Numer 09/2013

Roz­licz­ne sank­tu­aria, ob­ra­zy z cu­dow­ny­mi wi­ze­run­ka­mi, na­bo­żeń­stwa ma­jo­we, ró­żań­co­we, go­dzin­ki, na­bo­żeń­stwa fa­tim­skie – Pol­ska to kraj szcze­gól­nej dba­ło­ści o kult Mat­ki Bo­żej. Jest on moc­no za­ko­rze­nio­ny w pol­skiej tra­dy­cji i wpi­su­je się w bieg hi­sto­rii na­sze­go kra­ju.

Go­dzin­ki o nie­po­ka­la­nym po­czę­ciu Naj­święt­szej Ma­ryi Pan­ny

To na­bo­żeń­stwo o bar­dzo dłu­giej hi­sto­rii, któ­re w Pol­sce mi­mo upły­wu lat cie­szy się… Czytaj dalej

Po­pu­lar­ny por­tal in­ter­ne­to­wy, zwią­za­ny z wy­so­ko­na­kła­do­wym dzien­ni­kiem aspi­ru­ją­cym do by­cia źró­dłem rze­tel­nej wie­dzy dla elit, któ­re­mu „nie jest wszyst­ko jed­no”, od pew­ne­go cza­su za­czy­na pu­bli­ko­wać ma­te­ria­ły „oswa­ja­ją­ce” nas z por­no­gra­fią. A to na stro­nie głów­nej znaj­du­je się fo­to­news po­ka­zu­ją­cy, jak wy­glą­da­ją gwiaz­dy por­no bez ma­ki­ja­żu, a to na ko­lej­nych od­sło­nach por­ta­lu fo­to­re­por­taż o wspól­nej pra­cy… Czytaj dalej

Wie­le o Mat­ce Bo­żej na­pi­sa­no i po­wie­dzia­no, wy­star­czy w bi­blio­te­ce teo­lo­gicz­nej sta­nąć przed re­ga­łem pod­pi­sa­nym „Ma­rio­lo­gia”. Ale w ży­ciu księ­dza, wiem to z wła­snej co­dzien­no­ści, wy­star­czy po­słu­chać.

Sa­mo ży­cie

Na po­czą­tek pro­po­nu­ję kil­ka wy­po­wie­dzi, któ­re – wca­le o to nie pro­sząc – usły­sza­łem od spo­ty­ka­nych lu­dzi. Te­go ra­czej w książ­kach z „su­chą teo­lo­gią” nie znaj­dzie­my…

Tak bar­dzo… Czytaj dalej

„Aby On był pier­wo­rod­nym mię­dzy wie­lu brać­mi” (Rz 8, 29). (…) Bóg, któ­ry jest wiecz­no­ścią, „od wie­ków zna” (por. Rz 8, 29) wszyst­ko, co ma się do­ko­nać w cza­sie. Od wie­ków ogar­nia w swo­im Sy­nu, któ­ry jest Oj­cu współ­istot­ny, ca­ły ro­dzaj ludz­ki, a w nim każ­de­go czło­wie­ka. Z te­go Bo­że­go po­zna­nia, któ­re jest Sło­wem… Czytaj dalej

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Chciał­bym za­trzy­mać się po­krót­ce na tej stro­ni­cy Dzie­jów Apo­stol­skich, któ­rą czy­ta się pod­czas li­tur­gii (…). Pierw­sze prze­po­wia­da­nie Apo­sto­łów w Je­ro­zo­li­mie na­peł­ni­ło mia­sto wie­ścią, że Je­zus rze­czy­wi­ście zmar­twych­wstał, zgod­nie z pi­smem, i że był Me­sja­szem za­po­wie­dzia­nym przez pro­ro­ków. Ar­cy­ka­pła­ni oraz przy­wód­cy mia­sta sta­ra­li się zdu­sić w za­rod­ku wspól­no­tę wie­rzą­cych w Chry­stu­sa i uwię­zi­li apo­sto­łów,… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że,

Nie­ustan­nie mu­si­my so­bie przy­po­mi­nać, że na­sze ży­cie jest piel­grzy­mo­wa­niem, a dro­ga na­bie­ra sen­su dzię­ki te­mu, że pro­wa­dzi ku wska­za­ne­mu ce­lo­wi. Je­śli cel tej „piel­grzym­ki ży­ciaˮ, czy­li zba­wie­nie, zo­stał wska­za­ny przez ko­goś, kto naj­bar­dziej mi­łu­je czło­wie­ka – przez Bo­ga, to żad­na uciąż­li­wość nie po­win­na prze­kre­ślać war­to­ści piel­grzy­mo­wa­nia. Nikt le­piej nie… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: