Numer 01/2014

Tak! Czy­stość przed­mał­żeń­ska to pod­stawa szczę­śli­wego mał­żeń­stwa i naj­lep­sze przy­go­to­wa­nie do uda­nego ży­cia sek­su­al­nego w przyszłości.

Na­ucza­nie Ko­ścioła na te­mat czy­sto­ści przed­mał­żeń­skiej wy­wo­dzi się z VI przy­ka­za­nia, Prawa Moj­że­szo­wego i wska­zań Je­zusa. Być może spo­ty­ka­cie osoby, które uwa­żają, że stra­ciło ono ak­tu­al­ność. Być może sami ma­cie… Dalej

„Pa­pie­rowe dzieło Boże” – tak o swo­jej ewan­ge­li­za­cyj­nej ini­cja­ty­wie mó­wią stu­denci – dziennikarze-amatorzy.

Pierw­szy nu­mer je­dy­nego w Pol­sce ka­to­lic­kiego mie­sięcz­nika dla stu­den­tów uka­zał się w stycz­niu 2011 r. Od tego czasu mło­dzi re­dak­to­rzy wy­dali 28 nu­me­rów w łącz­nym na­kła­dzie bli­sko 190 tys. eg­zem­pla­rzy. „Tryby” mogą prze­czy­tać… Dalej

Skąd wzięli się re­pre­zen­tanci chrze­ści­jań­skiego rapu – Bę­siu, Ar­ka­dio, French­man i inni? To Bóg pod­niósł ich z dna, dał im wiarę i wy­słał na misję!

Syn Gromu

Bę­siu uro­dził się w Je­le­niej Gó­rze. Miał 13 lat, kiedy starsi ko­le­dzy na­uczyli go, że używki i im­prezy… Dalej

Mło­dość to czas, w któ­rym czło­wiek od­czuwa naj­więk­szą po­trzebę ak­cep­ta­cji i wspar­cia, kiedy naj­bar­dziej pra­gnie być wy­słu­chany i ko­chany. Bu­enos Aires, 1987 r.

Mło­dość sama w so­bie jest wiel­kim bo­gac­twem każ­dego chłopca i każ­dej dziew­czyny. Wa­ty­kan, 1988 r.

Od­kry­wa­nie Chry­stusa wciąż od nowa… Dalej

Dro­dzy Bra­cia i Siostry,

Dziś (…) w li­tur­gii roz­brzmiewa wie­lo­krot­nie za­chęta, by się we­se­lić, za­chęta do radości (…).

Ale ra­dość Ewan­ge­lii nie jest ra­do­ścią byle jaką. Jej po­wo­dem jest świa­do­mość, że je­ste­śmy przy­jęci i umi­ło­wani przez Boga. Jak to nam dziś przy­po­mina pro­rok Iza­jasz (por. 35, 1–6a.… Dalej

Szczęść Boże,

Za­raz na po­czątku za­py­tam, jak wy­obra­ża­cie so­bie szczę­ście, szczę­śli­wego czło­wieka? Czy sie­dzi na wiel­kim tro­nie, wo­kół któ­rego bie­gają słu­żący, go­towi speł­nić każde jego ży­cze­nie? Czy ma do dys­po­zy­cji ar­mię, któ­rej się boją wszyst­kie po­tęgi świata? Czy sie­dzi w ja­kimś taj­nym la­bo­ra­to­rium, w któ­rym pod­le­gli mu na­ukowcy… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: