Numer 06/2014

NPR, Na­tu­ral­ne Pla­no­wa­nie Ro­dzi­ny. Te­mat waż­ny dla każ­de­go, kto ro­ze­zna­je swo­je po­wo­ła­nie do ży­cia w mał­żeń­stwie. Nie tyl­ko dla dziew­czyn!

Współ­ży­cie sek­su­al­ne mał­żon­ków-chrze­ści­jan ma dwa pod­sta­wo­we ce­le: wy­ra­że­nie i umoc­nie­nie mi­ło­ści oraz po­czę­cie dzie­ci. Świat mó­wi – mak­si­mum przy­jem­no­ści, mi­ni­mum zo­bo­wią­zań. Ko­ściół pro­po­nu­je za­sa­dę 3MAX: mak­si­mum mi­ło­ści, mak­si­mum za­ufa­nia, mak­si­mum przy­jem­no­ści. Obej­mu­je… Czytaj dalej

Bi­blia po­da­je, że Jakub żył 147 lat, Abra­ham – 175, Iza­ak 180, a Noe do­żył aż 950 lat! I cho­ciaż nie wie­my, czy bi­blij­ne la­ta na­le­ży ro­zu­mieć tak jak te dzi­siej­sze, to i tak ro­bią wra­że­nie. Czy ist­nie­je spo­sób na prze­dłu­że­nie ży­cia?

Or­ga­nizm czło­wie­ka zo­stał tak stwo­rzo­ny, że mógł­by… Czytaj dalej

Ksiądz Bog­dan Co­fa­lik ze Zgro­ma­dze­nia Mi­sjo­na­rzy Świę­tej Ro­dzi­ny miał w kla­sie ma­tu­ral­nej otwar­tą dro­gę w spor­to­wej ka­rie­rze pod­no­sze­nia cię­ża­rów. Wy­brał jed­nak ży­cie ka­płań­skie, a wkrót­ce rów­nież po­wo­ła­nie mi­sjo­na­rza. Obec­nie na Pa­pui-No­wej Gwi­nei na­wra­ca Pa­pu­asów na wia­rę ka­to­lic­ką, udzie­la im sa­kra­men­tów, a w wol­nym cza­sie or­ga­ni­zu­je im si­łow­nię ze sztan­ga­mi. Aby móc w niej po­ćwi­czyć, trze­ba… Czytaj dalej

Do­świad­cze­nie uczy, że w pro­ce­sie ro­ze­zna­nia po­wo­ła­nia bar­dzo po­moc­ny mo­że być kie­row­nik du­cho­wy; wy­bierz­cie so­bie oso­bę kom­pe­tent­ną i ma­ją­cą apro­ba­tę Ko­ścio­ła, któ­ra bę­dzie umia­ła was słu­chać i to­wa­rzy­szyć wam na dro­dze ży­cia, dzie­lić z wa­mi trud­ne de­cy­zje i chwi­le ra­do­ści. Kie­row­nik du­cho­wy po­mo­że wam ro­ze­znać na­tchnie­nia Du­cha Świę­te­go i po­stę­po­wać na­przód dro­gą wol­no­ści. Tę wol­ność trze­ba… Czytaj dalej

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Ewan­ge­lia (…) co ro­ku przed­sta­wia wy­da­rze­nie ku­sze­nia Je­zu­sa, gdy Duch Świę­ty, któ­ry zstą­pił na Nie­go po chrzcie w Jor­da­nie, skło­nił Go do otwar­tej kon­fron­ta­cji przez czter­dzie­ści dni z sza­ta­nem na pu­sty­ni, za­nim roz­po­czął swo­ją mi­sję pu­blicz­ną. (…)

Je­zus zde­cy­do­wa­nie od­rzu­ca wszyst­kie te po­ku­sy i pod­kre­śla nie­wzru­szo­ną wo­lę, by po­dą­żać dro­gą… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Sły­sza­łem nie­daw­no smut­ne po­wie­dze­nie, któ­re – być mo­że – nie­dłu­go przej­dzie z ka­te­go­rii zdań wy­ję­tych z ka­ba­re­tu do ka­te­go­rii mą­dro­ści lu­do­wej: „W pierw­szej po­ło­wie ży­cia czło­wiek tra­ci zdro­wie, by za­ro­bić pie­nią­dze, a w dru­giej tra­ci pie­nią­dze, by od­zy­skać zdro­wie”. Jest chy­ba jesz­cze smut­niej­szy zwrot, smut­niej­szy dla­te­go, że wy­ję­ty z ka­te­go­rii ży­czeń: „Ży­czę… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: