Numer 02/2013

Od­waga to słowo czę­sto ro­zu­miane opacz­nie, my­lone z bra­wurą, sza­leń­stwem, prze­sa­dzoną pew­no­ścią sie­bie, nad­mierną śmia­ło­ścią lub zwy­kłym bra­kiem roz­sądku. Gdy my­ślimy „od­waga”, przy­cho­dzi nam za­zwy­czaj na myśl ktoś w ro­dzaju Su­per­mana. Prze­ciętne wy­obra­że­nie o czło­wieku od­waż­nym od­zwier­cie­dla ro­słego męż­czy­znę, naj­le­piej żoł­nie­rza, tzw. „twar­dziela”, który ni­gdy nie pła­cze… Dalej

Za­wsze naj­trud­niej­sze dla czło­wieka są wszyst­kie sprawy zwią­zane bez­po­śred­nio z nim sa­mym, z tego wy­ni­kają naj­waż­niej­sze wy­zwa­nia, bo prze­cież coś trzeba zro­bić ze swoim ży­ciem, prze­cież ktoś (a może ra­czej: Ktoś) mnie z tego roz­li­czy. Co za­tem jest ta­kie ważne? To, kim je­stem i to, do­kąd… Dalej

Zna­jomy, zaj­mu­jący się pra­wami czło­wieka, opo­wie­dział mi smutną hi­sto­rię, ja­kich pew­nie wiele. Otóż pe­wien młody chrze­ści­ja­nin, który uciekł z fun­da­men­ta­li­stycz­nego is­lam­skiego kraju przed prze­śla­do­wa­niami, zna­lazł pracę jako kie­rowca w Eu­ro­pie Za­chod­niej. I stra­cił ją, gdyż nie chciał ścią­gnąć sym­boli re­li­gii ka­to­lic­kiej, bę­dąc w pracy.

Mę­czeń­stwo pierw­szych… Dalej

„Gdy (...) na­de­szła peł­nia czasu, ze­słał Bóg Syna swego, zro­dzo­nego z nie­wia­sty” (Ga 4, 4). Czym jest owa „peł­nia czasu”, o któ­rej mówi apo­stoł? Wiemy z bez­po­śred­niego do­świad­cze­nia, że czas upływa nie­ubła­ga­nie. Wszyst­kie stwo­rze­nia są pod­dane upły­wowi czasu. Tylko czło­wiek jed­nak jest świa­dom swego prze­mi­ja­nia w … Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry!

„Niech Bóg nam bło­go­sławi; niech nam ukaże po­godne ob­li­cze”. Te słowa Psalmu 67 wy­śpie­wa­li­śmy, wy­słu­chaw­szy w pierw­szym czy­ta­niu sta­ro­żyt­nego bło­go­sła­wień­stwa ka­płań­skiego nad Lu­dem Przy­mie­rza. (…) Po­mimo że świat jest nie­stety na­dal na­zna­czony „za­rze­wiami na­pięć i kon­flik­tów, spo­wo­do­wa­nych przez ro­snące nie­rów­no­ści mię­dzy bo­ga­tymi a… Dalej

Szczęść Boże,

W no­wym nu­me­rze „Drogi”, który masz w ręku, mo­żesz zna­leźć sporo tek­stów o od­wa­dze i o po­wsta­niu stycz­nio­wym. Oczy­wi­ście sze­roko ro­zu­miana od­waga jest nie tylko zwią­zana z pod­ję­ciem zbroj­nej walki o wol­ność. Od­waga jest po­trzebna w mo­dli­twie (pi­szę o tym na… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: