Numer 08/2014

Przy­zwo­le­nie na abor­cję to zja­wi­sko, któ­re znik­nie. Tak jak zni­kło pa­no­szą­ce się wie­le lat w czę­ści spo­łe­czeństw sze­ro­kie przy­zwo­le­nie na od­bie­ra­nie praw czło­wie­ka (a wraz z ni­mi czę­sto i pra­wa do ży­cia) czar­no­skó­rym nie­wol­ni­kom czy nie-Aryj­czy­kom.

Że­by wy­ko­rzy­stać dru­gie­go czło­wie­ka do wła­snych ce­lów, czę­sto za­czy­na­no od od­bie­ra­nia mu sta­tu­su czło­wie­czeń­stwa. Ina­czej ci, co… Czytaj dalej

Ka­to­lic­ka ety­ka sek­su­al­na jest wy­ma­ga­ją­ca. A kto ją od­rzu­ca, czę­sto szu­ka uspra­wie­dli­wie­nia.

Stąd bio­rą się mi­ty, ma­ją­ce po­ka­zać, że na­uka Ko­ścio­ła mi­ja się z ży­ciem. Ale czy rze­czy­wi­ście?

Mit 1: Mu­si­my się wy­pró­bo­wać!

To mit uspra­wie­dli­wia­ją­cy miesz­ka­nie przed ślu­bem, mi­tycz­ny z kil­ku po­wo­dów.

Po pierw­sze, więk­szość par de­kla­ru­je, że za­miesz­ka­ło ra­zem, aby by­ło… Czytaj dalej

Je­śli chcesz wie­dzieć, po co ży­jesz, je­śli chcesz znać war­tość wspól­no­ty lu­dzi, je­śli chcesz za­uwa­żać pięk­no ota­cza­ją­ce­go cię świa­ta, to… ucz się świę­to­wać!

Świę­to­wa­nie u pierw­szych chrze­ści­jan

W Ko­ście­le pierw­szych wie­ków od sa­me­go po­cząt­ku chrze­ści­jań­stwa świę­to­wa­no przede wszyst­kim zmar­twych­wsta­nie Pa­na Je­zu­sa – Zba­wi­cie­la świa­ta, któ­ry w ten spo­sób od­no­wił stwo­rze­nie, dał po­czą­tek… Czytaj dalej

Cha­ry­zma­ty Du­cha Świę­te­go po­ma­ga­ją wam spo­tkać Chry­stu­sa, po­głę­bić za­ży­łość z Nim, two­rzyć ko­mu­nię Ko­ścio­ła i cie­szyć się nią. Wa­ty­kan, 1997 r.

Choć dro­ga do świę­to­ści jest trud­na, wszyst­ko mo­że­my w Tym, któ­ry jest na­szym Od­ku­pi­cie­lem. Nie zwra­caj­cie się za­tem do ni­ko­go po­za Je­zu­sem. Nie szu­kaj­cie gdzie in­dziej te­go, co tyl­ko On mo­że wam… Czytaj dalej

Dro­dzy bra­cia i sio­stry,

Ewan­ge­lia (…) opo­wia­da nam o wskrze­sze­niu Ła­za­rza. Jest to punkt kul­mi­na­cyj­ny cu­dow­nych „zna­ków” do­ko­na­nych przez Je­zu­sa: czyn zbyt wiel­ki, w spo­sób zbyt wi­docz­ny bo­ski, aby mógł być to­le­ro­wa­ny przez ar­cy­ka­pła­nów, któ­rzy gdy do­wie­dzie­li się o tym fak­cie, po­wzię­li de­cy­zję o za­bi­ciu Je­zu­sa (por. J 11, 53).

Ła­zarz był już od trzech dni… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że,

W cza­sie świą­tecz­nym chy­ba naj­waż­niej­sze są ży­cze­nia. Bo prze­cież ży­cze­niem Pa­na Bo­ga by­ło i jest, by każ­dy czło­wiek sko­rzy­stał z Od­ku­pie­nia. Po to Syn Bo­ży przy­jął ludz­kie cia­ło, aby otwo­rzyć przed na­mi bra­my nie­ba. Po­wta­rza­jąc Bo­że ma­rze­nia, ży­czy­my rze­czy­wi­ście te­go, co naj­lep­sze. A na mar­gi­ne­sie: sta­raj­my się za­wsze o tym pa­mię­tać przy… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: