Rok 2014

Na­ta­lia i Ma­riusz To­kar­czy­ko­wie. Staż mał­żeń­ski: 8 lat. Syn Mak­sy­mi­lian, lat 7. We wrze­śniu 2014 wy­ru­szyli w swoją wielką, wy­ma­rzoną po­dróż do­okoła świata. Za­częli od Mek­syku. Ma­riusz robi zdję­cia, Na­ta­lia pi­sze re­la­cje z po­dróży. Za­miesz­czają je na stro­nie thetravelingtree.com.pl. Jak speł­niało się ich wiel­kie ma­rze­nie, opo­wiada… Dalej

Śpie­wali pio­senki, że wie­lo­ryba można spo­tkać „co dwa kroki / I in­sze foki”, a bali się, żeby im „koło nie spa­dło na głowę / Pod­bie­gu­nowe”. Pol­scy żoł­nie­rze zwani „Mur­mań­czy­kami” wal­czyli w 1918 roku z bol­sze­wi­kami na pół­nocy Ro­sji za ko­łem pod­bie­gu­no­wym pod Mur­mań­skiem. Do Pol­ski, okryci… Dalej

Dro­dzy mło­dzi przy­ja­ciele, roz­po­czy­namy cykl ar­ty­ku­łów na te­mat mo­dli­twy. Chcemy się przy­go­to­wać do Świa­to­wych Dni Mło­dzieży, które od­będą się w Kra­ko­wie w 2016 r. Osią tego spo­tka­nia bę­dzie wła­śnie modlitwa.

Oczy­wi­ście nie wy­czer­piemy te­matu. Wielu świę­tych prak­ty­ko­wało mo­dli­twę przez całe ży­cie, a prze­cież ich „do­ro­bek” to tylko… Dalej

Dro­dzy Czytelnicy!

Nowa „Droga” na Nowy Rok, czyli zmie­niamy się dla Was! Czy je­ste­ście go­towi na re­dak­cyjne re­wo­lu­cje? Zaj­rzyj­cie szybko do środka i zo­bacz­cie, jak się zmie­niły Wa­sze ulu­bione działy i ja­kie przy­go­to­wa­li­śmy niespodzianki.

Za na­szym wstęp­nia­kiem roz­po­czyna się te­mat numeru.

Dzi­siaj o ma­rze­niach, za dwa ty­go­dnie… Dalej

Jak mó­wić o Świę­tach, aby prawdy teo­lo­giczne zmie­niały ży­cie zwy­kłych ludzi?

Aby cie­szyć się osią­gnię­ciem celu, trzeba wcze­śniej wie­dzieć, że do niego warto dą­żyć, ko­nieczne jest przy­go­to­wa­nie trasy i pil­no­wa­nie drogi. Wy­pada też do­brze roz­ło­żyć siły, za­brać to, co po­trzebne w dro­dze i kon­se­kwent­nie iść do… Dalej

Od dzie­ciń­stwa każ­dego roku cze­kamy na Boże Na­ro­dze­nie. To święta wy­jąt­kowe, nie­sa­mo­wite, ta­jem­ni­cze i do­stojne, pełne tra­dy­cji i pięk­nych zwy­cza­jów. Chęt­nie wcho­dzimy w ich aurę i nie­sa­mo­wity kli­mat na­stroju i emocji.

Czas Bo­żego Na­ro­dze­nia prze­nosi nas co roku do zda­rzeń sprzed dwóch ty­sięcy lat. Wciąż… Dalej

To ta­kie ważne w by­ciu we dwoje, ale też z sa­mym sobą, z Bo­giem, z in­nymi. Umieć dziękować.

Na czym po­lega pro­blem z dzię­ko­wa­niem? Po pierw­sze, nie wi­dzimy tego, za co mo­żemy być wdzięczni. Po dru­gie, nie do końca wiemy, jak to wyrazić.

Za wszystko… Dalej

Wiara i ro­zum są jak dwa skrzy­dła, na któ­rych duch ludzki unosi się ku kon­tem­pla­cji prawdy. En­cy­klika Fi­des et ratio

Ro­dzina jest sobą, je­żeli bu­duje się (...) na wza­jem­nym za­ufa­niu, na za­wie­rze­niu wza­jem­nym. Tylko na ta­kim fun­da­men­cie można też bu­do­wać pro­ces wy­cho­wa­nia, który sta­nowi pod­sta­wowy cel ro­dziny i … Dalej

Czło­wie­kowi spra­gnio­nemu zba­wie­nia, Je­zus w Ewan­ge­lii przed­sta­wia się jako źró­dło, z któ­rego można za­czerp­nąć, skałę, z któ­rej za sprawą Ojca wy­try­skują stru­mie­nie wody ży­wej dla tych wszyst­kich, któ­rzy w Niego wie­rzą (por. J 7, 38).

Wraz z tym pro­roc­twem, ogło­szo­nym pu­blicz­nie w Je­ro­zo­li­mie,… Dalej

Szczęść Boże!

Mam wielką prośbę: nim roz­pocz­niesz lek­turę przed­świą­tecz­nej „Dro­giˮ, spró­buj od­po­wie­dzieć so­bie na py­ta­nie, jak wy­gląda Twoje du­chowe przy­go­to­wa­nie do Bo­żego Narodzenia.

Czy przy­stą­pi­łeś do spo­wie­dzi przed­świą­tecz­nej, czy wy­słu­cha­łeś do­brych re­ko­lek­cji? Je­śli nie – spo­wiedź jest w za­sięgu ręki, a do­bre re­ko­lek­cje jesz­cze bli­żej, można je zna­leźć… Dalej

Sa­kra­ment po­kuty jest le­cze­niem serca. Pro­ces ten trwa prak­tycz­nie przez całe ży­cie, bo wciąż upa­damy. Trzeba po­sta­wić sprawę ja­sno: czeka nas walka, a jej stawką jest zba­wie­nie. Po­mocą w tej walce jest pięć wa­run­ków do­brej spo­wie­dzi. Są one ko­nieczne, aby spo­wiedź była ważna i pro­wa­dziła do po­now­nego… Dalej

Na­wró­ce­nie składa się co naj­mniej z dwóch eta­pów: trzeba za­uwa­żyć, że idzie się złą drogą i pod­jąć de­cy­zję, a po­tem trud wej­ścia na drogę pro­wa­dzącą do celu. I o tym celu trzeba pa­mię­tać – to prze­cież obie­cane przez Pana Je­zusa zbawienie.

Czy można oszu­kać Pana Boga?… Dalej

Z ks. Szy­mo­nem Stuł­kow­skim, se­kre­ta­rzem Ko­mi­sji Dusz­pa­ster­stwa Kon­fe­ren­cji Epi­sko­patu Pol­ski roz­ma­wia Agnieszka Bialik

„Na­wra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lięˮ – to nowe ha­sło roku dusz­pa­ster­skiego. Jak je rozumieć?

Ko­ściół ka­to­licki w Pol­sce zde­cy­do­wał, że przez naj­bliż­sze lata kro­czyć bę­dzie dusz­pa­ster­ską drogą od­nowy przy­mie­rza chrzciel­nego. Taka de­cy­zja Kon­fe­ren­cji… Dalej

Dziś czło­wiek tak czę­sto nie wie, co nosi w so­bie, w głębi swej du­szy, swego serca. Jak czę­sto jest nie­pewny sensu swego ży­cia na tej ziemi. Ogar­nia go zwąt­pie­nie, które prze­ra­dza się w roz­pacz. List do Mło­dych, 2011 r.

Czło­wie­kowi ko­niecz­nie po­trzebne jest mi­łu­jące spoj­rze­nie Chry­stusa.… Dalej

W Ewan­ge­lii dzi­siej­szej nie­dzieli za­warta jest przy­po­wieść o ta­len­tach, za­czerp­nięta ze św. Ma­te­usza (25, 14–30). Opo­wiada ona o czło­wieku, który przed wy­ru­sze­niem w po­dróż przy­wo­łał swoje sługi i po­wie­rzył im swój ma­ją­tek w ta­len­tach, sta­ro­żyt­nych mo­ne­tach o nie­zwy­kle wiel­kiej war­to­ści. (…) Zna­cze­nie tej przy­po­wie­ści… Dalej

Strona 1 z 1012345...10...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: