Numer 05/2014

Równo dzie­sięć lat temu miał miej­sce spór, który nic stra­cił na ak­tu­al­no­ści. Do­ty­czył filmu.

Za­nim w Środę Po­piel­cową 2004 r. od­była się pre­miera no­wego filmu Mela Gib­sona, opi­nie od dawna były po­dzie­lone. Już sam po­mysł pro­duk­cji hol­ly­wo­odz­kiej po­świę­co­nej wy­łącz­nie męce Chry­stusa wzbu­dził nie­po­kój wielu śro­do­wisk. Ka­to­licy oba­wiali się bluź­nier­stwa,… Dalej

Wielu z nas asceza ko­ja­rzy się ze śre­dnio­wie­czem, ro­zu­mia­nym jako czas ciem­noty, wro­go­ści wo­bec ciała ludz­kiego, od­rzu­ca­nia wszyst­kiego, co przy­jemne na rzecz za­da­wa­nia so­bie do­dat­ko­wych cier­pień. Mało kto na­to­miast ko­ja­rzy ascezę ze... spor­tem. Tym­cza­sem to wła­śnie sta­ro­żytni spor­towcy byli pierw­szymi ascetami.

Asceza ozna­cza od­ma­wia­nie so­bie drob­nych przy­jem­no­ści, do­bro­wolne wy­rze­cze­nie… Dalej

Jak przy­jąć do wia­do­mo­ści, że Je­zus nie zbun­to­wał się wo­bec wy­da­nego na sie­bie wy­roku? Czy w ogóle miał taką moż­li­wość? Dla­czego do­bro­wol­nie przy­jął na sie­bie nie­za­słu­żoną żadną wła­sną winą śmierć?

Bunt to na­tu­ralna re­ak­cja, która po­ja­wia się za­wsze wtedy, gdy ktoś chce na­ru­szyć na­sze do­bro. Mło­dzi lu­dzie bun­tują… Dalej

Gdzie w świa­do­mo­ści osoby ludz­kiej umiera Bóg, nie­uchron­nie na­stę­puje śmierć czło­wieka – ob­razu Boga. Wa­ty­kan, 1984 r.

Ży­cie jest ta­len­tem po­wie­rzo­nym nam, aby­śmy go prze­mie­niali i po­mna­żali, czy­niąc z niego dar dla in­nych. Do szczę­ścia i do świa­tło­ści nie można dojść na skróty. Droga, którą… Dalej

Dro­dzy Bra­cia i Siostry,

Przez sa­kra­menty wta­jem­ni­cze­nia chrze­ści­jań­skiego – chrzest, Eu­cha­ry­stię i bierz­mo­wa­nie – czło­wiek otrzy­muje nowe ży­cie w Chry­stu­sie. Ale (...) ży­cie to no­simy „w na­czy­niach gli­nia­nych” (2 Kor 4, 7), na­dal pod­le­gamy po­ku­sie, cier­pie­niu i śmierci i z po­wodu grze­chu mo­żemy na­wet utra­cić… Dalej

Szczęść Boże,

Chce­cie być szczę­śliwi? To prze­żyj­cie do­brze Wielki Post! Każdy Wielki Post, a te­raz ten, który za­czął się w Ko­ściele 5 marca.

Wy­bra­łem z dzi­siej­szego nu­meru kilka zdań, które – mam na­dzieję – na­peł­nią Was za­pa­łem w szu­ka­niu piękna, umo­ty­wują do pod­ję­cia wy­sił­ków, by… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: