Już po raz pięt­na­sty od­bę­dzie się Ma­ło­pol­ski Prze­gląd Pie­śni Pa­trio­tycz­nej or­ga­ni­zo­wany z oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści 11 li­sto­pada. Tym sa­mym stwa­rza nie­sa­mo­witą oka­zję do krze­wie­nia pa­trio­ty­zmu i mi­ło­ści do Oj­czy­zny po­przez śpiew i wspólną modlitwę.

Ma­ło­pol­ski Kon­cert Prze­glą­dowy bę­dzie miał miej­sce 4 li­sto­pada 2017 roku od go­dziny 9:00, tra­dy­cyj­nie w Auli Ko­ścioła Matki Bo­skiej Czę­sto­chow­skiej, osie­dle Szklane Domy 7, Kra­ków. Na­to­miast dzień póź­niej, w nie­dzielę 5 li­sto­pada o godz. 18:30, w tym sa­mym miej­scu od­bę­dzie się Kon­cert Ga­lowy Lau­re­atów z udzia­łem wy­róż­nio­nych chó­rów, ze­spo­łów, so­li­stów oraz za­pro­szo­nych ar­ty­stów. Na­stąpi też ogło­sze­nie re­ko­men­da­cji do udziału w fi­nale ogól­no­pol­skim. Na zwy­cięz­ców cze­kają cenne na­grody. Kon­cert po­prze­dzać bę­dzie Msza Święta za Oj­czy­znę o go­dzi­nie 17:00.

Ser­decz­nie za­pra­szamy każ­dego kto chce swoim ta­len­tem uczcić i uświet­nić rocz­nicę jed­nego z naj­waż­niej­szych wy­da­rzeń dla na­szej Oj­czy­zny. Chęt­nych pro­simy o prze­sła­nie zgło­sze­nia do dnia 23 paź­dzier­nika 2017r. Re­gu­la­min oraz for­mu­larz zgło­sze­niowy do­stępny jest na stro­nach in­ter­ne­to­wych: www.akr.diecezja.pl, krakow.ksm.org.pl, www.kuratorium.krakow.pl oraz www.mdkkorczak.pl

Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem XV Ma­ło­pol­skiego Prze­glądu Pie­śni Pa­trio­tycz­nej jest Ak­cja Ka­to­licka Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej przy wspar­ciu Ka­to­lic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzieży, Ma­ło­pol­skiego Ku­ra­tora Oświaty, Pa­ra­fii MB Czę­sto­chow­skiej oraz Mło­dzie­żo­wego Domu Kul­tury im. Ja­nu­sza Kor­czaka. Prze­gląd re­ali­zo­wany przy wspar­ciu fi­nan­so­wym Rady Dziel­nicy XVIII Nowa Huta.

In­for­mu­jemy także, że nad XV Ma­ło­pol­skim Prze­glą­dem Pie­śni Pa­trio­tycz­nej pa­tro­nat ho­no­rowy ob­jął Jego Eks­ce­len­cja Ksiądz Ar­cy­bi­skup Ma­rek Ję­dra­szew­ski, Me­tro­po­lita Kra­kow­ski oraz Pan Piotr Ćwik, Wo­je­woda Małopolski.

 

mat. pra­sowe

Plakat MPPP 2017 z zapisami

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: