Numer 03/2014

W ostat­nich la­tach do ję­zyka po­tocz­nego prze­szły po­ję­cia, które za­ciem­niają ob­raz rze­czy­wi­sto­ści. Dla­czego na­zy­wa­nie rze­czy po imie­niu jest tak ważne?

Wy­brane w roz­mo­wie słowa mogą wpły­nąć na po­glądy od­biorcy, jego de­cy­zję i dzia­ła­nie. Nie­któ­rzy lin­gwi­ści twier­dzą, że ję­zyk, ja­kiego uży­wamy, wpływa na nasz wła­sny spo­sób my­śle­nia. Na pewno… Dalej

Roz­mowa za po­mocą kla­wia­tury zwięk­sza po­czu­cie kon­troli i bez­pie­czeń­stwa. Od­kąd po­przez in­ter­net mamy wiele moż­li­wo­ści ko­mu­ni­ko­wa­nia się: Gadu-Gadu, Na­sza Klasa, Fa­ce­book, czy SMS, za­nie­dbu­jemy re­la­cje rze­czy­wi­ste: oso­bi­ste i bez­po­śred­nie kon­takty oraz fi­zyczną bli­skość z tymi, któ­rych ko­chamy i któ­rzy nas kochają.

Imi­ta­cja kontaktu

Przed kom­pu­te­rem spę­dzamy… Dalej

Chyba nie ma prze­sady w stwier­dze­niu, że ostat­nie ty­go­dnie upły­wają w na­szym kraju pod zna­kiem gen­der. Próby wdro­że­nia kon­tro­wer­syj­nej rów­no­ścio­wej ustawy spo­wo­do­wały, że wszyst­kie me­dia za­jęły się tym te­ma­tem i – w za­leż­no­ści od pro­filu świa­to­po­glą­do­wego – wy­su­wają ar­gu­menty za i prze­ciw. Na te­mat sa­mego gen­der… Dalej

„Z hoj­no­ścią wła­ściwą mło­do­ści i bez za­strze­żeń od­daj­cie w służ­bie Ko­ścio­łowi wa­sze młode ta­lenty. Ko­ściół na­leży do was, wię­cej – wy je­ste­ście Ko­ścio­łem!” Wa­ty­kan, 1989 r.

„Czę­sto sto­icie na skrzy­żo­wa­niu dróg i nie wie­cie, którą z nich wy­brać, gdzie iść. Ist­nieje wiele błęd­nych dróg, wiele… Dalej

Dro­dzy Bra­cia i Siostry,

Ewan­ge­lia (…) mówi o po­czątku ży­cia pu­blicz­nego Je­zusa w mia­stecz­kach i wio­skach Ga­li­lei. Jego mi­sja nie za­czyna się od Je­ro­zo­limy, to zna­czy z cen­trum re­li­gij­nego, spo­łecz­nego i po­li­tycz­nego, ale z ob­szaru pe­ry­fe­ryj­nego, po­gar­dza­nego przez Ży­dów ści­ślej prze­strze­ga­ją­cych za­sad re­li­gij­nych… Dalej

Szczęść Boże,

Nie­dawno na jed­nej z lek­cji oglą­da­li­śmy z uczniami frag­menty filmu „Bóg cu­dów”. Na­ukowcy wy­stę­pu­jący w tym fil­mie przy­po­mnieli, że śnieg to wspa­niałe krysz­tały o nie­po­wta­rzal­nych kształ­tach. Do­wie­dzie­li­śmy się przy oka­zji, że śnieg wy­twa­rzany przez czło­wieka ma zu­peł­nie inną strukturę.

Wła­ści­wie nie trzeba było pod­su­wać… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: