Rok 2013

Czas to je­den z naj­czę­ściej po­ru­sza­nych te­ma­tów przez lu­dzi XXI wieku. Wiecz­nie „nie mamy na coś cza­suˮ albo przy­naj­mniej mamy go za mało. Cią­gle nam się gdzieś spie­szy albo czas „ucieka nam przez palce”.

Całe na­sze ży­cie kręci się wo­kół te­matu czasu i jest to w za­sa­dzie… Dalej

Dla wielu daw­nych kul­tur czas nie pły­nął jak rzeka. To, co uwa­żamy za na­tu­ralne po­dej­ście do czasu, przy­na­leży do na­szej kul­tury. Czas nie musi być po­strze­gany jako li­niowy. Może nie dą­żyć do żad­nego celu, a tylko za­ta­czać krąg.

Nie­zmien­ność świata

Po­ję­cia prze­szło­ści, te­raź­niej­szo­ści i przy­szło­ści są umowne,… Dalej

Jak ina­czej na­zwać dy­na­miczny pier­wia­stek w ludz­kich dzia­ła­niach zwią­zany z od­mien­no­ścią płci? Cho­dzi tu o po­pęd. Nie­któ­rzy mylą to po­ję­cie z in­stynk­tem lecz nie są to po­ję­cia rów­no­znaczne choć ety­mo­lo­gicz­nie słowo in­stin­gu­ere zna­czyło „po­pę­dzać”, a więc in­stynkt = po­pęd. Kiedy mó­wimy o in­stynk­cie, my­ślimy… Dalej

Dro­dzy Mło­dzi, wy wie­cie: chrze­ści­jań­stwo nie jest opi­nią i nie po­lega na próż­nych sło­wach. Chrze­ści­jań­stwo to Chry­stus! To Osoba, to Ży­jący! Spo­tkać Je­zusa, ko­chać Go i spra­wić, by był ko­chany – oto chrze­ści­jań­skie po­wo­ła­nie. Wa­ty­kan, 2003 r.

Nie lę­kaj­cie się wa­szej mło­do­ści i wa­szych głę­bo­kich pra­gnień… Dalej

W tym moim (…) orę­dziu (…) pra­gnę skie­ro­wać do wszyst­kich, po­szcze­gól­nych osób i na­ro­dów, ży­cze­nia ży­cia peł­nego ra­do­ści i na­dziei. W sercu każ­dego czło­wieka kryje się bo­wiem pra­gnie­nie ży­cia peł­nego, do któ­rego na­leży nie­od­parte dą­że­nie do bra­ter­stwa, po­bu­dza­jące do jed­no­ści z in­nymi, w któ­rych znaj­du­jemy… Dalej

Szczęść Boże!

Sły­sza­łem pod­czas pa­sterki ka­za­nie, w któ­rym pro­boszcz miej­sco­wej pa­ra­fii mó­wił pięk­nie o naj­droż­szym pre­zen­cie, ja­kim mo­żemy ob­da­ro­wać naj­bliż­szych. In­spi­ra­cją tych słów (i pro­po­no­wa­nego pre­zentu) było Na­ro­dze­nie Pana Je­zusa, które nie­dawno świę­to­wa­li­śmy. Ale – jak mó­wił ka­zno­dzieja – Pan Je­zus uro­dził się, by żyć nie tylko dwa… Dalej

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim Czytelnikom serdeczne życzenia: zdrowia, radości, spełnienia w życiu, a przede wszystkim prawdziwej miłości. Aby każdy dzień był dniem niezwykłym, w którym można uczynić wiele dobra dla siebie i innych. Niech Gwiazda Betlejemska rozjaśnia drogi, napełnia wiarą oraz umacnia łaską na cały 2014 rok. Błogosławionego i rodzinnego czasu świąt Narodzenia Pańskiego życzy Wam wszystkim, Drodzy Czytelnicy redakcja „Drogi” Dalej

Je­ste­śmy jed­no­ścią – du­szą i cia­łem. I oczy­wi­ście, jak wiemy, duch dąży do cze­goś in­nego niż ciało, ale na co dzień wszystko jest ze sobą powiązane.

Pro­sty przy­kład: gdy do­pada nas stres, wy­pa­dają nam włosy. Gdy się za­mar­twiamy, mo­żemy osi­wieć, przy­tyć lub schud­nąć. Święta, Nowy Rok – to… Dalej

Z Mał­go­rzatą Ba­ster, psy­cho­lo­giem, roz­ma­wia Mi­chał Nieniewski

Boże Na­ro­dze­nie to czas wy­jąt­kowo ro­dzinny. Nie­któ­rych krew­nych wi­du­jemy tylko wtedy. Nie­rzadko dzielą nas z nimi za­daw­nione nie­po­ro­zu­mie­nia, po­glądy po­li­tyczne i etyczne, a na­wet po­dej­ście do re­li­gii. Jak za­ła­go­dzić te kon­flikty na czas świąt?

Nie ma uni­wer­sal­nej re­cepty psy­cho­lo­gicz­nej, która… Dalej

Pan Je­zus bar­dzo czę­sto w swoim na­ucza­niu od­wo­ły­wał się do przy­rody, do ziarna, które musi „umrzeć”, by po­wstało nowe ży­cie, musi „pod­dać się prze­mia­nie”. A po­tem to nowe ży­cie – słaby kie­łek prze­bija stward­niałą zie­mię i ro­śnie. A drzewo może stać się schro­nie­niem. Ale nie o… Dalej

Chry­stus pyta każ­dego i każdą z Was: „Czy mi­łu­jesz?”. Chry­stus pyta: „Czy mi­łu­jesz Mnie?”. Chry­stus pyta: „Czy mi­łu­jesz Mnie bar­dziej?”. Wejdź w głę­bię swego mło­dego serca. Tam znaj­dziesz od­po­wiedź. Mi­łość jest w to­bie. To Boży dar. A za­tem patrz w przy­szłość i nie… Dalej

Dzi­siej­sza uro­czy­stość (…) sta­nowi uko­ro­no­wa­nie roku li­tur­gicz­nego. Mo­ty­wem prze­wod­nim (…) jest cen­tralne miej­sce Chry­stusa. (…) Apo­stoł Pa­weł daje nam bar­dzo głę­boką wi­zję cen­tral­nego miej­sca Chry­stusa. Przed­sta­wia Go jako pier­wo­rod­nego wo­bec każ­dego stwo­rze­nia: w Nim, przez Niego i dla Niego zo­stało wszystko stwo­rzone. On jest cen­trum wszyst­kich rze­czy, jest… Dalej

Szczęść Boże!

Za­cznę od końca… Od końca, czyli od ży­cia, które bę­dzie po świę­tach. Nie ukry­wam, że od kiedy pa­mię­tam, draż­niło mnie po­wie­dzonko: „Święta, święta i po świę­ta­chˮ. Za­uwa­ża­łem w tym zda­niu ukrytą bez­na­dzieję, sar­kazm na­wet. To tro­chę jakby po­wie­dzieć Panu Je­zu­sowi, że ow­szem, przy­szedł na zie­mię,… Dalej

Skoń­czył się Rok Wiary. W ka­len­da­rzu oczy­wi­ście. A co w na­szych ser­cach? Czy Rok Wiary cho­ciaż o mi­li­metr przy­bli­żył nas do Pana Boga?

Przez cały rok od­mie­nia­li­śmy wy­ra­że­nie „Rok Wiary” przez wszyst­kie przy­padki, może poza wo­ła­czem. Ka­płani w na­szych ko­ścio­łach bar­dziej lub mniej pra­co­wali… Dalej

Z ks. dr. Szy­mo­nem Stuł­kow­skim, se­kre­ta­rzem Ko­mi­sji Dusz­pa­ster­stwa Kon­fe­ren­cji Epi­sko­patu Pol­ski, roz­ma­wia Agnieszka Bialik.

„Wie­rzę w Syna Bo­że­goˮ to ha­sło no­wego pro­gramu dusz­pa­ster­skiego, który roz­pocz­nie się 1 grud­nia, w pierw­szą nie­dzielę Ad­wentu. Ja­kie będą jego priorytety?

Po trzy­let­nim pro­gra­mie dusz­pa­ster­skim, któ­rego ha­słem były słowa: „Ko­ściół do­mem i… Dalej

Strona 1 z 1012345...10...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: