Numer 01/2013

Bar­dzo czę­sto py­ta­cie, jak się mo­dlić, to bar­dzo do­brze, ucznio­wie Je­zu­sa też to py­ta­nie za­da­wa­li swe­mu Mi­strzo­wi. Naj­cie­kaw­sze od­po­wie­dzi to te, któ­re pły­ną z ży­cia, za­da­łem więc py­ta­nie o oso­bi­stą mo­dli­twę wie­lu oso­bom, kil­ka­set spo­śród nich ze­chcia­ło od­po­wie­dzieć, pre­zen­tu­ję czte­ry wy­bra­ne, od­po­wie­dzi.

Mo­dli­łam się za­wsze, od­kąd tyl­ko pa­mię­tam – w dzie­ciń­stwie, z ca­łą ro­dzi­ną.… Czytaj dalej

„Gdzie dwóch lub trzech spo­ty­ka się w imię Mo­je, tam Ja je­stem po­śród nich” – ty­mi sło­wa­mi Ewan­ge­lii wg św. Ma­te­usza sam Pan Je­zus za­chę­ca wszyst­kich swo­ich wy­znaw­ców do wspól­ne­go gro­ma­dze­nia się na mo­dli­twie. Ko­ściół wy­cho­dzi na­prze­ciw wszyst­kim tym, któ­rzy po­za mo­dli­twą pry­wat­ną od­czu­wa­ją też po­trze­bę jed­no­cze­nia się z in­ny­mi w ce­lu wspól­ne­go… Czytaj dalej

Ni­na jest uczen­ni­cą Li­ceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go „Ra­do­sna No­wi­na 2000” w Pie­ka­rach nie­da­le­ko Kra­ko­wa. Ubie­gły rok szkol­ny spę­dzi­ła na Taj­wa­nie, gdzie wy­je­cha­ła na wy­mia­nę mło­dzie­żo­wą. Wy­bra­ła ten kraj, po­nie­waż chcia­ła zmie­rzyć się z in­ną kul­tu­rą. Pod­czas po­by­tu w tak eg­zo­tycz­nym miej­scu nie raz mu­sia­ła sta­wić czo­ła in­nym po­glą­dom, za­sa­dom, in­nej wie­rze. Miesz­ka­ła u czte­rech gosz­czą­cych ją… Czytaj dalej

„Ty je­steś Me­sjasz, Syn Bo­ga ży­we­go” (Mt 16, 16). Piotr, za­py­ta­ny przez Pa­na, wy­zna­je wia­rę tak­że w imie­niu in­nych apo­sto­łów. W tym wy­zna­niu wska­za­na jest nie­za­wod­na pod­sta­wa na­sze­go dą­że­nia do peł­nej jed­no­ści. Je­śli bo­wiem pra­gnie­my jed­no­ści uczniów Chry­stu­sa, mu­si­my na no­wo roz­po­cząć od Chry­stu­sa. Rów­nież my, tak jak Piotr, ma­my wy­znać, że… Czytaj dalej

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Ewan­ge­lia (…) przed­sta­wia po­stać Ja­na Chrzci­cie­la i uka­zu­je go prze­ma­wia­ją­ce­go do lu­dzi, któ­rzy przy­cho­dzą do nie­go, nad Jor­dan, aby dać się ochrzcić. Po­nie­waż Jan wzy­wa wszyst­kich do przy­go­to­wa­nia się do przyj­ścia Me­sja­sza moc­ny­mi sło­wa­mi, nie­któ­rzy go py­ta­ją: „Na­uczy­cie­lu, co ma­my czy­nić?” (Łk 3, 10.12.14). Te dia­lo­gi są bar­dzo… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że,

Roz­po­czy­na­my no­wy rok ży­cia, no­wy rok ży­cia świa­ta, no­wy rok ży­cia czło­wie­ka, każ­de­go z nas. Ban­kow­cy na­dal in­we­stu­ją, prze­my­słow­cy na­dal szu­ka­ją atrak­cyj­nych to­wa­rów i spo­so­bów na sprze­da­nie te­go, co wy­pro­du­ko­wa­li, eko­lo­dzy za­sta­na­wia­ją się, kie­dy skoń­czą się za­so­by te­go świa­ta. A jed­no­cze­śnie cho­rzy szu­ka­ją spo­so­bu na ból, sa­mot­ni wy­pa­tru­ją oso­by, z któ­rą mo­gli­by… Czytaj dalej

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: