Numer 03/2014

W ostat­nich la­tach do ję­zy­ka po­tocz­ne­go prze­szły po­ję­cia, któ­re za­ciem­nia­ją ob­raz rze­czy­wi­sto­ści. Dla­cze­go na­zy­wa­nie rze­czy po imie­niu jest tak waż­ne?

Wy­bra­ne w roz­mo­wie sło­wa mo­gą wpły­nąć na po­glą­dy od­bior­cy, je­go de­cy­zję i dzia­ła­nie. Nie­któ­rzy lin­gwi­ści twier­dzą, że ję­zyk, ja­kie­go uży­wa­my, wpły­wa na nasz wła­sny spo­sób my­śle­nia. Na pew­no ist­nie­je ja­kiś zwią­zek, sko­ro… Czytaj dalej

Roz­mo­wa za po­mo­cą kla­wia­tu­ry zwięk­sza po­czu­cie kon­tro­li i bez­pie­czeń­stwa. Od­kąd po­przez in­ter­net ma­my wie­le moż­li­wo­ści ko­mu­ni­ko­wa­nia się: Ga­du-Ga­du, Na­sza Kla­sa, Fa­ce­bo­ok, czy SMS, za­nie­dbu­je­my re­la­cje rze­czy­wi­ste: oso­bi­ste i bez­po­śred­nie kon­tak­ty oraz fi­zycz­ną bli­skość z ty­mi, któ­rych ko­cha­my i któ­rzy nas ko­cha­ją.

Imi­ta­cja kon­tak­tu

Przed kom­pu­te­rem spę­dza­my co­raz wię­cej cza­su, czę­sto wma­wia­jąc so­bie, że wy­star­cza­ją… Czytaj dalej

Chy­ba nie ma prze­sa­dy w stwier­dze­niu, że ostat­nie ty­go­dnie upły­wa­ją w na­szym kra­ju pod zna­kiem gen­der. Pró­by wdro­że­nia kon­tro­wer­syj­nej rów­no­ścio­wej usta­wy spo­wo­do­wa­ły, że wszyst­kie me­dia za­ję­ły się tym te­ma­tem i – w za­leż­no­ści od pro­fi­lu świa­to­po­glą­do­we­go – wy­su­wa­ją ar­gu­men­ty za i prze­ciw. Na te­mat sa­me­go gen­der wiem nie­wie­le, ale my­ślę, że nie trze­ba być… Czytaj dalej

„Z hoj­no­ścią wła­ści­wą mło­do­ści i bez za­strze­żeń od­daj­cie w służ­bie Ko­ścio­ło­wi wa­sze mło­de ta­len­ty. Ko­ściół na­le­ży do was, wię­cej – wy je­ste­ście Ko­ścio­łem!” Wa­ty­kan, 1989 r.

„Czę­sto sto­icie na skrzy­żo­wa­niu dróg i nie wie­cie, któ­rą z nich wy­brać, gdzie iść. Ist­nie­je wie­le błęd­nych dróg, wie­le ła­twych roz­wią­zań, a tak­że wie­le nie­ja­sno­ści. W ta­kich chwi­lach nie za­po­mi­naj­cie,… Czytaj dalej

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry,

Ewan­ge­lia (…) mó­wi o po­cząt­ku ży­cia pu­blicz­ne­go Je­zu­sa w mia­stecz­kach i wio­skach Ga­li­lei. Je­go mi­sja nie za­czy­na się od Je­ro­zo­li­my, to zna­czy z cen­trum re­li­gij­ne­go, spo­łecz­ne­go i po­li­tycz­ne­go, ale z ob­sza­ru pe­ry­fe­ryj­ne­go, po­gar­dza­ne­go przez Ży­dów ści­ślej prze­strze­ga­ją­cych za­sad re­li­gij­nych ze wzglę­du na obec­ność w tym re­gio­nie róż­nych grup lud­no­ści. Dla­te­go pro­rok Iza­jasz okre­śla go… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że,

Nie­daw­no na jed­nej z lek­cji oglą­da­li­śmy z ucznia­mi frag­men­ty fil­mu „Bóg cu­dów”. Na­ukow­cy wy­stę­pu­ją­cy w tym fil­mie przy­po­mnie­li, że śnieg to wspa­nia­łe krysz­ta­ły o nie­po­wta­rzal­nych kształ­tach. Do­wie­dzie­li­śmy się przy oka­zji, że śnieg wy­twa­rza­ny przez czło­wie­ka ma zu­peł­nie in­ną struk­tu­rę.

Wła­ści­wie nie trze­ba by­ło pod­su­wać żad­nych wnio­sków. Wszy­scy obec­ni tyl­ko upew­ni­li się, że… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: