Numer 06/2014

NPR, Na­tu­ralne Pla­no­wa­nie Ro­dziny. Te­mat ważny dla każ­dego, kto ro­ze­znaje swoje po­wo­ła­nie do ży­cia w mał­żeń­stwie. Nie tylko dla dziewczyn!

Współ­ży­cie sek­su­alne małżonków-chrześcijan ma dwa pod­sta­wowe cele: wy­ra­że­nie i umoc­nie­nie mi­ło­ści oraz po­czę­cie dzieci. Świat mówi – mak­si­mum przy­jem­no­ści, mi­ni­mum zo­bo­wią­zań. Ko­ściół pro­po­nuje za­sadę 3MAX: mak­si­mum mi­ło­ści, mak­si­mum… Dalej

Bi­blia po­daje, że Jakub żył 147 lat, Abra­ham – 175, Izaak 180, a Noe do­żył aż 950 lat! I cho­ciaż nie wiemy, czy bi­blijne lata na­leży ro­zu­mieć tak jak te dzi­siej­sze, to i tak ro­bią wra­że­nie. Czy ist­nieje spo­sób na prze­dłu­że­nie życia?

Or­ga­nizm… Dalej

Ksiądz Bog­dan Co­fa­lik ze Zgro­ma­dze­nia Mi­sjo­na­rzy Świę­tej Ro­dziny miał w kla­sie ma­tu­ral­nej otwartą drogę w spor­to­wej ka­rie­rze pod­no­sze­nia cię­ża­rów. Wy­brał jed­nak ży­cie ka­płań­skie, a wkrótce rów­nież po­wo­ła­nie mi­sjo­na­rza. Obec­nie na Papui-Nowej Gwi­nei na­wraca Pa­pu­asów na wiarę ka­to­licką, udziela im sa­kra­men­tów, a w wol­nym cza­sie or­ga­ni­zuje im… Dalej

Do­świad­cze­nie uczy, że w pro­ce­sie ro­ze­zna­nia po­wo­ła­nia bar­dzo po­mocny może być kie­row­nik du­chowy; wy­bierz­cie so­bie osobę kom­pe­tentną i ma­jącą apro­batę Ko­ścioła, która bę­dzie umiała was słu­chać i to­wa­rzy­szyć wam na dro­dze ży­cia, dzie­lić z wami trudne de­cy­zje i chwile ra­do­ści. Kie­row­nik du­chowy po­może wam ro­ze­znać… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry!

Ewan­ge­lia (…) co roku przed­sta­wia wy­da­rze­nie ku­sze­nia Je­zusa, gdy Duch Święty, który zstą­pił na Niego po chrzcie w Jor­da­nie, skło­nił Go do otwar­tej kon­fron­ta­cji przez czter­dzie­ści dni z sza­ta­nem na pu­styni, za­nim roz­po­czął swoją mi­sję publiczną. (…)

Je­zus zde­cy­do­wa­nie od­rzuca wszyst­kie te po­kusy… Dalej

Szczęść Boże!

Sły­sza­łem nie­dawno smutne po­wie­dze­nie, które – być może – nie­długo przej­dzie z ka­te­go­rii zdań wy­ję­tych z ka­ba­retu do ka­te­go­rii mą­dro­ści lu­do­wej: „W pierw­szej po­ło­wie ży­cia czło­wiek traci zdro­wie, by za­ro­bić pie­nią­dze, a w dru­giej traci pie­nią­dze, by od­zy­skać zdro­wie”. Jest chyba jesz­cze smut­niej­szy zwrot, smut­niej­szy… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: