Numer 08/2013

Po­zwólmy Mu się zna­leźć rów­nież w in­ter­ne­cie – je­śli nas „za­pra­sza do zna­jo­mych”, nie od­ma­wiajmy. Je­śli się ukrył, wy­trwale szu­kajmy. Efekt może być zaskakujący.

In­ter­net to po­tężne na­rzę­dzie, i jak każde, może być użyte w spo­sób szko­dzący czło­wie­kowi. Do­wo­dem jest nie­spo­ty­kany do­tąd za­lew tre­ści peł­nych prze­mocy i… Dalej

Święta w ro­dzi­nie. Stół z bia­łym ob­ru­sem, fa­sze­ro­wane jajka, chrzan, ba­zie w wa­zo­nie. Ro­dzina, spię­cia w przed­świą­tecz­nych przy­go­to­wa­niach, sprzeczki i po­śpiech, by wszystko było na czas i jak na­leży. A w końcu te krót­kie chwile ra­zem, gdy na­pię­cie opada, gdy można po­być z… Dalej

Pro­blem jest tak stary, jak świat… Wy­star­czy, że małe dziecko bę­dzie wzra­stało w śro­do­wi­sku, w któ­rym starsi będą na tyle za­ab­sor­bo­wani co­dzien­no­ścią, że za­po­mną o dzie­cię­cej wraż­li­wo­ści (wcale nie musi to być śro­do­wi­sko pa­to­lo­giczne), wy­star­czy, że kil­ku­la­tek zo­sta­nie po­ni­żony przez ko­goś star­szego czy wy­śmiany przez grupę ró­wie­śni­czą,… Dalej

Je­zus wjeż­dża do Je­ro­zo­limy. To­wa­rzy­szy mu świę­tu­jący tłum uczniów, roz­ło­żono przed nim płasz­cze, mówi się o do­ko­na­nych przez niego cu­dach, roz­lega się okrzyk chwały: „Bło­go­sła­wiony Król, który przy­cho­dzi w imię Pań­skie” (Łk 19, 38). (...) Je­zus roz­bu­dził w sercu wiele na­dziei, zwłasz­cza wśród lu­dzi po­kor­nych, pro­stych, bied­nych,… Dalej

„Za­chę­cam was (...), aby­ście po­stę­po­wali w spo­sób godny po­wo­ła­nia, do ja­kiego zo­sta­li­ście we­zwani” (Ef 4, 1) – pi­sał św. Pa­weł do chrze­ści­jan w Efe­zie. Jego we­zwa­nie, dro­dzy bra­cia i sio­stry, roz­brzmiewa dziś pod­czas na­szego zgro­ma­dze­nia w spo­sób nad­zwy­czaj ak­tu­alny. A ja­kie jest po­wo­ła­nie chrze­ści­ja­nina? Od­po­wiedź… Dalej

Szczęść Boże,

Spo­tka­łem się parę razy ze zło­śli­wie za­da­nym py­ta­niem typu: „Co Pan Je­zus mó­wił o te­le­wi­zji czy broni ją­dro­wej?”. To jest do­sko­nały ar­gu­ment do wy­ja­śnie­nia, czemu ma słu­żyć nie­ustanny roz­wój teo­lo­gii – Stary i Nowy Te­sta­ment mó­wił ję­zy­kiem zro­zu­mia­łym dla lu­dzi tam­tych cza­sów, a prawdy Boże… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: