Numer 08/2013

Po­zwól­my Mu się zna­leźć rów­nież w in­ter­ne­cie – je­śli nas „za­pra­sza do zna­jo­mych”, nie od­ma­wiaj­my. Je­śli się ukrył, wy­trwa­le szu­kaj­my. Efekt mo­że być za­ska­ku­ją­cy.

In­ter­net to po­tęż­ne na­rzę­dzie, i jak każ­de, mo­że być uży­te w spo­sób szko­dzą­cy czło­wie­ko­wi. Do­wo­dem jest nie­spo­ty­ka­ny do­tąd za­lew tre­ści peł­nych prze­mo­cy i por­no­gra­fii, ge­ne­ru­ją­cy po­dob­no naj­więk­szy prze­pływ da­nych w sie­ci.… Czytaj dalej

Świę­ta w ro­dzi­nie. Stół z bia­łym ob­ru­sem, fa­sze­ro­wa­ne jaj­ka, chrzan, ba­zie w wa­zo­nie. Ro­dzi­na, spię­cia w przed­świą­tecz­nych przy­go­to­wa­niach, sprzecz­ki i po­śpiech, by wszyst­ko by­ło na czas i jak na­le­ży. A w koń­cu te krót­kie chwi­le ra­zem, gdy na­pię­cie opa­da, gdy moż­na po­być z so­bą i cza­sem na­wet się po­śmiać z te­go, że jesz­cze wczo­raj kłó­ci­li­śmy się o to, kto ma umyć… Czytaj dalej

Pro­blem jest tak sta­ry, jak świat… Wy­star­czy, że ma­łe dziec­ko bę­dzie wzra­sta­ło w śro­do­wi­sku, w któ­rym star­si bę­dą na ty­le za­ab­sor­bo­wa­ni co­dzien­no­ścią, że za­po­mną o dzie­cię­cej wraż­li­wo­ści (wca­le nie mu­si to być śro­do­wi­sko pa­to­lo­gicz­ne), wy­star­czy, że kil­ku­la­tek zo­sta­nie po­ni­żo­ny przez ko­goś star­sze­go czy wy­śmia­ny przez gru­pę ró­wie­śni­czą, wy­star­czy, że ja­kieś – nie­ko­niecz­nie za­leż­ne… Czytaj dalej

Je­zus wjeż­dża do Je­ro­zo­li­my. To­wa­rzy­szy mu świę­tu­ją­cy tłum uczniów, roz­ło­żo­no przed nim płasz­cze, mó­wi się o do­ko­na­nych przez nie­go cu­dach, roz­le­ga się okrzyk chwa­ły: „Bło­go­sła­wio­ny Król, któ­ry przy­cho­dzi w imię Pań­skie” (Łk 19, 38). (...) Je­zus roz­bu­dził w ser­cu wie­le na­dziei, zwłasz­cza wśród lu­dzi po­kor­nych, pro­stych, bied­nych, za­po­mnia­nych, tych, któ­rzy się nie li­czą… Czytaj dalej

„Za­chę­cam was (...), aby­ście po­stę­po­wa­li w spo­sób god­ny po­wo­ła­nia, do ja­kie­go zo­sta­li­ście we­zwa­ni” (Ef 4, 1) – pi­sał św. Pa­weł do chrze­ści­jan w Efe­zie. Je­go we­zwa­nie, dro­dzy bra­cia i sio­stry, roz­brzmie­wa dziś pod­czas na­sze­go zgro­ma­dze­nia w spo­sób nad­zwy­czaj ak­tu­al­ny. A ja­kie jest po­wo­ła­nie chrze­ści­ja­ni­na? Od­po­wiedź jest zo­bo­wią­zu­ją­ca, lecz ja­sna: chrze­ści­ja­nin po­wo­ła­ny jest do świę­to­ści. To… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że,

Spo­tka­łem się pa­rę ra­zy ze zło­śli­wie za­da­nym py­ta­niem ty­pu: „Co Pan Je­zus mó­wił o te­le­wi­zji czy bro­ni ją­dro­wej?”. To jest do­sko­na­ły ar­gu­ment do wy­ja­śnie­nia, cze­mu ma słu­żyć nie­ustan­ny roz­wój teo­lo­gii – Sta­ry i No­wy Te­sta­ment mó­wił ję­zy­kiem zro­zu­mia­łym dla lu­dzi tam­tych cza­sów, a praw­dy Bo­że są po­nad­cza­so­we, trze­ba je za­tem „tłu­ma­czyć”… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: