Numer 11/2013

„Non­sen­sem by­ło­by uda­wa­nie, że de­kla­ro­wa­nie anar­chi­zmu, ate­izmu, pa­cy­fi­zmu i tym po­dob­nych po­staw jest obec­nie świa­dec­twem od­wa­gi, a za­ra­zem ory­gi­nal­no­ści. Po­stę­po­wa­niem wy­ma­ga­ją­cym od­wa­gi, a w każ­dym ra­zie nie­mod­nym, jest na­to­miast de­kla­ro­wa­nie wia­ry w Bo­ga al­bo przy­chyl­ny sto­su­nek do ka­pi­ta­li­zmuˮ – na­pi­sał Geo­r­ge Or­well. Wy­szły wła­śnie nie­zna­ne tek­sty au­to­ra kla­sycz­nych ksią­żek „Ro­ku 1984” czy „Fol­wark zwie­rzę­cy”.… Czytaj dalej

Czy to moż­li­we?

Czy to moż­li­we, aby do­ro­sła ko­bie­ta przez je­de­na­ście lat ży­ła, przyj­mu­jąc ja­ko je­dy­ny po­karm chleb eu­cha­ry­stycz­ny i pi­jąc je­dy­nie wo­dę? „Na to me­dy­cy­na nie znaj­du­je na­uko­we­go uza­sad­nie­nia” lub „są na tym świe­cie rze­czy nie­wy­tłu­ma­czal­ne” – to je­dy­ne, co mógł­by po­wie­dzieć o ostat­nich la­tach ży­cia bł. An­ny Ka­ta­rzy­ny Em­me­rich nie­mal… Czytaj dalej

Pan Bóg chce, aby­śmy „mie­li ży­cie i mie­li je w ob­fi­to­ści” (por. J 10, 10). Dla­te­go za­pra­sza nas na ucztę przy oł­ta­rzu, na któ­rym Daw­ca Ży­cia ofia­ro­wu­je się za nas ja­ko Chleb Ży­wy.

To ta sa­ma ofia­ra Chry­stu­sa, któ­ra do­ko­na­ła się na krzy­żu dwa ty­sią­ce lat te­mu. I choć spo­sób jej skła­da­nia jest już… Czytaj dalej

„Ile­kroć bo­wiem spo­ży­wa­cie ten chleb i pi­je­cie kie­lich, śmierć Pa­na gło­si­cie, aż przyj­dzie” (1 Kor 11, 26). W po­wyż­szych sło­wach św. Pa­weł przy­po­mi­na chrze­ści­ja­nom Ko­ryn­tu, że „wie­cze­rza Pań­ska” nie jest tyl­ko spo­tka­niem na uczcie, lecz – przede wszyst­kim – pa­miąt­ką od­ku­pień­czej ofia­ry Chry­stu­sa. Kto bie­rze w niej udział, jak wy­ja­śnia apo­stoł, jed­no­czy się… Czytaj dalej

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

W na­szym (…) spo­tka­niu chcia­ła­bym się sku­pić na Świę­tym Jó­ze­fie i Mat­ce Bo­żej, tak waż­nych po­sta­ciach w ży­ciu Je­zu­sa, Ko­ścio­ła i w na­szym ży­ciu (…). Je­zus wkra­cza w na­sze dzie­je, przy­cho­dzi mię­dzy nas, ro­dząc się z Ma­ryi mo­cą Bo­żą, ale z obec­no­ścią Świę­te­go Jó­ze­fa (…). Je­zus ro­dzi się i ży­je w Świę­tej Ro­dzi­nie, ucząc się… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Czło­wiek, któ­ry po­dej­mu­je de­cy­zję wia­ry, prę­dzej czy póź­niej za­uwa­ża, że ży­je na gra­ni­cy dwóch świa­tów, w roz­dar­ciu. Na pew­no już każ­dy z nas do­świad­czył te­go, że to by­wa bo­le­sne, że te dwa świa­ty „nie pa­su­ją do sie­bie”. Mó­wił prze­cież Pan Je­zus: „Kró­le­stwo Mo­je nie jest z te­go świa­ta”. Ten cy­tat, wy­ję­ty… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: