Numer 07/2013

W ko­men­ta­rzach do pon­ty­fi­ka­tu pa­pie­ża Be­ne­dyk­ta XVI po­wta­rza­ją się sło­wa kry­ty­ki za je­go sta­no­wi­sko w spra­wie zwal­cza­nia pan­de­mii HIV/AIDS. Naj­bar­dziej ra­dy­kal­ne wy­po­wie­dzi za­wie­ra­ją oskar­że­nia Oj­ca Świę­te­go, a wraz z nim ca­łe­go Ko­ścio­ła, o śmierć ty­się­cy lu­dzi w kra­jach trze­cie­go świa­ta.

W 2009 r. w cza­sie kon­fe­ren­cji pra­so­wej na po­kła­dzie sa­mo­lo­tu le­cą­ce­go do Afry­ki pa­pież za­py­ta­ny przez… Czytaj dalej

A gdy­bym miesz­ka­ła w bu­szu al­bo dżun­gli, roz­ma­wia­ła z mał­pa­mi i ni­gdy nie do­wie­dzia­ła się o tym, że żył ktoś ta­ki jak Je­zus? Al­bo gdy­by mój ta­ta był mu­zuł­ma­ni­nem, więc i ja zo­sta­ła­bym wy­znaw­cą Al­la­ha? Czy wte­dy mia­ła­bym szan­sę na zba­wie­nie? Je­śli kie­dy­kol­wiek za­sta­na­wia­li­ście się nad ta­ki­mi py­ta­nia­mi, prze­czy­taj­cie. Od­po­wie­dzi po­wsta­ły na pod­sta­wie tek­stów Ka­te­chi­zmu… Czytaj dalej

Wciąż wra­ca py­ta­nie o śmierć Je­zu­sa. Wie­rzy­my, że to Syn Bo­ży, wy­zna­je­my praw­dę o Bo­żej Mi­ło­ści, dzię­ki któ­rej ma­my do­stęp do Zba­wie­nia, ale czy nie moż­na by­ło te­go roz­wią­zać ja­koś mniej bru­tal­nie? Nie ma ro­ku, aby co naj­mniej kil­ka osób nie za­da­ło te­go py­ta­nia: a to w ko­re­spon­den­cji, a to w pro­wa­dzo­nych prze­ze mnie au­dy­cjach ra­dio­wych,… Czytaj dalej

Bra­cia i sio­stry, dzień do­bry!

W tę pią­tą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Po­stu Ewan­ge­lia przed­sta­wia frag­ment o ko­bie­cie cu­dzo­łoż­nej (por. J 8, 1–11), któ­rą Je­zus ra­tu­je od ska­za­nia na śmierć. Ude­rza nas po­sta­wa Je­zu­sa: nie sły­szy­my słów po­gar­dy, nie sły­szy­my słów po­tę­pie­nia, ale je­dy­nie sło­wa mi­ło­ści, mi­ło­sier­dzia, za­chę­ca­ją­ce do na­wró­ce­nia. „I Ja cie­bie nie po­tę­piam.… Czytaj dalej

„Uczyń­my czło­wie­ka na Nasz ob­raz, po­dob­ne­go Nam” (Rdz 1, 26). (...) Pod­czas dzi­siej­szej no­cy pas­chal­nej od­czy­tu­je­my w li­tur­gii pierw­szy roz­dział Księ­gi Ro­dza­ju, któ­ry przy­po­mi­na ta­jem­ni­cę stwo­rze­nia, a w szcze­gól­no­ści stwo­rze­nia czło­wie­ka. (…) No­we stwo­rze­nie do­ko­nu­je się przez Pas­chę. W ta­jem­ni­cy śmier­ci i zmar­twych­wsta­nia Chry­stu­sa wszyst­ko zo­sta­je od­ku­pio­ne, wszyst­ko znów sta­je się do­sko­na­le do­bre, zgod­nie… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Ży­cze­nia, ja­kie chce­my Wam prze­ka­zać, to nie tyl­ko sło­wa… Bo na­sze ży­cze­nia to pra­gnie­nie, aby­ście by­li co­raz mą­drzej­si i co­raz szczę­śliw­si i aby­ście umie­li sku­tecz­nie po­ma­gać in­nym w dro­dze do świę­to­ści. Na­sze ży­cze­nia osta­tecz­nie wy­ra­ża­ją się w tym, co pi­sze­my w „Dro­dzeˮ: chciał­bym, aby­ście za­uwa­ży­li, naj­pierw tak ogól­nie, że od­po­wia­da­jąc na Wa­sze… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: