Rok 2013

Czas to je­den z naj­czę­ściej po­ru­sza­nych te­ma­tów przez lu­dzi XXI wie­ku. Wiecz­nie „nie ma­my na coś cza­suˮ al­bo przy­naj­mniej ma­my go za ma­ło. Cią­gle nam się gdzieś spie­szy al­bo czas „ucie­ka nam przez pal­ce”.

Ca­łe na­sze ży­cie krę­ci się wo­kół te­ma­tu cza­su i jest to w za­sa­dzie cał­kiem zro­zu­mia­łe. W per­spek­ty­wie wiecz­no­ści czas na­sze­go… Czytaj dalej

Dla wie­lu daw­nych kul­tur czas nie pły­nął jak rze­ka. To, co uwa­ża­my za na­tu­ral­ne po­dej­ście do cza­su, przy­na­le­ży do na­szej kul­tu­ry. Czas nie mu­si być po­strze­ga­ny ja­ko li­nio­wy. Mo­że nie dą­żyć do żad­ne­go ce­lu, a tyl­ko za­ta­czać krąg.

Nie­zmien­ność świa­ta

Po­ję­cia prze­szło­ści, te­raź­niej­szo­ści i przy­szło­ści są umow­ne, a ich cią­głość nie­ko­niecz­na. Prze­szłość to… Czytaj dalej

Jak ina­czej na­zwać dy­na­micz­ny pier­wia­stek w ludz­kich dzia­ła­niach zwią­za­ny z od­mien­no­ścią płci? Cho­dzi tu o po­pęd. Nie­któ­rzy my­lą to po­ję­cie z in­stynk­tem lecz nie są to po­ję­cia rów­no­znacz­ne choć ety­mo­lo­gicz­nie sło­wo in­stin­gu­ere zna­czy­ło „po­pę­dzać”, a więc in­stynkt = po­pęd. Kie­dy mó­wi­my o in­stynk­cie, my­śli­my o świe­cie zwie­rząt. In­stynkt jest spo­so­bem dzia­ła­nia wro­dzo­nym, spon­ta­nicz­nym, nie pod­da­nym re­flek­sji. Środ­ki… Czytaj dalej

Dro­dzy Mło­dzi, wy wie­cie: chrze­ści­jań­stwo nie jest opi­nią i nie po­le­ga na próż­nych sło­wach. Chrze­ści­jań­stwo to Chry­stus! To Oso­ba, to Ży­ją­cy! Spo­tkać Je­zu­sa, ko­chać Go i spra­wić, by był ko­cha­ny – oto chrze­ści­jań­skie po­wo­ła­nie. Wa­ty­kan, 2003 r.

Nie lę­kaj­cie się wa­szej mło­do­ści i wa­szych głę­bo­kich pra­gnień szczę­ścia, praw­dy, pięk­na i trwa­łej mi­ło­ści! Wa­ty­kan, 1984… Czytaj dalej

W tym mo­im (…) orę­dziu (…) pra­gnę skie­ro­wać do wszyst­kich, po­szcze­gól­nych osób i na­ro­dów, ży­cze­nia ży­cia peł­ne­go ra­do­ści i na­dziei. W ser­cu każ­de­go czło­wie­ka kry­je się bo­wiem pra­gnie­nie ży­cia peł­ne­go, do któ­re­go na­le­ży nie­od­par­te dą­że­nie do bra­ter­stwa, po­bu­dza­ją­ce do jed­no­ści z in­ny­mi, w któ­rych znaj­du­je­my nie wro­gów czy kon­ku­ren­tów, ale bra­ci, któ­rych trze­ba ser­decz­nie przy­jąć.… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Sły­sza­łem pod­czas pa­ster­ki ka­za­nie, w któ­rym pro­boszcz miej­sco­wej pa­ra­fii mó­wił pięk­nie o naj­droż­szym pre­zen­cie, ja­kim mo­że­my ob­da­ro­wać naj­bliż­szych. In­spi­ra­cją tych słów (i pro­po­no­wa­ne­go pre­zen­tu) by­ło Na­ro­dze­nie Pa­na Je­zu­sa, któ­re nie­daw­no świę­to­wa­li­śmy. Ale – jak mó­wił ka­zno­dzie­ja – Pan Je­zus uro­dził się, by żyć nie tyl­ko dwa czy trzy ty­go­dnie (jak… Czytaj dalej

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć wszystkim Czytelnikom serdeczne życzenia: zdrowia, radości, spełnienia w życiu, a przede wszystkim prawdziwej miłości. Aby każdy dzień był dniem niezwykłym, w którym można uczynić wiele dobra dla siebie i innych. Niech Gwiazda Betlejemska rozjaśnia drogi, napełnia wiarą oraz umacnia łaską na cały 2014 rok. Błogosławionego i rodzinnego czasu świąt Narodzenia Pańskiego życzy Wam wszystkim, Drodzy Czytelnicy redakcja „Drogi” Czytaj dalej

Je­ste­śmy jed­no­ścią – du­szą i cia­łem. I oczy­wi­ście, jak wie­my, duch dą­ży do cze­goś in­ne­go niż cia­ło, ale na co dzień wszyst­ko jest ze so­bą po­wią­za­ne.

Pro­sty przy­kład: gdy do­pa­da nas stres, wy­pa­da­ją nam wło­sy. Gdy się za­mar­twia­my, mo­że­my osi­wieć, przy­tyć lub schud­nąć. Świę­ta, No­wy Rok – to czas, kie­dy je­my wię­cej… Czytaj dalej

Z Mał­go­rza­tą Ba­ster, psy­cho­lo­giem, roz­ma­wia Mi­chał Nie­niew­ski

Bo­że Na­ro­dze­nie to czas wy­jąt­ko­wo ro­dzin­ny. Nie­któ­rych krew­nych wi­du­je­my tyl­ko wte­dy. Nie­rzad­ko dzie­lą nas z ni­mi za­daw­nio­ne nie­po­ro­zu­mie­nia, po­glą­dy po­li­tycz­ne i etycz­ne, a na­wet po­dej­ście do re­li­gii. Jak za­ła­go­dzić te kon­flik­ty na czas świąt?

Nie ma uni­wer­sal­nej re­cep­ty psy­cho­lo­gicz­nej, któ­ra roz­wią­za­ła­by każ­dy kon­flikt ro­dzin­ny. Kon­flik­ty, o któ­rych… Czytaj dalej

Pan Je­zus bar­dzo czę­sto w swo­im na­ucza­niu od­wo­ły­wał się do przy­ro­dy, do ziar­na, któ­re mu­si „umrzeć”, by po­wsta­ło no­we ży­cie, mu­si „pod­dać się prze­mia­nie”. A po­tem to no­we ży­cie – sła­by kie­łek prze­bi­ja stward­nia­łą zie­mię i ro­śnie. A drze­wo mo­że stać się schro­nie­niem. Ale nie o ro­śli­ny tu cho­dzi. Świę­ta Bo­że­go Na­ro­dze­nia są do­sko­na­łą oka­zją,… Czytaj dalej

Chry­stus py­ta każ­de­go i każ­dą z Was: „Czy mi­łu­jesz?”. Chry­stus py­ta: „Czy mi­łu­jesz Mnie?”. Chry­stus py­ta: „Czy mi­łu­jesz Mnie bar­dziej?”. Wejdź w głę­bię swe­go mło­de­go ser­ca. Tam znaj­dziesz od­po­wiedź. Mi­łość jest w to­bie. To Bo­ży dar. A za­tem patrz w przy­szłość i nie bój się po­wie­dzieć Chry­stu­so­wi: tak. Choć to mi­łość wy­ma­ga­ją­ca, nie bój się ko­chać Chry­stu­sa.… Czytaj dalej

Dzi­siej­sza uro­czy­stość (…) sta­no­wi uko­ro­no­wa­nie ro­ku li­tur­gicz­ne­go. Mo­ty­wem prze­wod­nim (…) jest cen­tral­ne miej­sce Chry­stu­sa. (…) Apo­stoł Pa­weł da­je nam bar­dzo głę­bo­ką wi­zję cen­tral­ne­go miej­sca Chry­stu­sa. Przed­sta­wia Go ja­ko pier­wo­rod­ne­go wo­bec każ­de­go stwo­rze­nia: w Nim, przez Nie­go i dla Nie­go zo­sta­ło wszyst­ko stwo­rzo­ne. On jest cen­trum wszyst­kich rze­czy, jest ich po­cząt­kiem. Bóg dał… Czytaj dalej

Szczęść Bo­że!

Za­cznę od koń­ca… Od koń­ca, czy­li od ży­cia, któ­re bę­dzie po świę­tach. Nie ukry­wam, że od kie­dy pa­mię­tam, draż­ni­ło mnie po­wie­dzon­ko: „Świę­ta, świę­ta i po świę­ta­chˮ. Za­uwa­ża­łem w tym zda­niu ukry­tą bez­na­dzie­ję, sar­kazm na­wet. To tro­chę jak­by po­wie­dzieć Pa­nu Je­zu­so­wi, że ow­szem, przy­szedł na zie­mię, ale to nic nie… Czytaj dalej

Skoń­czył się Rok Wia­ry. W ka­len­da­rzu oczy­wi­ście. A co w na­szych ser­cach? Czy Rok Wia­ry cho­ciaż o mi­li­metr przy­bli­żył nas do Pa­na Bo­ga?

Przez ca­ły rok od­mie­nia­li­śmy wy­ra­że­nie „Rok Wia­ry” przez wszyst­kie przy­pad­ki, mo­że po­za wo­ła­czem. Ka­pła­ni w na­szych ko­ścio­łach bar­dziej lub mniej pra­co­wa­li nad tym, by or­ga­ni­zo­wać róż­ne uro­czy­sto­ści, im­pre­zy, „even­ty” zwią­za­ne z te­ma­ty­ką wia­ry.… Czytaj dalej

Z ks. dr. Szy­mo­nem Stuł­kow­skim, se­kre­ta­rzem Ko­mi­sji Dusz­pa­ster­stwa Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, roz­ma­wia Agniesz­ka Bia­lik.

„Wie­rzę w Sy­na Bo­że­goˮ to ha­sło no­we­go pro­gra­mu dusz­pa­ster­skie­go, któ­ry roz­pocz­nie się 1 grud­nia, w pierw­szą nie­dzie­lę Ad­wen­tu. Ja­kie bę­dą je­go prio­ry­te­ty?

Po trzy­let­nim pro­gra­mie dusz­pa­ster­skim, któ­re­go ha­słem by­ły sło­wa: „Ko­ściół do­mem i szko­łą ko­mu­nii”, roz­po­czy­na­my no­wy cykl pra­cy pa­sto­ral­nej… Czytaj dalej

Strona 1 z 1012345...10...Ostatnia »

Najnowszy numer:

Najnowszy numer:

Polecamy: