Numer 02/2014

Na co warto wy­da­wać pie­nią­dze? Na czym oszczę­dzać nie wolno? Jak naj­le­piej prze­cho­wy­wać oszczęd­no­ści? Jak spra­wić, aby pie­nią­dze nie „top­niały”? Kiedy cho­dzić do sklepu?

Te wszyst­kie py­ta­nia, choć może się wy­da­wać, że cię jesz­cze nie do­ty­czą, szybko staną się bar­dzo ak­tu­alne, być może na­wet już są.

Za­zwy­czaj stu­dia to… Dalej

Ży­jemy w rze­czy­wi­sto­ści na­sta­wio­nej na kon­sump­cję. Naj­waż­niej­sze są słupki sprze­da­żowe, wy­niki, zysk. Świat re­klam i mar­ke­ting bom­bar­dują nas in­for­ma­cjami na te­mat pro­duk­tów, które w opi­nii pro­du­cen­tów są nam nie­zbędne. Jaką od­po­wiedź da czło­wiek XXI wieku na py­ta­nie po­sta­wione w tytule?

Wy­ścig szczu­rów nie jest już zja­wi­skiem,… Dalej

Pod wpły­wem pu­ry­ta­ni­zmu uwa­żano, że Bóg „uży­waˮ męż­czy­zny i ko­biety oraz ich współ­ży­cia, aby za­pew­nić ga­tun­kowi homo sa­piens eg­zy­sten­cję. Używa ich więc jako środ­ków do celu. Mał­żeń­stwo uważa się za do­bre tylko wtedy, gdy służy pro­kre­acji, a przy­jem­ność jest złem ko­niecz­nym, które trzeba to­le­ro­wać. Ta­kie po­glądy na­wią­zują do… Dalej

Tylko Chry­stus może za­spo­koić serce czło­wieka. Tylko On daje siłę i ra­dość ży­cia, bez względu na ja­kie­kol­wiek ze­wnętrzne ogra­ni­cze­nia i prze­szkody. XII Świa­towy Dzień Mło­dzieży, 1997 r.

Nie wy­star­czy raz od­kryć Chry­stusa. Każde bo­wiem od­kry­cie Go staje się za­chętą do tego, by jesz­cze bar­dziej Go szu­kać i… Dalej

Dro­dzy Bra­cia i Siostry,

Ewan­ge­lia pod­kre­śla, że gdy Je­zus zo­stał ochrzczony przez Jana w Jor­da­nie „otwo­rzyły Mu się nie­biosa” (Mt 3, 16). Jest to wy­peł­nie­nie pro­roctw. Jest bo­wiem pewne we­zwa­nie, które li­tur­gia każe nam po­wta­rzać w okre­sie Ad­wentu: „Obyś roz­darł nie­biosa i zstą­pił” (Iz 63, 19).… Dalej

Szczęść Boże!

Cie­kawe, ilu spo­śród czy­tel­ni­ków „Dro­giˮ pa­mięta pio­senkę braci Gol­ców „Pie­nią­dze to nie wszystko”? Słowa pio­senki pro­wa­dzą pro­stą ścieżką do po­chwały, jaką bra­cia skła­dają wza­jem­nej przy­jaźni (przy­po­mnę, że w ostat­nim „wej­ściu” re­fren jest nieco zmie­niony i brzmi: „Pie­nią­dze jed­nak to nie wszystko,/ Choć na nich twardo stoi… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: