Numer 01/2013

Bar­dzo czę­sto py­ta­cie, jak się mo­dlić, to bar­dzo do­brze, ucznio­wie Je­zusa też to py­ta­nie za­da­wali swemu Mi­strzowi. Naj­cie­kaw­sze od­po­wie­dzi to te, które płyną z ży­cia, za­da­łem więc py­ta­nie o oso­bi­stą mo­dli­twę wielu oso­bom, kil­ka­set spo­śród nich ze­chciało od­po­wie­dzieć, pre­zen­tuję cztery wy­brane, odpowiedzi.

Mo­dli­łam się za­wsze, od­kąd tylko pa­mię­tam… Dalej

„Gdzie dwóch lub trzech spo­tyka się w imię Moje, tam Ja je­stem po­śród nich” – tymi sło­wami Ewan­ge­lii wg św. Ma­te­usza sam Pan Je­zus za­chęca wszyst­kich swo­ich wy­znaw­ców do wspól­nego gro­ma­dze­nia się na mo­dli­twie. Ko­ściół wy­cho­dzi na­prze­ciw wszyst­kim tym, któ­rzy poza mo­dli­twą pry­watną od­czu­wają też po­trzebę jed­no­cze­nia się z… Dalej

Nina jest uczen­nicą Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­cego „Ra­do­sna No­wina 2000” w Pie­ka­rach nie­da­leko Kra­kowa. Ubie­gły rok szkolny spę­dziła na Taj­wa­nie, gdzie wy­je­chała na wy­mianę mło­dzie­żową. Wy­brała ten kraj, po­nie­waż chciała zmie­rzyć się z inną kul­turą. Pod­czas po­bytu w tak eg­zo­tycz­nym miej­scu nie raz mu­siała sta­wić czoła in­nym po­glą­dom, za­sa­dom,… Dalej

„Ty je­steś Me­sjasz, Syn Boga ży­wego” (Mt 16, 16). Piotr, za­py­tany przez Pana, wy­znaje wiarę także w imie­niu in­nych apo­sto­łów. W tym wy­zna­niu wska­zana jest nie­za­wodna pod­stawa na­szego dą­że­nia do peł­nej jed­no­ści. Je­śli bo­wiem pra­gniemy jed­no­ści uczniów Chry­stusa, mu­simy na nowo roz­po­cząć od Chry­stusa. Rów­nież my, tak jak… Dalej

Dro­dzy bra­cia i siostry!

Ewan­ge­lia (…) przed­sta­wia po­stać Jana Chrzci­ciela i uka­zuje go prze­ma­wia­ją­cego do lu­dzi, któ­rzy przy­cho­dzą do niego, nad Jor­dan, aby dać się ochrzcić. Po­nie­waż Jan wzywa wszyst­kich do przy­go­to­wa­nia się do przyj­ścia Me­sja­sza moc­nymi sło­wami, nie­któ­rzy go py­tają: „Na­uczy­cielu, co mamy czy­nić?” (Łk 3, 10.12.14).… Dalej

Szczęść Boże,

Roz­po­czy­namy nowy rok ży­cia, nowy rok ży­cia świata, nowy rok ży­cia czło­wieka, każ­dego z nas. Ban­kowcy na­dal in­we­stują, prze­my­słowcy na­dal szu­kają atrak­cyj­nych to­wa­rów i spo­so­bów na sprze­da­nie tego, co wy­pro­du­ko­wali, eko­lo­dzy za­sta­na­wiają się, kiedy skoń­czą się za­soby tego świata. A jed­no­cze­śnie cho­rzy szu­kają spo­sobu na… Dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: