Numer 07/2013

W ko­men­ta­rzach do pon­ty­fi­katu pa­pieża Be­ne­dykta XVI po­wta­rzają się słowa kry­tyki za jego sta­no­wi­sko w spra­wie zwal­cza­nia pan­de­mii HIV/AIDS. Naj­bar­dziej ra­dy­kalne wy­po­wie­dzi za­wie­rają oskar­że­nia Ojca Świę­tego, a wraz z nim ca­łego Ko­ścioła, o śmierć ty­sięcy lu­dzi w kra­jach trze­ciego świata.

W 2009 r. w … Dalej

A gdy­bym miesz­kała w bu­szu albo dżun­gli, roz­ma­wiała z mał­pami i ni­gdy nie do­wie­działa się o tym, że żył ktoś taki jak Je­zus? Albo gdyby mój tata był mu­zuł­ma­ni­nem, więc i ja zo­sta­ła­bym wy­znawcą Al­laha? Czy wtedy mia­ła­bym szansę na zba­wie­nie? Je­śli kie­dy­kol­wiek za­sta­na­wia­li­ście się… Dalej

Wciąż wraca py­ta­nie o śmierć Je­zusa. Wie­rzymy, że to Syn Boży, wy­zna­jemy prawdę o Bo­żej Mi­ło­ści, dzięki któ­rej mamy do­stęp do Zba­wie­nia, ale czy nie można było tego roz­wią­zać ja­koś mniej bru­tal­nie? Nie ma roku, aby co naj­mniej kilka osób nie za­dało tego py­ta­nia: a to w… Dalej

Bra­cia i sio­stry, dzień dobry!

W tę piątą nie­dzielę Wiel­kiego Po­stu Ewan­ge­lia przed­sta­wia frag­ment o ko­bie­cie cu­dzo­łoż­nej (por. J 8, 1–11), którą Je­zus ra­tuje od ska­za­nia na śmierć. Ude­rza nas po­stawa Je­zusa: nie sły­szymy słów po­gardy, nie sły­szymy słów po­tę­pie­nia, ale je­dy­nie słowa mi­ło­ści, mi­ło­sier­dzia, za­chę­ca­jące do… Dalej

„Uczyńmy czło­wieka na Nasz ob­raz, po­dob­nego Nam” (Rdz 1, 26). (...) Pod­czas dzi­siej­szej nocy pas­chal­nej od­czy­tu­jemy w li­tur­gii pierw­szy roz­dział Księgi Ro­dzaju, który przy­po­mina ta­jem­nicę stwo­rze­nia, a w szcze­gól­no­ści stwo­rze­nia czło­wieka. (…) Nowe stwo­rze­nie do­ko­nuje się przez Pas­chę. W ta­jem­nicy śmierci i zmar­twych­wsta­nia Chry­stusa wszystko zo­staje… Dalej

Szczęść Boże!

Ży­cze­nia, ja­kie chcemy Wam prze­ka­zać, to nie tylko słowa… Bo na­sze ży­cze­nia to pra­gnie­nie, aby­ście byli co­raz mą­drzejsi i co­raz szczę­śliwsi i aby­ście umieli sku­tecz­nie po­ma­gać in­nym w dro­dze do świę­to­ści. Na­sze ży­cze­nia osta­tecz­nie wy­ra­żają się w tym, co pi­szemy w „Dro­dzeˮ: chciał­bym, aby­ście… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: