XIV Ma­ło­pol­ski Prze­gląd Pie­śni Pa­trio­tycz­nej „NASZE DZIEDZICTWO – POLSKA” 29 – 30 paź­dzier­nika 2016 r.

Ser­decz­nie za­pra­szamy do wzię­cia udziału w XIV Ma­ło­pol­skim Prze­glą­dzie Pie­śni Pa­trio­tycz­nej or­ga­ni­zo­wa­nym z oka­zji Święta Nie­pod­le­gło­ści 11 li­sto­pada. To nie­sa­mo­wita oka­zja do krze­wie­nia pa­trio­ty­zmu i mi­ło­ści do Oj­czy­zny po­przez śpiew i wspólną modlitwę.

Ma­ło­pol­ski Kon­cert Prze­glą­dowy bę­dzie miał miej­sce 29 paź­dzier­nika 2016 roku od go­dziny 9:00, tra­dy­cyj­nie w Auli Ko­ścioła Matki Bo­skiej Czę­sto­chow­skiej, osie­dle Szklane Domy 7, Kra­ków. Na­to­miast dzień póź­niej, w nie­dzielę 30 paź­dzier­nika o godz. 18:30, w tym sa­mym miej­scu od­bę­dzie się Kon­cert Ga­lowy Lau­re­atów z udzia­łem wy­róż­nio­nych chó­rów, ze­spo­łów, so­li­stów oraz za­pro­szo­nych ar­ty­stów. Na­stąpi też ogło­sze­nie re­ko­men­da­cji do udziału w fi­nale ogól­no­pol­skim. Kon­cert po­prze­dzać bę­dzie Msza Święta za Oj­czy­znę i dzięk­czynna za Świa­towe Dni Mło­dzieży o go­dzi­nie 17:00. Na zwy­cięz­ców cze­kają cenne nagrody.

Każ­dego kto chce swoim ta­len­tem uczcić i uświet­nić rocz­nicę jed­nego z naj­waż­niej­szych wy­da­rzeń dla na­szej Oj­czy­zny pro­simy o prze­sła­nie zgło­sze­nia do dnia 21 paź­dzier­nika 2016 r. Re­gu­la­min oraz for­mu­larz zgło­sze­niowy do­stępny jest na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.akr.diecezja.pl lub krakow.ksm.org.pl

Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem XIV Ma­ło­pol­skiego Prze­glądu Pie­śni Pa­trio­tycz­nej jest Ak­cja Ka­to­licka Ar­chi­die­ce­zji Kra­kow­skiej przy wspar­ciu Ka­to­lic­kiego Sto­wa­rzy­sze­nia Mło­dzieży, Ma­ło­pol­skiego Ku­ra­tora Oświaty, Pa­ra­fii MB Czę­sto­chow­skiej oraz Mło­dzie­żo­wego Domu Kul­tury im. Ja­nu­sza Kor­czaka. Prze­gląd re­ali­zo­wany przy wspar­ciu fi­nan­so­wym Rady Dziel­nicy XVIII Nowa Huta.

In­for­mu­jemy także, że nad XIV Ma­ło­pol­skim Prze­glą­dem Pie­śni Pa­trio­tycz­nej pa­tro­nat ho­no­rowy ob­jął Jego Emi­nen­cja Ksiądz Kar­dy­nał Sta­ni­sław Dzi­wisz oraz Wo­je­woda Ma­ło­pol­ski Pan Jó­zef Pilch.

 

mat. pra­sowe

dsc_0164dsc_0231dsc_0285dsc_0462

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: