Odporni psychicznie

Jak ra­dzić so­bie z prze­mo­cą w szko­le? Bro­oks Gibbs, ame­ry­kań­ski tre­ner umie­jęt­no­ści spo­łecz­nych pra­cu­ją­cy z mło­dzie­żą, od­po­wia­da krót­ko: mu­si­cie stać się od­por­ni psy­chicz­nie.

Gibbs jest eks­per­tem od spe­cy­ficz­nej for­my prze­mo­cy – nę­ka­nia (ang. bul­ly­ing). Przede wszyst­kim cho­dzi tu o prze­moc słow­ną – prze­zy­wa­nie, wy­śmie­wa­nie, ob­ra­ża­nie. Prze­kro­cze­nie gra­ni­cy prze­mo­cy fi­zycz­nej jest wy­kro­cze­niem. To już in­ny ka­li­ber, na­le­ży zwró­cić się o po­moc na ze­wnątrz. Jed­nak z prze­mo­cą słow­ną moż­na spró­bo­wać po­ra­dzić so­bie sa­me­mu.

Fot. 123rf.com / Ian Al­len­den

Pró­ba sił

Bro­oks za­uwa­ża, że prze­moc to wła­ści­wie gra w to, kto jest sil­niej­szy: ty czy ja? Od two­jej od­po­wie­dzi za­le­ży więc, czy agre­sor po­czu­je się jesz­cze moc­niej­szy, czy prze­ciw­nie – po­czu­je two­ją si­łę i da ci spo­kój. Co jest klu­czo­we? Co de­cy­du­je o two­jej si­le lub sła­bo­ści? Zda­niem Bro­ok­sa to po pro­stu fakt, czy dasz się wy­pro­wa­dzić z rów­no­wa­gi.

O co cho­dzi? Gdy ktoś mó­wi ci, że je­steś idio­tą, wy­śmie­wa two­je ubra­nie lub wy­gląd, mo­żesz się zde­ner­wo­wać i za­cząć bro­nić. Po­sta­wa de­fen­syw­na i two­ja złość czy lęk jest po­żyw­ką dla prze­śla­dow­cy. Na­krę­ca się jesz­cze bar­dziej, a im bar­dziej roz­pacz­li­wie ty re­agu­jesz, tym le­piej się ba­wi. I moż­na być pew­nym, że ła­two nie od­pu­ści.

Co pro­po­nu­je Gibbs? Gdy ktoś na­zy­wa cię idio­tą, przy­znaj mu ra­cję. Zda­rza ci się prze­cież zro­bić coś głu­pie­go. Czy ty sam z te­go po­wo­du my­ślisz, że je­steś idio­tą? Praw­do­po­dob­nie nie. Czy to, że ktoś tak o to­bie my­śli czy mó­wi, zmie­nia to, jak ty sie­bie od­bie­rasz? Nie? To spra­wa jest pro­sta. Mo­że mó­wić co chce, cie­bie nie wy­trą­ci to z rów­no­wa­gi. (Je­śli chcesz zo­ba­czyć, jak to dzia­ła, obej­rzyj: Bro­oks Gibbs Jak po­wstrzy­mać nę­ka­nie).

Źró­dła si­ły

Tu do­cho­dzi­my do waż­ne­go pro­ble­mu. Je­śli zda­jesz so­bie spra­wę ze swo­ich bra­ków, a i tak czu­jesz się ok – waż­ny, war­to­ścio­wy – to masz si­łę i od­por­ność, by ode­przeć ze spo­ko­jem słow­ny atak. A je­śli nie? Je­śli ktoś na­zy­wa cię idio­tą, a ty wła­śnie tak o so­bie my­ślisz? Al­bo gru­ba­sem – a ty je­steś oty­ły i nie czu­jesz się z tym do­brze? Po­ja­wia się tu głęb­szy pro­blem – two­je­go po­czu­cia wła­snej war­to­ści. To jest coś do pra­cy na co dzień. Każ­dy z nas ma ja­kieś bra­ki, jed­nak ża­den z nich nie jest po­wo­dem, by trak­to­wać sie­bie sa­me­go bez sza­cun­ku. Nie je­steś ide­al­ny i to jest ok. Nie od­da­waj wła­dzy nad so­bą z po­wo­du swo­ich bra­ków.

Gdy je­steś świad­kiem prze­mo­cy

Nie milcz! Mo­ni­ka Bo­ry­ło, pe­da­gog: – Ro­la świad­ków jest bar­dzo du­ża. Świad­ków jest za­zwy­czaj o wie­le wię­cej niż spraw­ców prze­mo­cy. Je­że­li więk­sza ilość osób za­cznie się od­zy­wać, re­ago­wać, za­miast mil­czeć i bier­nie się przy­glą­dać, spraw­ca nie bę­dzie czuł się tak sil­ny. Jest szan­sa, że za­cznie się wte­dy za­sta­na­wiać. Prze­mil­cze­nie da­je sy­gnał spraw­cy prze­mo­cy, że jest bez­kar­ny. Je­że­li ma­my do czy­nie­nia z wy­kro­cze­niem czy prze­stęp­stwem, wte­dy na­le­ży uru­cho­mić pro­ce­du­ry, któ­re swo­im za­się­giem wy­kra­cza­ją po­za szko­łę: zgło­sze­nie na po­li­cję, po­in­for­mo­wa­nie są­du itp.

Mów do ofia­ry. Cza­sa­mi trud­no po­ro­zu­mieć się ze spraw­cą prze­mo­cy. Moż­na jed­nak po­móc ofie­rze wyjść z ro­li ofia­ry. Za­ga­dać o in­ną, neu­tral­ną spra­wę. Wcią­gnąć do roz­mo­wy. Zi­gno­ro­wać agre­so­ra. Ata­ko­wa­na oso­ba po­czu­je, że nie jest sa­ma. Być mo­że dzię­ki te­mu po­czu­je si­łę, by ode­przeć słow­ny atak. W przy­pad­ku za­gro­że­nia bez­pie­czeń­stwa fi­zycz­ne­go, za­an­ga­żuj w po­moc po­zo­sta­łe oso­by. Zwra­caj się do nich bez­po­śred­nio. Ra­zem za­dbaj­cie, by od­izo­lo­wać agre­so­ra od oso­by ata­ko­wa­nej i we­zwać po­trzeb­ne wspar­cie.

Gdzie szu­kać wspar­cia?

Je­śli do­świad­czasz prze­mo­cy czy kon­flik­tów, z któ­ry­mi so­bie nie ra­dzisz – szu­kaj po­mo­cy na ze­wnątrz. Mo­że masz szczę­ście i szko­ła, do któ­rej cho­dzisz, ma roz­wią­za­nia na ta­kie sy­tu­acje – we współ­pra­cy z pe­da­go­giem, psy­cho­lo­giem, na­uczy­cie­la­mi, ro­dzi­ca­mi i in­ny­mi ucznia­mi. W wie­lu szko­łach funk­cjo­nu­ją ko­ła me­dia­cji, w któ­rych ucznio­wie mo­gą roz­wią­zy­wać kon­flik­ty przy wspar­ciu bez­stron­nych me­dia­to­rów.

Je­śli bra­ku­je roz­wią­zań sys­te­mo­wych, zwróć się do pe­da­go­ga czy psy­cho­lo­ga szkol­ne­go. Po­roz­ma­wiaj z ro­dzi­ca­mi. Znajdź oso­bę, któ­ra cię wy­słu­cha, z któ­rą znaj­dzie­cie roz­wią­za­nie.

Je­śli nie masz ko­goś ta­kie­go w swo­im oto­cze­niu, się­gnij po bez­płat­ny te­le­fon Fun­da­cji Da­je­my Dzie­ciom Si­łę – 116 111. Tam psy­cho­lo­go­wie i psy­cho­te­ra­peu­ci wy­słu­cha­ją cię i pod­po­wie­dzą, co mo­żesz zro­bić.

 

Mag­da­le­na Urlich

Mieć Matkę na zawsze

Po­je­cha­łem z pry­mi­cją na Ja­sną Gó­rę, aby mieć Mat­kę. Mat­kę, któ­ra już bę­dzie za­wsze…”

Ste­fan Wy­szyń­ski uro­dził się w 1901 r. w wio­sce Zu­ze­la nad Bu­giem. Wy­cho­wy­wał się ra­zem z sio­stra­mi Ana­sta­zją, Ja­ni­ną oraz Sta­sią. Je­go młod­szy brat Wa­cław zmarł w wie­ku 11 lat. Dzie­ciń­stwo przy­szłe­go kar­dy­na­ła przy­pa­dło na trud­ny okres za­bo­rów. W szko­le pa­no­wa­ła ru­sy­fi­ka­cja, któ­rej sprze­ci­wiał się ma­ły Ste­fan. Nie­rzad­ko za to klę­czał w ką­cie. Pew­ne­go ra­zu oświad­czył przy ca­łej kla­sie: „Mam dość na­ucza­nia pa­na pro­fe­so­ra!”

Mło­dy Ste­fan był śred­nio po­boż­nym dziec­kiem. Dłu­gie klę­cze­nie w cza­sie ro­dzin­ne­go ró­żań­ca moc­no go mę­czy­ło. Co ra­no wpa­try­wał się w dwa ob­ra­zy Ma­ryj­ne nad je­go łóż­kiem. Za­sta­na­wiał się, cze­mu jed­na Ma­ry­ja by­ła bia­ła, a dru­ga czar­na. Kie­dy miał 9 lat, prze­żył jed­no z naj­smut­niej­szych wy­da­rzeń w ży­ciu: śmierć mat­ki, za któ­rą ni­gdy nie prze­stał tę­sk­nić. W 1924 r. mó­wił: „Po­je­cha­łem z pry­mi­cją na Ja­sną Gó­rę, aby mieć Mat­kę. Mat­kę, któ­ra już bę­dzie za­wsze…”

Ka­pe­lan w po­wsta­niu

Z ro­dzin­ne­go do­mu Ste­fan wy­niósł du­ży sza­cu­nek do ludz­kiej pra­cy. Po stu­diach zo­stał pro­fe­so­rem i wy­kła­dow­cą na­uk spo­łecz­nych w se­mi­na­rium we Wło­cław­ku, a rów­no­cze­śnie pro­wa­dził dusz­pa­ster­stwo dla ro­bot­ni­ków. Pod­czas Po­wsta­nia War­szaw­skie­go był ka­pe­la­nem gru­py „Kam­pi­nos” w AK, gdzie m.in. opie­ko­wał się ran­ny­mi. Był po­szu­ki­wa­ny przez na­zi­stów.

W 1946 r. Ste­fan Wy­szyń­ski zo­stał mia­no­wa­ny bi­sku­pem lu­bel­skim, a po dwóch la­tach po­wo­ła­no go na urząd ar­cy­bi­sku­pa Gnie­zna i War­sza­wy. By­ło to wów­czas jed­no­znacz­ne z pia­sto­wa­niem funk­cji pry­ma­sa Pol­ski.

Epo­ka by­ła wy­jąt­ko­wa: 1 kwiet­nia 1956 r. mi­ja­ło trzy­sta lat od Ślu­bów Lwow­skich, zło­żo­nych przez kró­la Ja­na Ka­zi­mie­rza, a na rok 1966 przy­pa­da­ły ob­cho­dy Ju­bi­le­uszu Ty­siąc­le­cia Chrztu Pol­ski, Z ini­cja­ty­wy pry­ma­sa po­prze­dzo­no je uro­czy­stą no­wen­ną w la­tach 1957 – 1966.

Non po­ssu­mus

Nad Pol­ską wi­sia­ła groź­bą po­now­nej ro­syj­skiej in­ter­wen­cji. Ko­mu­ni­stycz­ne wła­dze do­ma­ga­ły się co­raz więk­szej kon­tro­li nad pol­skim Ko­ścio­łem. Pry­mas z du­żą dy­plo­ma­cją i roz­wa­gą re­ago­wał na na­ci­ski ko­mu­ni­stów. Chciał w ten spo­sób za­po­biec po­now­nym roz­le­wom krwi. Lecz kie­dy rząd wy­ma­gał pod­pi­sa­nia do­ku­men­tu, pod­po­rząd­ko­wu­ją­ce­go ko­mu­ni­stom wszel­ką dzia­łal­ność ko­ściel­ną (w tym np. mia­no­wa­nie bi­sku­pów), pry­mas ja­sno się prze­ciw­sta­wił, oznaj­mia­jąc se­kre­ta­rzo­wi ko­mu­ni­stycz­nej par­tii: „Non po­ssu­mus!” (z łac.: „Nie mo­że­my!”).

Szy­ka­ny ze stro­ny władz na­bie­ra­ły co­raz to groź­niej­szych form. Naj­pierw nie po­zwo­lo­no kar­dy­na­ło­wi udać się do Rzy­mu. W 1956 r. kar­dy­nał Wy­szyń­ski zo­stał aresz­to­wa­ny i wy­wie­zio­ny z War­sza­wy. In­ter­no­wa­nie pry­ma­sa by­ło szo­kiem dla wier­nych, lecz on sam był już od daw­na na to przy­go­to­wa­ny. Do wię­zie­nia nie za­brał ni­cze­go, prócz do­brych bu­tów, bre­wia­rza i ró­żań­ca. Przez trzy la­ta był prze­wo­żo­ny w róż­ne miej­sca. Umiesz­cza­no go prze­waż­nie w od­osob­nio­nych klasz­to­rach. Lo­sa­mi pol­skie­go Ko­ścio­ła kie­ro­wał z ce­li, pi­sząc m. in. tekst od­no­wio­nych Ślu­bów Na­ro­du na dzień 26 sierp­nia 1956 r. Kil­ka mie­się­cy póź­niej zo­stał uwol­nio­ny. Kie­dy w 1957 r. ru­szy­ła świą­tecz­na no­wen­na wraz z pe­re­gry­na­cją ko­pii ob­ra­zu Mat­ki Bo­skiej Czę­sto­chow­skiej, po­now­nie od­dał Pol­skę na wiecz­ną wła­sność Ma­ryi.

Wy­bór Oj­ca Świę­te­go Ja­na Paw­ła II, bli­skie­go przy­ja­cie­la pry­ma­sa, sta­no­wił jak­by zwień­cze­nie dzie­jo­wej po­słu­gi Pry­ma­sa Ty­siąc­le­cia, któ­ry swo­ją ziem­ską mi­sję za­koń­czył dwa i pół ro­ku póź­niej – w 1981 r.

Je­go be­aty­fi­ka­cja jest za­pla­no­wa­na na 7 czerw­ca 2020 r. Ma się od­być na Pla­cu J. Pił­sud­skie­go w War­sza­wie.

 

An­na Sła­wek

Drodzy Czytelnicy!

Czy czy­stość przed­mał­żeń­ska jest na­dal war­to­ścią? Czy to się opła­ca? Da się w ogó­le cze­kać do ślu­bu?
Część lu­dzi mó­wi, że wol­ność to na­sze pra­wo i mo­że­my ro­bić to, co chce­my, tak­że w sfe­rze sek­su­al­nej. Oglą­da­jąc fil­my i se­ria­le cza­sem moż­na od­nieść wra­że­nie, że naj­waż­niej­sza jest przy­jem­ność. To sa­mo ro­bią nie­któ­re cza­so­pi­sma, pro­gra­my te­le­wi­zyj­ne, ce­le­bry­ci, in­flu­en­ce­rzy. Przy­go­to­wu­jąc się do te­ma­tu od­by­łam kil­ka cie­ka­wych roz­mów. Te oso­by, któ­re po­cze­ka­ły z sek­sem do ślu­bu, po­twier­dza­ją: war­to by­ło cze­kać. Nie ża­łu­ją wy­rze­czeń, choć otwar­cie mó­wią, że nie by­ło ła­two. Są do­wo­da­mi na to, że cze­ka­nie ma sens.

Za­wsze bę­dą zwo­len­ni­cy dwóch opcji: „war­to cze­kać” i „to się nie opła­ca”. Po­do­ba mi się okre­śle­nie sek­su­al­no­ści ks. Ka­mi­la Go­łusz­ki. Pi­sze on, że „ogień, nad któ­rym tra­ci­my kon­tro­le, ła­two mo­że prze­ro­dzić się w po­żar, któ­ry za­miast da­wać cie­pło i po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, sie­je znisz­cze­nie”. Wy­raź­nie stwier­dza rów­nież, że seks mał­żeń­ski jest świę­ty. Czy­stość wciąż ma zna­cze­nie. A co z ty­mi, oso­ba­mi, któ­re utra­ci­ły dzie­wic­two? Czy­stość dru­giej szan­sy to jest to. Pi­szą o niej Be­ata i Mar­cin Mą­drzy.

W czę­ści dla bierz­mo­wa­nych dru­ku­je­my frag­men­ty ad­hor­ta­cji „Chri­stus vi­vit” („Chry­stus ży­je”) Oj­ca Świę­te­go Fran­cisz­ka do mło­dych i ca­łe­go lu­du Bo­że­go. Przed­sta­wia­my lu­dzi, dla któ­rych Bóg i te­atr są pa­sją. Za­chę­ca­my chło­pa­ków, że­by po­szli w śla­dy św. Jó­ze­fa, a wszyst­kich do po­trak­to­wa­nia Bierz­mo­wa­nia ja­ko za­pro­sze­nia Bo­ga do trwa­nia w Je­go mi­ło­ści i bli­sko­ści.

W paź­dzier­ni­ku wra­ca­my do Was z ko­lej­nym cy­klem „Dro­gi do Bierz­mo­wa­nia”. Nad­sy­łaj­cie do nas pro­po­zy­cje te-ma­tów, o któ­rych chcie­li­by­ście po­czy­tać. Z ra­do­ścią czy­ta­my wszyst­kie Wa­sze ma­ile.

Aga­ta Goł­da, re­dak­tor na­czel­na

Wołanie o pomoc

Kto uczy­nił coś złe­go i chce się na­wró­cić, przy­zna­je się do wi­ny i prze­pra­sza skrzyw­dzo­ne oso­by. Prze­pro­sze­nie Bo­ga, to mo­dli­twa, w cza­sie któ­rej Bóg nas uzdra­wia i urzą­dza nam ra­do­sne świę­to po­jed­na­nia.

Po­za Ma­ry­ją ża­den czło­wiek nie jest bez grze­chu. Na­wet naj­szla­chet­niej­szym z nas – już od mło­do­ści – zda­rza­ją się chwi­le sła­bo­ści. Wy­rzą­dza­my zło in­nym czy sa­mym so­bie. Jed­ni trwa­ją w grze­chu i czy­nią co­raz więk­sze zło, a in­ni po­dej­mu­ją wy­si­łek na­wró­ce­nia i wcho­dzą na dro­gę świę­to­ści. Bi­blia po­twier­dza, że naj­więk­szą szan­sę na na­wró­ce­nie i ra­do­sne ży­cie ma­ją ci, któ­rzy po grze­chu nie cho­wa­ją się przed Bo­giem Ci, co uzna­ją swój błąd i szu­ka­ją Bo­ga – jak król Da­wid czy św. Piotr, któ­ry po za­par­ciu się Mi­strza gorz­ko za­pła­kał i po­szedł za Je­zu­sem. Nie tyl­ko wo­bec Bo­ga, ale tak­że w od­nie­sie­niu do lu­dzi prze­pro­si­ny są po­cząt­kiem ra­do­ści. Są do­wo­dem na to, że za­czy­na­my się zmie­niać i że ma­my świa­do­mość bó­lu, ja­ki ko­muś za­da­li­śmy. Ra­do­sne łzy wzru­sze­nia po­ja­wia­ją się, gdy mąż ser­decz­nie prze­pra­sza żo­nę, któ­rą skrzyw­dził. Al­bo gdy do­ra­sta­ją­ce dziec­ko prze­pra­sza ro­dzi­ców, któ­rych zra­ni­ło nie­wdzięcz­no­ścią, lek­ce­wa­że­niem ich mi­ło­ści al­bo wi­kła­niem się w uza­leż­nie­nia.

Po­wrót sy­na mar­no­traw­ne­go. Rem­brandt. Fot.: Wi­ki­me­dia Com­mons

Wo­ła­nie do Bo­ga o po­moc

Cza­sem zgrze­szy­my, krzyw­dząc sa­mych sie­bie czy bliź­nich, a przez to za­da­jąc cier­pie­nie sa­me­mu Bo­gu, któ­re­mu naj­bar­dziej za­le­ży na na­szym szczę­ściu. Wte­dy war­to za­cząć od mo­dli­twy bła­ga­nia, czy­li od wo­ła­nia do Bo­ga o po­moc w ob­li­czu na­szych sła­bo­ści. Wzo­rem mo­że być król Da­wid, któ­ry sam sie­bie gorz­ko roz­cza­ro­wał. Stał się cu­dzo­łoż­ni­kiem i zle­cił mor­der­stwo mę­ża swo­jej ko­chan­ki. Upo­mnia­ny z mi­ło­ścią przez pro­ro­ka Na­ta­na, za­wo­łał do Bo­ga: „Zmi­łuj się na­de mną, Bo­że, w swo­jej ła­ska­wo­ści, w ogro­mie swe­go mi­ło­sier­dzia wy­maż mo­ją nie­pra­wość! Ob­myj mnie zu­peł­nie z mo­jej wi­ny i oczyść mnie z grze­chu mo­je­go! Uzna­ję bo­wiem mo­ją nie­pra­wość, a grzech mój jest za­wsze przede mną. Od­wróć ob­li­cze swe od mo­ich grze­chów i wy­maż wszyst­kie mo­je prze­wi­nie­nia! Stwórz, o Bo­że, we mnie ser­ce czy­ste! Przy­wróć mi ra­dość z Two­je­go zba­wie­nia!” (psalm 51). Gdy skrzyw­dzi­my ko­goś z lu­dzi, to skrzyw­dzo­ny nie za­wsze mo­bi­li­zu­je nas do prze­mia­ny. Cza­sem nam zło­rze­czy czy chce ze­msty. Gdy o na­szych sła­bo­ściach roz­ma­wia­my z Bo­giem, On za­wsze znaj­dzie dla nas sło­wa po­mo­cy. Za­wsze wle­je w nas si­łę, po­trzeb­ną do uzna­nia praw­dy o so­bie i na­wró­ce­nia.

Nie tyl­ko wo­bec Bo­ga, ale tak­że w od­nie­sie­niu do lu­dzi prze­pro­si­ny są po­cząt­kiem ra­do­ści.

Ra­dość z uzna­nia win

Na po­cząt­ku każ­dej Mszy świę­tej uzna­je­my na­sze grze­chy i kie­ru­je­my do Bo­ga mo­dli­twę: „Pa­nie, zmi­łuj się nad na­mi!” Wer­sja wło­ska brzmi jesz­cze moc­niej: „Pa­nie, li­to­ści!” Mo­dli­twa prze­pro­sze­nia jest po­trzeb­na nie Bo­gu, lecz nam sa­mym, gdyż uzna­nie wła­snych błę­dów to wa­ru­nek na­wró­ce­nia i po­jed­na­nia. Wzo­rem ta­kiej mo­dli­twy mo­że być syn mar­no­traw­ny, któ­ry za­sta­no­wił się i po­wie­dział so­bie: „Iluż to na­jem­ni­ków mo­je­go oj­ca ma pod do­stat­kiem chle­ba, a ja tu z gło­du gi­nę. Za­bio­rę się i pój­dę do me­go oj­ca, i po­wiem mu: Oj­cze, zgrze­szy­łem prze­ciw Bo­gu i wzglę­dem cie­bie; już nie je­stem go­dzien na­zy­wać się two­im sy­nem: uczyń mnie choć­by jed­nym z na­jem­ni­ków” (Łk 15, 17–19). Syn mar­no­traw­ny po­stą­pił tak, jak po­my­ślał. Wte­dy prze­ko­nał się, że oj­ciec na­wet jed­nym sło­wem nie wy­po­mi­na mu prze­szło­ści, lecz że rzu­ca mu się z głę­bo­kim wzru­sze­niem na szy­ję i urzą­dza mu świę­to oca­le­nia. Bóg wi­dzi nie tyl­ko na­sze grze­chy, ale też na­sze cier­pie­nie i nasz wy­si­łek, by czy­nić do­bro. Gdy Go prze­pra­sza­my, wte­dy od­kry­wa­my, że Je­go przy­ka­za­nia są słusz­ne i że szczę­śli­wi są ci, któ­rzy po­stę­pu­ją zgod­nie z ni­mi.

 

Ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki

By ogień nie przerodził się w pożar

Nie je­stem prze­ko­na­ny do mó­wie­nia o sek­su­al­no­ści w ka­te­go­riach „czy­sto­ści” lub „nie­czy­sto­ści”.

Ro­zu­miem, że to skrót my­ślo­wy. Jed­nak kry­je się za nim pew­na pu­łap­ka. Gdzieś w głę­bi na­sze­go ro­zu­mie­nia za­pi­su­je się poj­mo­wa­nie sek­su­al­no­ści ja­ko cze­goś, co mo­że nas „za­nie­czy­ścić”! A to prze­cież zu­peł­nie nie tak! Bo seks jest świę­ty. Wróć! Seks mał­żeń­ski jest świę­ty. I tak jak wszyst­ko in­ne, co świę­te, mu­si być uży­wa­ny w okre­ślo­nych ra­mach. Za­tem sek­su­al­ność sa­ma z sie­bie nie czy­ni nas nie­czy­sty­mi, ale jej nie­od­po­wied­nie uży­wa­nie już mo­że. Wszyst­ko, co ma więk­szą war­tość, ma rów­nież swo­je ce­le, do któ­rych po­win­no być wy­ko­rzy­sty­wa­ne. I tak jak in­ne rze­czy, tak i sek­su­al­ność, uży­wa­na nie do te­go, do cze­go zo­sta­ła da­na i w nie­od­po­wied­ni spo­sób, mo­że bar­dziej za­szko­dzić niż przy­nieść ko­rzyść!

Fot.: do­lga­chov © 123RF.com

Po co?

Wie­lu mło­dych w dzi­siej­szym świe­cie za­da­je so­bie py­ta­nie, po co w ogó­le ma­ją sta­wiać gra­ni­ce w swo­jej sek­su­al­no­ści. Prze­cież wie­lu lu­dzi wręcz za­chę­ca, by ją eks­plo­ro­wać. Cze­mu Ko­ściół tak „się ucze­pił” te­go te­ma­tu i sta­wia ty­le ob­ostrzeń? Mo­że wła­śnie dla­te­go, że sko­ro Bóg stwo­rzył czło­wie­ka, dał ży­cie każ­de­mu i każ­dej z nas, to wła­śnie do Nie­go na­le­ży sta­wia­nie pew­nych gra­nic? Bo nikt in­ny nie zna mnie tak do­brze jak On. Zna na­szą ludz­ką, sła­bą na­tu­rę i wie, że w swo­jej grzesz­no­ści czę­sto po­tra­fi­my wy­ko­rzy­sty­wać pew­ne rze­czy nie­zgod­nie z ich prze­zna­cze­niem.

Ogień

Mó­wiąc o sek­su­al­no­ści, nie bę­dzie­my stra­szyć ogniem pie­kiel­nym, bo… nic to nie da. Ale sek­su­al­ność sa­ma w so­bie bar­dzo czę­sto ko­ja­rzy się z ogniem. Mó­wi się, że mię­dzy dwie­ma oso­ba­mi „jest ogień”; że są roz­pa­le­ni.. Ob­raz ognia tu zna­ko­mi­cie pa­su­je! Ogień, nad któ­rym tra­ci­my kon­tro­lę, ła­two mo­że prze­ro­dzić się w po­żar, któ­ry za­miast da­wać cie­pło i po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, sie­je znisz­cze­nie.! W czy­sto­ści przed­mał­żeń­skiej by­naj­mniej nie cho­dzi o to, że­by sek­su­al­ność w so­bie za­ne­go­wać, że­by pró­bo­wać uda­wać do ślu­bu, że nie ma we mnie te­go ognia. Cho­dzi przede wszyst­kim o to, że­by nie po­zwo­lić, by on się roz­pa­no­szył w mo­im ży­ciu! Wie­lu do­ro­słych opo­wia­da, że do­pie­ro po wej­ściu w sa­kra­ment mał­żeń­stwa na­uczy­li się pa­no­wać nad swo­ją sek­su­al­no­ścią. Bo sek­su­al­ność po­win­na być uży­wa­na w mał­żeń­stwie W prze­ciw­nym ra­zie mo­że­my pró­bo­wać brać coś, co jesz­cze do nas nie na­le­ży.

Co przed ślu­bem?

Co za­tem mo­że­my ro­bić, gdy jesz­cze ma­my te kil­ka­na­ście lat i ogień sek­su­al­no­ści za­czy­na się w nas roz­pa­lać? Trze­ba go naj­pierw przy­jąć i się z nim oswo­ić. A nie jest to ła­twe za­da­nie. Dla czło­wie­ka, któ­ry do­pie­ro za­czy­na od­kry­wać war­tość sek­su­al­no­ści, kry­je się w niej wie­le ciem­nych za­uł­ków i za­ka­mar­ków. Nie na­le­ży te­go ognia ga­sić, ale też nie na­le­ży roz­nie­cać.

W dzi­siej­szym, prze­peł­nio­nym sek­su­al­no­ścią, świe­cie, bar­dzo trud­ne jest utrzy­my­wa­nie te­go ognia w ry­zach. Ła­two do­stęp­na por­no­gra­fia spra­wia, że ten ogień bar­dzo szyb­ko prze­ra­dza się w po­żar.

Bóg na pierw­szym miej­scu

Co za­tem ro­bić? Przede wszyst­kim trze­ba się sku­pić naj­pierw na tym, co naj­waż­niej­sze. Na oso­bi­stej re­la­cji z Bo­giem. Ona mu­si być na pierw­szym miej­scu! By­ło­by bu­do­wa­niem do­mu od ko­mi­na, gdy­by­śmy ja­ką­kol­wiek wal­kę du­cho­wą za­czy­na­li od cze­go­kol­wiek in­ne­go. Mą­drze się mó­wi, że je­śli Pan Bóg jest na pierw­szym miej­scu, to wszyst­ko in­ne jest na swo­im miej­scu. Za­tem naj­pierw walcz o re­la­cję z Bo­giem. Ona mu­si sta­wać się prio­ry­te­tem! Je­śli upa­dasz w grze­chu, nie zra­żaj się tym! Po­wsta­waj i wra­caj za każ­dym ra­zem. Pan Bóg nie gor­szy się two­ją grzesz­no­ścią. Nie ta­kie rze­czy już wi­dział. Na­wet z tą grzesz­no­ścią chce cię za­wsze przyj­mo­wać i da­wać no­we ży­cie. Naj­po­waż­niej­szym błę­dem jest sku­pie­nie się na wal­ce z nie­czy­sto­ścią i rów­no­cze­sne za­po­mnie­nie o re­la­cji z Bo­giem. Two­je ży­cie ma się krę­cić wo­kół Bo­ga, a nie wo­kół sek­su­al­no­ści, czy­sto­ści czy wal­ki z nie­czy­sto­ścią.

Sku­tecz­ne na­wy­ki

Waż­ne jest też pra­gnie­nie roz­wo­ju i doj­rze­wa­nia na wie­lu róż­nych po­zio­mach. Szu­kaj swo­ich pa­sji i sta­raj się je roz­wi­jać. Przy­glą­daj się swo­im wa­dom i ucz się z ni­mi wal­czyć. Po­le­cam zna­ko­mi­tą książ­kę: „Sie­dem na­wy­ków sku­tecz­ne­go na­sto­lat­ka” Se­ana Covey’a. To lek­tu­ra, któ­ra mo­że po­móc ci w wy­ro­bie­niu do­brych na­wy­ków, po­ma­ga­ją­cych się sku­pić na tym, co fak­tycz­nie waż­ne.

Le­ni­stwo

Naj­więk­szym za­gro­że­niem dla ży­cia du­cho­we­go jest le­ni­stwo. Są ta­cy, któ­rzy twier­dzą na­wet, że jest ono więk­szym za­gro­że­niem od py­chy. Le­ni­stwo spra­wia pust­kę w ży­ciu. Pust­kę, któ­ra szyb­ko sta­je się prze­strze­nią dla in­nych grze­chów! Sta­raj się za­wsze do­brze pla­no­wać swój czas, za­czy­na­jąc od pla­no­wa­nia mo­dli­twy w cią­gu dnia.

Ruch

Sek­su­al­ność jest ener­gią ży­cio­wą, któ­ra pcha nas do prze­ka­zy­wa­nia ży­cia. Z ewo­lu­cyj­ne­go punk­tu wi­dze­nia jej za­da­niem jest utrzy­ma­nie i prze­dłu­że­nie ga­tun­ku. Dla­te­go by móc trzy­mać ją w ry­zach, trze­ba umieć ją prze­kształ­cać w in­ne for­my ener­gii. Oczy­wi­ście ruch fi­zycz­ny jest tu naj­lep­szym roz­wią­za­niem. Nie jest ta­jem­ni­cą, że naj­więk­sze trud­no­ści ze spo­żyt­ko­wa­niem ener­gii sek­su­al­nej ma­ją oso­by, któ­re się bar­dzo ma­ło ru­sza­ją i nie upra­wia­ją żad­ne­go spor­tu (co, oczy­wi­ście. nie jest sta­łą za­sa­dą). Je­śli czu­jesz, że za­czy­na roz­pa­lać się w to­bie sek­su­al­ność, rusz się! Zwy­kły spa­cer mo­że po­móc.

Dla nie­któ­rych re­wo­lu­cyj­ne jest pa­trze­nie na sek­su­al­no­ści ja­ko na coś świę­te­go! Czę­sto sek­su­al­ność „kłó­ci się nam” z po­ję­ciem świę­to­ści! I tu tkwi źró­dło wie­lu pro­ble­mów.

Po­trze­by

Do­brze jest się też przy­glą­dać te­mu, co tak na­praw­dę kry­je się na po­ku­są do grze­chów, zwią­za­nych z nie­czy­sto­ścią. Czę­sto za ni­mi kry­je się coś zu­peł­nie in­ne­go: sa­mot­ność, smu­tek, gniew, zmę­cze­nie a na­wet zwy­kły fi­zycz­ny głód. Te rze­czy­są nie­przy­jem­ne. Nikt nie lu­bi być sam, czuć się smut­nym czy zmę­czo­nym. Dla­te­go nasz umysł szu­ka szyb­kiej i ła­twej dro­gi do do­świad­cze­nia przy­jem­no­ści. I za­miast „zdro­wej żyw­no­ści” wy­bie­ra dla nas coś, co jest szyb­kie, ła­twe i przy­jem­ne, czy­li od­po­wied­nik fast – fo­oda! Ba­daj swo­je po­trze­by. Na zmę­cze­nie od­po­wia­daj drzem­ką – za­miast sie­dze­niem w por­no­gra­fii. Na sa­mot­ność od­po­wia­daj roz­mo­wą – za­miast szu­ka­niem przy­jem­no­ści seksualnej.Walka o zdro­wą sek­su­al­ność jest dziś bar­dzo trud­nym i zło­żo­nym te­ma­tem! Szu­kaj osób, któ­re w spo­sób doj­rza­ły i zgod­ny w wy­zna­wa­nym przez cie­bie sys­te­mem war­to­ści, wskaą, co i jak ro­bić, by mą­drze prze­żyć mło­dość, pie­lę­gnu­jąc sek­su­al­ność.

 

Ks. Ka­mil Go­łusz­ka

Czystość wciąż ma znaczenie

Nie wal­czy się o coś, co nie jest waż­ne. Dla rzesz mło­dych lu­dzi czy­stość jest ta­ką war­to­ścią – god­ną praw­dzi­wych po­świę­ceń. Dla­cze­go?

Naj­pięk­niej­szy pre­zent dla męż­czy­zny

Czy­stość przed­mał­żeń­ska jest dla mnie bar­dzo waż­na. Mo­gę być pre­zen­tem dla męż­czy­zny, któ­ry bę­dzie mo­im mę­żem. Ja nie bę­dę po­rów­ny­wać in­nych męż­czyzn do mo­je­go mę­ża, a on in­nych ko­biet do mnie. Nie bę­dę się ba­ła, że je­śli zaj­dę w cią­żę, to nie bę­dzie się miał kto za­opie­ko­wać mo­im dziec­kiem. Je­śli nie współ­ży­li­śmy z by­łym chło­pa­kiem, to ła­twiej po­go­dzić się z roz­sta­niem i nie po­zo­sta­ją tak du­że zra­nie­nia, niż gdy­by­śmy te­go spró­bo­wa­li.

My­ślę, że war­to o nią wal­czyć, choć dzi­siej­sze me­dia mó­wią co in­ne­go. Czy­stość to wiel­ki skarb.

Ada

Fot.: Fa­bio For­mag­gio © 123RF.com

Na­uka od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści

Czy­stość przed­mał­żeń­ska po­zwa­la mi do­strzec praw­dzi­wą war­tość dru­giej oso­by, jest wy­zwa­niem, dzię­ki któ­re­mu mo­gę uczyć się od­po­wie­dzial­nej mi­ło­ści. Ja­ko męż­czy­zna wiem, że mo­je wy­zna­nie mi­ło­ści po­win­no być opar­te na świa­do­mej de­kla­ra­cji i czy­nach, któ­re bę­dą ją po­twier­dzać. Nie­za­cho­wa­nie czy­sto­ści przed­mał­żeń­skiej to uciecz­ka przed od­po­wie­dzial­no­ścią. To dro­ga na skró­ty, któ­ra zwięk­sza ry­zy­ko zra­nie­nia. Jed­no­cze­śnie do­sko­na­le zda­ję so­bie spra­wę z mo­ich sła­bo­ści. Sta­ram się nie sku­piać na nich, ale od­da­wać je Pa­nu Bo­gu. Nie­oce­nio­ną po­mo­cą w tych zma­ga­niach jest św. Jó­zef, któ­ry do koń­ca wy­trwał w mi­ło­ści czy­stej i do­sko­na­łej.

Mi­chał

Czy­stość da­je wol­ność de­cy­zji

Czy­stość przed­mał­żeń­ska da­je mi ra­dość czy­stej mi­ło­ści i zwią­za­ny z nią wza­jem­ny sza­cu­nek, bez­pie­czeń­stwo i za­ufa­nie. Jest do­wo­dem, że mój chło­pak szcze­rze mnie ko­cha i w peł­ni ak­cep­tu­je. Czy­tość uczy mnie cier­pli­wo­ści i kształ­tu­je cha­rak­ter, przy­go­to­wu­jąc do ro­li żo­ny. Two­rzy prze­strzeń do roz­wi­ja­nia mi­ło­ści i po­zna­wa­nia za­rów­no sie­bie, jak i dru­giej oso­by. Czy­stość przed­mał­żeń­ska spra­wia, że czu­ję obec­ność Bo­ga. Wiem, że bu­du­jąc zwią­zek z Je­go po­mo­cą, je­ste­śmy w sta­nie do­świad­czyć pięk­nej mi­ło­ści, któ­ra bę­dzie pro­mie­nio­wa­ła na oto­cze­nie. Czy­stość jest waż­na rów­nież dla­te­go, że da­je mi wol­ność: po­zwa­la za­cho­wać od­ręb­ność, nie uza­leż­nia mnie od dru­giej oso­by. Dzię­ki niej mo­gę obiek­tyw­nie de­cy­do­wać, nie czu­jąc pre­sji czyn­ni­ków ze­wnętrz­nych.

Mag­da

W czy­sto­ści bu­du­je się bli­skość

Czy­stość przed­mał­żeń­ska jest szcze­ro­ścią i praw­dzi­wą mi­ło­ścią wo­bec Bo­ga, sie­bie oraz dru­giej oso­by. By­łem w czy­stym związ­ku tyl­ko raz w ży­ciu i cho­ciaż nie trwa­ło to dłu­go, to był to mój naj­lep­szy zwią­zek, ja­ki kie­dy­kol­wiek prze­ży­łem. Ni­gdy wcze­śniej nie uda­ło się mi stwo­rzyć ta­kiej bli­sko­ści z dru­gim czło­wie­kiem. Bu­do­wa­li­śmy mi­łość na wspól­nym za­ufa­niu, sza­cun­ku, wspar­ciu i by­ciu dla sie­bie. I ta­kiej mi­ło­ści ży­czę każ­de­mu. Dzię­ki te­mu zro­zu­mia­łem, że czy­stość przed­mał­żeń­ska bu­du­je wol­ną od po­żą­da­nia mi­łość, nad któ­rą czu­wa Bóg. A je­śli spró­bu­je­my wszyst­kie­go przed mał­żeń­stwem, to ja­ką nam ono przy­nie­sie ra­dość i co no­we­go wnie­sie w ży­cie?

Ra­fał

Bóg uczy praw­dzi­wej mi­ło­ści

Czy­stość jest dla mnie waż­na, po­nie­waż po­zwa­la po­znać się z dru­gą oso­bą od stro­ny psy­chicz­no-du­cho­wej. Uwa­żam, że cie­le­sność fi­zycz­na jest za­re­zer­wo­wa­na tyl­ko dla mał­żeństw. Czy­stość to tak­że naj­pięk­niej­szy pre­zent dla uko­cha­nej oso­by. Sto­su­nek przed­mał­żeń­ski jest to­tal­nym ego­izmem. Śmie­szy mnie, gdy pa­ra w związ­ku nie­sa­kra­men­tal­nym twier­dzi, że się ko­cha, a ślub im nie­po­trzeb­ny. Praw­dzi­wa mi­łość jest wte­dy, kie­dy złą­czo­na jest Bo­giem. Kie­dy ko­bie­ta i męż­czy­zna ko­cha­ją się nie za coś, tyl­ko po­mi­mo wszyst­ko i chcą wza­jem­nie so­bie po­ma­gać na dro­dze do świę­to­ści.

Dia­na

Wy­słu­cha­ła Ka­ro­li­na Plu­ta

Drodzy Czytelnicy!

Ko­lej­ny nu­mer, w któ­rym do­ty­ka­my trud­ne­go za­gad­nie­nia. O. Mar­cin Cie­cha­now­ski roz­pra­co­wu­je dla nas za­gro­że­nie du­cho­we. Wy­ja­śnia, dla­cze­go trze­ba się strzec ma­gii, sekt, ho­ro­sko­pów, wró­żek, ja­sno­wi­dzów, bał­wo­chwal­stwa, amu­le­tów, jo­gi, wy­wo­ły­wa­nia du­chów, ho­me­opa­tii i me­dy­cy­ny nie­kon­wen­cjo­nal­nej. Psy­cho­log Bo­gna Bia­łec­ka i ks. Sła­wo­mir Ko­strze­wa wy­ja­śnia­ją, z ja­kim pro­ble­mem na­le­ży się udać do księ­dza – a z ja­kim do psy­cho­lo­ga. Ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki de­ma­sku­je me­to­dy dzia­ła­nia sza­ta­na. Z ko­lei ks. To­masz Pod­lew­ski przy­po­mi­na, ze Bóg tak ko­cha każ­de­go z nas z oso­ba, ze po­li­czył na­wet wło­sy na na­szych gło­wach. Re­cep­ta na do­bre ży­cie: po­sta­wić Bo­ga na pierw­szym miej­scu. To nie gwiaz­dy wska­zu­ją nam dro­gę, tyl­ko On.

W czę­ści dla bierz­mo­wa­nych prze­czy­ta­cie o owo­cach i da­rach Du­cha Świę­te­go, mo­dli­twie proś­by i Anie­le Stró­żu, któ­ry jest na­szym oso­bi­stym ochro­nia­rzem. Po­le­cam rów­nież wy­wiad z br. Jac­kiem Haj­no­sem OP, ry­sow­ni­kiem, ma­la­rzem i gra­fi­kiem, któ­ry mó­wi o oso­bach bez­dom­nych i ry­so­wa­niu.

Aga­ta Goł­da, re­dak­tor na­czel­na

Kiedy ksiądz, a kiedy psycholog?

Pięt­na­sto­let­nia Ania ma pro­blem. Drę­czą ją kosz­ma­ry sen­ne, w któ­rych jest świad­kiem mor­do­wa­nia ko­le­gów i ko­le­ża­nek ze szko­ły. Przy­wód­ca prze­śla­dow­ców ma czer­wo­ne oczy, któ­ry­mi ją prze­świe­tla i mó­wi strasz­ne rze­czy. Na przy­kład: „Wiem, że ob­ga­dy­wa­łaś Olę za jej ple­ca­mi. Znisz­czy­łaś jej re­pu­ta­cję. My­ślisz, że je­steś lep­sza od nas, a to ty ich mor­du­jesz sło­wem”. Ania nie wie, co z tym zro­bić. Czy to te­mat na wi­zy­tę u psy­cho­lo­ga, spo­wiedź czy eg­zor­cy­stę?

Bo­gna Bia­łec­ka: Ter­min „psy­cho­lo­gia” łą­czy dwa sta­ro­grec­kie sło­wa: ψυχή – psy­che, czy­li du­sza oraz λόγος lo­gos – sło­wo, myśl, ro­zu­mo­wa­nie. Czy­li źró­dło­słów mó­wi nam, że to na­uka o du­szy. Jed­nak psy­cho­lo­gia nie zaj­mu­je się du­szą ja­ko ta­ką. Zaj­mu­je się emo­cja­mi, spo­so­bem my­śle­nia (ro­zu­mo­wa­nia), po­sta­wa­mi, za­cho­wa­nia­mi czło­wie­ka. Du­szą zaj­mu­je się ksiądz. Teo­re­tycz­nie pro­ste, w prak­ty­ce nie.

Cza­sem mó­wi się, że psy­cho­te­ra­peu­ta jest le­ka­rzem emo­cji, a ksiądz le­ka­rzem du­szy. Jed­nak to się moc­no za­zę­bia. Anią tar­ga­ją sil­ne emo­cje, drę­czą ją kosz­ma­ry. To ma wpływ nie tyl­ko na jej sa­mo­po­czu­cie, ale i re­la­cje z in­ny­mi ludź­mi. A tak­że na jej du­szę. Drę­czy ją na przy­kład py­ta­nie, czy ta­kie sny są grze­chem.

Fot. Ion Chio­sea © 123RF.com

Ks. Sła­wo­mir Ko­strze­wa: Oczy­wi­ście, że ze snów nie trze­ba się spo­wia­dać. O grze­chu mó­wi­my wte­dy, gdy świa­do­mie i do­bro­wol­nie ła­mie­my Bo­że przy­ka­za­nia, czy­li gdy za­an­ga­żo­wa­na jest na­sza wo­la. W przy­pad­ku snów nie ma mo­wy o świa­do­mym i do­bro­wol­nym po­peł­nia­niu zła. Ja­ko ka­płan spo­ty­ka­łem się z sy­tu­acja­mi, kie­dy pew­ne oso­by bar­dzo chcia­ły spo­wia­dać się z te­go, co im się śni­ło. Ra­dzi­łem im wów­czas, że­by wy­raź­nie pod­kre­śla­li w kon­fe­sjo­na­le, że nie trak­tu­ją snu ja­ko grze­chu, ale że bar­dzo pra­gną, aby Pan Je­zus uzdro­wił ich sen.

Bo­gna Bia­łec­ka: Po­dob­nie mó­wi psy­cho­lo­gia – za­sta­nów się, za co je­steś od­po­wie­dzial­ny. Nikt nie po­dej­mu­je świa­do­mej de­cy­zji, by śnić kosz­mar, w tym sen­sie nie jest za ma­rze­nia sen­ne od­po­wie­dzial­ny. Jed­nak pew­ne de­cy­zje w ży­ciu Ani mo­gły przy­czy­nić się do po­wsta­nia pro­ble­mu – po­śred­nio. War­to zro­zu­mieć jak. Z per­spek­ty­wy psy­cho­lo­gicz­nej – wpływ na po­wsta­nie kosz­ma­rów z pew­no­ścią ma utrzy­ma­na w mrocz­nym kli­ma­cie hor­ro­ru gra przy­go­do­wa, w któ­rą dziew­czyn­ka gra od dwóch mie­się­cy. Choć nie ko­ja­rzy­ła te­go związ­ku, jed­nak w trak­cie roz­mo­wy z psy­cho­lo­giem przy­po­mnia­ła so­bie, że rze­czy­wi­ście w kosz­ma­rach po­ja­wia­ją się mo­ty­wy z gry.

Na to na­ło­ży­ły się au­ten­tycz­ne kon­flik­ty z ró­wie­śni­ka­mi. Na przy­kład jed­na z ko­le­ża­nek z kla­sy, Ola, ucier­pia­ła wsku­tek plot­ki roz­pusz­czo­nej przez Anię. Do­ło­żył się do te­go kon­flikt z in­ny­mi oso­ba­mi. Po dłuż­szej roz­mo­wie oka­za­ło się, że Ania gra dwie ostat­nie go­dzi­ny przed snem. Puz­zle tro­chę się po­ukła­da­ły. Te­raz Ania wie, co mia­ło wpływ na po­wsta­nie pro­ble­mu. Wie, co war­to zro­bić, by z nie­go wyjść – np. rzu­cić grę, za­dbać o sen, na­pra­wić re­la­cje z Olą i in­ny­mi ludź­mi. Ty­le, że kosz­ma­ry nie skoń­czy­ły się, gdy Ania rzu­ci­ła grę. Dla­cze­go?

Ks. Sła­wo­mir Ko­strze­wa: Te­go ro­dza­ju kosz­ma­ry prze­waż­nie nie bio­rą się zni­kąd i cza­sem są od­zwier­cie­dle­niem, da­le­kim echem te­go, co dzie­je się w na­szym ży­ciu, tak­że na­sze­go grze­chu lub sta­nu du­cha. Mło­dzi na przy­kład czę­sto za­po­mi­na­ją wy­spo­wia­dać się z gra­nia w szko­dli­we gry, oglą­da­nia złych fil­mów, na przy­kład hor­ro­rów, z kon­flik­tów, nie­prze­ba­cze­nia, prze­kleństw. A to są spra­wy głów­nie od­po­wie­dzial­ne za pro­ble­my z nor­mal­nym funk­cjo­no­wa­niem, tak­że w wy­mia­rze noc­ne­go od­po­czyn­ku i snu. Mło­dzi re­agu­ją ze zdzi­wie­niem, gdy sły­szą, że oglą­da­nie hor­ro­rów jest czymś złym. Trak­tu­ją to ja­ko roz­ryw­kę, ale za­po­mi­na­ją, że ta roz­ryw­ka nisz­czy ich psy­chi­kę. Jest też grze­chem prze­ciw­ko pią­te­mu przy­ka­za­niu. Pod­su­mo­wu­jąc, ro­lą księ­dza jest oce­nić, jak rze­czy­wi­stość du­cho­wa, w któ­rą wie­rzy­my, wpły­wa na na­sze ży­cie oraz jak to, co dzie­je się w na­szym ży­ciu, wpły­wa na na­sze re­la­cje z Bo­giem, z ludź­mi, na stan na­sze­go ży­cia du­cho­we­go. Trze­ba oce­nić, czy po­ma­ga nam w dro­dze do Nie­ba czy utrud­nia zba­wie­nie. Ko­lej­nym kro­kiem ka­pła­na jest udzie­le­nie wła­ści­wej po­mo­cy – choć­by przez roz­mo­wę, mo­dli­twę, udzie­le­nie sa­kra­men­tu.

Bo­gna Bia­łec­ka: Z punk­tu wi­dze­nia psy­cho­lo­gii waż­ny jest jesz­cze me­cha­nizm – nie wy­star­czy ro­zu­mo­wo ob­jąć pro­blem. Nie wy­star­czy, że Ania zro­zu­mia­ła, co mo­gło przy­czy­nić się do po­wsta­nia kosz­ma­rów. Przez kil­ka ty­go­dni wy­ro­bi­ło się błęd­ne ko­ło nie­po­ko­ju. Ania wie, że zbli­ża się wie­czór, za­czy­na się strasz­nie bać kosz­ma­ru, któ­ry być mo­że ją cze­ka i w efek­cie idzie spać prze­ra­żo­na, co oczy­wi­ście sprzy­ja po­wtó­rze­niu się kosz­ma­ru. Dla­te­go psy­cho­te­ra­peu­ta bę­dzie po­le­cał ucze­nia się tech­nik re­lak­sa­cyj­nych, wal­ki z my­śla­mi po­tę­gu­ją­cy­mi nie­po­kój itp. Jed­nak i tak mo­że oka­zać się, że to nie po­ma­ga.

Ks. Sła­wo­mir Ko­strze­wa: Psy­cho­log rze­czy­wi­ście mo­że na­uczyć Anię, jak ra­dzić so­bie ze stre­sem, zwią­za­nym z nie­prze­spa­ny­mi no­ca­mi i kosz­ma­ra­mi. Gdy jed­nak za­uwa­ży, że pro­blem nie ustę­pu­je, po­wi­nien pa­cjent­ce szcze­rze po­wie­dzieć, że w tym miej­scu koń­czą się je­go kom­pe­ten­cje – i po­móc skon­tak­to­wać się z ja­kimś ka­pła­nem.

Cza­sem mó­wi się, że psy­cho­te­ra­peu­ta jest le­ka­rzem emo­cji, a ksiądz le­ka­rzem du­szy. Jed­nak to się moc­no za­zę­bia.

Nie­któ­rzy psy­cho­lo­go­wie nie wie­rzą w Bo­ga ani w sza­ta­na i nie po­tra­fią sku­tecz­nie zdia­gno­zo­wać czy po­pro­wa­dzić swo­ich pa­cjen­tów. Są tak­że ta­cy, któ­rzy na­zy­wa­ją się wie­rzą­cy­mi i pró­bu­ją dia­gno­zo­wać swo­ich pa­cjen­tów – czę­sto błęd­nie. Uwa­ża­ją, że „zna­ją się na tych spra­wach”, a tak na­praw­dę nie ma­ją kom­pe­ten­cji ani na­rzę­dzi, by orze­kać o spra­wach, za­re­zer­wo­wa­nych wy­łącz­nie dla ka­pła­nów. W dru­gą stro­nę też dzia­ła po­dob­na za­sa­da. Ka­płan nie mo­że ba­wić się w kon­fe­sjo­na­le w psy­cho­lo­ga, choć pew­na wie­dza z te­go za­kre­su jest z pew­no­ścią bar­dzo po­moc­na. Zna­ny mi jest przy­pa­dek pew­ne­go męż­czy­zny, któ­ry przez dłu­gi czas ko­rzy­stał z po­mo­cy psy­cho­lo­gów – wła­śnie ze wzglę­du na pro­ble­my z kosz­ma­ra­mi. Po­mo­gła mu w koń­cu jed­na mo­dli­twa pew­ne­go księ­dza, któ­re­mu przy­pad­ko­wo opo­wie­dział o swo­im pro­ble­mie. Oka­za­ło się, że po­czą­tek kosz­ma­rów nie wziął się ze stre­su­ją­cej pra­cy i pro­ble­mów mał­żeń­skich – jak twier­dzi­li psy­cho­lo­go­wie. Ten męż­czy­zna był przez ko­goś prze­kli­na­ny, ktoś mu zło­rze­czył. Gdy­by ogra­ni­czał się wy­łącz­nie do psy­cho­lo­gów, praw­do­po­dob­nie do dziś zma­gał­by się z pro­ble­mem kosz­ma­rów.

Bo­gna Bia­łec­ka: Tu do­cho­dzi­my do mo­men­tu, gdzie sta­je się waż­ne, do ja­kie­go psy­cho­lo­ga zwra­ca­my się o po­moc. Nie­któ­rzy psy­cho­te­ra­peu­ci twier­dzą, że moż­na być neu­tral­nym świa­to­po­glą­do­wo w te­ra­pii. To nie­praw­da. Psy­cho­te­ra­peu­ta ate­ista, od­rzu­ca­ją­cy w ogó­le moż­li­wość, że w po­wsta­niu pro­ble­mu mo­że mieć udział oso­bo­we zło – czy­li sza­tan – mo­że bar­dzo dłu­go zma­gać się z pro­ble­mem, do wal­ki z któ­rym nie jest wy­po­sa­żo­ny. I po­no­sić po­raż­kę.

Ks. Sła­wo­mir Ko­strze­wa: Po­dob­nie rzecz ma się z księż­mi. My też cza­sem po­peł­nia­my po­mył­ki, źle oce­nia­jąc przy­czy­nę pro­ble­mów du­cho­wych osób, któ­re do nas przy­cho­dzą. Dla przy­kła­du, ktoś pil­nie po­trze­bu­je po­mo­cy eg­zor­cy­sty, a ja­kiś ksiądz uwa­ża, że wy­star­czy tyl­ko zwy­kła spo­wiedź. Al­bo na od­wrót – od­sy­ła­my do księ­dza eg­zor­cy­sty ko­goś, kto ma al­bo zwy­kłe pro­ble­my psy­chicz­ne, a wy­star­czy­ła­by mu po pro­stu zwy­kła, do­brze prze­pro­wa­dzo­na spo­wiedź i mo­dli­twa wsta­wien­ni­cza. Cza­sem lu­dzie po­tra­fią księ­dza wy­pro­wa­dzić w po­le. Dzię­ki zna­jo­me­mu księ­dzu eg­zor­cy­ście wiem już, że je­śli ktoś twier­dzi w cza­sie spo­wie­dzi, że na pew­no jest opę­ta­ny i po­trze­bu­je po­mo­cy eg­zor­cy­sty, to nie jest opę­ta­ny, a po­trze­bu­je ra­czej do­bre­go psy­cho­lo­ga. W na­szej po­słu­dze trze­ba być bar­dzo po­kor­nym, znać gra­ni­ce swo­ich kom­pe­ten­cji i nie­ustan­nie się uczyć, bo od ja­ko­ści na­szej po­mo­cy za­le­ży czy­jeś ży­cie do­cze­sne i wiecz­ne, szczę­ście lub nie­szczę­ście.

 

Roz­ma­wia­li:
Bo­gna Bia­łec­ka, psy­cho­log, re­dak­tor por­ta­lu dla mło­dzie­ży pytam.edu.pl
Ks. Sła­wo­mir Ko­strze­wa, wi­ka­riusz pa­ra­fii p.w. Ma­ryi Kró­lo­wej w Po­zna­niu

Przebiegłość szatana

Sza­tan zro­bi wszyst­ko, by ku­sić nas do zła, gdyż jak każ­da nie­szczę­śli­wa oso­ba, nie mo­że znieść te­go, że ktoś idzie dro­gą bło­go­sła­wień­stwa i ra­do­ści. Sza­tan jest za­zdro­sny o lu­dzi, któ­rzy ko­cha­ją i cie­szą się ży­ciem. Jest też dia­bel­sko prze­bie­gły.

Naj­ła­twiej po­ko­na nas prze­ciw­nik, któ­re­go lek­ce­wa­ży­my. Sza­tan o tym wie, gdyż zo­stał przez Bo­ga stwo­rzo­ny ja­ko duch do­bry i in­te­li­gent­ny. Utra­cił swo­ją do­broć wte­dy, gdy zbun­to­wał się prze­ciw Bo­gu i za­czął nie­na­wi­dzić za­miast ko­chać. Stał się upa­dłym anio­łem, ale po­zo­stał in­te­li­gent­ny. Od­tąd uży­wa swo­jej zdol­no­ści my­śle­nia, by na ku­sić. Chce, by­śmy my­li­li do­bro ze złem, bo wie, że gdy czy­ni­my zło, to wte­dy prze­sta­je­my być szczę­śli­wi. Wie też, że każ­dy czło­wiek, któ­ry uwie­rzy, że sza­tan nie ist­nie­je, prze­sta­je być czuj­ny, lek­ce­wa­ży wła­sne sła­bo­ści i za­gro­że­nia ze­wnętrz­ne, nie sta­wia so­bie wy­ma­gań. Ta­ki czło­wiek sta­je się na­iw­ny i za­czy­na wma­wiać so­bie, że każ­dy spo­sób po­stę­po­wa­nia jest do­bry i że szczę­śli­wi mo­gą być tak­że ci, któ­rzy nie re­spek­tu­ją De­ka­lo­gu i nie ko­cha­ją.

Świę­ty to ktoś, wo­bec ko­go sza­tan jest zu­peł­nie bez­rad­ny.

Chce, by­śmy prze­ce­nia­li sie­bie

Dru­gi po­mysł sza­ta­na po­le­ga na wma­wia­niu nam, że je­ste­śmy nie­omyl­ni. Że bez po­mo­cy Bo­ga po­ra­dzi­my so­bie w ży­ciu, bo ni­by sa­mi naj­le­piej wie­my, co przy­no­si nam ra­dość. Tej po­ku­sie sza­ta­na ule­gli już pierw­si lu­dzie. Adam i Ewa po­słu­cha­li sy­czą­ce­go gło­su wę­ża zła i uwie­rzy­li, że bez po­mo­cy Bo­ga od­róż­nią do­bro od zła, czy­li szczę­ście od nie­szczę­ścia. Wmó­wi­li so­bie, że sa­mi bę­dą jak bo­go­wie. Oka­za­ło się, że bez po­mo­cy Bo­ga po­tra­fią je­dy­nie my­lić do­bro ze złem i od­da­lać się od szczę­ścia. Prze­sta­li ko­chać sie­bie na­wza­jem. Adam stchó­rzył i zrzu­cił ca­łą wi­nę na Ewę. A ona – opusz­czo­na przez Ada­ma – zrzu­ci­ła ca­łą wi­nę na wę­ża, by bro­nić się przed roz­cza­ro­wa­niem sa­mą so­bą i przed roz­pa­czą. Naj­szyb­ciej od­da­la­ją się od szczę­ścia ci, któ­rzy prze­ce­nia­ją sie­bie i wma­wia­ją so­bie, że nie ma­ją sła­bo­ści.

Fot. pixabay.com am­bermb

Chce, by­śmy cho­wa­li się przed Bo­giem

W swym dia­bel­skim spry­cie sza­tan sta­ra się nam wmó­wić, że Bóg prze­szka­dza nam w by­ciu szczę­śli­wy­mi i że jest za­zdro­sny o na­szą ra­dość. Sam na­to­miast sta­ra się ucho­dzić za przy­ja­cie­la, któ­ry po­ka­zu­je dro­gę do szczę­ścia. To dla­te­go usi­łu­je nam wmó­wić, że mo­że­my ro­bić, co chce­my, że na­ka­zy i za­ka­zy mo­ral­ne są zbęd­ne, że nie­po­trzeb­nie ogra­ni­cza­ją na­szą wol­ność i prze­szka­dza­ją nam w by­ciu szczę­śli­wy­mi. Sza­tan czy­ni wszyst­ko, by­śmy za­głu­sza­li su­mie­nie i zdro­wy roz­są­dek. Ci, któ­rzy mu ule­ga­ją, nie wy­cią­ga­ją wnio­sków z błę­dów wła­snych ani in­nych lu­dzi. Wi­dzą na­sto­lat­ków, któ­rzy są nie­szczę­śli­wi, a na­wet wpa­da­ją w de­pre­sję czy sta­ny sa­mo­bój­cze, bo za­czę­li się­gać po al­ko­hol czy nar­ko­tyk, al­bo po­my­li­li mi­łość ze współ­ży­ciem sek­su­al­nym, a mi­mo to na­śla­du­ją tych wła­śnie ró­wie­śni­ków. Nie chcą wią­zać się z ty­mi, któ­rzy są mą­drzy i szczę­śli­wi.

Chce, by­śmy się go ba­li

Rów­nie spryt­ną stra­te­gią sza­ta­na jest za­stra­sza­nie lu­dzi. Sza­tan chce, by­śmy prze­ra­zi­li się je­go mo­cą i uwie­rzy­li w to, że nie je­ste­śmy w sta­nie się przed nim obro­nić. Za­stra­sze­ni lu­dzie na sza­ta­na zrzu­ca­ją wi­nę, gdy krzyw­dzą sa­mych sie­bie czy in­nych lu­dzi. Mó­wią, że to sza­tan ich pod­ku­sił. W kon­se­kwen­cji wma­wia­ją so­bie, że pra­ca nad wła­snym cha­rak­te­rem czy spo­wiedź nie ma sen­su, bo i tak zno­wu ule­gną złu.

Naj­lep­szym le­kar­stwem na za­my­sły sza­ta­na jest świę­tość. Sta­je­my się świę­ty­mi wte­dy, gdy od Bo­ga uczy­my się mi­ło­ści, a do do­mu i do ser­ca wpusz­cza­my tych, któ­rzy ko­cha­ją. Świę­ty to ktoś, wo­bec ko­go sza­tan jest zu­peł­nie bez­rad­ny.

 

ks. Ma­rek Dzie­wiec­ki

To sprawka Ducha Świętego

Mi­nę­ło już 11 lat od mo­je­go sa­kra­men­tu Bierz­mo­wa­nia. Na­wet nie tak du­żo. Ra­zem ze zna­jo­my­mi cho­dzi­li­śmy na spo­tka­nia do ko­ścio­ła pa­ra­fial­ne­go. Nie­for­tun­nie od­by­wa­ły się wte­dy, kie­dy mia­łem tre­nin­gi w klu­bie pił­kar­skim. Dość czę­sto mnie po pro­stu nie by­ło. Póź­niej obe­rwa­ło mi się od księ­dza, któ­ry nas przy­go­to­wy­wał. Ba, na­wet za­gro­ził, że mnie nie do­pu­ści do Bierz­mo­wa­nia – je­śli nie zmie­nię swo­je­go po­dej­ścia. Przed sa­mym Bierz­mo­wa­niem zda­wa­li­śmy eg­za­min. Ja – z ra­cji wie­lu opusz­czo­nych spo­tkań – mu­sia­łem od­po­wie­dzieć na py­ta­nia eks­tra. Oczy­wi­ście, wszyst­ko zda­łem bez pro­ble­mu.

Fot. ar­chi­wum ks. Bar­tło­mie­ja Ba­chle­dy-Sze­li­gi

Pa­mię­tam do­sko­na­le dzień przy­ję­cia sa­kra­men­tu. Bierz­mo­wał nas kard. Sta­ni­sław Dzi­wisz. Wstyd przy­znać, ale z ca­łej li­tur­gii naj­le­piej za­pa­mię­ta­łem, że je­den z bierz­mo­wa­nych ze­mdlał. Po­tem pod­czas mo­dli­twy wier­nych ksiądz po­wie­dział: „Mó­dl­my się za na­sze­go zmar­łe­go ko­le­gę…”. Wszy­scy by­li­śmy w szo­ku.

Co chcesz, abym ro­bił?

Ja­ko pa­tro­na wy­bra­łem św. Jó­ze­fa. Nie był to wy­bór kie­ro­wa­ny na­bo­żeń­stwem do nie­go. Zro­bi­łem to ze wzglę­du na mo­je­go zmar­łe­go ta­tę, Jó­ze­fa. Z cza­sem, gdy zro­zu­mia­łem, ale by­ło to do­pie­ro w se­mi­na­rium, po co mi to imię, roz­po­czął się mój oso­bi­sty kult do te­go wiel­kie­go świę­te­go. Od te­go mo­men­tu mam w nim wiel­kie­go orę­dow­ni­ka, do któ­re­go chęt­nie się mo­dlę.

Od­kry­wa­łem sie­bie na no­wo, ale tym ra­zem z po­mo­cą Du­cha Świę­te­go.

Czy sa­kra­ment Bierz­mo­wa­nia zmie­nił coś w mo­im ży­ciu? Po­cząt­ko­wo nie. Przy­naj­mniej wów­czas nic nie za­re­je­stro­wa­łem. W su­mie sam nie chcia­łem, że­by coś się zmie­ni­ło. Do­pie­ro czas ro­ze­zna­wa­nia po­wo­ła­nia był okre­sem czer­pa­nia łask i da­rów Du­cha Świę­te­go. By­ło du­żo mo­dli­twy do Du­cha Świę­te­go i py­ta­nia „Co chcesz, abym ro­bił?”. Stop­nio­wo zmie­nia­łem na­sta­wie­nie i my­śle­nie o ży­ciu. Od­kry­wa­łem sie­bie na no­wo, ale tym ra­zem z po­mo­cą Du­cha Świę­te­go.

Za­czę­ły po­ja­wiać się my­śli o ka­płań­stwie, ale wte­dy jesz­cze mó­wi­łem: „Nie, to nie dla mnie”. Mi­mo to pro­si­łem Bo­ga o znak, je­śli fak­tycz­nie ta­ka jest Je­go wo­la. Dłu­go nie cze­ka­łem. To by­ło przed ma­tu­rą. Wra­ca­łem z tre­nin­gu i za­cze­pi­ła mnie star­sza ko­bie­ta. Po­wie­dzia­ła: „Nic do­dać, nic ująć – ksiądz” i po­szła. Po­my­śla­łem „wa­riat­ka”, ale po dłuż­szej chwi­li i ro­ze­zna­niu zro­zu­mia­łem, że by­ła to spraw­ka Du­cha świę­te­go.

Bądź­cie otwar­ci!

Co mo­gę po­ra­dzić tym, któ­rzy przy­go­to­wu­ją się do Bierz­mo­wa­nia? Bądź­cie otwar­ci i słu­chaj­cie te­go, co mó­wi Duch w wa­szych ser­cach i przez in­nych lu­dzi. Py­taj­cie Go, gdy szu­ka­cie roz­wią­za­nia. Po­dejdź­cie do sa­kra­men­tu nie z przy­mu­sem, ale na­dzie­ją, że ma to sens, że prę­dzej czy póź­niej Duch Świę­ty, któ­re­go otrzy­ma­cie, uzdol­ni was do męż­ne­go wy­zna­wa­nia wia­ry i do po­stę­po­wa­nia we­dług jej za­sad.

 

ks. Bar­tło­miej Ba­chle­da-Sze­li­ga

Drodzy Czytelnicy!

Po­dej­mu­je­my te­mat, któ­ry wzbu­dza wie­le kon­tro­wer­sji. Nie wszy­scy lu­dzie wie­dza (a je­śli wie­dza, to nie za­wsze przyj­mu­ją do wia­do­mo­ści), ze ży­cie czło­wie­ka za­czy­na się w mo­men­cie po­czę­cia. A to fakt, pod któ­rym pod­pi­su­ją się roż­ne au­to­ry­te­ty z dzie­dzi­ny me­dy­cy­ny. Z bio­lo­gią się nie dys­ku­tu­je.

War­to so­bie uświa­do­mić, ze ma­my bra­ci i sio­stry już w mo­men­cie, gdy są oni jesz­cze w brzu­chu na­szej ma­my, a nie do­pie­ro wte­dy, gdy mo­że­my ich no­sić na rę­kach. Wnio­sek jest pro­sty: sko­ro czło­wiek jest czło­wie­kiem od po­czę­cia (choć ma­lut­kim, zo­bacz­cie swój au­to­por­tret w pierw­szym dniu od po­czę­cia na s. 6), to od te­go cza­su na­le­ży mu się tro­ska i praw­na ochro­na. Nu­mer, któ­ry trzy­ma­cie w rę­kach, przy­go­to­wa­ło Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Ży­cia Czło­wie­ka, któ­re już od 20 lat chro­ni ży­cie czło­wie­ka od po­czę­cia do na­tu­ral­nej śmier­ci.
W nu­me­rze pi­sze­my rów­nież o oso­bach nie­peł­no­spraw­nych.

Re­por­taż pt. „Ju­tro da­my ra­dę” opo­wia­da o do­mu z Wa­do­wic, w któ­rym miesz­ka sie­dem­dzie­siąt ko­biet z upo­śle­dze­niem in­te­lek­tu­al­nym. Opie­ku­ją się ni­mi wspa­nia­łe sio­stry na­za­re­tan­ki.
Dla swo­ich pod­opiecz­nych (i wraz z ni­mi!) two­rzą dom wy­peł­nio­ny cie­płem i mi­ło­ścią. Po­le­cam tez Wam świet­ne tek­sty na­sze­go psy­cho­lo­ga. Pa­ni An­na Ku­char­ska-Zyg­munt pod­po­wia­da, jak bę­dąc nie­peł­no­spraw­nym, żyć peł­nią ży­cia i od­na­leźć w so­bie pa­sje.

W czę­ści dla bierz­mo­wa­nych od­po­wia­da­my na py­ta­nie: czy z oka­zji Bierz­mo­wa­nia do­sta­je się ja­kiś pre­zent? Roz­bra­ja­my i oswa­ja­my emo­cje, pod­po­wia­da­jąc, jak się z ni­mi za­przy­jaź­nić.
Roz­wią­zu­je­my też za­gad­kę, co jest naj­lep­szą mo­dli­twą uwiel­bie­nia i pod­su­mo­wu­je­my ŚDM w Pa­na­mie.

Aga­ta Goł­da, re­dak­tor na­czel­na

Czy Bóg wystarczy?

Me­my, uka­zu­ją­ce pierw­szo­ko­mu­nij­ne dziew­czyn­ki w nie­mal ba­lo­wych su­kien­kach lub chłop­ców w bia­łych ubran­kach sie­dzą­cych na no­wym qu­adzie, są śmiesz­ne i rów­no­cze­śnie tra­gicz­ne. Co tra­ci­my z ta­kim po­dej­ściem do sa­kra­men­tów?

Te­mat pre­zen­tów na I Ko­mu­nię Świę­tą po­ja­wia się co ro­ku w oko­li­cach ma­ja w me­diach, zwłasz­cza w in­ter­ne­cie. Au­to­rzy me­mów i ko­men­ta­rzy prze­ści­ga­ją się w po­ka­zy­wa­niu co­raz to bar­dziej prze­śmiew­czych zdjęć, uka­zu­ją­cych pierw­szo­ko­mu­nij­ne dzie­ci z no­wy­mi smart­fo­na­mi, ta­ble­ta­mi czy dro­na­mi. Wy­da­je się to być śmiesz­ne i rów­no­cze­śnie tra­gicz­ne. Oso­ba ma­ją­ca kon­takt z ży­wą wia­rą wie, że to prze­cież nie o to cho­dzi. Prze­cież naj­więk­szą ra­do­ścią dla dziec­ka jest fakt przy­ję­cia Ży­we­go Chry­stu­sa pod po­sta­cią Chle­ba Eu­cha­ry­stycz­ne­go! Mi­mo to co ro­ku te­mat wra­ca, co­raz bar­dziej spłasz­cza­jąc sa­mą rze­czy­wi­stość Eu­cha­ry­stii.

Ku­pić mi­łość?

Dla­cze­go tak się dzie­je? Trud­no zna­leźć jed­no­znacz­ną od­po­wiedź. Na pew­no jest to wi­na na­szej ka­te­che­zy, za­rów­no tych dzie­ci, jak i przede wszyst­kim ich ro­dzi­ców i bli­skich, któ­rzy, sa­mi nie po­tra­fiąc czer­pać ra­do­ści ze spo­tka­nia z Ży­wym Chry­stu­sem, pró­bu­ją za­stą­pić to do­świad­cze­nie czymś ma­te­rial­nym. Chry­stus to mi­łość. Je­śli jej nie czu­je­my, pró­bu­je­my za­stą­pić ją sztucz­nym za­mien­ni­kiem. Tak prze­cież też czę­sto dzie­je się w ro­dzi­nach, w któ­rych ro­dzi­ce nie ma­ją cza­su dla dzie­ci i brak mi­ło­ści czy za­in­te­re­so­wa­nia pró­bu­ją za­stą­pić ku­po­wa­niem dro­gich pre­zen­tów.

Fot. 123rf.com

A jak jest z Bierz­mo­wa­niem?

Co z pre­zen­ta­mi na tę oka­zję? Na szczę­ście, nie wi­dzi się w in­ter­ne­cie dro­gich pre­zen­tów dla mło­dzie­ży przyj­mu­ją­cej ten sa­kra­ment. Mo­że cho­dzi o doj­rza­łość przyj­mu­ją­ce­go ten sa­kra­ment i nie­co lep­sze ro­zu­mie­nie te­go, co się dzie­je. Dziec­ku, na­wet w trze­ciej kla­sie szko­ły pod­sta­wo­wej, trud­niej wy­ja­śnić, że otrzy­mu­je wła­śnie naj­więk­sze bo­gac­two świa­ta. Choć nie jest nie­moż­li­we, by do­trzeć na­wet do tak mło­de­go czło­wie­ka. Na­sto­lat­ko­wi w wie­ku 15 lat nie­co ła­twiej przy­cho­dzi zro­zu­mie­nie, że da­ry Du­cha Świę­te­go, któ­ry­mi jest ob­sy­py­wa­ny w sa­kra­men­tach (mię­dzy in­ny­mi w Bierz­mo­wa­niu), są na­praw­dę cen­ne!

Co do­sta­nę?

Cza­sa­mi jed­nak bli­scy ob­da­ro­wu­ją pod­opiecz­nych drob­ny­mi pre­zen­ta­mi z oka­zji Bierz­mo­wa­nia. Na szczę­ście, nie są to już tak dro­gie ma­te­rial­nie pre­zen­ty jak w przy­pad­ku I Ko­mu­nii Świę­tej. Nie­któ­rzy ku­pu­ją np. Pi­smo Świę­te. Jed­nak war­to pa­mię­tać, że sam sa­kra­ment jest wy­star­cza­ją­cym „pre­zen­tem”. Nic nie po­win­no go przy­sła­niać. Py­ta­nie, czy po­tra­fi­my do­strzec je­go war­tość? Przy­po­mi­na mi się pe­wien oko­ło­świą­tecz­ny ob­ra­zek z in­ter­ne­tu. Przed­sta­wia do­ro­słe­go męż­czy­znę i ma­łe­go chłop­ca. Męż­czy­zna py­ta chłop­ca, co mu przy­nie­sie Dzie­ciąt­ko Je­zus. Chło­piec od­po­wia­da pro­sto: „Zba­wie­nie”.

ks. Ka­mil Go­łusz­ka

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.

Jak pomóc osobie pełnosprawnej?

Jak się za­cho­wać w kon­tak­cie z oso­bą nie­peł­no­spraw­ną? Co moż­na zro­bić, a cze­go nie, by nie ura­zić lub nie zra­zić do sie­bie oso­by z nie­peł­no­spraw­no­ścią? Jak się w jej to­wa­rzy­stwie za­cho­wy­wać?

Jak nie lu­bię być trak­to­wa­ny/-a? Nie­na­tu­ral­nie, z nad­gor­li­wo­ścią, pro­tek­cjo­nal­nie? Bo z tym ko­ja­rzy się ob­cho­dze­nie się z kimś „jak z jaj­kiem”, tzw. cac­ka­nie się. Słow­nik po­da­je, że to tak­że po­dej­ście z ostroż­no­ścią, ze szcze­gól­ną de­li­kat­no­ścią. To przy­jem­niej brzmi, cho­ciaż sło­wo „szcze­gól­na” znów spra­wia, że się je­ży­my. Bo po co ta szcze­gól­ność? Wo­li­my być trak­to­wa­ni „z ja­jem” czy­li bar­dziej na­tu­ral­nie, z uśmie­chem, dow­ci­pem, szczyp­tą sza­leń­stwa. Jed­nym sło­wem: z ży­ciem!

Czy każ­dy tak wo­li?

Nie­ko­niecz­nie. Je­śli ktoś jest otwar­ty, eks­tra­wer­tycz­ny, ener­gicz­ny, to tak wo­li: szyb­ciej skra­cać dy­stans, nie ob­wi­jać w ba­weł­nę. Ale oso­by nie­śmia­łe, za­mknię­te w so­bie i me­lan­cho­lij­ne pew­nie wo­la­ły­by tę ostroż­ność, a już na pew­no de­li­kat­ność. I po­trze­bu­ją wię­cej cza­su na oswo­je­nie się z no­wy­mi ludź­mi i sy­tu­acja­mi.

Fot. 123rf.com – Ol­ga Yastrem­ska and Le­onid Yastrem­skiy

Czy­li naj­bez­piecz­niej w kon­tak­cie z dru­gą oso­bą za­cho­wy­wać się na­tu­ral­nie. To zna­czy zgod­nie z wła­snym uspo­so­bie­niem i tym, jak „czy­ta­my” te­go dru­gie­go. Z uważ­no­ścią na nie­go i na sie­bie. Jak to „na sie­bie”?! Prze­cież roz­ma­wia­my o kon­tak­cie z oso­bą nie­peł­no­spraw­ną fi­zycz­nie!

Kwe­stie tech­nicz­ne

War­to za­cząć od py­ta­nia: jak lu­bię być trak­to­wa­ny/-a? Mi­mo że nie mam żad­nej fi­zycz­nej nie­peł­no­spraw­no­ści. Po­mi­mo te­go ta­ka re­flek­sja ma sens, tak­że w od­nie­sie­niu do to­wa­rzy­stwa osób nie­peł­no­spraw­nych. Bo w na­wią­za­niu i bu­do­wa­niu zna­jo­mo­ści z dru­gą oso­bą, w re­la­cji, któ­ra z cza­sem mo­że się prze­ro­dzić w przy­jaźń czy bli­skość, co za zna­cze­nie ma ja­kieś ogra­ni­cze­nia fi­zycz­ne? To są, moż­na po­wie­dzieć, „kwe­stie tech­nicz­ne”. Dla­te­go waż­ne są obie stro­ny, umow­nie na­zwa­ne: Peł­no­spraw­ną i Nie­peł­no­spraw­ną. Obu po­mo­że świa­do­mość wła­snych od­czuć wo­bec te­go, co im po­ma­ga, a co prze­szka­dza czuć się ze so­bą swo­bod­nie. Peł­no­spraw­na nie­chaj zda so­bie spra­wę z wła­sne­go lę­ku, onie­śmie­le­nia, nie­pew­no­ści wo­bec Nie­peł­no­spraw­nej. A Nie­peł­no­spraw­na nie­chaj zro­bi… to sa­mo w dru­gą stro­nę. Po­tem war­to o tym po­ga­dać. Udzie­lić so­bie wszel­kich po­trzeb­nych in­for­ma­cji, któ­re, wspo­mnia­ne wy­żej, kwe­stie tech­nicz­ne, uprosz­czą. Np.:

– Prze­stra­szy­łam się, kie­dy za­ha­czy­łaś ku­lą o po­ręcz! Spa­ni­ko­wa­łam! Nie wiem, czy cię w ta­kich ra­zach chwy­tać choć­by za kap­tur blu­zy?

– Spo­ko, cza­sem o coś za­wa­dzę le­wą ku­lą, ale ma­newr wy­cho­dze­nia z tej opre­sji mam opa­no­wa­ny. Wo­lę się sa­ma ogar­niać. Jak na­po­tka­my ja­kąś prze­szko­dę nie do prze­by­cia dla mnie, to cię po­pro­szę o po­moc.

Bez osa­cza­nia

War­to się umó­wić, że to Nie­peł­no­spraw­ny da­je znać, kie­dy i ja­kiej po­mo­cy po­trze­bu­je. To on wie le­piej. Peł­no­spraw­ne­mu rów­nie czę­sto mo­że nie star­czyć wy­obraź­ni jak i mo­że osa­czyć na­do­pie­kuń­czo­ścią.

Co moż­na zro­bić, a cze­go nie moż­na zro­bić, by cię nie ura­zić? Jak się za­cho­wy­wać w two­im to­wa­rzy­stwie ?”- to py­ta­nia, któ­re so­bie na­wza­jem za­da­je­my i na któ­re od­po­wia­da­my w kon­tak­cie z każ­dym czło­wie­kiem. Ta roz­mo­wa w du­żej mie­rze to­czy się po­za sło­wa­mi. Je­że­li sza­nu­je­my lu­dzi i je­ste­śmy sie­bie na­wza­jem cie­ka­wi, to od­naj­dzie­my dro­gę. W swo­im tem­pie, wła­sny­mi sło­wa­mi, uśmie­chem, zdzi­wio­nym spoj­rze­niem, znie­cier­pli­wie­niem, in­nym ra­zem wy­ro­zu­mia­ło­ścią. Uczy­my się je­den dru­gie­go. Po­zna­je­my „in­struk­cje ob­słu­gi” Ka­si i Aga­ty, Jac­ka, Be­aty, Rom­ka.

Każ­dy po­trze­bu­je

Z cza­sem wszyst­ko się wy­mie­sza. Nie­peł­no­spraw­ność rzu­ca­ją­ca się na pierw­szy rzut oka u Ka­si, oka­zu­je się ni­czym wo­bec tej nie­wi­docz­nej u Be­aty. Nie wia­do­mo, kto ko­go bar­dziej wspie­ra. Te­go się nie mie­rzy i nie wa­ży. Ob­da­ro­wu­je­my się na­wza­jem. Nikt nie po­trze­bu­je li­to­ści czy ła­ski. Każ­dy po­trze­bu­je dru­gie­go czło­wie­ka.

An­na Ku­char­ska-Zyg­munt, psy­cho­log

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.

Jestem kosmiczną niespodzianką!

Jak, bę­dąc nie­peł­no­spraw­nym, żyć peł­nią ży­cia? Jak od­kryć w so­bie pa­sję, hob­by?

Oczy­wi­ście, le­piej być zdro­wym niż cho­rym. Cho­dzić na wła­snych no­gach, wi­dzieć, sły­szeć, mieć spraw­ne rę­ce. Być „nor­mal­nym”, mieć na star­cie ta­kie moż­li­wo­ści jak więk­szość. To zde­cy­do­wa­nie uła­twia ży­cie, a już na pew­no co­dzien­ne funk­cjo­no­wa­nie. Ale wszy­scy zna­my oso­by zdro­we, któ­re spę­dza­ją dzień za dniem pod przy­sło­wio­wą „bud­ką z pi­wem”, oraz oso­by nie­peł­no­spraw­ne, z bły­skiem w oku pod­bi­ja­ją­ce (bliż­szy lub dal­szy) świat.

Fot. 123rf.com

Ety­kie­ty, któ­re ogra­ni­cza­ją

Każ­dy czło­wiek jest ogrom­ną war­to­ścią, bez każ­de­go z nas wszech­świat już nie był­by ta­ki sam. Na­le­ży­my do jed­ne­go ga­tun­ku Ho­mo sa­piens, ma­my wie­le wspól­nych cech, któ­re sta­no­wią o na­szym po­do­bień­stwie. Ale każ­de­go z nas „utkał w ło­nie mat­ki” wszech­mo­gą­cy Bóg o nie­skoń­czo­nej fan­ta­zji, kre­atyw­no­ści. Bóg, któ­ry nie lu­bi nu­dy i ma wiel­kie po­czu­cie hu­mo­ru. Gdy­by­śmy sku­pi­li się na roz­wi­ja­niu otrzy­ma­nych od Nie­go ta­len­tów, to róż­ni­li­by­śmy się od sie­bie bar­dziej niż tzw. nie­peł­no­spraw­ni od peł­no­spraw­nych. Dla­te­go po­rzuć­my tę no­men­kla­tu­rę. Mu­si­my ja­koś na­zy­wać świat, że­by go upo­rząd­ko­wać i ogar­nąć na wła­sną mia­rę, ale… cza­sem two­rzy­my ety­kiet­ki, któ­re nie­wie­le wy­ja­śnia­ją, a za to po­tra­fią moc­no ogra­ni­czać. Za­miast za­czy­nać my­śle­nie od: Je­stem na wóz­ku, więc… Po­myśl: Chcę zo­ba­czyć Afry­kę, więc… Na­uczyć się chiń­skie­go… Zro­bić swe­ter na dru­tach…

Co masz w so­bie bo­skie­go?

Spo­so­by na od­na­le­zie­nie pa­sji czy peł­ni ży­cia są ta­kie sa­me dla wszyst­kich lu­dzi. To na­sze wnę­trze sta­no­wi o na­szej isto­cie. W nim od­bi­ja się tkwią­cy w nas okruch po­do­bień­stwa do Bo­ga, na któ­re to po­do­bień­stwo zo­sta­li­śmy stwo­rze­ni.

Gdy­by­śmy pa­trzy­li na sie­bie na­wza­jem, pa­mię­ta­jąc o tym, na­sze spoj­rze­nie mó­wi­ło­by dru­gie­mu: po­każ mi, na czym po­le­ga two­ja uni­kal­ność? Co masz w so­bie bo­skie­go? Je­steś ta­ki in­te­re­su­ją­cy! Je­steś ko­smicz­ną nie­spo­dzian­ką! Cie­ka­we, dla­cze­go wła­śnie cie­bie spo­tka­łem? Czym mnie ze­chcesz ob­da­ro­wać? Cze­go po­trze­bu­jesz ode mnie?

Stu­dent z ze­spo­łem Do­wna

Oto frag­ment z wy­wia­du z Pa­blo Pi­ned, od­twór­cy głów­nej ro­li w fil­mie „Ja też”. Miesz­ka w Hisz­pa­nii, jest pierw­szym Eu­ro­pej­czy­kiem z ze­spo­łem Do­wna, któ­ry zdo­był wyż­sze wy­kształ­ce­nie: „Mo­ja ro­dzi­na, moi pro­fe­so­ro­wie, na­uczy­cie­le od sa­me­go po­cząt­ku wie­rzy­li w mo­je moż­li­wo­ści. Wie­rzy­li, że je­stem w sta­nie się cze­goś na­uczyć i coś osią­gnąć. Nie ogra­ni­cza­li mnie, nie roz­pa­try­wa­li w ka­te­go­rii oso­by z ze­spo­łem Do­wna. Moi ro­dzi­ce wi­dzie­li we mnie sy­na, któ­re­go mu­szą wy­kształ­cić, wy­cho­wać, a moi na­uczy­cie­le – ucznia, któ­ry, po­dob­nie jak in­ni, cho­dzi do szko­ły, że­by zdo­być wy­kształ­ce­nie. Ta ich wia­ra i mo­ja pew­ność sie­bie, po­czu­cie, że mo­gę wie­le zro­bić, prze­ło­ży­ły się na stu­dia, ka­rie­rę i ten film”.

Wia­ra i pew­ność sie­bie

Wie­rzy­li w mo­je moż­li­wo­ści”; „Nie ogra­ni­cza­li mnie”; „Nie roz­pa­try­wa­li w ka­te­go­rii oso­by z ze­spo­łem Do­wna”…

…”ich wia­ra i mo­ja pew­ność sie­bie”- co by­ło pierw­sze? Jaj­ko czy ku­ra? To chy­ba nie ta­kie waż­ne. Bo czy to wia­ra ro­dzi­ców spra­wi­ła, że u Pa­bla po­ja­wi­ła się pew­ność sie­bie, czy pew­ność sie­bie zro­dzi­ła wia­rę, że „Pa­blo da ra­dę”? Tak czy ina­czej, skoń­czy­ło się na tym, że obie by­ły obec­ne i da­wa­ły si­łę do roz­wo­ju, po­ko­ny­wa­nia prze­ciw­no­ści.

Wyjdź­cie i wrzeszcz­cie

Prze­glą­da­my się w oczach in­nych, bo je­ste­śmy isto­ta­mi spo­łecz­ny­mi i waż­na jest dla nas ich ak­cep­ta­cja. In­ni prze­glą­da­ją się w na­szych oczach, szu­ka­jąc te­go sa­me­go. Sa­mi de­cy­du­je­my, co ma­my „na wierz­chu”: oce­nę, dy­stans, ase­ku­ra­cję, po­dejrz­li­wość czy otwar­tość, cie­ka­wość, życz­li­wość, do­ce­nie­nie, wy­ro­zu­mia­łość.

Jest ta­kie przy­sło­wie „Siedź w ką­cie, a znaj­dą cię”- nie wierz­cie w nie! Świat pę­dzi, lu­dzie się spie­szą, ty­le się dzie­je! Nie siedź w ką­cie, bo nie znaj­dą cię! Wyjdź­cie i wrzeszcz­cie: Hej, chodź mnie po­znać! Wiem, że war­to, bo jak każ­dy je­stem cu­dem, da­rem, uni­ka­tem! No­ooo, nie wiem jesz­cze do­kład­nie, na czym mo­ja cu­dow­ność po­le­ga, ale mo­że ja­koś się ma do te­go ta ser­wet­ka re­tro, któ­rą bab­ci na imie­ni­ny wy­dzier­ga­łam? Mo­że z two­ją po­mo­cą od­kry­ję swój ta­lent? Lub po­mo­gę ci do­strzec twój?

Od­na­leźć swój ta­lent

Lu­dzie, któ­rzy ma­ją pa­sję, ro­bią coś, w czym się speł­nia­ją, przy­cią­ga­ją in­nych. Nie spo­sób być wo­bec nich obo­jęt­nym. Ener­gia, ja­ką ema­nu­ją, po­ru­sza. Na­wet je­śli przed­miot ich pa­sji nie jest „z na­szej baj­ki”, po­dzi­wia­my lub za­zdro­ści­my, bo też by­śmy tak chcie­li, bo tę­sk­ni­my za ak­tyw­no­ścią, któ­ra jest sa­mo­na­pę­dza­ją­cym się me­cha­ni­zmem. Któ­ra da­je sa­tys­fak­cję, wy­zwa­la en­tu­zjazm. Za­miast zmę­cze­nia – da­je ra­dość two­rze­nia.

Lu­dzie z pa­sją są wy­ra­zi­ści, są so­bą (po­mi­mo kosz­tów), pa­sja ich kreu­je tak, jak oni kreu­ją two­rzy­wo tej pa­sji. Od­na­leź­li ta­lent sta­no­wią­cy ich isto­tę.

Sam się zdzi­wisz, jak je­steś sil­ny

Po­patrz na sie­bie życz­li­wie, uważ­nie, spo­koj­nie i od­po­wiedz:

  • Co lu­bisz?
  • Co ci się po­do­ba?
  • Co cię cie­szy?
  • Co cię po­cią­ga?
  • Przy ja­kiej oka­zji po­czu­łeś en­tu­zjazm?
  • Kie­dy po­czu­łeś choć cień en­tu­zja­zmu?

Szu­kaj. Ale nie tyl­ko teo­re­tycz­nie: pró­buj, do­świad­czaj, ucz się sie­bie. Kie­dy ostat­nio ro­bi­łeś coś pierw­szy raz? Nie po­zo­sta­waj tyl­ko w zna­nych re­wi­rach, sko­ro ża­den z nich „to jesz­cze nie to”. Bądź ak­tyw­ny. Wy­chodź ze stre­fy kom­for­tu. Je­śli cię coś spło­szy i wró­cisz prze­stra­szo­ny, to nic. Od­pocz­nij i zno­wu spró­buj. Je­śli coś do­brze ro­ku­je, za­an­ga­żuj się, za­ry­zy­kuj, wy­płyń na głę­bię. Od­waż się. Kie­dy „się od­naj­dziesz”, sam się zdzi­wisz, jak je­steś sil­ny. „Tu­taj się czu­ję u sie­bie”; „Naj­bar­dziej czu­ję się so­bą, kie­dy…”- te­go ty­pu zda­nia pod­po­wia­da­ją, że je­ste­śmy bli­sko sfe­ry, któ­rej mo­gą do­ty­czyć na­sze ce­le roz­wo­jo­we.

Kie­dy je­ste­śmy au­ten­tycz­ni, da­je­my się po­znać. Ci, któ­rzy nas za­ak­cep­tu­ją ta­ki­mi, ja­cy je­ste­śmy, bę­dą dla nas nie­oce­nio­nym wspar­ciem na dro­dze po­szu­ki­wa­nia… sa­mych sie­bie, czy­li pa­sji sprzę­żo­nych z na­szy­mi ta­len­ta­mi. Bę­dąc co­raz bar­dziej so­bą, bę­dzie­my co­raz bar­dziej wy­ra­zi­ści i co­raz bar­dziej po­cią­ga­ją­cy dla jed­nych, dla in­nych wręcz prze­ciw­nie. Tyl­ko to, że nie wszy­scy nas lu­bią, już nas nie bę­dzie prze­ra­żać.

Gdy ze stra­chu przed zra­nie­niem przy­wdzie­wa­my wciąż no­we ma­ski, za­miast się przed­sta­wiać, kreu­je­my się przed in­ny­mi i sa­my­mi so­bą, tra­ci­my mnó­stwo si­ły, po­trzeb­nej na two­rze­nie praw­dzi­wych, ży­cio­daj­nych re­la­cji.

In­spi­ra­cje

Wy­chodź do lu­dzi, czerp od nich in­spi­ra­cję. Oto kil­ka przy­kła­dów:

Nick Vu­ji­cic – au­stra­lij­ski ewan­ge­li­za­tor i mów­ca mo­ty­wa­cyj­ny – ma ze­spół te­tra-ame­lia, czy­li cał­ko­wi­ty wro­dzo­ny brak koń­czyn. Na ca­łym świe­cie pro­wa­dzi wy­kła­dy na te­mat nie­peł­no­spraw­no­ści, mo­ty­wa­cji i wia­ry w Bo­ga. Ma peł­no­spraw­ną żo­nę i czwór­kę dzie­ci.

He­len Adams Kel­ler – ame­ry­kań­ska głu­cho­nie­wi­do­ma pi­sar­ka, pe­da­gog i dzia­łacz­ka spo­łecz­na. W wie­ku 19 mie­się­cy prze­szła cho­ro­bę, któ­ra po­zba­wi­ła ją wzro­ku, słu­chu i czę­ścio­wo moż­no­ści mó­wie­nia.

Jan Me­la – pol­ski po­dróż­nik i dzia­łacz spo­łecz­ny. Naj­młod­szy w hi­sto­rii zdo­byw­ca obu bie­gu­nów w cią­gu jed­ne­go ro­ku. Po po­ra­że­niu prą­dem stra­cił le­we pod­udzie i pra­we przed­ra­mię.

Ste­phen Haw­king – wy­bit­ny astro­fi­zyk i ko­smo­log. Fi­zyk teo­re­tycz­ny, pro­fe­sor ma­te­ma­ty­ki. Au­tor ksią­żek po­pu­lar­no­nau­ko­wych. Cier­piał na stward­nie­nie za­ni­ko­we bocz­ne. Cho­ro­ba ta po­wo­du­je cał­ko­wi­ty za­nik mię­śni. Po­ru­szał się na wóz­ku in­wa­lidz­kim, z oto­cze­niem po­ro­zu­mie­wał się za po­mo­cą kom­pu­te­ra, ste­ro­wa­ne­go kciu­kiem.

Ja­nusz Świ­toń – na sku­tek wy­pad­ku ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go od wie­lu lat ma pa­ra­liż czte­rech koń­czyn i nie­wy­dol­ność od­de­cho­wą. Po­tra­fi je­dy­nie po­ru­szać ocza­mi i usta­mi. Na­pi­sał książ­kę au­to­bio­gra­ficz­ną. Współ­pra­cu­je z Fun­da­cją An­ny Dym­nej „Mi­mo Wszyst­ko”, po­ma­ga in­nym nie­peł­no­spraw­nym.

Nie spo­sób wy­mie­nić wszyst­kich spor­tow­ców, ar­ty­stów wszel­kich dzie­dzin, spo­łecz­ni­ków itd. Ła­two ich od­na­leźć w in­ter­ne­cie, ale war­to też roz­glą­dać się w naj­bliż­szym oto­cze­niu. Są wszę­dzie.

An­na Ku­char­ska-Zyg­munt, psy­cho­log

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Dro­gi”. Za­chę­ca­my do pre­nu­me­ra­ty. O „Dro­gę” py­taj­cie tak­że w swo­ich pa­ra­fiach.

 

Drodzy Czytelnicy!

W nu­me­rze, któ­ry trzy­ma­cie w rę­kach, po­ru­sza­my dwa bar­dzo trud­ne te­ma­ty: sa­mo­oka­le­cze­nie i de­pre­sja. Wy­da­wać by się mo­gło, że jed­no i dru­gie do­ty­ka nie­zna­nych nam Ko­wal­skich i nie mo­że spo­tkać nas oso­bi­ście. A to nie­praw­da. O ska­li obu pro­ble­mów świad­czą li­sty nad­sy­ła­ne do re­dak­cji. Pi­sa­li­ście do nas ano­ni­mo­wo, że­by­śmy przy­go­to­wa­li nu­mer o sa­mo­oka­le­cze­niach i o de­pre­sji.

Z de­pre­sją zma­ga się czte­ry proc. na­sto­lat­ków, ale ob­ja­wy de­pre­syj­ne mo­że prze­ja­wiać aż co pią­ta oso­ba. Naj­now­sze ba­da­nia po­ka­zu­ją rów­nież, że co szó­sty na­sto­la­tek oka­le­cza się. Fak­ty są alar­mu­ją­ce.

Za­chę­cam do prze­czy­ta­nia tek­stów, któ­re przy­bli­żą oba pro­ble­my i po­ka­żą, że z jed­ne­go i dru­gie­go jest wyj­ście. Wła­śnie tak! W czę­ści dla bierz­mo­wa­nych znaj­dzie­cie spo­so­by na przy­go­to­wa­nie ser­ca do przy­ję­cia sa­kra­men­tu doj­rza­ło­ści chrze­ści­jań­skiej. Do­wie­cie się, co do­kład­nie wy­ra­ża­ją po­sta­wy sie­dzą­ca, sto­ją­ca i klę­czą­ca, któ­re przyj­mu­je­my w cza­sie każ­dej Mszy św. Prze­czy­ta­cie o Sa­kra­men­tach i cu­dow­nym uzdro­wie­niu cho­rej dziew­czy­ny. Po­zna­cie Mar­tę, któ­ra ewan­ge­li­zu­je śpie­wem oraz Tom­ka, któ­ry dzie­li się świa­dec­twem ży­cia w czy­sto­ści.

Aga­ta Goł­da, re­dak­tor na­czel­na