Wyniki konkursu „Życie konsekrowane w oczach dzieci i młodzieży”

Z przy­jem­no­ścią in­for­mu­je­my, że na­stą­pi­ło roz­strzy­gnię­cie Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Pla­stycz­ne­go „Ży­cie Kon­se­kro­wa­ne w oczach dzie­ci i mło­dzie­ży”. Na kon­kurs na­de­sła­nych zo­sta­ło 1291 prac.

Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy pod­ję­li wy­zwa­nie i spró­bo­wa­li swo­ich sił w tym zma­ga­niu z kred­ką, far­bą, ko­lo­rem i pa­pie­rem... Lau­re­atów kon­kur­su oraz wszyst­kich, któ­rych pra­ce eks­po­no­wa­ne bę­dą na wy­sta­wie, za­pra­sza­my na Mszę Świę­tą (godz. 12.30), któ­ra od­bę­dzie się w dniu 10 stycz­nia 2016 ro­ku w Ka­te­drze Św. Mi­cha­ła Ar­cha­nio­ła i Św. Flo­ria­na Mę­czen­ni­ka w War­sza­wie (ul. Flo­riań­ska 3). Po Eu­cha­ry­stii pla­nu­je­my wrę­cze­nie na­gród i dy­plo­mów oraz słod­ki po­czę­stu­nek. Ta część uro­czy­sto­ści od­bę­dzie się w pod­zie­miach ka­te­dry. Na wszyst­kich, któ­rzy uczest­ni­czy­li w kon­kur­sie cze­ka­ją po­dzię­ko­wa­nia.

Na­gro­dzo­ne i wy­róż­nio­ne pra­ce moż­na już oglą­dać na stro­nie in­ter­ne­to­wej sióstr fe­li­cja­nek: www.felicjanki.waw.pl. Na stro­nie in­ter­ne­to­wej znaj­du­je się też li­sta osób, któ­rych pra­ce zo­sta­ły za­kwa­li­fi­ko­wa­ne na wy­sta­wę. Eks­po­zy­cja prac trwać bę­dzie od 10 stycz­nia do 2 lu­te­go 2016 r. (tj. do za­koń­cze­nia Ro­ku Ży­cia Kon­se­kro­wa­ne­go).

Choć pra­cy by­ło bar­dzo du­żo, człon­ko­wie Ko­mi­sji prze­ży­li wie­le ra­do­ści i sa­tys­fak­cji z po­chy­la­nia się nad twór­czo­ścią mło­dych ar­ty­stów. Na­de­sła­ne na kon­kurs pra­ce uj­mo­wa­ły swo­istą szcze­ro­ścią w po­strze­ga­niu rze­czy­wi­sto­ści. Od­waż­na za­ba­wa ko­lo­rem wie­lu spo­śród au­to­rów od­sła­nia ich praw­dzi­wy ta­lent.

Człon­ko­wie Ko­mi­sji pod­czas prac we­ry­fi­ka­cyj­nych za­uwa­ży­li, że róż­ni­ca mię­dzy wy­po­wie­dzią pla­stycz­ną dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym a mło­dzie­żą po­nad­gim­na­zjal­ną jest za­ska­ku­ją­co, a wręcz dra­stycz­nie nie­wiel­ka. Ten fakt zin­ter­pre­to­wa­no ja­ko efekt zmian, któ­re za­szły w szkol­nic­twie, a któ­rych skut­kiem jest zmniej­sze­nie za­jęć roz­wi­ja­ją­cych kre­atyw­ność oraz umie­jęt­no­ści ma­nu­al­ne uczniów – zwłasz­cza mło­dzie­ży. W związ­ku z tym nie na­le­ży się dzi­wić, iż nie na­gro­dzo­no prac w tej gru­pie wie­ko­wej, przy­zna­jąc hoj­niej na­gro­dy młod­szym dzie­ciom.

Na uzna­nie za­słu­gu­ją tak­że pe­da­go­dzy oraz ro­dzi­ce uczest­ni­ków kon­kur­su, dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu któ­rych po­wsta­ły dzie­cię­ce pra­ce i bez wy­sił­ku któ­rych wy­ni­ki kon­kur­su nie by­ły­by tak zna­mie­ni­te, a sam kon­kurs za­pew­ne nie ob­jął­by swym za­się­giem tak wie­lu osób.

 

 

Li­sta osób na­gro­dzo­nych oraz wy­róż­nio­nych w Kon­kur­sie Pla­stycz­nym “Ży­cie Kon­se­kro­wa­ne w oczach dzie­ci i mło­dzie­ży”

Na­gro­da Grand Prix

Łu­cja Ry­tlew­ska, 5 lat

I ka­te­go­ria: Przed­szko­la

I na­gro­dę – otrzy­ma Ju­lia Ma­jew­ska

II na­gro­dę – Ty­mo­te­usz Za­krzew­ski

III na­gro­dę – Le­na Ma­ziarz

Przy­zna­no pięć wy­róż­nień:

 1. Ka­ro­li­na Fe­li­ga
 2. Mi­chał Ka­pu­ściń­ski
 3. Ali­cja Su­ta
 4. Iga Woch
 5. Gru­pa Świe­tli­ki (pra­ca wspól­na)

II ka­ta­ego­ria: Szko­ły Pod­sta­wo­we kla­sy I‑III

I na­gro­da – Ame­lia Okoń­ska

II na­gro­da – Mar­ty­na Sta­wi­no­ga

Dwie trze­cie na­gro­dy

III na­gro­da – Hu­bert Cze­cho­liń­ski

III na­gro­da – Ewe­li­na Zbi­ciak

Przy­zna­no dzie­więć wy­róż­nień:

 1. Klau­dia Sta­nek
 2. Zo­fia Münnich
 3. Krzy­siu Stan­ko
 4. We­ro­ni­ka Wa­lasz­czyk
 5. Ja­kub Tre­ger
 6. Ma­te­usz Ku­char­czyk
 7. Ga­brie­la Przy­bysz
 8. We­ro­ni­ka Pa­wiń­ska
 9. Zu­zan­na Lis

III ka­te­go­ria: Szko­ły Pod­sta­wo­we kla­sy IV-VI

I na­gro­da – Olim­pia Głod­na

II na­gro­da – Na­ta­lia Spen­del

III na­gro­da – Fran­ci­szek Ka­ra­sie­wicz

Wy­róż­nie­nie:

Ali­cja Mu­la­wa

IV ka­te­go­ria: Gim­na­zja

I na­gro­da – Jan Le­wan­dow­ski

II na­gro­da – Pau­li­na Sa­ra­ma

III na­gro­da – Mal­wi­na Se­ra­fin

Wy­róż­nie­nie:

 1. Mag­da Wierz­bic­ka
 2. Mar­ty­na Ku­ba

Ko­mi­sja nie przy­zna­ła na­gród w ka­te­go­rii szkół po­nad­gim­na­zjal­nych.

Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje do­ty­czą­ce wie­ku dzie­ci, pla­có­wek oświa­to­wych, z któ­rych po­cho­dzą pra­ce oraz sa­mych prac za­kwa­li­fi­ko­wa­nych na wy­sta­wę moż­na zna­leźć na stro­nie in­ter­ne­to­wej sióstr fe­li­cja­nek: www.felicjanki.waw.pl.

Grand_Prix_Lucja_Rytlewska_l.5

Pra­ca Łu­cji Ry­tlew­skiej

 

s. M. Na­ta­na­ela Błażejczyk/ oprac. Aga­ta Goł­da