Z hojnością właściwą młodości i bez zastrzeżeń oddajcie w służbie Kościołowi wasze młode talenty

Z hoj­no­ścią wła­ści­wą mło­do­ści i bez za­strze­żeń od­daj­cie w służ­bie Ko­ścio­ło­wi wa­sze mło­de ta­len­ty. Ko­ściół na­le­ży do was, wię­cej – wy je­ste­ście Ko­ścio­łem!” Wa­ty­kan, 1989 r.

Czę­sto sto­icie na skrzy­żo­wa­niu dróg i nie wie­cie, któ­rą z nich wy­brać, gdzie iść. Ist­nie­je wie­le błęd­nych dróg, wie­le ła­twych roz­wią­zań, a tak­że wie­le nie­ja­sno­ści. W ta­kich chwi­lach nie za­po­mi­naj­cie, że tyl­ko Chry­stus, tyl­ko Je­go Ewan­ge­lia, Je­go przy­kład, Je­go przy­ka­za­nia są dro­gą pew­ną, wio­dą­cą do trwa­łe­go i peł­ne­go szczę­ścia.” Wa­ty­kan, 1988 r.

Mło­dzi lu­dzie, bądź­cie ży­wy­mi la­to­ro­śla­mi w Ko­ście­le, la­to­ro­śla­mi, któ­re przy­no­szą ob­fi­ty owoc!” Wa­ty­kan, 1989 r.

Dzi­siaj to wła­śnie was Chry­stus wy­raź­nie pro­si, by­ście „wzię­li Ma­ry­ję do sie­bie”, przy­ję­li Ją „do wa­szych dóbr”, aby od Niej, któ­ra „za­cho­wy­wa­ła wszyst­kie te spra­wy i roz­wa­ża­ła je w swo­im ser­cu” (Łk 2, 19), uczyć się we­wnętrz­nej dys­po­zy­cji słu­cha­nia oraz po­sta­wy po­ko­ry i hoj­no­ści, któ­re wy­róż­nia­ły Ją ja­ko pierw­szą współ­pra­cow­ni­cę Bo­ga w dzie­le zba­wie­nia. To Ona, peł­niąc swą mat­czy­ną po­słu­gę, uczy was i for­mu­je, aż Chry­stus ukształ­tu­je się w was w ca­łej peł­ni.” Wa­ty­kan, 2003 r.

Za­chę­cam was, by­ście otwo­rzy­li Ewan­ge­lię i od­kry­li, że Je­zus Chry­stus chce być wa­szym przy­ja­cie­lem. Chce wam to­wa­rzy­szyć na każ­dym eta­pie wa­sze­go ży­cia. Chce być dro­gą, wa­szą ścież­ką po­śród lę­ków, wąt­pli­wo­ści, na­dziei i ma­rzeń o szczę­ściu.” X Świa­to­wy Dzień Mło­dzie­ży w Ma­ni­li, 1995 r.

Dro­ga Mło­dzie­ży! Mó­wiąc „ta­kˮ Chry­stu­so­wi, mó­wi­cie „ta­kˮ wszyst­kim swo­im naj­szla­chet­niej­szym ide­ałom. Mo­dlę się, aby On kró­lo­wał w wa­szych ser­cach oraz w ludz­ko­ści no­we­go wie­ku i ty­siąc­le­cia. Nie lę­kaj­cie się Je­mu za­wie­rzyć. On was po­pro­wa­dzi, da wam si­łę, by­ście szli za Nim każ­de­go dnia i w każ­dej sy­tu­acji.” Rzym, Uni­wer­sy­tet Tor Ver­ga­ta, 2000 r.

 

Bł. Jan Pa­weł II