Numer 04/2014

Dzi­siaj – w nu­me­rze po­świę­co­nym De­ka­lo­go­wi – dwa za­gad­nie­nia ści­śle zwią­za­ne z roz­wa­ża­niem Przy­ka­zań Bo­żych.

Praw­da wia­ry przed mo­ral­no­ścią

Wie­lo­krot­nie spraw­dza­no (naj­czę­ściej me­to­dą an­kie­to­wą), jak ro­zu­mie­my na­szą wia­rę. Na py­ta­nie, z czym ko­ja­rzy się chrze­ści­jań­ska re­li­gij­ność, więk­szość za­py­ta­nych od­po­wia­da: „Z przy­ka­za­nia­mi Bo­ży­mi”. A prze­cież naj­czę­ściej uczy­my się przy­ka­zań w wer­sji roz­po­czy­na­ją­cej się od zda­nia: „Jam… Czytaj dalej

Ostat­nio pi­sa­łam o pierw­szym, bar­dzo istot­nym skład­ni­ku mi­ło­ści – o upodo­ba­niu. Te­raz zaj­mę się wy­ja­śnie­niem dru­gie­go skład­ni­ka mi­ło­ści mię­dzy męż­czy­zną i ko­bie­tą – o mi­ło­ści po­żą­da­nia. Okre­śli­łam, idąc za Ja­nem Paw­łem II, że mi­łość ozna­cza wza­jem­ny sto­su­nek dwoj­ga lu­dzi opar­ty na od­nie­sie­niu do do­bra. Ka­rol Woj­ty­ła tłu­ma­czy, że oso­ba ludz­ka jest sa­ma w so­bie ogra­ni­czo­na,… Czytaj dalej

Chy­ba każ­dy, kto prze­żył w związ­ku pierw­szą kłót­nię, wie, jak czę­sto sło­wa za­miast bu­do­wać po­ro­zu­mie­nie, za­ognia­ją kon­flikt.

Na­wet je­śli obie stro­ny na­praw­dę chcą się do­ga­dać, czę­sto im nie wy­cho­dzi. Wkra­cza­ją emo­cje, a wte­dy pa­da­ją sło­wa, w któ­rych oskar­ża­my i obar­cza­my dru­gą oso­bę od­po­wie­dzial­no­ścią za na­sze złe sa­mo­po­czu­cie. Al­bo wy­ra­ża­my nie­moż­li­we do re­ali­za­cji, nie­pre­cy­zyj­ne ży­cze­nia.… Czytaj dalej

Czło­wiek nie mo­że żyć bez mi­ło­ści. Czło­wiek po­zo­sta­je dla sie­bie isto­tą nie­zro­zu­mia­łą, je­go ży­cie po­zba­wio­ne jest sen­su, je­śli nie ob­ja­wi mu się Mi­łość, je­śli nie spo­tka się z Mi­ło­ścią. Wa­ty­kan 1999 r.

Kto po­tra­fi wła­ści­wie zro­zu­mieć pra­gnie­nia czło­wie­ka? Kto po­tra­fi je za­spo­ko­ić? Któż je­śli nie Ten, któ­ry ja­ko Stwór­ca ży­cia mo­że… Czytaj dalej

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry!

Eu­cha­ry­stia wraz z chrztem i bierz­mo­wa­niem znaj­du­je się w cen­trum „wta­jem­ni­cze­nia chrze­ści­jań­skie­go” (…). W cen­trum prze­strze­ni prze­zna­czo­nej na ce­le­bra­cję znaj­du­je się oł­tarz, któ­ry jest sto­łem na­kry­tym ob­ru­sem, a to nas skła­nia do my­śle­nia o uczcie. Na sto­le znaj­du­je się krzyż, by wska­zy­wać, że na tym oł­ta­rzu spra­wo­wa­na jest ofia­ra Chry­stu­sa: On jest po­kar­mem… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że,

Pa­mię­tam kon­fe­ren­cję re­ko­lek­cyj­ną, któ­rą sły­sza­łem przed po­nad trzy­dzie­stu la­ty. Pro­wa­dzą­cy przy­po­mniał wy­da­rze­nie z cza­sów je­go na­uki w li­ceum: te­go dnia ro­dzi­ce mu­sie­li wyjść do pra­cy bar­dzo wcze­śnie, on na­to­miast miał je­chać na wy­ciecz­kę kla­so­wą. Obok przy­go­to­wa­nej wa­łów­ki le­ża­ła kart­ka na­pi­sa­na przez ma­mę: „Za­bierz swe­ter”. Wie­dział, co ma­ma po­wie­dzia­ła­by, gdy­by mo­gła… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: