Wan­ted: na­sto­lat­ko­wie
Na­groda: wielka
Zle­ce­nio­dawca: Bóg

Abba Youth to cha­ry­zma­tyczna grupa mło­dzie­żowa, bę­dąca czę­ścią Wspól­noty Modlitewno-Ewangelizacyjnej Abba. Na­leżą do niej osoby w wieku 12–18 lat. Od­najdą się tu wszy­scy, któ­rzy pra­gną po­zna­wać Boga, od­dać Mu swoje ży­cie i dzień za dniem iść za Nim. Grupa działa przy pa­ra­fii Mi­ło­sier­dzia Bo­żego w Warszawie.

– Po­wstała, po­nie­waż wie­rzymy, że Bóg chce do­trzeć do mło­dych lu­dzi – mówi Agnieszka Le­cyk, która wraz z mę­żem Krzysz­to­fem za­ło­żyła i pro­wa­dzi wspól­notę. – Czu­li­śmy, że na­sto­lat­ko­wie są tro­chę po­mi­nięci w Ko­ściele. Stwo­rzy­li­śmy grupę dla tych, któ­rzy po­szu­kują cze­goś wię­cej niż nie­dzielne chrze­ści­jań­stwo z obo­wiązku. Na­sto­lat­ko­wie, tak jak wszy­scy, po­trze­bują bi­blij­nych tre­ści, ale po­da­nych we współ­cze­snej, atrak­cyj­nej for­mie. I krót­szych na­uczań niż starsi. To ostat­nie nie za­wsze nam się udaje – koń­czy z uśmie­chem. – Mie­li­śmy z Krzyś­kiem silne prze­ko­na­nie, że chcemy stwo­rzyć miej­sce, gdzie bę­dziemy otwar­cie opo­wia­dać o Bogu. Po­ka­zy­wać, że roz­wój po­lega na po­zna­wa­niu Go i ży­ciu z Nim – tłu­ma­czy Agnieszka. Człon­ko­wie Youtha uczest­ni­czą w obo­zach i spo­tka­niach ca­łej wspól­noty, ra­zem z do­ro­słymi z Abby i ich dziećmi. Gdy wy­ro­sną z grupy mło­dzie­żo­wej, do­łą­czą do do­ro­słej czę­ści wspól­noty i nie będą czuli się tam obco.

foto_01-01_04-2017

Nic po łebkach

Spo­tka­nia od­by­wają się co ty­dzień. Prze­wod­nim te­ma­tem jest „Ży­cie z Bo­giem na 100 pro­cent”. Do­ty­czy to każ­dej dzie­dziny ży­cia: oso­bi­stej re­la­cji z Bo­giem i uwiel­bie­nia, by­cia uczniem Je­zusa, ewan­ge­li­za­cji, czyli wy­cho­dze­nia do in­nych z Do­brą No­winą o Je­zu­sie, słu­że­nia oraz by­cia ra­zem we wspól­no­cie i w Ko­ściele. Każde spo­tka­nie za­czyna się tzw. fu­nem, czyli pół­go­dzinną za­bawą, która po­zwala się le­piej po­znać i po­czuć się swo­bod­nie. Po­tem jest uwiel­bie­nie – wspólna mo­dli­twa, na­ucza­nie na pod­sta­wie Bi­blii i czas na bu­do­wa­nie re­la­cji przy do­brym je­dze­niu. Osoby, które po okre­sie by­cia sym­pa­ty­kami zde­cy­dują się zo­stać jej człon­kami, raz na dwa ty­go­dnie spo­ty­kają się w ma­łych, sta­łych gru­pach. To czas wzro­stu, roz­mowy na te­maty zwią­zane z co­dzien­nym ży­ciem, mo­dli­twy za sie­bie na­wza­jem, wspól­nego oma­wia­nia ksią­żek i na­ucza­nia. Każdy peł­no­prawny czło­nek zo­staje za­pro­szony do współ­two­rze­nia spo­tkań. Grupa działa tylko w War­sza­wie, ale utrzy­muje kon­takty z in­nymi wspól­no­tami z Polski.

Mó­wić językami

W czym się prze­ja­wia aspekt cha­ry­zma­tyczny grupy? – Je­ste­śmy czę­ścią sze­roko ro­zu­mia­nej Od­nowy Cha­ry­zma­tycz­nej. Mo­dlimy się za cho­rych, o uzdro­wie­nie i… ję­zy­kami. Sta­ramy się to ro­bić w po­sza­no­wa­niu osób, które przy­cho­dzą do nas po raz pierw­szy i mo­głyby być tym prze­ra­żone – tłu­ma­czy Agnieszka. Gdy na­sto­lat­ko­wie od­kry­wają, że po na­wró­ce­niu wy­peł­nia ich Duch Święty, który może re­al­nie przez nich dzia­łać, czują ogromną mo­ty­wa­cję do dal­szego wzro­stu du­cho­wego. Chcą żyć tak jak ucznio­wie w Dzie­jach Apostolskich.

Bóg w McDonaldzie

Wi­zją wspól­noty jest pro­wa­dze­nie lu­dzi do po­zna­nia Boga oso­bi­ście, jako Taty. – Prze­ko­nu­jemy się o tym, że Bóg nie chce być tylko do­dat­kiem do ży­cia, który po­ja­wia się w nie­dzielę i znika po go­dzi­nie Mszy św. Jest Osobą, która chce być z nami cały czas: w szkole, pod­czas roz­mów z ro­dzi­cami i w McDo­nal­dzie – wy­ja­śnia Agnieszka. – To On daje siły do zmiany świata. Spra­wia, że je­ste­śmy Jego świad­kami i przy­pro­wa­dzamy do Niego inne osoby. Dzieje Apo­stol­skie na­dal trwają – pu­en­tuje.
Wię­cej: abba.org.pl

 

Agata Gołda

 

Wię­cej w dru­ko­wa­nym wy­da­niu „Drogi”. Za­chę­camy do pre­nu­me­raty. O „Drogę” py­taj­cie także w swo­ich parafiach.

 

 

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: