XI KONKURS PAPIESKI – „Chrzest. Polska. Człowiek”

Chrzest. Pol­ska. Czło­wiek” – tak brzmi ha­sło 11. Kon­kur­su Pa­pie­skie­go. To naj­więk­szy w Pol­sce kon­kurs wie­dzy o ży­ciu i na­ucza­niu Ja­na Paw­ła II, w ubie­gło­rocz­nej edy­cji wzię­ło udział pra­wie pięć i pół ty­sią­ca uczniów szkół po­nad­gim­na­zjal­nych. Jest o co wal­czyć – zwy­cięz­cy z każ­de­go re­gio­nu kon­kur­so­we­go po­ja­dą na wy­ciecz­kę do Rzy­mu! Czy Jan Pa­weł II wciąż in­spi­ru­je mło­dzież? Mi­ja dzie­sięć lat od śmier­ci pa­pie­ża Po­la­ka, dzi­siej­si li­ce­ali­ści mo­gą nie­wie­le pa­mię­tać z pon­ty­fi­ka­tu, któ­ry skoń­czył się, gdy by­li jesz­cze dzieć­mi. A jed­nak, ro­sną­ca z ro­ku na rok licz­ba uczest­ni­ków kon­kur­su po­ka­zu­je, że oso­ba Pa­pie­ża Po­la­ka, po­bu­dza do twór­cze­go my­śle­nia ko­lej­ne po­ko­le­nia, mło­dzież chęt­nie kon­fron­tu­je swo­je po­glą­dy z pa­pie­skim na­ucza­niem. Uczest­ni­cy kon­kur­su z za­pa­łem zgłę­bia­ją ka­to­lic­ką na­ukę spo­łecz­ną, szcze­gól­nie bli­ską Ja­no­wi Paw­ło­wi II. Kon­kurs Pa­pie­ski ru­sza 16 lu­te­go. W pierw­szym eta­pie trze­ba roz­wią­zać qu­iz on-li­ne. Moż­na to zro­bić z do­wol­ne­go miej­sca i w do­wol­nym dniu przez ca­ły mie­siąc, aż do 16 mar­ca. Wy­star­czy za­re­je­stro­wać się, kli­ka­jąc w za­kład­kę „Weź udział w kon­kur­sie” na stro­nie: www.konkurspapieski.pl. Do II eta­pu przej­dą ci, któ­rzy udzie­lą mi­ni­mum 51 % po­praw­nych od­po­wie­dzi. Ten etap tak­że od­bę­dzie się on-li­ne, ale uczest­ni­cy w ca­łym kra­ju roz­wią­żą test w tym sa­mym mo­men­cie. Na naj­lep­szych cze­ka nie la­da wy­zwa­nie – na­pi­sa­nie ese­ju. Au­to­rzy naj­wy­żej oce­nio­nych prac bę­dę je bro­nić przed ko­mi­sją pod­czas fi­na­łu w po­ło­wie ma­ja.
Or­ga­ni­zo­wa­ne przez In­sty­tut Ter­tio Mil­len­nio wy­da­rze­nie jest je­dy­nym kon­kur­sem po­świę­co­nym Ja­no­wi Paw­ło­wi II, w któ­rym uczest­ni­czy mło­dzież po­lo­nij­na – od ze­szłe­go ro­ku w zma­ga­niach bio­rą udział ucznio­wie w No­wym Jor­ku. Kon­kur­so­wi pa­tro­nu­je pry­mas Pol­ski, abp. Woj­ciech Po­lak oraz or­dy­na­riu­sze wie­lu die­ce­zji, m.in.: abp. Sta­ni­sław Dzi­wisz i abp. Ka­zi­mierz Nycz. Ini­cja­ty­wę wspie­ra­ją ku­ra­to­rzy oświa­ty w po­szcze­gól­nych re­gio­nach, a tak­że Zwią­zek Pol­skich Ka­wa­le­rów Mal­tań­skich oraz licz­ne or­ga­ni­za­cje i me­dia ka­to­lic­kie.