Dr Rice Broocks, autor książki „Bóg nie umarł” w Krakowie!

Już w naj­bliż­szym ty­go­dniu do Kra­ko­wa przy­je­dzie dr Ri­ce Bro­ocks, au­tor książ­ki „Bóg nie umarł”,  któ­ra zo­sta­ła prze­tłu­ma­czo­na tak­że na ję­zyk pol­ski. Dr Ri­ce Bro­ocks jest mię­dzy­na­ro­do­wym mów­cą oraz au­to­rem ksią­żek ta­kich jak:  „Bóg nie umarł” oraz „MAN MYTH MESSIAH: An­swe­ring History’s Gre­atest Qu­estion”. Wkrót­ce je­go naj­now­sza książ­ka „THE HUMAN RIGHT: To know Je­sus Christ and to ma­ke him known” po­ja­wi się w księ­gar­niach. Pu­bli­ka­cja „Bóg nie umarł” w krót­kim cza­sie sta­ła się świa­to­wym be­st­sel­le­rem i in­spi­ra­cją do na­krę­ce­nia fil­mu o tym sa­mym ty­tu­le (któ­ry wg Box Office’a za­ro­bił na ca­łym świe­cie 62.6 mi­lio­ny do­la­rów). Dr Bro­ocks miał przy­jem­ność wrę­czyć książ­kę „Bóg nie umarł” oso­bi­ście pa­pie­żo­wi Fran­cisz­ko­wi oraz po­now­nie zo­stał za­pro­szo­ny na au­dien­cję.

 

Ty­tuł dok­to­ra w dzie­dzi­nie mi­sjo­lo­gii zdo­był na Ful­ler The­olo­gi­cal Se­mi­na­ry w Pa­sa­de­nie w sta­nie Ca­li­for­nia. Prze­ma­wiał do dzie­siąt­ków ty­się­cy stu­den­tów na uni­wer­sy­te­tach w Azji, Afry­ce, Eu­ro­pie oraz obu Ame­ry­kach. Dr Ri­ce Bro­ocks jest współ­za­ło­ży­cie­lem Eve­ry Na­tion, or­ga­ni­za­cji zrze­sza­ją­cej ko­ścio­ły oraz dusz­pa­ster­stwa aka­de­mic­kie w po­nad 70 kra­jach.

 

W swo­ich wy­kła­dach przed­sta­wia w ja­sny i zwię­zły spo­sób do­wo­dy na ist­nie­nie Bo­ga oraz praw­dzi­wość chrze­ści­jań­stwa. Oma­wia­jąc zna­cze­nia do­bra i zła oraz mo­ral­no­ści, ana­li­zu­jąc moż­li­we po­cząt­ki wszech­świa­ta i ży­cia po­ma­ga zro­zu­mieć na­uko­we oraz fi­lo­zo­ficz­ne ar­gu­men­ty zwią­za­ne z wia­rą chrze­ści­jan. Wy­kła­dy te prze­pro­wa­dzał czę­sto wspól­nie z ta­ki­mi na­ukow­ca­mi jak dr Mi­cha­el Gu­il­len, dr Wil­liam La­ne Cra­ig czy dr Brian Mil­ler.

mat. prasowe/oprac. ag

Rice wykład plakat A6

Serce Dawida

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się ko­lej­na edy­cja do­rocz­nej Kon­fe­ren­cji 24/7 Ser­ce Da­wi­da, któ­ra od­bę­dzie się w dniach 21–22 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w War­sza­wie. W tym cza­sie jak mó­wią twór­cy tej ini­cja­ty­wy, pra­gną, aby war­szaw­ska ha­la EXPO XXI za­mie­ni­ła się w prze­strzeń nie­ustan­nej mo­dli­twy i słu­cha­nia Sło­wa Bo­że­go. Swe­go pa­ster­skie­go bło­go­sła­wień­stwa udzie­lił wszyst­kim uczest­ni­kom i or­ga­ni­za­to­rom kard. Ka­zi­mierz Nycz.

 

W pro­gra­mie Kon­fe­ren­cji or­ga­ni­za­to­rzy prze­wi­du­ją Uwiel­bie­nie 24/7, któ­re roz­pocz­nie się w so­bo­tę ra­no i bę­dzie trwa­ło nie­prze­rwa­nie, aż do koń­ca wy­da­rze­nia. W pro­gra­mie za­pla­no­wa­no in­spi­ru­ją­ce wy­kła­dy, pa­ne­le dys­ku­syj­ne, wie­czór uwiel­bie­nia. Nie­dziel­ną Li­tur­gię Eu­cha­ry­stycz­ną bę­dą ce­le­bro­wać bi­sku­pi Mi­chał Ja­no­cha oraz An­drzej Sie­mie­niew­ski, a po­prze­dzi ją So­bot­ni Wie­czór Kon­fe­sjo­na­łów wraz
z ca­ło­noc­ną Gó­rą Mo­dli­twą dla chęt­nych.

 

W tym ro­ku kon­fe­ren­cja zgro­ma­dzi po­now­nie lu­dzi wie­lu śro­do­wisk i cha­ry­zma­tów. Tym ra­zem zgro­ma­dzi­my się wo­kół słów Pi­sma Świę­te­go „Bę­dę Wam Oj­cem” (2 Kor. 6:18). Pod­czas te­go wy­da­rze­nia chce­my po­ka­zać współ­cze­sne­mu czło­wie­ko­wi war­tość i prze­mie­nia­ją­cą moc oso­bi­ste­go spo­tka­nia z ży­wym Bo­giem ja­ko Do­brym Oj­cem, któ­re owo­cu­je prze­mia­ną ser­ca i go­to­wo­ścią nie­sie­nia orę­dzia Ewan­ge­lii do śro­do­wisk co­dzien­ne­go ży­cia.

Go­ść­mi wy­da­rze­nia bę­dą m.in. bp An­drze­ja Sie­mie­niew­ski, dr Jo­han­nes Hartl, dr Ri­chard Ha­rvey, Ma­ciej Wol­ski, Mar­cin Wi­de­ra, o. Ro­ma­na Gro­szew­ski SJ, Jeff Eg­gers, Krzysz­tof Dem­czuk, Ka­rol Sob­czyk, oraz Mar­cin Zie­liń­ski.

 

Za­pi­sy na stro­nie https://24–7.org.pl/.

mat. pra­so­we

plakat serce dawida 2017

Przyjdź. Graj i śpiewaj gospel!

Warsz­ta­ty, kon­cer­ty, spo­tka­nia z ar­ty­sta­mi, wy­jąt­ko­wi go­ście z Pol­ski i z za­gra­ni­cy, a w fi­na­le – po­nad 300 osób na jed­nej sce­nie. To wszyst­ko cze­ka na uczest­ni­ków i wi­dzów Fe­sti­wa­lu 7xGospel, któ­ry po raz dwu­na­sty za­go­ści w Kra­ko­wie. Mię­dzy 12 a 22 paź­dzier­ni­ka coś dla sie­bie znaj­dą pa­nie i pa­no­wie, dzie­ci i se­nio­rzy, wo­ka­li­ści i per­ku­si­ści, sło­wem: wszy­scy mi­ło­śni­cy mu­zy­ki go­spel, któ­ra łą­czy, do­star­cza emo­cji i urze­ka.

7xG-2017---Fb-event---Dodatkowy-5-notitle

 

Go­spel to nie tyl­ko ga­tu­nek mu­zy­ki sa­kral­nej, któ­ry z da­le­kiej Ame­ry­ki tra­fił pod pol­skie strze­chy. – Go­spel to po pro­stu „do­bra no­wi­na” o zba­wie­niu, któ­rą sta­ra­my się gło­sić. Nie tyl­ko śpie­wem, ale też mu­zy­ką, tań­cem z ele­men­ta­mi ję­zy­ka mi­go­we­go, w każ­dy moż­li­wy spo­sób – opo­wia­da Lea Kjeld­sen, za­ło­ży­ciel­ka pierw­sze­go kra­kow­skie­go chó­ru go­spe­lo­we­go. Dziś w Kra­ko­wie i oko­li­cach dzia­ła kil­ka­na­ście ze­spo­łów wo­kal­nych, od­wo­łu­ją­cych się do te­go ga­tun­ku, two­rzą­cych jed­ną wiel­ką go­spe­lo­wą ro­dzi­nę, do któ­rej ła­two tra­fić i w niej po­zo­stać.

Świet­ną oka­zją, by po­znać się z mu­zy­ką i śro­do­wi­skiem jest Fe­sti­wal 7xGospel, cykl spo­tkań, warsz­ta­tów i kon­cer­tów, or­ga­ni­zo­wa­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie Go­spel już od dwu­na­stu lat. Na im­pre­zę, któ­ra w tym ro­ku po­trwa aż je­de­na­ście dni, ścią­ga­ją go­ście z Pol­ski i z za­gra­ni­cy, bo w bo­ga­tym pro­gra­mie każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie.

7xGospel to naj­więk­szy w Pol­sce fe­sti­wal tej mu­zy­ki, nie tyl­ko ze wzglę­du na je­go dłu­gość. Cen­tral­nym mo­men­tem jest kon­cert fi­na­ło­wy, pod­czas któ­re­go wo­ka­li­ści uczest­ni­czą­cy w głów­nych warsz­ta­tach, wy­stę­pu­ją na jed­nej wiel­kiej sce­nie, kie­ro­wa­ni przez gwiaz­dę mu­zy­ki go­spel. W tym ro­ku go­spe­lo­wi­czów ugo­ści Ki­no Kijów.Centrum, a wiel­ki fi­nał trzy­dnio­wych warsz­ta­tów po­pro­wa­dzi bry­tyj­ski wo­ka­li­sta Co­lin Vas­sell, je­den z naj­bar­dziej cha­ry­zma­tycz­nych dy­ry­gen­tów go­spel w Lon­dy­nie, a tak­że du­et Sio­bhan i Ol­rick Co­ker z du­etu The Co­kers.

7xG-2017---Fb-event---Dodatkowy-2-notitle

– Fe­sti­wal 7xGospel to róż­no­rod­ne dzia­ła­nia: kon­cer­ty pol­skich i za­gra­nicz­nych ar­ty­stów czy warsz­ta­ty dla chó­rów, so­li­stów i mu­zy­ków to waż­na, ale nie­je­dy­na część na­szych dzia­łań – prze­ko­nu­je Lea Kjeld­sen. — Na spe­cjal­ne spo­tka­nia warsz­ta­to­we za­pra­sza­my też dzie­ci (od 5 do 12 lat), ma­my z ma­ły­mi dzieć­mi (od 6 mie­się­cy do 3 lat), męż­czyzn czy se­nio­rów. Swo­je miej­sce bę­dą mie­li bęb­nia­rze czy mi­ło­śni­cy tań­ca i ję­zy­ka mi­go­we­go: w cią­gu je­de­na­stu dni znaj­dzie się czas dla wszyst­kich chęt­nych – za­pew­nia.

Bo – jak prze­ko­nu­ją or­ga­ni­za­to­rzy fe­sti­wa­lu ze Sto­wa­rzy­sze­nia Go­spel – to mu­zy­ka dla każ­de­go. Lea Kjeld­sen, pod któ­rej dy­ry­genc­ki­mi skrzy­dła­mi w kil­ku kra­kow­skich ze­spo­łach prze­wi­nę­ło się pew­nie kil­ka­set osób, zwra­ca uwa­gę, że umie­jęt­no­ści mu­zycz­ne są waż­ne, ale du­żo istot­niej­sze jest ser­ce do śpie­wa­nia. – Go­spel jest praw­dzi­wy tyl­ko wte­dy, kie­dy śpie­wa się go z głę­bi ser­ca – zdra­dza.

 

- – -

Po­śpie­wać i po­grać z głę­bi ser­ca bę­dzie moż­na od 12 do 22 paź­dzier­ni­ka w róż­nych miej­scach Kra­ko­wa. W ra­mach 12. Fe­sti­wa­li 7xGospel prze­wi­dzia­no warsz­ta­ty:

- Hands of Wor­ship – cho­re­ogra­fia z ele­men­ta­mi ję­zy­ka mi­go­we­go (dla wszyst­kich chęt­nych),

- Śpiew Ruch Ra­dość – warsz­ta­ty wo­kal­ne dla se­nio­rów,

- Fa­ce­ci w Czer­ni – warsz­ta­ty wo­kal­ne dla męż­czyzn,

- Ma­ma Go­spel – warsz­ta­ty wo­kal­ne dla mam z dzieć­mi,

- Go­spel Kids – warsz­ta­ty wo­kal­ne dla dzie­ci,

- Go­spel Drum­ca­pel­la – warsz­ta­ty wo­kal­ne i bęb­niar­skie, dla wszyst­kich,

- 19. Warsz­ta­ty Go­spel w Kra­ko­wie – warsz­ta­ty wo­kal­ne dla wszyst­kich.

Zgło­szeń na warsz­ta­ty moż­na do­ko­ny­wać przez stro­nę in­ter­ne­to­wą fe­sti­wa­lu – licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na.

7xGospel to tak­że kon­cer­ty gwiazd i spo­tka­nia z ar­ty­sta­mi. Na fe­sti­wa­lo­wych sce­nach po­ja­wią się m.in. Sha­ra McKee & The Pen­te­co­stals of Ka­ty, Sio­bhan i Ol­rick Co­ker, Mar­cus The­ro­it oraz Co­lin Vas­sell. Szcze­gó­ło­wy pro­gram fe­sti­wa­lu znaj­du­je się na stro­nie www.7xGospel.pl.

 

mat. pra­so­we

Fot. ma­te­ria­ły pra­so­we

Projekt FILOKALIA – ukochaj to, co piękne i dobre

Pro­jekt „Fi­lo­ka­lia” to przed­się­wzię­cie uni­ka­to­we w ska­li pol­skie­go Ko­ścio­ła i pol­skie­go In­ter­ne­tu. Wy­daw­nic­two Be­ne­dyk­ty­nów TYNIEC po la­tach pro­mo­wa­nia du­cho­wo­ści chrze­ści­jań­skie­go Wscho­du przez swo­je licz­ne pu­bli­ka­cje, pod­ję­ło się dzie­ła ca­ło­ścio­we­go prze­kła­du Fi­lo­ka­lii. Fi­lo­ka­lia to an­to­lo­gia tek­stów du­cho­wych, ze­bra­nych w XVIII w. przez dwóch Gre­ków – Ni­ko­de­ma Ha­gio­ry­tę, mni­cha, oraz Mak­sy­ma z Ko­ryn­tu, bi­sku­pa. Ich pra­ca spo­tka­ła się z go­rą­cym przy­ję­ciem wśród pra­wo­sław­nych chrze­ści­jan, z cza­sem uka­zu­jąc się w ko­lej­nych tłu­ma­cze­niach. Dziś pra­gnie­my te pi­sma od­dać w rę­ce pol­skie­go Czy­tel­ni­ka – w no­wym, pro­fe­sjo­nal­nym prze­kła­dzie i w sta­ran­nej opra­wie.

Fi­lo­ka­lia to dzie­ło po­świę­co­ne mo­dli­twie, ży­ciu we­wnętrz­ne­mu i asce­zie; sta­no­wi swo­isty pod­ręcz­nik dla mo­dli­twy Je­zu­so­wej, prak­ty­ko­wa­nej od stu­le­ci na Wscho­dzie, na Za­cho­dzie zaś za­po­mnia­nej, a dziś – od­kry­wa­nej na no­wo. Wy­daw­nic­two TYNIEC, od­po­wia­da­jąc na po­trze­by Czy­tel­ni­ków, zgro­ma­dzi­ło gru­pę osób, któ­rym bli­ska jest ta tra­dy­cja mo­dli­twy i któ­re ko­or­dy­nu­ją Pro­jekt „Fi­lo­ka­lia”. Je­go ak­tyw­ność obej­mu­je wie­le sek­to­rów: pra­ce nad prze­kła­dem i re­dak­cję Fi­lo­ka­lii, przy­go­to­wa­nie sza­ty gra­ficz­nej no­wej pu­bli­ka­cji, roz­po­wszech­nia­nie in­for­ma­cji o pro­jek­cie, bie­żą­ce pu­bli­ko­wa­nie na por­ta­lu tre­ści za­czerp­nię­tych z tra­dy­cji Oj­ców Pu­sty­ni i in­nych mi­strzów ży­cia du­cho­we­go, opra­co­wa­nie apli­ka­cji mo­bil­nych z tek­sta­mi z te­go nur­tu du­cho­wo­ści, gro­ma­dze­nie środ­ków na pra­ce nad pro­jek­tem, współ­pra­ca z dar­czyń­ca­mi i pa­tro­na­mi me­dial­ny­mi – oraz in­ne.

Li­czy­my na to, że wo­kół na­sze­go pro­jek­tu zgro­ma­dzi się spo­łecz­ność tych, któ­rzy szu­ka­jąc Bo­ga, wkro­czy­li na ścież­kę du­cho­wo­ści mni­szej, ukształ­to­wa­nej w swych pod­sta­wach w okre­sie, gdy Ko­ściół jesz­cze cie­szył się jed­no­ścią. Ma­my na­dzie­ję, że Pro­jekt „Fi­lo­ka­lia” nie tyl­ko po­słu­ży ja­ko za­lą­żek no­wej wspól­no­ty, ale bę­dzie źró­dłem wspar­cia i du­cho­we­go po­krze­pie­nia dla tych, któ­rzy pra­gną się mo­dlić.

Wy­daw­nic­two Be­ne­dyk­ty­nów Ty­niec wy­da­je tom z dwo­ma osob­ny­mi dzie­ła­mi, któ­rych au­to­ra­mi są współ­twór­cy Fi­lo­ka­lii, an­to­lo­gii tek­stów o mo­dli­twie i asce­zie w tra­dy­cji wschod­niej, obej­mu­ją­cej okres od sta­ro­żyt­no­ści chrze­ści­jań­skiej aż po schy­łek bi­zan­tyj­skie­go śre­dnio­wie­cza.

Wo­lu­min uka­zu­je się w se­rii „Tek­sty z Fi­lo­ka­lii” i no­si ty­tuł Pseu­do-An­to­ni Wiel­ki, Iza­jasz Ana­cho­re­ta. Pseu­do-An­to­ni (IV w.) to pi­sarz bli­żej nie­zna­ny, po­da­ją­cy się za św. An­to­nie­go Wiel­kie­go, przy­pusz­czal­nie jed­nak je­go tekst sta­no­wi od­po­wied­nio prze­kształ­co­ny trak­tat sto­ic­ki, któ­ry pró­bo­wa­no roz­po­wszech­nić ja­ko pi­smo chrze­ści­jań­skie. Nie­wąt­pli­wie cen­ne dzie­ło ano­ni­mo­we­go fi­lo­zo­fa po­ru­sza te­mat opatrz­no­ści, umy­słu, ro­zu­mu, prze­ciw­sta­wie­nia du­szy ro­zum­nej i nie­ro­zum­nej, cno­ty i prak­ty­ki asce­tycz­nej.

Iza­jasz Ana­cho­re­ta (V w.) z ko­lei to spad­ko­bier­ca Oj­ców Pu­sty­ni. Po­dej­mu­je pró­bę od­po­wie­dzi na py­ta­nie, w ja­ki spo­sób na­le­ży chro­nić i oczysz­czać swój umysł, ja­ka jest ro­la gnie­wu, su­mie­nia, we­wnętrz­nej mo­dli­twy. Iza­jasz pro­po­nu­je pod­ję­cie dzie­ła czuj­no­ści (nep­sis), stra­ży ser­ca, któ­ra sta­nie się w bie­giem cza­su istot­nym ele­men­tem na­uki o mo­dli­twie Je­zu­so­wej.

Pu­bli­ka­cja wo­lu­mi­nu sta­no­wi pierw­szy owoc sze­ro­ko za­kro­jo­nych prac nad wy­da­niem pierw­sze­go pol­skie­go tłu­ma­cze­nia ca­łej Fi­lo­ka­lii, któ­re bę­dą trwa­ły w Wy­daw­nic­twie Ty­niec przez naj­bliż­sze la­ta, dzię­ki wspar­ciu do­bro­czyń­ców i sym­pa­ty­ków mo­dli­twy Je­zu­so­wej.

pseudo_antoni_wielki_izajasz_anachoreta

mat. pra­so­we

 

Gospel na Skałce

Kon­cert „Go­spel na Skał­ce”, któ­ry od­był się  28 ma­ja, po­prze­dzi­ły trzy­dnio­we warsz­ta­ty dla człon­ków kra­kow­skich chó­rów, któ­re od­by­wa­ły się w Klu­bie Kuź­nia Ośrod­ka Kul­tu­ry im. C. K. Nor­wi­da. Choć nie­wąt­pli­wą war­to­ścią tych dni by­ła moż­li­wość pra­cy z do­świad­czo­ny­mi in­struk­to­ra­mi, do­sko­na­le­nia tech­ni­ki śpie­wu w sty­li­sty­ce mu­zy­ki go­spel i po­zna­nie no­wych utwo­rów, sa­mi chó­rzy­ści pod­kre­śla­ją, że szcze­gól­nie waż­na by­ła dla nich at­mos­fe­ra jed­no­ści.

                                                                                                                        Fot. Mał­go­rza­ta Dzie­dzic

 

Nie­dziel­ny kon­cert był zwień­cze­niem pro­jek­tu „Go­spel Ci­ty” i je­go pu­blicz­ną czę­ścią. Dla chó­rzy­stów nie mniej­sze zna­cze­nie miał czas wspól­nej pra­cy. Pew­nie dla­te­go tak pro­jekt pod­su­mo­wu­je Ku­ba: Szko­da, że Go­spel Ci­ty tak szyb­ko się koń­czy. Nie­dziel­ny kon­cert to wi­sien­ka na tor­cie, ale my­ślę, że naj­wię­cej wy­cią­gnę­li­śmy z cza­su warsz­ta­to­we­go. Spo­tka­nie z „go­spe­lo­wy­mi” zna­jo­my­mi z in­nych chó­rów, wej­ście na „wyż­szy po­ziom” dzię­ki in­struk­to­rom, a przede wszyst­kim – od­da­nie cza­su i uwa­gi Bo­gu.

O  „wcho­dze­niu na wyż­szy po­ziom” wie­lo­krot­nie mó­wił Ge­rald T. Smith. Wie­dział, że pra­cu­je z chó­rzy­sta­mi, któ­rzy ma­ją do­świad­cze­nie w śpie­wa­niu mu­zy­ki go­spel, dla­te­go za­le­ża­ło mu, że­by sta­wiać przed ni­mi wy­zwa­nia, czę­sto sku­pia­jąc się na de­ta­lach utwo­rów. Jed­no­cze­śnie nie za­tra­cał wy­mo­wy każ­dej z pio­se­nek, ale wy­do­by­wał z nich sil­ny du­cho­wy prze­kaz. Wzru­sze­nia nie ukry­wa­ła Ola Sla­wik, któ­ra od 15 lat kie­ru­je chó­rem Joy­ful Vo­ice. Pio­sen­ka „His Blo­od Still Works”, jak wie­lo­krot­nie po­wta­rza­ła chó­rzy­stom na pró­bach, jest dla niej świa­dec­twem o dzia­ła­niu Je­zu­sa, któ­re ni­gdy nie stra­ci­ło na swo­jej mo­cy.

                                                                                                                         Fot. Mał­go­rza­ta Dzie­dzic

 

Dzię­ki „Go­spel na Skał­ce” kra­kow­skie śro­do­wi­sko go­spel two­rzą lu­dzie, któ­rych łą­czą przy­jaź­nie, mi­mo że na co dzień śpie­wa­ją w róż­nych chó­rach. Trzy ma­jo­we dni spę­dza­ją w wy­jąt­ko­wej at­mos­fe­rze, bo łą­czą ich te sa­me pa­sje. Nic dziw­ne­go, że nie­któ­rzy z nich już nie mo­gą się do­cze­kać ko­lej­nej edy­cji wy­da­rze­nia. Na warsz­ta­ty „Go­spel Ci­ty” cze­kam przez ca­ły rok –  przy­zna­je Dag­ma­ra. Uwiel­biam ob­ser­wo­wać pra­cę dy­ry­gen­tów. Po­dzi­wiam ich ge­sty, spo­sób in­ter­pre­ta­cji każ­dej nu­ty, umie­jęt­no­ści dy­dak­tycz­ne. Ale te warsz­ta­ty to nie tyl­ko spo­tka­nia z ludź­mi, śpiew, na­uka no­wych utwo­rów. To przede wszyst­kim nie­zwy­kłe prze­ży­cia i ra­dość – że jest się ra­zem, że wspól­nie coś two­rzy­my, że śpie­wa­my grom­kim gło­sem w jed­nym kon­kret­nym ce­lu: ze wszyst­kich sił i z nie­za­chwia­nym prze­ko­na­niem gło­si­my Sło­wo i Praw­dę. Ro­bi­my to ra­do­śnie, z ener­gią i od­da­niem, bo je­ste­śmy ludź­mi szczę­śli­wy­mi i za­pra­sza­my do te­go gro­na in­nych! No i jesz­cze dzie­je się to w tak nie­zwy­kłym miej­scu w Kra­ko­wie. Chy­ba le­piej być nie mo­że!

                                                                                                                        Fot. Mał­go­rza­ta Dzie­dzic

 

Za or­ga­ni­za­cją kon­cer­tu “Go­spel na Skał­ce” stoi Sto­wa­rzy­sze­nie Go­spel. Mi­mo pra­cy wo­lon­ta­riu­szy, ogrom­nej go­ścin­no­ści i wspar­ciu wie­lu in­sty­tu­cji, wciąż po­trzeb­ne jest wspar­cie fi­nan­so­we. Do 4 czerw­ca pro­jekt moż­na wspo­móc przez plat­for­mę wspieram.to: https://wspieram.to/GospelnaSkalce2017

Na­to­miast je­śli ktoś za­ma­rzył, że­by sta­nąć po dru­giej stro­nie – czy­li śpie­wać i uwiel­biać Bo­ga wraz ze stu­oso­bo­wym chó­rem, ta­ka oka­zja nada­rzy się już w paź­dzier­ni­ku pod­czas Fe­sti­wa­lu 7xGospel: https://www.facebook.com/events/1958129607753196

 

mat. prasowe/oprac. Aga­ta Goł­da

Idź i kochaj

Już 3 czerw­ca 2017 ro­ku na Po­lach Led­nic­kich, u źró­deł chrzciel­nych Pol­ski, od­bę­dzie się XXI Spo­tka­nie Mło­dych LEDNICA 2000 pod ha­słem „Idź i ko­chaj”. Pod­czas te­go­rocz­ne­go Spo­tka­nia po­dzie­li­my się tym, cze­go na­uczy­li­śmy się od św. Ja­na Paw­ła II i od śp. o. Ja­na W. Gó­ry OP, że „przy­szłość na­le­ży do tych, któ­rzy po­tra­fią prze­ka­zać przy­szłym po­ko­le­niom mo­ty­wy ży­cia i na­dziei”.

Led­ni­ca ro wy­bór Chry­stu­sa, po­jed­na­nie z Bo­giem, uczest­nic­two w Eu­cha­ry­stii, ad­o­ra­cja i mo­dli­twa. To za­ba­wa po­przez wspól­ny ta­niec i śpiew. To wspól­no­ta i jed­ność pra­wie 100 000 mło­dych serc. Led­ni­ca to wy­jąt­ko­we Spo­tka­nie pod Bra­mą III Ty­siąc­le­cia, któ­re­go po­wi­nien do­świad­czyć każ­dy. Tu po pro­stu trze­ba być!

Na­szym pa­tro­nem jest Świę­ty Jan Pa­weł II, któ­ry dzie­ło po­bło­go­sła­wił i za­in­spi­ro­wał do or­ga­ni­za­cji Spo­tkań Mło­dych LEDNICA 2000 śp. o. Ja­na W. Gó­rę OP. Oj­ciec Jan to dzie­ło uko­chał. Po­świę­cił ca­łe ży­cie na je­go roz­wój oraz ewan­ge­li­za­cję mło­dych. Je­go sło­wa pod­kre­śla­ją jak waż­nym jest, aby­śmy wszy­scy spo­tka­li się na Po­lach Led­nic­kich: „Czuj­cie się za­pro­sze­ni i do ka­len­da­rza wpisz­cie ko­niecz­nie 4 czerw­ca 2016, ja­ko dzień na­sze­go Spo­tka­nia z Je­zu­sem. Mu­si­my wszy­scy się spo­tkać. Mu­si­my wy­brać Je­zu­sa. Mu­si­my śpie­wać i tań­czyć. Je­zus jest na­szym ży­ciem. Pra­gnie­my, aby był wszyst­kim we wszyst­kich”

Wspól­no­ta LEDNICA 2000 to gru­pa osób w róż­nym wie­ku, ale wie­le nas łą­czy. Ra­zem od­po­czy­wa­my, roz­wi­ja­my swo­je pa­sje, śpie­wa­my, uczy­my się, mo­dli­my i pra­cu­je­my – co­dzien­nie pod­no­si­my so­bie po­przecz­kę. Cza­sem upa­da­my, ale przez to wsta­je­my sil­niej­si – pa­trząc na Je­zu­sa i czer­piąc z krzy­ża na­tchnie­nie i si­łę. Pa­mięć o o. Ja­nie Gó­rze OP jest na­szą wiel­ką war­to­ścią, a Chry­stus na­szym ce­lem, do któ­re­go dą­ży­my.

Two­rzy­my trzon or­ga­ni­za­cyj­ny wszyst­kich spo­tkań na Po­lach Led­nic­kich i w Ośrod­ku im. św. Ja­na Paw­ła II. Chce­my dać część sie­bie in­nym, po­ma­gać so­bie na­wza­jem we wszyst­kich sy­tu­acjach. Wła­śnie z tych czę­ści skła­da się to, co zna­cie ja­ko Spo­tka­nia Mło­dych LEDNICA 2000.

Ko­cha­ni! Za­pra­sza­my Was na naj­więk­sze na świe­cie, od­by­wa­ją­ce się co ro­ku spo­tka­nie mło­dych ka­to­li­ków! Spę­dzi­cie dzień pe­łen wra­żeń, a po­zna­jąc otwar­tych i am­bit­nych lu­dzi w Wa­szym wie­ku od­kry­je­cie wy­jąt­ko­wą moc mi­ło­ści do bliź­nie­go. Od­śpie­wa­cie z na­mi Ko­ron­kę do Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go, a praw­dzi­wie po­ko­cha­cie Led­ni­cę, gdy zaj­dzie słoń­ce, za­pło­ną po­chod­nie, a nad Wa­mi roz­bły­sną gwiaz­dy. Kie­dy ra­zem z ty­sią­ca­mi klę­czą­cy­mi obok Was, od­da­cie się Ad­o­ra­cji przed Naj­święt­szym Sa­kra­men­tem, a po­tem wspól­nie wy­bie­rze­my Chry­stu­sa na Pa­na na­sze­go ży­cia.

Wię­cej: http://www.lednica2000.pl/lednica2017/

 

mat. prasowe/oprac. Aga­ta Goł­da

 

 

 

ZAPROSZENIE DUSZPASTERZA WSPÓLNOTY LEDNICA 2000

Ko­cha­ni, je­ste­ście bar­dzo ko­cha­ni!

Już po raz 21. spo­tka­my się z Wa­mi na Po­lach Led­nic­kich. Gro­ma­dzą nas sło­wa „Idź i ko­chaj!”. Zo­sta­nie­my po­pro­wa­dze­ni do mi­ło­ści, któ­ra prze­kra­cza wszel­kie wy­obra­że­nia.

Za­pro­si­li­śmy już Ma­ry­ję, by to Ona po­pro­wa­dzi­ła na­sze spo­tka­nie. Wła­śnie Mat­ka na­sze­go Zba­wi­cie­la jest ca­ła „Idź i ko­chaj!”. Chce­my, że­by przy­szła i tak jak Elż­bie­tę – któ­ra po­czę­ła w swej sta­ro­ści sy­na – wy­pro­wa­dzi­ła nas z ukry­cia. Wie­rzy­my, że Ma­ry­ja na­wie­dzi Led­nic­kie Po­la i ob­ja­śni każ­de­mu hi­sto­rię je­go ży­cia. Po­ka­że mło­dym lu­dziom: „To ty je­steś Za­che­uszem”. Tak zwra­cał się do nas Pa­pież Fran­ci­szek w ostat­nim sło­wie, wy­gło­szo­nym pod­czas Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży.

To Ma­ry­ja po­mo­że nam wdra­pać się na sy­ko­mo­rę, że­by­śmy zo­ba­czy­li prze­cho­dzą­ce­go Je­zu­sa. I na pew­no usły­szy­my, jak bar­dzo pra­gnie On za­trzy­mać się w do­mu na­sze­go ser­ca.

Spo­tka­my się w wi­gi­lię Pięć­dzie­siąt­ni­cy. Lu­dzie, któ­rzy zgo­dzą się ugo­ścić Je­zu­sa, sta­ną się wspól­nie Wie­czer­ni­kiem Ze­sła­nia Du­cha Świę­te­go. Stąd ru­szy­my do wszyst­kich spra­gnio­nych mi­ło­ści. Bo każ­dy, kto wy­bie­ra Chry­stu­sa, jak orzeł szy­bu­je ku no­wej wraż­li­wo­ści. Je­zus Pan od­kry­je przed na­mi, jak pięk­ne skar­by kry­je­my w so­bie. Ze zdzi­wie­niem do­strze­że­my na­sze po­do­bień­stwo do Za­che­usza, rów­nież w zdol­no­ści roz­da­wa­nia swo­ich bo­gactw po­trze­bu­ją­cym.

Ko­cha­ni, nie mo­że Was i Wa­szych bli­skich za­brak­nąć na XXI Spo­tka­niu Mło­dych LEDNICA 2000. Pro­si­my, prze­każ­cie na­sze za­pro­sze­nie da­lej, weź­cie ze so­bą ro­dzeń­stwo, przy­ja­ciół, zna­jo­mych. W ten spo­sób bę­dzie­cie już te­raz sta­wa­li się „Idź i ko­chaj!”.

 

Woj­ciech Prus OP

Dusz­pa­sterz Wspól­no­ty LEDNICA 2000

plakat

Czas ognia

Chcesz zo­ba­czyć, że Ko­ściół jest pe­łen ra­do­ści? Że mło­dzi lu­dzie nie zga­dza­ją się na sza­rość dnia co­dzien­ne­go i by­le­ja­kość ży­cia? Je­steś cie­kaw osób, dla któ­rych mo­ral­ność nie jest za­leż­na od chwi­li? In­te­re­su­jesz się do­brą mu­zy­ką chrze­ści­jań­ską? A mo­że nie wiesz czym jest i chcesz ją spraw­dzić? To wszyst­ko już w trak­cje ko­lej­nej edy­cji Cza­su Ognia – cza­su wiel­bie­nia. W dniu 27 ma­ja o go­dzi­nie 19:30 w Kra­ko­wie! Cze­ka­my na Cie­bie w au­li bł. Ja­ku­ba, ul. Fran­cisz­kań­ska 4.

 

mat. pra­so­we

 

20CzO5m

Miłość w wielkim mieście

Czy za­sta­na­wia­li­ście się kie­dyś, co mo­że nisz­czyć re­la­cję mię­dzy ko­bie­tą a męż­czy­zną? Nasz pre­le­gent – ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki – eks­pert nie tyl­ko w dzie­dzi­nie wia­ry, ale tak­że psy­cho­lo­gii, ma­ją­cy na swo­im kon­cie licz­ne pu­bli­ka­cje na te­mat mi­ło­ści opo­wie o mi­tach ne­ga­tyw­nie wpły­wa­ją­cych na tę re­la­cję.

Kon­fe­ren­cja od­bę­dzie się 4 ma­ja w Au­li V w bu­dyn­ku głów­nym Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej o godz. 19.00.

Przyjdź­cie i prze­ko­naj­cie się, że wiel­kie mia­sto jest prze­peł­nio­ne mi­ło­ścią!

mat. pra­so­we

 

Maj nad­cho­dzi wiel­ki­mi kro­ka­mi, a nie ma chy­ba cza­su bar­dziej ko­ja­rzo­ne­go z mi­ło­ścią niż mie­siąc, w któ­rym pierw­sze cie­plej­sze pro­mie­nie słoń­ca prze­pla­ta­ją się z za­pa­chem kwit­ną­ce­go bzu. Dla­te­go, jak co ro­ku, to wła­śnie w ma­ju od­bę­dzie się cykl kon­fe­ren­cji Sym­pa­tia Mi­łość Mał­żeń­stwo, or­ga­ni­zo­wa­ny przez ko­ła te­re­no­we Aka­de­mic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Ka­to­lic­kie­go So­li Deo, od­by­wa­ją­ce się w Szko­le Głów­nej Go­spo­dar­stwa Wiej­skie­go oraz Szko­le Głów­nej Han­dlo­wej. Już po raz dwu­dzie­sty czwar­ty na­si pre­le­gen­ci opo­wie­dzą nam o mi­ło­ści i spra­wią, że na­wet naj­bar­dziej za­wi­łe aspek­ty do­ty­czą­ce re­la­cji dam­sko-mę­skich prze­sta­ną być za­gad­ką. Kon­fe­ren­cje są kie­ro­wa­ne za­rów­no do osób bę­dą­cych w związ­kach, jak rów­nież do sa­mot­nych serc – szcze­gól­nie, że jed­nym z na­szych te­go­rocz­nych go­ści jest To­masz Sztre­ker – ini­cja­tor Chrze­ści­jań­skich Sin­gli i za­ra­zem spe­cja­li­sta od łą­cze­nia w pa­ry lu­dzi wy­zna­ją­cych po­dob­ne war­to­ści. Tuż po week­en­dzie ma­jo­wym – a do­kład­niej 4 ma­ja – od­bę­dzie się kon­fe­ren­cja z ks. Mar­kiem Dzie­wiec­kim roz­po­czy­na­ją­cą ca­ły cykl SMM. Nasz pre­le­gent jest eks­per­tem nie tyl­ko w dzie­dzi­nie wia­ry, ale też psy­cho­lo­gii i ma na swo­im kon­cie licz­ne pu­bli­ka­cje na te­mat mi­ło­ści. Spo­tka­nie bę­dzie do­ty­czy­ło mi­tów o mi­ło­ści, mo­gą­cych za­szko­dzić re­la­cji mię­dzy męż­czy­zną a ko­bie­tą. Uchy­la­jąc rąb­ka ta­jem­ni­cy, mo­że­my do­dać, że ma­my rów­nież przy­go­to­wa­ną kon­fe­ren­cję z pew­nym mał­żeń­stwem – za­chę­ca­my do śle­dze­nia na­sze­go fa­ce­bo­oko­we­go fan­pa­ge­’a, na bie­żą­co bę­dą po­ja­wia­ły się tam in­for­ma­cje do­ty­czą­ce po­szcze­gól­nych kon­fe­ren­cji. Tych za­ko­cha­nych i tych nie­za­ko­cha­nych za­pra­sza­my tak­że na bal SMM, bę­dą­cy zwień­cze­niem ca­łe­go cy­klu. Bal od­bę­dzie się 20 ma­ja w pod­zie­miach Ka­te­dry Pra­skiej. Przyjdź­cie i prze­ko­naj­cie się, że wiel­kie mia­sto jest prze­peł­nio­ne mi­ło­ścią!

Ka­mi­la Ru­ciń­ska

ASK So­li Deo

plakat

Gospel na Skałce

Przy klasz­to­rze Oj­ców Pau­li­nów w Kra­ko­wie już nie­ba­wem roz­le­gną się dźwię­ki Go­spel na Skałce. Wy­da­rze­nie po raz trze­ci zjed­no­czy miej­sco­we chó­ry go­spel i sta­nie się mu­zycz­ną ucztą dla pu­blicz­no­ści.

Nie­dziel­ne po­po­łu­dnie – 28 ma­ja – wy­peł­ni ra­do­sny śpiew dzie­się­ciu ze­spo­łów ze­bra­nych na jed­nej sce­nie. Kon­cert ten to efekt trzech dni wspól­nej pra­cy chó­rzy­stów i dy­ry­gen­tów. Warsz­ta­ty po­pro­wa­dzą cha­ry­zma­tycz­ni li­de­rzy – Ge­rald T. Smith i Alek­san­dra Sla­wik, któ­rzy za­in­spi­ru­ją chó­rzy­stów nie tyl­ko swo­im kunsz­tem, ale i pa­sją two­rze­nia dla Bo­ga. Kon­cert Go­spel na Skał­ce wy­wo­dzi się z Go­spel Ci­ty (cy­klicz­nej im­pre­zy łą­czą­cej kra­kow­skie chó­ry go­spel), a dzię­ki go­ścin­no­ści oj­ców pau­li­nów na­bie­ra no­we­go zna­cze­nia i sym­bo­li­ki.

Wspól­ny kon­cert to czas ce­le­bra­cji obiet­ni­cy Sło­wa, któ­re jest opar­te na ska­le. Każ­dy z wy­stę­pu­ją­cych chó­rów (Kra­ków Go­spel Cho­ir, De­ocen­tri­Ci­ty, Chór Grodz­ka Go­spel, Joy­ful Vo­ice, Sal­trom Go­spel Cho­ir, Chór Go­spel­Se­nior, Mi­stral Go­spel Cho­ir, Go­spel Vo­ice Cho­ir, Soul’n’Voices, Mło­dzie­żo­wy Chór Go­spel) ma wie­lo­let­nią tra­dy­cję, a to je­dy­na oka­zja, by usły­szeć je wszyst­kie ra­zem.

Kon­cert od­bę­dzie się 28 ma­ja 2017 o go­dzi­nie 15.00 na Oł­ta­rzu Trzech Ty­siąc­le­ci klasz­to­ru OO. Pau­li­nów, przy uli­cy Ska­łecz­nej 15 w Kra­ko­wie. Wstęp wol­ny.

 

 

gospel_na_skalce-2017_graf_do_sieci

mat. pra­so­we

Warsztaty Muzyki Liturgicznej

W dniach 21–23 kwiet­nia 2017r. w klasz­to­rze oo. Do­mi­ni­ka­nów w Ło­dzi przy uli­cy Zie­lo­nej 13 od­bę­dą się Warsz­ta­ty Mu­zy­ki Li­tur­gicz­nej pt. „Mi­ło­sier­dzia pra­gnę”. Po­pro­wa­dzą je o. Da­wid Kusz OP, Pa­weł Bę­be­nek i Piotr Pał­ka.

Jest to pro­jekt skie­ro­wa­ny do wo­ka­li­stów i in­stru­men­ta­li­stów za­in­te­re­so­wa­nych mu­zy­ką sa­kral­ną, śpie­wa­ją­cych i mo­dlą­cych się za po­mo­cą dźwię­ków, bez wzglę­du na wiek, za­rów­no dla pro­fe­sjo­na­li­stów jak i ama­to­rów, osób świec­kich i du­chow­nych oraz wszel­kich grup po­słu­gu­ją­cych w róż­nych wspól­no­tach opra­wą mu­zycz­ną li­tur­gii.

Je­ste­śmy prze­ko­na­ni, że na­si pro­wa­dzą­cy są w sta­nie za­ra­zić mi­ło­ścią do mu­zy­ki każ­de­go czło­wie­ka! Je­śli i Ty po­szu­ku­jesz swo­jej dro­gi do Bo­ga, a mu­zy­ka jest Ci bli­ska – to za­pro­sze­nie jest wła­śnie dla Cie­bie. Te­ma­tem prze­wod­nim re­per­tu­aru te­go­rocz­nej edy­cji bę­dzie ra­dość ze Zmar­twych­wsta­nia i wy­ra­że­nie wdzięcz­no­ści za Bo­że Mi­ło­sier­dzie ja­kie do­ko­na­ło się w Dzie­le Od­ku­pie­nia. Pod­kre­śli to fakt, że Warsz­ta­ty za­koń­czą się uro­czy­stą Mszą Świę­tą w łódz­kiej ka­te­drze w Nie­dzie­lę Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go. W pro­gra­mie tak­że kon­fe­ren­cja o zna­cze­niu mu­zy­ki w li­tur­gii oraz na­bo­żeń­stwo Dro­gi Świa­tła.

For­mu­larz zgło­sze­nio­wy oraz wię­cej szcze­gó­ło­wych in­for­ma­cji znaj­du­je się na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej:  lodz.dominikanie.pl/kontakt/warsztaty. Za­pi­sy od 20.03. do 13.04.

plakat WML Łódź jpg

mat. pra­so­we

Konkurs Papieski

Pa­trio­tyzm Ka­ro­la Woj­ty­ły – 1920–2005”, tak brzmi ha­sło te­go­rocz­nej – trzy­na­stej już edy­cji – Kon­kur­su Pa­pie­skie­go, naj­więk­sze­go w Pol­sce kon­kur­su wie­dzy o ży­ciu i na­ucza­niu Ja­na Paw­ła II, skie­ro­wa­ne­go do uczniów wszyst­kich ty­pów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych.

XIII-Konkurs-06

Dla­cze­go war­to wziąć udział w Kon­kur­sie? Oprócz in­te­lek­tu­al­nej przy­go­dy oraz gwa­ran­to­wa­nej sa­tys­fak­cji, na zwy­cięz­ców cze­ka na­gro­da głów­na – wy­ciecz­ka do Rzy­mu oraz in­dek­sy na kie­run­ki fi­lo­zo­fia i teo­lo­gia na sze­ściu uczel­niach w Pol­sce!

W nad­cho­dzą­cym ro­ku chcie­li­by­śmy za­pro­po­no­wać mło­dzie­ży pró­bę spoj­rze­nia na swo­je ży­cie w opar­ciu o świa­do­mość wła­snej toż­sa­mo­ści na­ro­do­wej, od­wo­łu­jąc się do au­to­ry­te­tu Oj­ca Świę­te­go.

Te­go­rocz­na edy­cja Kon­kur­su roz­pocz­nie się już 27 lu­te­go 2017 ro­ku. Co na­le­ży zro­bić, aby wziąć w niej udział? Na­le­ży je­dy­nie, mię­dzy 27 lu­te­go a 26 mar­ca, za­re­je­stro­wać się ja­ko uczest­nik po­przez stro­nę in­ter­ne­to­wą konkurspapieski.pl oraz wy­peł­nić krót­ki qu­iz on-li­ne. Ucznio­wie, któ­rzy od­po­wie­dzą po­praw­nie na po­nad po­ło­wę z 20 za­da­nych py­tań, zo­sta­ną za­kwa­li­fi­ko­wa­ni do II eta­pu kon­kur­su, któ­ry od­bę­dzie się 3 kwiet­nia. Naj­lep­si otrzy­ma­ją ko­lej­ne za­da­nie – na­pi­sa­nie ese­ju na je­den z za­da­nych te­ma­tów. Fi­na­li­stów 3 czerw­ca cze­ka ust­na obro­na prac.

Kon­kurs Pa­pie­ski re­ali­zo­wa­ny jest pod pa­tro­na­tem Pry­ma­sa Pol­ski abp. Woj­cie­cha Po­la­ka, oraz kard. Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza, a tak­że przy wspar­ciu Fun­da­cji KGHM Pol­ska Miedź, Fun­da­cji PZU, Cli­co z.o.o., Na­ro­do­we­go Cen­trum Kul­tu­ry oraz wie­lu me­tro­po­li­tów, wo­je­wo­dów, mar­szał­ków i pre­zy­den­tów z naj­więk­szych miast Pol­ski.

plakat XIII KP

 

 

mat. pra­so­we

„Psalmy Józefa”

O co­dzien­nych spo­tka­niach, mi­ło­ści, od­wa­dze i pra­gnie­niach...

To nie­zwy­kła, peł­na barw i róż­no­rod­no­ści mu­zycz­na opo­wieść o na­szych spo­tka­niach, mi­ło­ści, od­wa­dze i ma­rze­niach. Jed­no­cze­śnie utwo­ry ob­ra­zu­ją co­dzien­ność świę­te­go Jó­ze­fa ja­ko mę­ża i oj­ca. Wszyst­ko to w brzmie­niach mu­zy­ki pop, rock – w naj­róż­niej­szych jej od­cie­niach.

 

hd-yt

 

Kom­po­zy­to­rem mu­zy­ki jest Ja­kub To­ma­lak, au­tor­ką tek­stów – Mo­ni­ka Ma­śnik. Do współ­pra­cy za­pro­si­li zna­nych wo­ka­li­stów pol­skiej es­tra­dy m.in. Krzysz­to­fa Ant­ko­wia­ka, Mar­ci­na Jaj­kie­wi­cza, Mi­cha­ła Szy­ca, Ma­rze­nę Ugor­ną, Mar­ty­nę Ja­skul­ską. W ta­ki spo­sób jesz­cze nikt o świę­tym Jó­ze­fie nie śpie­wał!

Pra­pre­mie­ra pły­ty, po­łą­czo­na z kon­cer­tem w ra­mach ob­cho­dów 25-le­cia Die­ce­zji Ka­li­skiej, od­bę­dzie się 25 mar­ca 2017 r. w Ka­li­szu. Od te­go dnia pły­ta do­stęp­na bę­dzie na stro­nie www.abbapater.pl. Wy­daw­cą krąż­ka jest Fun­da­cja Ab­ba Pa­ter, a jej pro­du­cen­ta­mi Ja­kub To­ma­lak i Mi­chał Król.

Pro­jekt ob­ję­ty jest ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Sank­tu­arium św. Jó­ze­fa w Ka­li­szu, Pol­skie­go Stu­dium Jó­ze­fo­lo­gicz­ne­go oraz Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka.

Sin­giel do po­słu­cha­nia: Spo­tka­nia (wyk. Mi­chał Szyc).

mat. pra­so­we

„Popiełuszko – Litania wolności”

26 mar­ca 2017 o godz. 17:00 w Ka­to­lic­kim Cen­trum Kul­tu­ry Do­bre Miej­sce od­bę­dzie się uro­czy­sta pre­mie­ra naj­now­sze­go pro­jek­tu mu­zycz­no-wi­zu­al­ne­go ze­spo­łu El Ca­mi­no z udzia­łem Ada­ma Wo­ro­no­wi­cza „ Po­pie­łusz­ko – Li­ta­nia wol­no­ści ”. Bi­le­ty po 30 zł do ku­pie­nia na www.chrzescijanskiegranie.pl lub sta­cjo­nar­nie w skle­pie Chrze­ści­jań­skie Gra­nie (ul. De­waj­tis 3, War­sza­wa).

plakat_litania_wolnosci_popieluszko

 

33 la­ta te­mu pe­wien ka­płan wy­po­wie­dział na Eu­cha­ry­stii na­stę­pu­ją­ce sło­wa: „ Mó­dl­my się, by­śmy by­li wol­ni od lę­ku, za­stra­sze­nia, ale przede wszyst­kim od żą­dzy od­we­tu i prze­mo­cy.” Nie wie­dział on, że by­ła to je­go ostat­nia Eu­cha­ry­stia, że nie bę­dzie mu da­ne już ni­gdy wię­cej spra­wo­wać tej ofia­ry na zie­mi. Był to ksiądz Je­rzy Po­pie­łusz­ko.

Po­pie­łusz­ko – Li­ta­nia Wol­no­ści” to du­ży pro­jekt mul­ti­me­dial­ny: 5‑częściowa su­ita au­tor­stwa Ma­riu­sza Ko­zic­kie­go, li­de­ra ze­spo­łu El Ca­mi­no – mu­zy­ka na­pi­sa­na na 12 oso­bo­wy ze­spół z sek­cją smycz­ko­wą. Nie­od­łącz­nym ele­men­tem „Li­ta­nii Wol­no­ści” są wy­bra­ne frag­men­ty z ka­zań ks. Je­rze­go wy­gło­szo­nych w trak­cie Mszy za Oj­czy­znę – czy­ta je Adam Wo­ro­no­wicz – od­twór­ca głów­nej ro­li w fil­mie „Po­pie­łusz­ko. Wol­ność jest w nas”. Ca­łość do­peł­nia po­kaz zdjęć z ży­cia Bło­go­sła­wio­ne­go Ka­pła­na.

Chce­my za­chę­cić Was do te­go, aby zgłę­bić hi­sto­rię je­go ży­cia oraz aby swo­je po­trze­by, smut­ki, ra­do­ści i roz­ter­ki za­no­sić do je­go rąk, bo ks. Je­rzy tak jak na­pi­sał na swo­im pry­mi­cyj­nym ob­raz­ku, Bóg „le­czy ra­ny na­szych serc”.” – mó­wią człon­ko­wie ze­spo­łu El Ca­mi­no.

Ze­spół El Ca­mi­no zo­stał za­wią­za­ny je­sie­nią 2010 ro­ku. Re­per­tu­ar gru­py sta­no­wią au­tor­skie pio­sen­ki in­spi­ro­wa­ne mu­zy­ką go­spel, jaz­zem i współ­cze­sną mu­zy­ką elek­tro­nicz­ną. El Ca­mi­no ma na swo­im kon­cie kon­cer­ty m. in. na Za­dusz­kach Jaz­zo­wych w Gar­wo­li­nie i w Sank­tu­arium w Gór­kach. Mię­dzy li­sto­pa­dem 2010, a lu­tym 2011 ro­ku zo­stał za­re­je­stro­wa­ny ma­te­riał obej­mu­ją­cy 9 kom­po­zy­cji. Pły­ta ze­spo­łu El Ca­mi­no pt „Bli­żej” uka­za­ła się we wrze­śniu ro­ku 2011. Ze­spół wy­stą­pił w De­biu­tach 2012, a na­stęp­nie przy­go­to­wał nie­sa­mo­wi­ty ma­te­riał Dro­gi Krzy­żo­wej – ora­to­rium wiel­ko­post­ne „MIŁOŚĆ NIEPOJĘTA”, któ­ry wła­śnie te­raz mo­że­cie prze­żyć.

 

Or­ga­ni­za­to­rzy wy­da­rze­nia: El Ca­mi­no, Cen­trum Kul­tu­ry Do­bre Miej­sce

Part­ner: Chrze­ści­jań­skie Gra­nie

Pa­tro­ni me­dial­ni: Ra­dio War­sza­wa, Salvatti.pl, Gim­na­zjum Po­pie­łusz­ki, Mie­sięcz­nik Wy­cho­waw­ca, Dwu­ty­go­dnik mło­dzie­ży ka­to­lic­kiej Dro­ga, Opo­ka, Tak Ro­dzi­nie, Idzie­my, KMDM.pl, Klu­bo-re­stau­ra­cja DOCELOWO, Ga­ze­ta Pol­ska, Chrze­ści­jań­skie Gra­nie, Kon­cer­TY+, Te­le­wi­zja Re­pu­bli­ka, Gość Nie­dziel­ny, niezalezna.pl, Nie­dzie­la

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy: Pa­ra­fia św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki na war­szaw­skim Żo­li­bo­rzu

 

mat. pra­so­we

„Zerwany Kłos”

Dzi­siaj na ekra­ny pol­skich wcho­dzi film „Ze­rwa­ny Kłos” – dra­mat hi­sto­rycz­ny o mę­czeń­skiej śmier­ci bł. Ka­ro­li­ny Kóz­ków­ny w re­ży­se­rii Wi­tol­da Lu­dwi­ga. W ro­lę bł. Ka­ro­li­ny wcie­li­ła się Alek­san­dra Hej­da, a w ro­lę jej oj­ca – Da­riusz Ko­wal­ski.

ZERWANY KŁOS-PLAKAT

Trwa I woj­na świa­to­wa. Car­skie od­dzia­ły pa­no­szą się w oko­li­cach Tar­no­wa. 16-let­nia Ka­ro­li­na Kóz­ków­na, po­no­si śmierć mę­czeń­ską w obro­nie wia­ry. Jej oj­ciec ob­wi­nia się za śmierć uko­cha­nej cór­ki. Dzie­je bo­ha­te­rów do­peł­nia Te­re­sa, któ­ra no­si w ser­cu ta­jem­ni­cę o gwał­cie za­da­nym przez ko­za­ka.

Bł. Ka­ro­li­na po­zo­sta­je szla­chet­nym wzo­rem do na­śla­do­wa­nia w ob­li­czu prze­śla­do­wa­nia ka­to­li­ków na ca­łym świe­cie. Ta pro­sta, wiej­ska dziew­czy­na ustrze­gła swej dziew­czę­cej god­no­ści i do­cho­wa­ła wia­ry w Je­zu­sa Chry­stu­sa. Jest dro­go­wska­zem dla świa­ta, w któ­rym Bo­ga pró­bu­je za­trzeć się w ludz­kim ser­cu, a sa­me­go czło­wie­ka odrzeć z je­go god­no­ści.

W ro­lach głów­nych wy­stą­pi­li m.in. Alek­san­dra Hej­da (bł. Ka­ro­li­na Kóz­ków­na) i Da­riusz Ko­wal­ski (Jan Kóz­ka). – Hi­sto­ria oj­ca Ka­ro­li­ny jest nie­zwy­kle dra­ma­tycz­na. By­ło dla mnie wiel­kim wy­zwa­niem, że­by ja­koś „do­brać się” do tej po­sta­ci, ja­koś ją obro­nić… – mó­wi Da­riusz Ko­wal­ski, któ­ry wcie­lił się w tę ro­lę, w wy­wia­dzie dla por­ta­lu wpolityce.pl – Je­go za­cho­wa­nie po­zo­sta­je ta­jem­ni­cą. Zo­sta­wił prze­cież cór­kę w rę­kach soł­da­ta, wie­dząc, co ją mo­że cze­kać. Wy­da­wać by się mo­gło, że po­wi­nien bro­nić Ka­ro­li­ny za wszel­ką ce­nę. Z dru­giej stro­ny – w do­mu zo­sta­wił licz­ną ro­dzi­nę… Ten czło­wiek do koń­ca ży­cia zma­gał się z wy­rzu­ta­mi su­mie­nia – pod­kre­śla Ko­wal­ski spe­cy­fi­kę swo­jej po­sta­ci.

Twór­ca­mi fil­mu są stu­den­ci i ab­sol­wen­ci Wyż­szej Szko­ły Kul­tu­ry Spo­łecz­nej i Me­dial­nej w To­ru­niu.  – Wszyst­kich nas łą­czy pra­gnie­nie no­wej ewan­ge­li­za­cji świa­ta po­przez kul­tu­rę, w tym tak­że po­przez film. Ma­my świa­do­mość ogrom­nej po­trze­by kształ­ce­nia i wy­cho­wa­nia mło­dzie­ży w du­chu tra­dy­cji na­ro­do­wej, pie­lę­gno­wa­nia pol­sko­ści, a tak­że roz­wo­ju świa­do­mo­ści oby­wa­tel­skiej i pa­trio­tycz­nej – pod­kre­śla­ją twór­cy fil­mu z Fun­da­cji Lux Ve­ri­ta­tis.

Film w ki­nach jest w dys­try­bu­cji Kon­drat – Me­dia.

Ze­rwa­ny kłos” zo­stał za­pre­zen­to­wa­ny pu­blicz­no­ści wcze­sną je­sie­nią 2016 r. na za­koń­cze­nie ju­bi­le­uszo­wych ob­cho­dów 100. rocz­ni­cy śmier­ci bł. Ka­ro­li­ny Kóz­ków­ny. Pre­mie­ra by­ła za­ra­zem wo­tum wdzięcz­no­ści za dar spo­tka­nia z Oj­cem Świę­tym Fran­cisz­kiem w Pol­sce pod­czas ŚDM.

Tra­iler fil­mu:

https://www.youtube.com/watch?v=4bzMVupJvTk

https://www.youtube.com/watch?v=ppFWwTtoecI

 

Utwór z fil­mu:

https://www.youtube.com/watch?v=NWt39jnN7yo

 

mat. pra­so­we

Betlejem w Krakowie

Naj­więk­sze spo­tka­nie opłat­ko­we na świe­cie!

Be­tle­jem w Kra­ko­wie

27 stycz­nia (pią­tek), godz. 19:00

Tau­ron Are­na

Bi­le­ty do­stęp­ne na www.bilety24.pl  oraz w ka­sie Are­ny na 2 godz. przed kon­cer­tem

Pod­czas kon­cer­tu Be­tle­jem w Kra­ko­wie od­bę­dzie się naj­więk­sze spo­tka­nie opłat­ko­we na świe­cie! Kra­ko­wia­nom zło­ży ży­cze­nia tak­że Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz, dla któ­re­go 27 stycz­nia bę­dzie ostat­nim dniem peł­nie­nia funk­cji Me­tro­po­li­ty Kra­kow­skie­go.

W Tau­ron Are­nie spo­tka­my się na po­nad 2,5‑godzinnym kon­cer­cie, pod­czas któ­re­go za­brzmią naj­pięk­niej­sze ko­lę­dy i pie­śni bo­żo­na­ro­dze­nio­we z róż­nych stron świa­ta. Zo­sta­ną one wy­ko­na­ne w no­wych i ory­gi­nal­nych aran­ża­cjach. Dla kra­kow­skiej pu­blicz­no­ści za­śpie­wa­ją na sce­nie 360 stop­ni naj­więk­sze gwiaz­dy es­tra­dy i oso­bo­wo­ści mu­zycz­ne, m. in. TGD, Na­ta­lia Nie­men, Ma­ri­ka, Ku­ba Ba­dach, Piotr Cu­gow­ski oraz Mate.O. Przy wej­ściu na kon­cert każ­dy widz otrzy­ma pro­gram wraz z opłat­kiem, któ­rym po­ła­mie się z in­ny­mi. Pu­blicz­ność zo­sta­nie tak­że za­pro­szo­na do wspól­ne­go śpie­wa­nia ko­lęd.

Be­tle­jem w Kra­ko­wie jest czę­ścią tra­sy kon­cer­to­wej pt. Be­tle­jem w Pol­sce, któ­ra od­by­wa się w 12 pol­skich mia­stach. Wszę­dzie ha­le są peł­ne. Kon­cert wy­wo­łu­je en­tu­zjazm i du­żo do­brych emo­cji. Wśród pu­blicz­no­ści za­rów­no lu­dzie mło­dzi, jak i star­si, du­chow­ni i świec­cy; co szcze­gól­nie cie­szy – mnó­stwo dzie­ci, któ­re wy­jąt­ko­wo ra­do­śnie uczest­ni­czą w kon­cer­tach, śpie­wa­jąc i tań­cząc na wi­dow­ni. Pu­blicz­ność re­agu­je wręcz eu­fo­rycz­nie na ory­gi­nal­ne, czę­sto za­ska­ku­ją­ce in­ter­pre­ta­cje ko­lęd, jak np. Nie by­ło miej­sca dla Cie­bie w wy­ko­na­niu Na­ta­lii Nie­men. Bar­dzo róż­no­rod­ne aran­ża­cje i in­ter­pre­ta­cje pie­śni bo­żo­na­ro­dze­nio­wych, tak­że afry­kań­skie i la­ty­no­skie ryt­my, spra­wia­ją, że wi­dzo­wie wie­lo­krot­nie pod­ry­wa­ją się do… tań­ca. At­mos­fe­ra wspól­ne­go, ra­do­sne­go świę­to­wa­nia się­ga ze­ni­tu pod­czas skła­da­nia so­bie ży­czeń no­wo­rocz­nych przez uczest­ni­ków kon­cer­tów. Tłum wi­dzów ko­ły­sze się już na do­bre pod­czas wspól­ne­go z ar­ty­sta­mi ko­lę­do­wa­nia. Po­mi­mo pra­wie 2,5 ‑go­dzin­nej daw­ki mu­zy­ki pu­blicz­ność pro­si o bi­sy, a ha­le kon­cer­to­we pu­sto­sze­ją bar­dzo po­wo­li. Ka­to­wic­ki Spodek, gdyń­ską Are­nę czy Atlas Are­ne w Ło­dzi wi­dzo­wie opusz­cza­li w bar­dzo ra­do­snych na­stro­jach; z ca­łą pew­no­ścią nie tyl­ko w po­czu­ciu świet­nie spę­dzo­ne­go cza­su, ale rów­nież w bli­sko­ści z in­ny­mi uczest­ni­ka­mi kon­cer­tu, a tak­że z ar­ty­sta­mi.

Tra­sie kon­cer­to­wej to­wa­rzy­szy ak­cja spo­łecz­na “Głod­nych na­kar­mić”.

Do­chód z kon­cer­tów zo­sta­nie prze­zna­czo­ny na wspar­cie osób nie­do­ży­wio­nych.

Je­śli uczest­ni­czysz w kon­cer­cie, to już po­ma­gasz!

Wspie­raj ak­cję, tak­że wy­sy­ła­jąc sms o tre­ści „Be­tle­jem” pod nr 72052

 

Pa­tro­nat ho­no­ro­wy:

Mał­żon­ka Pre­zy­den­ta RP Aga­ta Korn­hau­ser-Du­da

Pa­tro­nat:

Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski

Kar­dy­nał Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza, Me­tro­po­li­ta Kra­kow­ski

Pa­tro­nat me­dial­ny:

Te­le­wi­zja Pol­ska, Pro­gram Pierw­szy Pol­skie­go Ra­dia

mat. pra­so­we

 

betlejem w polsce 4