Numer 08/2014

Przy­zwo­le­nie na abor­cję to zja­wi­sko, które znik­nie. Tak jak zni­kło pa­no­szące się wiele lat w czę­ści spo­łe­czeństw sze­ro­kie przy­zwo­le­nie na od­bie­ra­nie praw czło­wieka (a wraz z nimi czę­sto i prawa do ży­cia) czar­no­skó­rym nie­wol­ni­kom czy nie-Aryjczykom.

Żeby wy­ko­rzy­stać dru­giego czło­wieka do wła­snych ce­lów, czę­sto za­czy­nano od od­bie­ra­nia… Dalej

Ka­to­licka etyka sek­su­alna jest wy­ma­ga­jąca. A kto ją od­rzuca, czę­sto szuka usprawiedliwienia.

Stąd biorą się mity, ma­jące po­ka­zać, że na­uka Ko­ścioła mija się z ży­ciem. Ale czy rzeczywiście?

Mit 1: Mu­simy się wypróbować!

To mit uspra­wie­dli­wia­jący miesz­ka­nie przed ślu­bem, mi­tyczny z kilku powodów.

Po pierw­sze, więk­szość par… Dalej

Je­śli chcesz wie­dzieć, po co ży­jesz, je­śli chcesz znać war­tość wspól­noty lu­dzi, je­śli chcesz za­uwa­żać piękno ota­cza­ją­cego cię świata, to… ucz się świętować!

Świę­to­wa­nie u pierw­szych chrześcijan

W Ko­ściele pierw­szych wie­ków od sa­mego po­czątku chrze­ści­jań­stwa świę­to­wano przede wszyst­kim zmar­twych­wsta­nie Pana Je­zusa – Zba­wi­ciela świata, który w ten spo­sób… Dalej

Cha­ry­zmaty Du­cha Świę­tego po­ma­gają wam spo­tkać Chry­stusa, po­głę­bić za­ży­łość z Nim, two­rzyć ko­mu­nię Ko­ścioła i cie­szyć się nią. Wa­ty­kan, 1997 r.

Choć droga do świę­to­ści jest trudna, wszystko mo­żemy w Tym, który jest na­szym Od­ku­pi­cie­lem. Nie zwra­caj­cie się za­tem do ni­kogo poza Je­zu­sem. Nie szu­kaj­cie gdzie… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry,

Ewan­ge­lia (…) opo­wiada nam o wskrze­sze­niu Ła­za­rza. Jest to punkt kul­mi­na­cyjny cu­dow­nych „zna­ków” do­ko­na­nych przez Je­zusa: czyn zbyt wielki, w spo­sób zbyt wi­doczny bo­ski, aby mógł być to­le­ro­wany przez ar­cy­ka­pła­nów, któ­rzy gdy do­wie­dzieli się o tym fak­cie, po­wzięli de­cy­zję o za­bi­ciu… Dalej

Szczęść Boże,

W cza­sie świą­tecz­nym chyba naj­waż­niej­sze są ży­cze­nia. Bo prze­cież ży­cze­niem Pana Boga było i jest, by każdy czło­wiek sko­rzy­stał z Od­ku­pie­nia. Po to Syn Boży przy­jął ludz­kie ciało, aby otwo­rzyć przed nami bramy nieba. Po­wta­rza­jąc Boże ma­rze­nia, ży­czymy rze­czy­wi­ście tego, co naj­lep­sze. A na mar­gi­ne­sie:… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: