Numer 02/2014

Na co war­to wy­da­wać pie­nią­dze? Na czym oszczę­dzać nie wol­no? Jak naj­le­piej prze­cho­wy­wać oszczęd­no­ści? Jak spra­wić, aby pie­nią­dze nie „top­nia­ły”? Kie­dy cho­dzić do skle­pu?

Te wszyst­kie py­ta­nia, choć mo­że się wy­da­wać, że cię jesz­cze nie do­ty­czą, szyb­ko sta­ną się bar­dzo ak­tu­al­ne, być mo­że na­wet już są.

Za­zwy­czaj stu­dia to ten… Czytaj dalej

Ży­je­my w rze­czy­wi­sto­ści na­sta­wio­nej na kon­sump­cję. Naj­waż­niej­sze są słup­ki sprze­da­żo­we, wy­ni­ki, zysk. Świat re­klam i mar­ke­ting bom­bar­du­ją nas in­for­ma­cja­mi na te­mat pro­duk­tów, któ­re w opi­nii pro­du­cen­tów są nam nie­zbęd­ne. Ja­ką od­po­wiedź da czło­wiek XXI wie­ku na py­ta­nie po­sta­wio­ne w ty­tu­le?

Wy­ścig szczu­rów nie jest już zja­wi­skiem, tyl­ko nor­mą. Pol­ska i Po­la­cy wy­glą­da­ją co­raz le­piej, ma­my… Czytaj dalej

Pod wpły­wem pu­ry­ta­ni­zmu uwa­ża­no, że Bóg „uży­waˮ męż­czy­zny i ko­bie­ty oraz ich współ­ży­cia, aby za­pew­nić ga­tun­ko­wi ho­mo sa­piens eg­zy­sten­cję. Uży­wa ich więc ja­ko środ­ków do ce­lu. Mał­żeń­stwo uwa­ża się za do­bre tyl­ko wte­dy, gdy słu­ży pro­kre­acji, a przy­jem­ność jest złem ko­niecz­nym, któ­re trze­ba to­le­ro­wać. Ta­kie po­glą­dy na­wią­zu­ją do ma­ni­che­izmu – to co… Czytaj dalej

Tyl­ko Chry­stus mo­że za­spo­ko­ić ser­ce czło­wie­ka. Tyl­ko On da­je si­łę i ra­dość ży­cia, bez wzglę­du na ja­kie­kol­wiek ze­wnętrz­ne ogra­ni­cze­nia i prze­szko­dy. XII Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży, 1997 r.

Nie wy­star­czy raz od­kryć Chry­stu­sa. Każ­de bo­wiem od­kry­cie Go sta­je się za­chę­tą do te­go, by jesz­cze bar­dziej Go szu­kać i co­raz le­piej po­zna­wać przez sa­kra­men­ty, mo­dli­twę,… Czytaj dalej

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry,

Ewan­ge­lia pod­kre­śla, że gdy Je­zus zo­stał ochrzczo­ny przez Ja­na w Jor­da­nie „otwo­rzy­ły Mu się nie­bio­sa” (Mt 3, 16). Jest to wy­peł­nie­nie pro­roctw. Jest bo­wiem pew­ne we­zwa­nie, któ­re li­tur­gia ka­że nam po­wta­rzać w okre­sie Ad­wen­tu: „Obyś roz­darł nie­bio­sa i zstą­pił” (Iz 63, 19). Je­śli nie­bio­sa po­zo­sta­ją za­mknię­te, to per­spek­ty­wa w tym ży­ciu… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Cie­ka­we, ilu spo­śród czy­tel­ni­ków „Dro­giˮ pa­mię­ta pio­sen­kę bra­ci Gol­ców „Pie­nią­dze to nie wszyst­ko”? Sło­wa pio­sen­ki pro­wa­dzą pro­stą ścież­ką do po­chwa­ły, ja­ką bra­cia skła­da­ją wza­jem­nej przy­jaź­ni (przy­po­mnę, że w ostat­nim „wej­ściu” re­fren jest nie­co zmie­nio­ny i brzmi: „Pie­nią­dze jed­nak to nie wszystko,/ Choć na nich twar­do stoi świat./ Li­czy się ktoś,… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: