Numer 06/2013

Mam 266 dni. Wi­dzę i czu­ję. Po­do­ba mi się mo­je imię – Kru­szyn­ka. Tak mó­wi do mnie ta­ta. Znam to imię, mi­mo że jesz­cze jest „nie­ofi­cjal­ne”. Choć je­stem w Two­im brzusz­ku, sły­szę je do­sko­na­le. Opo­wiem Ci, jak mi tu­taj jest i jak spę­dzi­łam tych dzie­więć mie­się­cy.

Etap za­rod­ko­wy

Po­wsta­łam wte­dy, kie­dy Two­ja ko­mór­ka… Czytaj dalej

Od 1973 r., kie­dy zo­stał wy­da­ny wy­rok przez Sąd Naj­wyż­szy USA w spra­wie Roe ver­sus Wa­de, w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki Pół­noc­nej zgi­nę­ło 50 mi­lio­nów nie­na­ro­dzo­nych dzie­ci.

Ja­ne Roe, a wła­ści­wie Nor­ma McCo­rvey, nie chcia­ła mieć dzie­ci. Pierw­szą cór­kę od­da­ła do wy­cho­wa­nia swo­jej mat­ce, dru­gą ad­op­to­wał bio­lo­gicz­ny oj­ciec dziec­ka. Kie­dy za­szła w trze­cią cią­żę, chcia­ła… Czytaj dalej

Żni­wo eu­ta­na­zji ro­śnie. Zo­sta­ła już za­le­ga­li­zo­wa­na w Ho­lan­dii, Bel­gii i Luk­sem­bur­gu. Asy­sta przy sa­mo­bój­stwie jest do­zwo­lo­na w Szwaj­ca­rii i trzech ame­ry­kań­skich sta­nach: Wa­szyng­to­nie, Ore­go­nie i Mon­ta­nie. W ko­lej­nych pań­stwach obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy są obec­nie na­gi­na­ne, a pre­ce­den­sy po­wo­du­ją zmia­ny w pra­wie.

W sta­ro­żyt­no­ści sło­wem „eu­tha­na­sia” Gre­cy opi­sy­wa­li spo­koj­ne, na­tu­ral­ne umie­ra­nie. Współ­cze­śnie ro­zu­mie się przez to uśmier­ce­nie ko­goś w ce­lu uwol­nie­nia… Czytaj dalej

W okre­sie wiel­ko­post­nym Ko­ściół pra­gnie w szcze­gól­ny spo­sób zjed­no­czyć się z Chry­stu­sem, któ­ry po­słusz­ny we­wnętrz­ne­mu dzia­ła­niu Du­cha Świę­te­go (…) udał się na pu­sty­nię i tam po­ścił czter­dzie­ści dni i czter­dzie­ści no­cy (por. Mk 1, 12–13). U kre­su te­go po­stu Je­zus był ku­szo­ny przez Sza­ta­na. (...) W ob­li­czu Chry­stu­sa, któ­ry z mi­ło­ści wziął na swo­je bar­ki na­sze wi­ny,… Czytaj dalej

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Dzię­ku­ję Wam, że przy­by­li­ście tak licz­nie na tę mo­ją ostat­nią au­dien­cję ogól­ną. Ser­decz­nie dzię­ku­ję! Je­stem na­praw­dę wzru­szo­ny i wi­dzę Ko­ściół ży­ją­cy! (…)

Prze­ży­wa­my Rok Wia­ry, któ­re­go pra­gną­łem wła­śnie po to, aby umoc­nił na­szą wia­rę w Bo­ga (…). Chciał­bym za­chę­cić wszyst­kich do od­no­wie­nia moc­ne­go za­ufa­nia w Pa­nu, by po­wie­rzyć się jak… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Są te­ma­ty, któ­rych prę­dzej czy póź­niej nie mo­że po­mi­nąć żad­na ka­to­lic­ka re­dak­cja, do nich na­le­ży obro­na ży­cia, o któ­rej trze­ba wie­le wie­dzieć, bo prze­cież ży­cie jest da­rem Pa­na Bo­ga i wy­ra­ża­my Stwór­cy uwiel­bie­nie, gdy te­go da­ru strze­że­my i sta­je­my w je­go obro­nie.

Jak bar­dzo jest waż­na wie­dza w tym te­ma­cie ilu­stru­je fakt dość… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: