Zachowujmy przykazania Boże

Dro­dzy bra­cia i sio­stry!

Ewan­ge­lia (…) przed­sta­wia po­stać Ja­na Chrzci­cie­la i uka­zu­je go prze­ma­wia­ją­ce­go do lu­dzi, któ­rzy przy­cho­dzą do nie­go, nad Jor­dan, aby dać się ochrzcić. Po­nie­waż Jan wzy­wa wszyst­kich do przy­go­to­wa­nia się do przyj­ścia Me­sja­sza moc­ny­mi sło­wa­mi, nie­któ­rzy go py­ta­ją: „Na­uczy­cie­lu, co ma­my czy­nić?” (Łk 3, 10.12.14). Te dia­lo­gi są bar­dzo in­te­re­su­ją­ce i oka­zu­ją się bar­dzo ak­tu­al­ne.

Pierw­sza od­po­wiedź skie­ro­wa­na jest ogól­nie do tłu­mu. Jan Chrzci­ciel mó­wi: „Kto ma dwie suk­nie, niech [jed­ną] da te­mu, któ­ry nie ma; a kto ma żyw­ność, niech tak sa­mo czy­ni” (w. 11). Mo­że­my tu do­strzec kry­te­rium spra­wie­dli­wo­ści, oży­wia­nej przez mi­łość. Spra­wie­dli­wość wy­ma­ga prze­zwy­cię­że­nia dys­pro­por­cji mię­dzy tym, kto ma nad­miar, a tym, ko­mu bra­ku­je te­go, co ko­niecz­ne; mi­łość po­bu­dza do wraż­li­wo­ści na dru­gie­go i do wyj­ścia na­prze­ciw je­go po­trze­bom, a nie szu­ka­nia uspra­wie­dli­wień dla obro­ny wła­snych in­te­re­sów. (…)

Dru­gą od­po­wiedź Jan da­je nie­któ­rym „cel­ni­kom”, to zna­czy tym, któ­rzy ścią­ga­li po­dat­ki w imie­niu Rzy­mian. Choć­by już z te­go po­wo­du by­li oni po­gar­dza­ni, a tak­że dla­te­go, że czę­sto wy­ko­rzy­sty­wa­li swo­je sta­no­wi­sko, by kraść. Jan Chrzci­ciel nie ka­że im zmie­niać pra­cy, ale że­by nie po­bie­ra­li nic wię­cej po­nad to, ile im wy­zna­czo­no (por. w. 13). (…)

Trze­cia od­po­wiedź do­ty­czy żoł­nie­rzy, in­nej ka­te­go­rii osób po­sia­da­ją­cych pew­ną wła­dzę i dla­te­go skłon­nych do jej nad­uży­wa­nia. Żoł­nie­rzom Jan mó­wi: „Nad ni­kim się nie znę­caj­cie i ni­ko­go nie uci­skaj­cie, lecz po­prze­sta­waj­cie na swo­im żoł­dzie” (w. 14). Tak­że tu­taj na­wró­ce­nie roz­po­czy­na się od uczci­wo­ści i sza­cun­ku dla in­nych (…).

Gdy roz­wa­ża­my te dia­lo­gi ja­ko ca­łość, ude­rza wiel­ka kon­kret­ność słów Ja­na: po­nie­waż Bóg bę­dzie nas są­dził we­dług na­szych czy­nów, to wła­śnie w za­cho­wa­niach na­le­ży uka­zać po­dą­ża­nie za Je­go wo­lą. (…)

 

Oj­ciec Świę­ty Be­ne­dykt XVI

Wa­ty­kan, 16.12.2012 r.