Numer 04/2014

Dzi­siaj – w nu­me­rze po­świę­co­nym De­ka­lo­gowi – dwa za­gad­nie­nia ści­śle zwią­zane z roz­wa­ża­niem Przy­ka­zań Bożych.

Prawda wiary przed moralnością

Wie­lo­krot­nie spraw­dzano (naj­czę­ściej me­todą an­kie­tową), jak ro­zu­miemy na­szą wiarę. Na py­ta­nie, z czym ko­ja­rzy się chrze­ści­jań­ska re­li­gij­ność, więk­szość za­py­ta­nych od­po­wiada: „Z przy­ka­za­niami Bo­żymi”. A prze­cież naj­czę­ściej uczymy… Dalej

Ostat­nio pi­sa­łam o pierw­szym, bar­dzo istot­nym skład­niku mi­ło­ści – o upodo­ba­niu. Te­raz zajmę się wy­ja­śnie­niem dru­giego skład­nika mi­ło­ści mię­dzy męż­czy­zną i ko­bietą – o mi­ło­ści po­żą­da­nia. Okre­śli­łam, idąc za Ja­nem Paw­łem II, że mi­łość ozna­cza wza­jemny sto­su­nek dwojga lu­dzi oparty na od­nie­sie­niu do do­bra. Ka­rol Woj­tyła… Dalej

Chyba każdy, kto prze­żył w związku pierw­szą kłót­nię, wie, jak czę­sto słowa za­miast bu­do­wać po­ro­zu­mie­nie, za­ogniają konflikt.

Na­wet je­śli obie strony na­prawdę chcą się do­ga­dać, czę­sto im nie wy­cho­dzi. Wkra­czają emo­cje, a wtedy pa­dają słowa, w któ­rych oskar­żamy i obar­czamy drugą osobę od­po­wie­dzial­no­ścią za na­sze złe… Dalej

Czło­wiek nie może żyć bez mi­ło­ści. Czło­wiek po­zo­staje dla sie­bie istotą nie­zro­zu­miałą, jego ży­cie po­zba­wione jest sensu, je­śli nie ob­jawi mu się Mi­łość, je­śli nie spo­tka się z Mi­ło­ścią. Wa­ty­kan 1999 r.

Kto po­trafi wła­ści­wie zro­zu­mieć pra­gnie­nia czło­wieka? Kto po­trafi je za­spo­koić? Któż je­śli nie Ten, który jako… Dalej

Dro­dzy Bra­cia i Siostry!

Eu­cha­ry­stia wraz z chrztem i bierz­mo­wa­niem znaj­duje się w cen­trum „wta­jem­ni­cze­nia chrze­ści­jań­skiego” (…). W cen­trum prze­strzeni prze­zna­czo­nej na ce­le­bra­cję znaj­duje się oł­tarz, który jest sto­łem na­kry­tym ob­ru­sem, a to nas skła­nia do my­śle­nia o uczcie. Na stole znaj­duje się… Dalej

Szczęść Boże,

Pa­mię­tam kon­fe­ren­cję re­ko­lek­cyjną, którą sły­sza­łem przed po­nad trzy­dzie­stu laty. Pro­wa­dzący przy­po­mniał wy­da­rze­nie z cza­sów jego na­uki w li­ceum: tego dnia ro­dzice mu­sieli wyjść do pracy bar­dzo wcze­śnie, on na­to­miast miał je­chać na wy­cieczkę kla­sową. Obok przy­go­to­wa­nej wa­łówki le­żała kartka na­pi­sana przez mamę: „Za­bierz swe­ter”. Wie­dział, co… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: