Zabłyśnij w Noc Światła i włącz się w REAKTYWACJĘ!

Must be tej je­sie­ni, czy­li Kra­kow­ska Noc Świa­tła. Spo­tkaj­my się 31.10.2015 r. o go­dzi­nie 18:00 w Ko­ście­le Św. Ka­ta­rzy­ny w Kra­ko­wie, aby za­bły­snąć w gro­nie lu­dzi, któ­rzy przy­ja­dą do kró­lew­skie­go mia­sta z róż­nych stron Pol­ski. Po co? Aby obu­dzić w świe­cie na­dzie­ję, sku­pić się na tym co łą­czy, a nie dzie­li! Wszyst­ko w sty­lu nie­ziem­skiej za­ba­wy.

Pod­czas Kra­kow­skiej No­cy Świa­tła bę­dzie miej­sce na Mszę Świę­tą pod prze­wod­nic­twem bp. Grze­go­rza Ry­sia, me­ga Nie­ziem­ski Kon­cert, jak i miej­sce Sło­wa Świa­tła, gdzie bę­dzie moż­na nie­co za­trzy­mać się, a na ko­niec – w oko­li­cach pół­no­cy – ad­o­ra­cja Naj­święt­sze­go Sa­kra­men­tu.

Po­le­ca­my: weź ze so­bą świe­cę, la­tar­kę lub in­ne źró­dło świa­tła (rów­nie do­brze mo­że być pro­mien­ny uśmiech pro­sto z ser­ca!).

Wię­cej in­fo:
http://kns.info.pl/
https://polakpotrafi.pl/projekt/noc-swiatla

 

ma­te­ria­ły pra­so­we

KNŚ

Plakat z partneramii