Numer 03/2013

Ma­jąc za­spo­ko­jo­ne pod­sta­wo­we po­trze­by ży­cio­we, czę­sto nie za­sta­na­wia­my się, że to, co przyj­mu­je­my za nor­mal­ne, in­ni trak­tu­ją ja­ko wiel­kie do­bro­dziej­stwo od Bo­ga. Za­świad­czyć o tym mo­gą szcze­gól­nie mi­sjo­na­rze.

S. Ja­dwi­ga Syl­we­stra Pie­truc­ka po­słu­gu­je w An­go­li od 1982 r. Prze­ży­ła tam woj­nę do­mo­wą, wal­ki miej­sco­wych re­be­lian­tów. Wraz z wer­bi­stą jeź­dzi­ła w tych trud­nych la­tach z po­mo­cą… Czytaj dalej

 „Nie płacz­cie w chwi­li śmier­ci, to chwi­la ra­do­ści” – ma­wiał pa­pież Jan XXIII. Od pierw­szych chwil z je­go na­ucza­nia bił opty­mizm, któ­ry hi­sto­ry­cy roz­po­zna­ją dzi­siaj ja­ko si­łę te­go pa­pie­ża, któ­ry bę­dąc dziec­kiem rol­ni­ków ja­ko Gło­wa Ko­ścio­ła wy­szedł do lu­du. Przez ca­ły swój pon­ty­fi­kat, obie­ra­jąc styl wiej­skie­go pro­bosz­cza, z otwar­tym ser­cem peł­nym do­bro­ci zwra­cał… Czytaj dalej

O ra­do­ści chrze­ści­ja­ni­na z ks. bp. An­to­nim Dłu­go­szem roz­ma­wia Ka­ro­li­na Po­lak.

Je­go Eks­ce­len­cjo Księ­że Bi­sku­pie, wie­le osób po­strze­ga ka­to­li­ków ja­ko lu­dzi po­nu­rych, wiecz­nie smut­nych i za­tro­ska­nych. Czy jest to ob­raz praw­dzi­wy, czy mo­że tyl­ko ste­reo­typ? Czy chrze­ści­ja­nin nie ma po­wo­dów do ra­do­ści?

Smut­ni ka­to­li­cy za­po­mi­na­ją o Bo­gu peł­nym mi­ło­sier­dzia, na któ­re­go wska­zu­je bł.… Czytaj dalej

Ca­łe ży­cie Je­zu­sa prze­bie­ga pod dzia­ła­niem Du­cha Świę­te­go. (...) Chry­stus obie­cu­je apo­sto­łom Du­cha Świę­te­go ja­ko trwa­łą rę­koj­mię swo­jej obec­no­ści wśród nich. Na krzy­żu Syn od­da­je Du­cha Oj­cu (por. J 19, 30). W ten spo­sób wy­ci­ska swą pie­częć na No­wym Przy­mie­rzu, któ­re ro­dzi się z Je­go Pas­chy. (...) Ko­ściół oświe­ca dzie­je pło­ną­cym ogniem sło­wa… Czytaj dalej

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Dziś li­tur­gia pro­po­nu­je Ewan­ge­lię mó­wią­cą o we­se­lu w Ka­nie. O wy­da­rze­niu tym mó­wi Jan, na­ocz­ny świa­dek te­go fak­tu. (…) We­se­le w Ka­nie jest w isto­cie „po­cząt­kiem zna­ków” (J 2, 11), to zna­czy pierw­szym cu­dem do­ko­na­nym przez Je­zu­sa, przez któ­ry uka­zał On pu­blicz­nie swo­ją chwa­łę, wzbu­dza­jąc wia­rę swo­ich uczniów. Przy­wo­łaj­my po­krót­ce to, co… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że,

Je­stem pe­wien, że już po­lu­bi­li­ście nasz „TN” (te­mat nu­me­ru). Bo chy­ba każ­dy z nas chce być szczę­śli­wy. Ale od ra­zu po­wsta­je py­ta­nie: czy szczę­ście to to sa­mo, co ra­dość? I jak da­le­ko od szczę­ścia i ra­do­ści jest przy­jem­ność? Na te py­ta­nia trze­ba od­po­wia­dać so­bie przez ca­łe ży­cie. Ma­my na­dzie­ję, że te­raz… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: