Numer 04/2013

Kiedy już na se­rio – z wiarą – my­ślimy o po­szcze­niu, po­ja­wiają się liczne py­ta­nia. Czy żeby po­ścić, mu­szę pójść na ja­kieś od­lu­dzie, od­mó­wić so­bie je­dze­nia i wody? A może post to taka re­li­gijna od­miana diety? Czym wła­ści­wie był post dla Pana Jezusa?

Św. Bo­na­wen­tura wy­mie­nia… Dalej

Z Ur­szulą Chmurą, or­ga­ni­za­to­rem i ani­ma­to­rem Re­ko­lek­cji z Po­stem Da­niela w Ar­chi­die­ce­zjal­nym Domu Re­ko­lek­cyj­nym w Za­bo­rówcu roz­ma­wia Jo­lanta Tęcza-Ćwierz.

Wzmianki o wy­jąt­ko­wym dzia­ła­niu po­stu mo­żemy zna­leźć na kar­tach Pi­sma Świę­tego. Sam Pan Je­zus za­le­cił post i uświę­cił go, prze­cho­dząc przez 40-dniowy post, nie z… Dalej

Są ta­kie za­cho­wa­nia, osta­tecz­nie ta­kie po­stawy, które po­wo­dują szyb­szy wzrost du­chowy i to bez przeforsowania.

W skró­co­nych ka­te­chi­zmach można zna­leźć ty­tuł „Naj­przed­niej­sze do­bre uczynki” i obok czy­tamy krót­kie roz­wi­nię­cie – post, jał­mużna i mo­dli­twa. Cza­sem w in­nej ko­lej­no­ści. Słowa te są dość dawne, nie za­wsze do­brze… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry!

Te­raz, po okre­sie nie­obec­no­ści, po­wró­cił On w nowy spo­sób: pod­czas li­tur­gii sza­batu czyta pro­roc­two Iza­ja­sza o Me­sja­szu i ogła­sza jego wy­peł­nie­nie, po­zwa­la­jąc do­my­ślić się, że to słowo od­nosi się do Niego. Ten fakt bu­dzi za­mie­sza­nie wśród miesz­kań­ców Na­za­retu: z jed­nej strony… Dalej

„A Oj­ciec twój, który wi­dzi w ukry­ciu, odda to­bie” (Mt 6, 4.6.18). Te słowa Je­zusa skie­ro­wane są do każ­dego z nas na po­czątku wiel­ko­post­nej drogi. (...) Ewan­ge­lia pod­kre­śla, że Pan „wi­dzi w ukry­ciu”, to zna­czy pa­trzy w serce. Ze­wnętrzne ge­sty po­kuty mają zna­cze­nie, je­śli są wy­ra­zem… Dalej

Szczęść Boże,

Czas wiel­ko­postny bie­gnie już „pełną parą”, taki zresztą – jak za­uwa­ży­li­ście – jest Te­mat nu­meru. Ale nim przejdę do dzi­siej­szych tre­ści, chciał­bym na­szym Czy­tel­ni­kom coś za­pro­po­no­wać. Lu­bię zbie­rać to, co do­bre i udane, mam już z po­przed­nich lat sporo cie­ka­wych i war­to­ścio­wych uwag i… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: