Numer 09/2013

Roz­liczne sank­tu­aria, ob­razy z cu­dow­nymi wi­ze­run­kami, na­bo­żeń­stwa ma­jowe, ró­żań­cowe, go­dzinki, na­bo­żeń­stwa fa­tim­skie – Pol­ska to kraj szcze­gól­nej dba­ło­ści o kult Matki Bo­żej. Jest on mocno za­ko­rze­niony w pol­skiej tra­dy­cji i wpi­suje się w bieg hi­sto­rii na­szego kraju.

Go­dzinki o nie­po­ka­la­nym po­czę­ciu Naj­święt­szej Ma­ryi Panny… Dalej

Po­pu­larny por­tal in­ter­ne­towy, zwią­zany z wy­so­ko­na­kła­do­wym dzien­ni­kiem aspi­ru­ją­cym do by­cia źró­dłem rze­tel­nej wie­dzy dla elit, któ­remu „nie jest wszystko jedno”, od pew­nego czasu za­czyna pu­bli­ko­wać ma­te­riały „oswa­ja­jące” nas z por­no­gra­fią. A to na stro­nie głów­nej znaj­duje się fo­to­news po­ka­zu­jący, jak wy­glą­dają gwiazdy porno bez ma­ki­jażu, a … Dalej

Wiele o Matce Bo­żej na­pi­sano i po­wie­dziano, wy­star­czy w bi­blio­tece teo­lo­gicz­nej sta­nąć przed re­ga­łem pod­pi­sa­nym „Ma­rio­lo­gia”. Ale w ży­ciu księ­dza, wiem to z wła­snej co­dzien­no­ści, wy­star­czy posłuchać.

Samo ży­cie

Na po­czą­tek pro­po­nuję kilka wy­po­wie­dzi, które – wcale o to nie pro­sząc – usły­sza­łem od… Dalej

„Aby On był pier­wo­rod­nym mię­dzy wielu braćmi” (Rz 8, 29). (…) Bóg, który jest wiecz­no­ścią, „od wie­ków zna” (por. Rz 8, 29) wszystko, co ma się do­ko­nać w cza­sie. Od wie­ków ogar­nia w swoim Synu, który jest Ojcu współ­istotny, cały ro­dzaj ludzki, a w nim każ­dego czło­wieka.… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry!

Chciał­bym za­trzy­mać się po­krótce na tej stro­nicy Dzie­jów Apo­stol­skich, którą czyta się pod­czas li­tur­gii (…). Pierw­sze prze­po­wia­da­nie Apo­sto­łów w Je­ro­zo­li­mie na­peł­niło mia­sto wie­ścią, że Je­zus rze­czy­wi­ście zmar­twych­wstał, zgod­nie z pi­smem, i że był Me­sja­szem za­po­wie­dzia­nym przez pro­ro­ków. Ar­cy­ka­płani oraz przy­wódcy mia­sta sta­rali… Dalej

Szczęść Boże,

Nie­ustan­nie mu­simy so­bie przy­po­mi­nać, że na­sze ży­cie jest piel­grzy­mo­wa­niem, a droga na­biera sensu dzięki temu, że pro­wa­dzi ku wska­za­nemu ce­lowi. Je­śli cel tej „piel­grzymki ży­ciaˮ, czyli zba­wie­nie, zo­stał wska­zany przez ko­goś, kto naj­bar­dziej mi­łuje czło­wieka – przez Boga, to żadna uciąż­li­wość nie po­winna prze­kre­ślać war­to­ści piel­grzy­mo­wa­nia. Nikt… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: