Numer 03/2013

Ma­jąc za­spo­ko­jone pod­sta­wowe po­trzeby ży­ciowe, czę­sto nie za­sta­na­wiamy się, że to, co przyj­mu­jemy za nor­malne, inni trak­tują jako wiel­kie do­bro­dziej­stwo od Boga. Za­świad­czyć o tym mogą szcze­gól­nie misjonarze.

S. Ja­dwiga Syl­we­stra Pie­trucka po­słu­guje w An­goli od 1982 r. Prze­żyła tam wojnę do­mową, walki miej­sco­wych re­be­lian­tów. Wraz z … Dalej

 „Nie płacz­cie w chwili śmierci, to chwila ra­do­ści” – ma­wiał pa­pież Jan XXIII. Od pierw­szych chwil z jego na­ucza­nia bił opty­mizm, który hi­sto­rycy roz­po­znają dzi­siaj jako siłę tego pa­pieża, który bę­dąc dziec­kiem rol­ni­ków jako Głowa Ko­ścioła wy­szedł do ludu. Przez cały swój pon­ty­fi­kat, obie­ra­jąc styl wiej­skiego pro­bosz­cza,… Dalej

O ra­do­ści chrze­ści­ja­nina z ks. bp. An­to­nim Dłu­go­szem roz­ma­wia Ka­ro­lina Polak.

Jego Eks­ce­len­cjo Księże Bi­sku­pie, wiele osób po­strzega ka­to­li­ków jako lu­dzi po­nu­rych, wiecz­nie smut­nych i za­tro­ska­nych. Czy jest to ob­raz praw­dziwy, czy może tylko ste­reo­typ? Czy chrze­ści­ja­nin nie ma po­wo­dów do radości?

Smutni ka­to­licy za­po­mi­nają o Bogu… Dalej

Całe ży­cie Je­zusa prze­biega pod dzia­ła­niem Du­cha Świę­tego. (...) Chry­stus obie­cuje apo­sto­łom Du­cha Świę­tego jako trwałą rę­koj­mię swo­jej obec­no­ści wśród nich. Na krzyżu Syn od­daje Du­cha Ojcu (por. J 19, 30). W ten spo­sób wy­ci­ska swą pie­częć na No­wym Przy­mie­rzu, które ro­dzi się z Jego Pas­chy. (...)… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry!

Dziś li­tur­gia pro­po­nuje Ewan­ge­lię mó­wiącą o we­selu w Ka­nie. O wy­da­rze­niu tym mówi Jan, na­oczny świa­dek tego faktu. (…) We­sele w Ka­nie jest w isto­cie „po­cząt­kiem zna­ków” (J 2, 11), to zna­czy pierw­szym cu­dem do­ko­na­nym przez Je­zusa, przez który uka­zał… Dalej

Szczęść Boże,

Je­stem pe­wien, że już po­lu­bi­li­ście nasz „TN” (te­mat nu­meru). Bo chyba każdy z nas chce być szczę­śliwy. Ale od razu po­wstaje py­ta­nie: czy szczę­ście to to samo, co ra­dość? I jak da­leko od szczę­ścia i ra­do­ści jest przy­jem­ność? Na te py­ta­nia trzeba od­po­wia­dać so­bie przez… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: