Wzrastajcie w rozumieniu wiary

Ta­kie jest po­ko­le­nie tych, co (...) szu­ka­ją ob­li­cza Bo­ga” (Ps 24 [23], 6). (…)

Pa­trząc na was, dro­dzy bra­cia i sio­stry, my­ślę z uzna­niem: oto, Pa­nie, „po­ko­le­nie tych, co szu­ka­ją Twe­go ob­li­cza”. (…) „Do Pa­na na­le­ży zie­mia i to, co ją na­peł­nia, świat i je­go miesz­kań­cy” (Ps 24 [23], 1). Z ja­kiej­kol­wiek per­spek­ty­wy wie­rzą­cy spoj­rzy na tę rze­czy­wi­stość, wie, że po­ru­sza się – by tak rzec – po „zie­mi świę­tej” (por. Wj 3, 5), po­nie­waż nie ma nic po­zy­tyw­ne­go, ani we­wnątrz, ani na ze­wnątrz czło­wie­ka, co w ja­kiś spo­sób nie by­ło­by od­zwier­cie­dle­niem mą­dro­ści Bo­żej. „O Pa­nie, nasz Bo­że, jak prze­dziw­ne Twe imię po wszyst­kiej zie­mi!” (Ps 8, 2). (…) Gdy na­de­szła „peł­nia cza­su” – przy­po­mi­na św. Pa­weł (Ga 4, 4) – Bóg po­słał swe­go Sy­na jed­no­ro­dzo­ne­go. Ewan­ge­li­sta Jan za­uwa­ża jed­nak, że przy­szedł On „do swo­jej wła­sno­ści, a swoi Go nie przy­ję­li” (J 1, 11). Obec­ność Sło­wa Wcie­lo­ne­go na­da­je cza­som wy­jąt­ko­wą war­tość: sta­ją się one cza­sa­mi „de­cy­du­ją­cy­mi” w tym zna­cze­niu, że w nich wła­śnie roz­strzy­ga się wiecz­ne prze­zna­cze­nie każ­de­go czło­wie­ka i ca­łej ludz­ko­ści. Naj­więk­sze­mu z da­rów Bo­ga od­po­wia­da naj­więk­sza od­po­wie­dzial­ność czło­wie­ka. (…) Wy­kła­dow­cy i stu­den­ci we­zwa­ni są do nie­ustan­ne­go in­ter­pre­to­wa­nia zna­ków cza­su w od­nie­sie­niu do pierw­sze­go Zna­ku ob­ja­wie­nia Bo­że­go – Chry­stu­sa Pa­na. Jest to w szcze­gól­no­ści we­zwa­nie do wciąż no­we­go słu­że­nia jed­no­ści Ko­ścio­ła. (…) Ko­niecz­ne jest, aby wa­sze uni­wer­sy­te­ty by­ły przede wszyst­kim ośrod­ka­mi au­ten­tycz­nej chrze­ści­jań­skiej mą­dro­ści, w któ­rych każ­dy oso­bi­ście an­ga­żu­je się w wy­pra­co­wa­nie praw­dzi­wej syn­te­zy wia­ry i ży­cia, stu­dio­wa­nych tre­ści i te­go, co się prak­ty­ku­je. Niech w tej dzie­dzi­nie wa­szy­mi na­uczy­cie­la­mi bę­dą świę­ci, zwłasz­cza Dok­to­rzy Ko­ścio­ła oraz ci, któ­rzy po­świę­ci­li ży­cie stu­diom i na­ucza­niu. (…).

Naj­święt­sza Ma­ry­ja Pan­na, Sto­li­ca Mą­dro­ści, niech za­wsze czu­wa nad wa­szy­mi wspól­no­ta­mi aka­de­mic­ki­mi i nad każ­dym z was. Niech wam wy­pra­sza u Du­cha Świę­te­go ob­fi­tość mą­dro­ści, wie­dzy i zdol­no­ści in­te­lek­tu­al­nych (…).

 

bł. Jan Pa­weł II

Wa­ty­kan 25.10.2002 R.