Numer 11/2013

„Non­sen­sem by­łoby uda­wa­nie, że de­kla­ro­wa­nie anar­chi­zmu, ate­izmu, pa­cy­fi­zmu i tym po­dob­nych po­staw jest obec­nie świa­dec­twem od­wagi, a za­ra­zem ory­gi­nal­no­ści. Po­stę­po­wa­niem wy­ma­ga­ją­cym od­wagi, a w każ­dym ra­zie nie­mod­nym, jest na­to­miast de­kla­ro­wa­nie wiary w Boga albo przy­chylny sto­su­nek do ka­pi­ta­li­zmuˮ – na­pi­sał Geo­rge Or­well. Wy­szły wła­śnie nie­znane tek­sty… Dalej

Czy to możliwe?

Czy to moż­liwe, aby do­ro­sła ko­bieta przez je­de­na­ście lat żyła, przyj­mu­jąc jako je­dyny po­karm chleb eu­cha­ry­styczny i pi­jąc je­dy­nie wodę? „Na to me­dy­cyna nie znaj­duje na­uko­wego uza­sad­nie­nia” lub „są na tym świe­cie rze­czy nie­wy­tłu­ma­czalne” – to je­dyne, co mógłby po­wie­dzieć o ostat­nich la­tach ży­cia bł.… Dalej

Pan Bóg chce, aby­śmy „mieli ży­cie i mieli je w ob­fi­to­ści” (por. J 10, 10). Dla­tego za­pra­sza nas na ucztę przy oł­ta­rzu, na któ­rym Dawca Ży­cia ofia­ro­wuje się za nas jako Chleb Żywy.

To ta sama ofiara Chry­stusa, która do­ko­nała się na krzyżu dwa ty­siące lat temu.… Dalej

„Ile­kroć bo­wiem spo­ży­wa­cie ten chleb i pi­je­cie kie­lich, śmierć Pana gło­si­cie, aż przyj­dzie” (1 Kor 11, 26). W po­wyż­szych sło­wach św. Pa­weł przy­po­mina chrze­ści­ja­nom Ko­ryntu, że „wie­cze­rza Pań­ska” nie jest tylko spo­tka­niem na uczcie, lecz – przede wszyst­kim – pa­miątką od­ku­pień­czej ofiary Chry­stusa. Kto bie­rze w niej… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry!

W na­szym (…) spo­tka­niu chcia­ła­bym się sku­pić na Świę­tym Jó­ze­fie i Matce Bo­żej, tak waż­nych po­sta­ciach w ży­ciu Je­zusa, Ko­ścioła i w na­szym ży­ciu (…). Je­zus wkra­cza w na­sze dzieje, przy­cho­dzi mię­dzy nas, ro­dząc się z Ma­ryi mocą Bożą, ale… Dalej

Szczęść Boże!

Czło­wiek, który po­dej­muje de­cy­zję wiary, prę­dzej czy póź­niej za­uważa, że żyje na gra­nicy dwóch świa­tów, w roz­dar­ciu. Na pewno już każdy z nas do­świad­czył tego, że to bywa bo­le­sne, że te dwa światy „nie pa­sują do sie­bie”. Mó­wił prze­cież Pan Je­zus: „Kró­le­stwo Moje nie jest z… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: