Numer 05/2014

Rów­no dzie­sięć lat te­mu miał miej­sce spór, któ­ry nic stra­cił na ak­tu­al­no­ści. Do­ty­czył fil­mu.

Za­nim w Śro­dę Po­piel­co­wą 2004 r. od­by­ła się pre­mie­ra no­we­go fil­mu Me­la Gib­so­na, opi­nie od daw­na by­ły po­dzie­lo­ne. Już sam po­mysł pro­duk­cji hol­ly­wo­odz­kiej po­świę­co­nej wy­łącz­nie mę­ce Chry­stu­sa wzbu­dził nie­po­kój wie­lu śro­do­wisk. Ka­to­li­cy oba­wia­li się bluź­nier­stwa, Ży­dzi an­ty­se­mi­ty­zmu.… Czytaj dalej

Wie­lu z nas asce­za ko­ja­rzy się ze śre­dnio­wie­czem, ro­zu­mia­nym ja­ko czas ciem­no­ty, wro­go­ści wo­bec cia­ła ludz­kie­go, od­rzu­ca­nia wszyst­kie­go, co przy­jem­ne na rzecz za­da­wa­nia so­bie do­dat­ko­wych cier­pień. Ma­ło kto na­to­miast ko­ja­rzy asce­zę ze... spor­tem. Tym­cza­sem to wła­śnie sta­ro­żyt­ni spor­tow­cy by­li pierw­szy­mi asce­ta­mi.

Asce­za ozna­cza od­ma­wia­nie so­bie drob­nych przy­jem­no­ści, do­bro­wol­ne wy­rze­cze­nie się pew­nych… Czytaj dalej

Jak przy­jąć do wia­do­mo­ści, że Je­zus nie zbun­to­wał się wo­bec wy­da­ne­go na sie­bie wy­ro­ku? Czy w ogó­le miał ta­ką moż­li­wość? Dla­cze­go do­bro­wol­nie przy­jął na sie­bie nie­za­słu­żo­ną żad­ną wła­sną wi­ną śmierć?

Bunt to na­tu­ral­na re­ak­cja, któ­ra po­ja­wia się za­wsze wte­dy, gdy ktoś chce na­ru­szyć na­sze do­bro. Mło­dzi lu­dzie bun­tu­ją się wy­jąt­ko­wo czę­sto.… Czytaj dalej

Gdzie w świa­do­mo­ści oso­by ludz­kiej umie­ra Bóg, nie­uchron­nie na­stę­pu­je śmierć czło­wie­ka – ob­ra­zu Bo­ga. Wa­ty­kan, 1984 r.

Ży­cie jest ta­len­tem po­wie­rzo­nym nam, aby­śmy go prze­mie­nia­li i po­mna­ża­li, czy­niąc z nie­go dar dla in­nych. Do szczę­ścia i do świa­tło­ści nie moż­na dojść na skró­ty. Dro­ga, któ­rą wska­zu­je wam Je­zus, nie jest wy­god­na, przy­po­mi­na ra­czej ścież­kę,… Czytaj dalej

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry,

Przez sa­kra­men­ty wta­jem­ni­cze­nia chrze­ści­jań­skie­go – chrzest, Eu­cha­ry­stię i bierz­mo­wa­nie – czło­wiek otrzy­mu­je no­we ży­cie w Chry­stu­sie. Ale (...) ży­cie to no­si­my „w na­czy­niach gli­nia­nych” (2 Kor 4, 7), na­dal pod­le­ga­my po­ku­sie, cier­pie­niu i śmier­ci i z po­wo­du grze­chu mo­że­my na­wet utra­cić no­we ży­cie. Dla­te­go Pan Je­zus chciał, aby Ko­ściół kon­ty­nu­ował swo­je… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że,

Chce­cie być szczę­śli­wi? To prze­żyj­cie do­brze Wiel­ki Post! Każ­dy Wiel­ki Post, a te­raz ten, któ­ry za­czął się w Ko­ście­le 5 mar­ca.

Wy­bra­łem z dzi­siej­sze­go nu­me­ru kil­ka zdań, któ­re – mam na­dzie­ję – na­peł­nią Was za­pa­łem w szu­ka­niu pięk­na, umo­ty­wu­ją do pod­ję­cia wy­sił­ków, by to pięk­no za­go­ści­ło w na­szym ży­ciu.

Ksiądz Piotr Wró­bel za­chę­ca do… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: