Numer 01/2014

Tak! Czy­stość przed­mał­żeń­ska to pod­sta­wa szczę­śli­we­go mał­żeń­stwa i naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie do uda­ne­go ży­cia sek­su­al­ne­go w przy­szło­ści.

Na­ucza­nie Ko­ścio­ła na te­mat czy­sto­ści przed­mał­żeń­skiej wy­wo­dzi się z VI przy­ka­za­nia, Pra­wa Moj­że­szo­we­go i wska­zań Je­zu­sa. Być mo­że spo­ty­ka­cie oso­by, któ­re uwa­ża­ją, że stra­ci­ło ono ak­tu­al­ność. Być mo­że sa­mi ma­cie wąt­pli­wo­ści? Być mo­że wśród wa­szych ró­wie­śni­ków są oso­by,… Czytaj dalej

„Pa­pie­ro­we dzie­ło Bo­że” – tak o swo­jej ewan­ge­li­za­cyj­nej ini­cja­ty­wie mó­wią stu­den­ci – dzien­ni­ka­rze-ama­to­rzy.

Pierw­szy nu­mer je­dy­ne­go w Pol­sce ka­to­lic­kie­go mie­sięcz­ni­ka dla stu­den­tów uka­zał się w stycz­niu 2011 r. Od te­go cza­su mło­dzi re­dak­to­rzy wy­da­li 28 nu­me­rów w łącz­nym na­kła­dzie bli­sko 190 tys. eg­zem­pla­rzy. „Try­by” mo­gą prze­czy­tać stu­den­ci w trzech mia­stach aka­de­mic­kich. Bo choć po­wsta­ły w Kra­ko­wie,… Czytaj dalej

Skąd wzię­li się re­pre­zen­tan­ci chrze­ści­jań­skie­go ra­pu – Bę­siu, Ar­ka­dio, French­man i in­ni? To Bóg pod­niósł ich z dna, dał im wia­rę i wy­słał na mi­sję!

Syn Gro­mu

Bę­siu uro­dził się w Je­le­niej Gó­rze. Miał 13 lat, kie­dy star­si ko­le­dzy na­uczy­li go, że używ­ki i im­pre­zy są naj­waż­niej­sze. Z pa­pie­ro­sów prze­rzu­cił się na ma­ri­hu­anę, a na­stęp­nie na jesz­cze… Czytaj dalej

Mło­dość to czas, w któ­rym czło­wiek od­czu­wa naj­więk­szą po­trze­bę ak­cep­ta­cji i wspar­cia, kie­dy naj­bar­dziej pra­gnie być wy­słu­cha­ny i ko­cha­ny. Bu­enos Aires, 1987 r.

Mło­dość sa­ma w so­bie jest wiel­kim bo­gac­twem każ­de­go chłop­ca i każ­dej dziew­czy­ny. Wa­ty­kan, 1988 r.

Od­kry­wa­nie Chry­stu­sa wciąż od no­wa i co­raz le­piej jest naj­wspa­nial­szą przy­go­dą na­sze­go ży­cia. IV Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży, 1989… Czytaj dalej

Dro­dzy Bra­cia i Sio­stry,

Dziś (…) w li­tur­gii roz­brzmie­wa wie­lo­krot­nie za­chę­ta, by się we­se­lić, za­chę­ta do ra­do­ści (…).

Ale ra­dość Ewan­ge­lii nie jest ra­do­ścią by­le ja­ką. Jej po­wo­dem jest świa­do­mość, że je­ste­śmy przy­ję­ci i umi­ło­wa­ni przez Bo­ga. Jak to nam dziś przy­po­mi­na pro­rok Iza­jasz (por. 35, 1–6a. 8a. 10 ), Bóg jest tym,… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że,

Za­raz na po­cząt­ku za­py­tam, jak wy­obra­ża­cie so­bie szczę­ście, szczę­śli­we­go czło­wie­ka? Czy sie­dzi na wiel­kim tro­nie, wo­kół któ­re­go bie­ga­ją słu­żą­cy, go­to­wi speł­nić każ­de je­go ży­cze­nie? Czy ma do dys­po­zy­cji ar­mię, któ­rej się bo­ją wszyst­kie po­tę­gi świa­ta? Czy sie­dzi w ja­kimś taj­nym la­bo­ra­to­rium, w któ­rym pod­le­gli mu na­ukow­cy po­świę­ca­ją czas na od­kry­cie… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: