Numer 06/2013

Mam 266 dni. Wi­dzę i czuję. Po­doba mi się moje imię – Kru­szynka. Tak mówi do mnie tata. Znam to imię, mimo że jesz­cze jest „nie­ofi­cjalne”. Choć je­stem w Twoim brzuszku, sły­szę je do­sko­nale. Opo­wiem Ci, jak mi tu­taj jest i jak spę­dzi­łam tych dzie­więć miesięcy.

Etap… Dalej

Od 1973 r., kiedy zo­stał wy­dany wy­rok przez Sąd Naj­wyż­szy USA w spra­wie Roe ver­sus Wade, w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki Pół­noc­nej zgi­nęło 50 mi­lio­nów nie­na­ro­dzo­nych dzieci.

Jane Roe, a wła­ści­wie Norma McCo­rvey, nie chciała mieć dzieci. Pierw­szą córkę od­dała do wy­cho­wa­nia swo­jej matce, drugą ad­op­to­wał bio­lo­giczny oj­ciec… Dalej

Żniwo eu­ta­na­zji ro­śnie. Zo­stała już za­le­ga­li­zo­wana w Ho­lan­dii, Bel­gii i Luk­sem­burgu. Asy­sta przy sa­mo­bój­stwie jest do­zwo­lona w Szwaj­ca­rii i trzech ame­ry­kań­skich sta­nach: Wa­szyng­to­nie, Ore­go­nie i Mon­ta­nie. W ko­lej­nych pań­stwach obo­wią­zu­jące prze­pisy są obec­nie na­gi­nane, a pre­ce­densy po­wo­dują zmiany w prawie.

W sta­ro­żyt­no­ści… Dalej

W okre­sie wiel­ko­post­nym Ko­ściół pra­gnie w szcze­gólny spo­sób zjed­no­czyć się z Chry­stu­sem, który po­słuszny we­wnętrz­nemu dzia­ła­niu Du­cha Świę­tego (…) udał się na pu­sty­nię i tam po­ścił czter­dzie­ści dni i czter­dzie­ści nocy (por. Mk 1, 12–13). U kresu tego po­stu Je­zus był ku­szony przez Sza­tana. (...)… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry!

Dzię­kuję Wam, że przy­by­li­ście tak licz­nie na tę moją ostat­nią au­dien­cję ogólną. Ser­decz­nie dzię­kuję! Je­stem na­prawdę wzru­szony i wi­dzę Ko­ściół żyjący! (…)

Prze­ży­wamy Rok Wiary, któ­rego pra­gną­łem wła­śnie po to, aby umoc­nił na­szą wiarę w Boga (…). Chciał­bym za­chę­cić wszyst­kich do od­no­wie­nia moc­nego… Dalej

Szczęść Boże!

Są te­maty, któ­rych prę­dzej czy póź­niej nie może po­mi­nąć żadna ka­to­licka re­dak­cja, do nich na­leży obrona ży­cia, o któ­rej trzeba wiele wie­dzieć, bo prze­cież ży­cie jest da­rem Pana Boga i wy­ra­żamy Stwórcy uwiel­bie­nie, gdy tego daru strze­żemy i sta­jemy w jego obronie.

Jak bar­dzo… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: