Numer 04/2013

Kie­dy już na se­rio – z wia­rą – my­śli­my o po­szcze­niu, po­ja­wia­ją się licz­ne py­ta­nia. Czy że­by po­ścić, mu­szę pójść na ja­kieś od­lu­dzie, od­mó­wić so­bie je­dze­nia i wo­dy? A mo­że post to ta­ka re­li­gij­na od­mia­na die­ty? Czym wła­ści­wie był post dla Pa­na Je­zu­sa?

Św. Bo­na­wen­tu­ra wy­mie­nia czte­ry głów­ne wa­run­ki ży­cia du­cho­we­go: sa­mot­ność, post, mo­dli­twa… Czytaj dalej

Z Ur­szu­lą Chmu­rą, or­ga­ni­za­to­rem i ani­ma­to­rem Re­ko­lek­cji z Po­stem Da­nie­la w Ar­chi­die­ce­zjal­nym Do­mu Re­ko­lek­cyj­nym w Za­bo­rów­cu roz­ma­wia Jo­lan­ta Tę­cza-Ćwierz.

Wzmian­ki o wy­jąt­ko­wym dzia­ła­niu po­stu mo­że­my zna­leźć na kar­tach Pi­sma Świę­te­go. Sam Pan Je­zus za­le­cił post i uświę­cił go, prze­cho­dząc przez 40-dnio­wy post, nie z po­wo­du cho­ro­by, lecz dla przy­go­to­wa­nia się do swej Mę­ki. Ja­ka jest róż­ni­ca mię­dzy… Czytaj dalej

Są ta­kie za­cho­wa­nia, osta­tecz­nie ta­kie po­sta­wy, któ­re po­wo­du­ją szyb­szy wzrost du­cho­wy i to bez prze­for­so­wa­nia.

W skró­co­nych ka­te­chi­zmach moż­na zna­leźć ty­tuł „Naj­przed­niej­sze do­bre uczyn­ki” i obok czy­ta­my krót­kie roz­wi­nię­cie – post, jał­muż­na i mo­dli­twa. Cza­sem w in­nej ko­lej­no­ści. Sło­wa te są dość daw­ne, nie za­wsze do­brze ro­zu­mia­ne. Za­tem spró­buj­my je wy­ja­śnić.

Dar jał­muż­ny

Jał­muż­na… Czytaj dalej

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Te­raz, po okre­sie nie­obec­no­ści, po­wró­cił On w no­wy spo­sób: pod­czas li­tur­gii sza­ba­tu czy­ta pro­roc­two Iza­ja­sza o Me­sja­szu i ogła­sza je­go wy­peł­nie­nie, po­zwa­la­jąc do­my­ślić się, że to sło­wo od­no­si się do Nie­go. Ten fakt bu­dzi za­mie­sza­nie wśród miesz­kań­ców Na­za­re­tu: z jed­nej stro­ny „wszy­scy przy­świad­cza­li Mu i dzi­wi­li się peł­nym wdzię­ku sło­wom, któ­re pły­nę­ły… Czytaj dalej

„A Oj­ciec twój, któ­ry wi­dzi w ukry­ciu, od­da to­bie” (Mt 6, 4.6.18). Te sło­wa Je­zu­sa skie­ro­wa­ne są do każ­de­go z nas na po­cząt­ku wiel­ko­post­nej dro­gi. (...) Ewan­ge­lia pod­kre­śla, że Pan „wi­dzi w ukry­ciu”, to zna­czy pa­trzy w ser­ce. Ze­wnętrz­ne ge­sty po­ku­ty ma­ją zna­cze­nie, je­śli są wy­ra­zem we­wnętrz­nej po­sta­wy, je­śli wy­ra­ża­ją usil­ną wo­lę od­wró­ce­nia się… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że,

Czas wiel­ko­post­ny bie­gnie już „peł­ną pa­rą”, ta­ki zresz­tą – jak za­uwa­ży­li­ście – jest Te­mat nu­me­ru. Ale nim przej­dę do dzi­siej­szych tre­ści, chciał­bym na­szym Czy­tel­ni­kom coś za­pro­po­no­wać. Lu­bię zbie­rać to, co do­bre i uda­ne, mam już z po­przed­nich lat spo­ro cie­ka­wych i war­to­ścio­wych uwag i po­my­słów zwią­za­nych z wiel­ko­post­ny­mi re­ko­lek­cja­mi. Wiem, że gdzie­nie­gdzie… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: