Numer 10/2013

Czę­sto za­da­je­cie mi trudne py­ta­nia. Czy da się zmie­nić swój cha­rak­ter? Czy jest ze mną coś nie tak, bo jesz­cze nie mam chłopaka/dziewczyny? Na te py­ta­nia, spe­cjal­nie dla czy­tel­ni­ków „Dro­giˮ, od­po­wiada dr Je­rzy Ko­ło­dziej, me­na­dżer i co­ach, który swoje do­świad­cze­nie zdo­by­wał w po­nad 30 kra­jach świata.

Po… Dalej

Gdy mó­wimy „praca nad sobą”, naj­czę­ściej my­ślimy o walce z po­ku­sami, o sprze­ci­wia­niu się grze­chowi, o zma­ga­niu się ze złymi skłon­no­ściami i sła­bo­ściami. Ale można na ten te­mat spoj­rzeć „od dru­giej strony”, tej po­zy­tyw­nej, by nie wpa­try­wać się w grzech, tylko od­wra­cać od niego… Dalej

Czym jest asertywność?

Słowo aser­tyw­ność jest czę­sto ro­zu­miane opacz­nie i w spo­sób nie­pełny. Obie­gowa de­fi­ni­cja aser­tyw­no­ści to umie­jęt­ność mó­wie­nia „nie”. W rze­czy­wi­sto­ści jed­nak to znacz­nie wię­cej. Po­wie­dzieć „nie” nie jest wcale aż tak trudno jak to, aby przy­znać się – dla­czego nie. Aser­tyw­ność za­tem to nie tylko umie­jęt­ność… Dalej

„Wi­taj, Kró­lowo, Matko Mi­ło­sier­dzia, ży­cie, sło­dy­czy i na­dziejo na­sza, witaj!”.

Umi­ło­wani Bra­cia i Sio­stry! Przy­by­wam dziś do tego sank­tu­arium jako piel­grzym (…). Ile razy do­świad­czy­łem tego, że Matka Bo­żego Syna zwraca swe mi­ło­sierne oczy ku tro­skom czło­wieka stra­pio­nego i wy­pra­sza ła­skę ta­kiego roz­wią­za­nia trud­nych spraw, że w… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry!

Chciał­bym wam za­pro­po­no­wać do roz­wa­że­nia trzy pro­ste i krót­kie my­śli. W czy­ta­niu usły­sze­li­śmy piękne wi­dze­nie św. Jana: niebo nowe i zie­mia nowa, a da­lej Mia­sto Święte zstę­pu­jące od Boga. Wszystko jest nowe, prze­kształ­cone w do­bro, piękno, w prawdę (…).… Dalej

Szczęść Boże!

Gdy wpro­wa­dzono do kom­pu­te­rów jako no­śniki in­for­ma­cji płyty cd usły­sza­łem dow­cip, który wy­dał mi się nieco ża­ło­sny: ja­kiś prze­ciętny użyt­kow­nik cie­szył się w nim, że na­resz­cie ktoś po­my­ślał o pod­stawce na fi­li­żankę kawy, ale do­da­wał, że „szkoda, że się tak szybko chowa, wi­dać to jesz­cze nie­do­pra­co­wane”…… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: