Rok 2014

Na­ta­lia i Ma­riusz To­kar­czy­ko­wie. Staż mał­żeń­ski: 8 lat. Syn Mak­sy­mi­lian, lat 7. We wrze­śniu 2014 wy­ru­szy­li w swo­ją wiel­ką, wy­ma­rzo­ną po­dróż do­oko­ła świa­ta. Za­czę­li od Mek­sy­ku. Ma­riusz ro­bi zdję­cia, Na­ta­lia pi­sze re­la­cje z po­dró­ży. Za­miesz­cza­ją je na stro­nie thetravelingtree.com.pl. Jak speł­nia­ło się ich wiel­kie ma­rze­nie, opo­wia­da Na­ta­lia.

Po­cząt­ki

Pa­sję po­dró­żo­wa­nia każ­de z nas mia­ło w so­bie… Czytaj dalej

Śpie­wa­li pio­sen­ki, że wie­lo­ry­ba moż­na spo­tkać „co dwa kro­ki / I in­sze fo­ki”, a ba­li się, że­by im „ko­ło nie spa­dło na gło­wę / Pod­bie­gu­no­we”. Pol­scy żoł­nie­rze zwa­ni „Mur­mań­czy­ka­mi” wal­czy­li w 1918 ro­ku z bol­sze­wi­ka­mi na pół­no­cy Ro­sji za ko­łem pod­bie­gu­no­wym pod Mur­mań­skiem. Do Pol­ski, okry­ci sła­wą „Lwów pół­no­cy”, wró­ci­li z oswo­jo­ną niedź­wie­dzi­cą po­lar­ną –… Czytaj dalej

Dro­dzy mło­dzi przy­ja­cie­le, roz­po­czy­na­my cykl ar­ty­ku­łów na te­mat mo­dli­twy. Chce­my się przy­go­to­wać do Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży, któ­re od­bę­dą się w Kra­ko­wie w 2016 r. Osią te­go spo­tka­nia bę­dzie wła­śnie mo­dli­twa.

Oczy­wi­ście nie wy­czer­pie­my te­ma­tu. Wie­lu świę­tych prak­ty­ko­wa­ło mo­dli­twę przez ca­łe ży­cie, a prze­cież ich „do­ro­bek” to tyl­ko uła­mek do­świad­cze­nia Ko­ścio­ła! Nie je­ste­śmy w sta­nie… Czytaj dalej

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

No­wa „Dro­ga” na No­wy Rok, czy­li zmie­nia­my się dla Was! Czy je­ste­ście go­to­wi na re­dak­cyj­ne re­wo­lu­cje? Zaj­rzyj­cie szyb­ko do środ­ka i zo­bacz­cie, jak się zmie­ni­ły Wa­sze ulu­bio­ne dzia­ły i ja­kie przy­go­to­wa­li­śmy nie­spo­dzian­ki.

Za na­szym wstęp­nia­kiem roz­po­czy­na się te­mat nu­me­ru.

Dzi­siaj o ma­rze­niach, za dwa ty­go­dnie o do­ga­dy­wa­niu się z ro­dzi­ca­mi, a w ko­lej­nych wy­da­niach… Czytaj dalej

Jak mó­wić o Świę­tach, aby praw­dy teo­lo­gicz­ne zmie­nia­ły ży­cie zwy­kłych lu­dzi?

Aby cie­szyć się osią­gnię­ciem ce­lu, trze­ba wcze­śniej wie­dzieć, że do nie­go war­to dą­żyć, ko­niecz­ne jest przy­go­to­wa­nie tra­sy i pil­no­wa­nie dro­gi. Wy­pa­da też do­brze roz­ło­żyć si­ły, za­brać to, co po­trzeb­ne w dro­dze i kon­se­kwent­nie iść do przo­du.

To o wy­ciecz­ce? Nie, to wpro­wa­dze­nie do mą­dre­go… Czytaj dalej

Od dzie­ciń­stwa każ­de­go ro­ku cze­ka­my na Bo­że Na­ro­dze­nie. To świę­ta wy­jąt­ko­we, nie­sa­mo­wi­te, ta­jem­ni­cze i do­stoj­ne, peł­ne tra­dy­cji i pięk­nych zwy­cza­jów. Chęt­nie wcho­dzi­my w ich au­rę i nie­sa­mo­wi­ty kli­mat na­stro­ju i emo­cji.

Czas Bo­że­go Na­ro­dze­nia prze­no­si nas co ro­ku do zda­rzeń sprzed dwóch ty­się­cy lat. Wciąż na no­wo od­kry­wa­my pięk­no i głę­bię Bo­że­go Na­ro­dze­nia – Wcie­le­nia Bo­że­go… Czytaj dalej

To ta­kie waż­ne w by­ciu we dwo­je, ale też z sa­mym so­bą, z Bo­giem, z in­ny­mi. Umieć dzię­ko­wać.

Na czym po­le­ga pro­blem z dzię­ko­wa­niem? Po pierw­sze, nie wi­dzi­my te­go, za co mo­że­my być wdzięcz­ni. Po dru­gie, nie do koń­ca wie­my, jak to wy­ra­zić.

Za wszyst­ko

Za wszyst­ko mo­że­my być wdzięcz­ni – i w tym wy­pad­ku wszyst­ko… Czytaj dalej

Wia­ra i ro­zum są jak dwa skrzy­dła, na któ­rych duch ludz­ki uno­si się ku kon­tem­pla­cji praw­dy. En­cy­kli­ka Fi­des et ra­tio

Ro­dzi­na jest so­bą, je­że­li bu­du­je się (...) na wza­jem­nym za­ufa­niu, na za­wie­rze­niu wza­jem­nym. Tyl­ko na ta­kim fun­da­men­cie moż­na też bu­do­wać pro­ces wy­cho­wa­nia, któ­ry sta­no­wi pod­sta­wo­wy cel ro­dzi­ny i jej pierw­szo­rzęd­ne za­da­nie. Wro­cław,… Czytaj dalej

Czło­wie­ko­wi spra­gnio­ne­mu zba­wie­nia, Je­zus w Ewan­ge­lii przed­sta­wia się ja­ko źró­dło, z któ­re­go moż­na za­czerp­nąć, ska­łę, z któ­rej za spra­wą Oj­ca wy­try­sku­ją stru­mie­nie wo­dy ży­wej dla tych wszyst­kich, któ­rzy w Nie­go wie­rzą (por. J 7, 38).

Wraz z tym pro­roc­twem, ogło­szo­nym pu­blicz­nie w Je­ro­zo­li­mie, Je­zus za­po­wia­da dar Du­cha Świę­te­go, któ­ry otrzy­ma­ją Je­go ucznio­wie po Je­go uwiel­bie­niu, czy­li po… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Mam wiel­ką proś­bę: nim roz­pocz­niesz lek­tu­rę przed­świą­tecz­nej „Dro­giˮ, spró­buj od­po­wie­dzieć so­bie na py­ta­nie, jak wy­glą­da Two­je du­cho­we przy­go­to­wa­nie do Bo­że­go Na­ro­dze­nia.

Czy przy­stą­pi­łeś do spo­wie­dzi przed­świą­tecz­nej, czy wy­słu­cha­łeś do­brych re­ko­lek­cji? Je­śli nie – spo­wiedź jest w za­się­gu rę­ki, a do­bre re­ko­lek­cje jesz­cze bli­żej, moż­na je zna­leźć i wy­słu­chać w in­ter­ne­cie, trze­ba tyl­ko… Czytaj dalej

Sa­kra­ment po­ku­ty jest le­cze­niem ser­ca. Pro­ces ten trwa prak­tycz­nie przez ca­łe ży­cie, bo wciąż upa­da­my. Trze­ba po­sta­wić spra­wę ja­sno: cze­ka nas wal­ka, a jej staw­ką jest zba­wie­nie. Po­mo­cą w tej wal­ce jest pięć wa­run­ków do­brej spo­wie­dzi. Są one ko­niecz­ne, aby spo­wiedź by­ła waż­na i pro­wa­dzi­ła do po­now­ne­go zjed­no­cze­nia z Chry­stu­sem.

Każ­dy z nas sta­wia wa­run­ki… Czytaj dalej

Na­wró­ce­nie skła­da się co naj­mniej z dwóch eta­pów: trze­ba za­uwa­żyć, że idzie się złą dro­gą i pod­jąć de­cy­zję, a po­tem trud wej­ścia na dro­gę pro­wa­dzą­cą do ce­lu. I o tym ce­lu trze­ba pa­mię­tać – to prze­cież obie­ca­ne przez Pa­na Je­zu­sa zba­wie­nie.

Czy moż­na oszu­kać Pa­na Bo­ga? Na pew­no nie. Moż­na oszu­kać lu­dzi wo­kół, moż­na… Czytaj dalej

Z ks. Szy­mo­nem Stuł­kow­skim, se­kre­ta­rzem Ko­mi­sji Dusz­pa­ster­stwa Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski roz­ma­wia Agniesz­ka Bia­lik

„Na­wra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lięˮ – to no­we ha­sło ro­ku dusz­pa­ster­skie­go. Jak je ro­zu­mieć?

Ko­ściół ka­to­lic­ki w Pol­sce zde­cy­do­wał, że przez naj­bliż­sze la­ta kro­czyć bę­dzie dusz­pa­ster­ską dro­gą od­no­wy przy­mie­rza chrzciel­ne­go. Ta­ka de­cy­zja Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski (KEP) zwią­za­na jest z przy­pa­da­ją­cą… Czytaj dalej

Dziś czło­wiek tak czę­sto nie wie, co no­si w so­bie, w głę­bi swej du­szy, swe­go ser­ca. Jak czę­sto jest nie­pew­ny sen­su swe­go ży­cia na tej zie­mi. Ogar­nia go zwąt­pie­nie, któ­re prze­ra­dza się w roz­pacz. List do Mło­dych, 2011 r.

Czło­wie­ko­wi ko­niecz­nie po­trzeb­ne jest mi­łu­ją­ce spoj­rze­nie Chry­stu­sa. Mo­że naj­bar­dziej w chwi­li do­świad­cze­nia, upo­ko­rze­nia, prze­śla­do­wa­nia, klę­ski… Czytaj dalej

W Ewan­ge­lii dzi­siej­szej nie­dzie­li za­war­ta jest przy­po­wieść o ta­len­tach, za­czerp­nię­ta ze św. Ma­te­usza (25, 14–30). Opo­wia­da ona o czło­wie­ku, któ­ry przed wy­ru­sze­niem w po­dróż przy­wo­łał swo­je słu­gi i po­wie­rzył im swój ma­ją­tek w ta­len­tach, sta­ro­żyt­nych mo­ne­tach o nie­zwy­kle wiel­kiej war­to­ści. (…) Zna­cze­nie tej przy­po­wie­ści jest czy­tel­ne.

(…) Je­zus nie żą­da od nas, by­śmy za­cho­wa­li Je­go ła­skę… Czytaj dalej

Strona 1 z 1012345...10...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: