snej Gó­rze po­wie­dział: „Po­je­cha­łem z pry­mi­cją na Ja­sna Gó­rę, aby mieć Mat­kę... Mat­kę, któ­ra już bę­dzie za­wszeˮ.

Co Bi­blia mó­wi o ma­cie­rzyń­stwie Ma­ryi?… Czytaj dalej

Ko­bie­cy wy­gląd, głos, uśmiech czy spo­sób po­ru­sza­nia się wy­ra­ża­ją wdzięk i har­mo­nię nie­osią­gal­ną dla męż­czy­zny. Ko­bie­ta jest wraż­li­wa na pięk­no kształ­tów, ko­lo­rów i za­pa­chów, ale też na pięk­no we­wnętrz­ne: psy­chicz­ne, mo­ral­ne i du­cho­we. Jed­nak współ­cze­sny świat nie lan­su­je ko­biet pięk­nych, mą­drych i skrom­nych. Ide­ałem jest ko­bie­ta wy­zwo­lo­na, nie­za­leż­na i sek­sow­na.

Od cie­bie za­le­ży

„Stać… Czytaj dalej

Św. Jan Pa­weł II wzy­wał do stwo­rze­nia no­we­go fe­mi­ni­zmu. Czy­li ja­kie­go? I czy to we­zwa­nie jest wciąż ak­tu­al­ne?

Fe­mi­nizm sta­wia w cen­trum ko­bie­tę i wal­kę o jej rów­no­upraw­nie­nie. Je­go po­cząt­ki ja­ko ru­chu ma­so­we­go przy­pa­da­ją na XIX w. Fe­mi­nist­ki do­ma­ga­ły się dla ko­biet pra­wa wy­bor­cze­go, re­for­my pra­wa ro­dzin­ne­go i po­pra­wy by­tu. Gdy więk­szość tych po­stu­la­tów zo­sta­ła… Czytaj dalej

Dro­dzy chłop­cy i dziew­czę­ta, po­dą­żaj­cie z en­tu­zja­zmem swych mło­dych serc za Chry­stu­sem. Tyl­ko On mo­że uci­szyć lęk czło­wie­ka. Pa­trz­cie na Je­zu­sa głę­bią wa­szych serc i umy­słów! On jest wa­szym nie­od­łącz­nym przy­ja­cie­lem. Po­znań, 1997 r.

Ma­ry­ja, po­nie­waż jest Mat­ką Au­to­ra ła­ski, jest Mat­ką ła­ski Bo­żej. Za­wierz­cie się Jej z peł­ną uf­no­ścią! Za­ja­śnie­je­cie pięk­no­ścią Chry­stu­sa. Otwar­ci… Czytaj dalej

Dro­dzy bra­cia i sio­stry,

Wie­cie, że Duch Świę­ty sta­no­wi to, co oży­wia, si­łę ży­cio­wą Ko­ścio­ła i każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na z osob­na: jest mi­ło­ścią Bo­ga, któ­ry z na­sze­go ser­ca czy­ni swo­je miesz­ka­nie i wcho­dzi w ko­mu­nię z na­mi. Jest On za­wsze z na­mi. Jest w nas za­wsze, w na­szym ser­cu. (…)

Pierw­szym da­rem Du­cha Świę­te­go we­dług te­go tra­dy­cyj­ne­go wy­ka­zu jest dar mą­dro­ści.… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Je­den z re­ko­lek­cjo­ni­stów po­wie­dział kie­dyś, zu­peł­nie lek­ce­wa­żąc wie­dzę z za­kre­su ję­zy­ko­znaw­stwa, że sło­wa „Ma­ry­ja” i „Mat­ka” ma­ją wspól­ny rdzeń. Mam jed­nak pew­ność, że ta wy­po­wiedź nie wy­ni­ka­ła z fi­lo­lo­gicz­nej igno­ran­cji, cho­dzi­ło tu o jej du­cho­wy, a na­wet nad­przy­ro­dzo­ny wy­miar.

Mo­że­my za­uwa­żyć, że Ma­ry­ja jest wzo­rem i pa­tron­ką ma­cie­rzyń­stwa, a na­wet ro­dzi­ciel­stwa. Ja­ko czło­wiek by­ła omyl­na,… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: