Wyniki „Konkursowego 20-lecia Drogi”

grafika_20-lecieKon­kur­so­we 20-le­cie „Dro­gi”

 Ma­my Zwy­cięz­ców! Tak, wiem, za­wsze w te­go ty­pu kon­kur­sach mó­wi się, że „wy­bór był bar­dzo trud­ny”. Ale co in­ne­go na­pi­sać, sko­ro to praw­da? Do­sta­li­śmy bar­dzo du­żo prac kon­kur­so­wych. Prze­róż­ne w tre­ści i for­mie. Po pro­stu do­bre.

Li­te­rac­ko

Za­sko­czył nas kon­kurs na wiersz. Przy­zna­je­my szcze­rze – prze­wi­dy­wa­li­śmy, że spo­tka się z naj­mniej­szym za­in­te­re­so­wa­niem. Tym­cza­sem wła­śnie w tej ka­te­go­rii otrzy­ma­li­śmy naj­wię­cej prac! Wier­sze bia­łe i ry­mo­wa­ne, mi­ło­sne i pa­trio­tycz­ne, smut­ne i z na­dzie­ją. Szcze­gól­nie urzekł nas ten na­pi­sa­ny przez Pio­tra Wy­rzy­kow­skie­go – pu­bli­ku­je­my obok. Je­śli moż­na na­pi­sać o wier­szu, że jest „mło­dzie­żo­wy”, ory­gi­nal­ny, z po­my­słem, ryt­micz­ny i „na na­sze cza­sy”, to ten ta­ki wła­śnie jest. Gra­tu­lu­je­my ser­decz­nie!

Cie­szy­my się, że na­le­ży­cie do wie­lu pa­sjo­nu­ją­cych wspól­not. An­ga­żu­je­cie się „na ca­łe­go”! To dla nas za­szczyt, że ma­my tak ak­tyw­nych Czy­tel­ni­ków. Pierw­sze miej­sce przy­zna­li­śmy Ju­lii Na­wac­kiej za opis za­ty­tu­ło­wa­ny „Kaw­kow­ski spo­kój du­cha”.

Ko­lej­nym do­wo­dem na to, że wspa­nia­le ko­rzy­sta­cie ze swo­jej mło­do­ści są Wa­sze za­in­te­re­so­wa­nia. Lau­re­atem tej ka­te­go­rii zo­sta­ła Ju­sty­na Cy­par­ska, któ­ra opi­sa­ła swo­je za­in­te­re­so­wa­nia mo­dą.

A opo­wia­da­nia? Na przy­kład o po­dró­ży na Mar­sa, uzdro­wie­niu, mi­ło­ści… Urze­kła nas hi­sto­ria opi­sa­na przez Mag­da­le­nę Do­łę­gę, któ­ra w re­tro­spek­cji prze­no­si nas do cza­sów Po­wsta­nia War­szaw­skie­go i po­ka­zu­je pa­trio­tycz­ne za­an­ga­żo­wa­nie w „pod­zie­mie” swo­jej bab­ci.

Gra­ficz­nie

W tej ka­te­go­rii naj­bar­dziej ucie­szy­ły nas… kart­ki uro­dzi­no­we! J Dzię­ku­je­my za wspa­nia­łe ży­cze­nia. Je­śli wszyst­kie się speł­nią, świat na­praw­dę bę­dzie pięk­niej­szy. Pierw­sze miej­sce przy­zna­li­śmy Mi­cha­ło­wi Kra­ko­wi, za du­ży wkład pra­cy wło­żo­ny w przy­go­to­wa­nie kart­ki.

Naj­lep­sze zdję­cie, za­rów­no pod wzglę­dem for­mal­nym, jak i kom­po­zy­cji, wa­lo­rów ar­ty­stycz­nych i prze­sła­nia, zro­bi­ła Ka­ta­rzy­na Mią­sik.

Nie przy­zna­li­śmy na­gród w ka­te­go­rii „mem”.

Wszyst­kim uczest­ni­kom bar­dzo dzię­ku­je­my i gra­tu­lu­je­my. Na­gro­dy i ga­dże­ty „Dro­gi” wy­śle­my pocz­tą.

Mag­da Gu­ziak-No­wak

re­dak­tor na­czel­ny

Opis wspól­no­ty:

  1. Ju­lia Na­wac­ka – Kaw­kow­ski spo­kój du­cha

Wy­róż­nie­nia:

Ma­ria Ber­ska – Po­wierz SWE ży­cie Je­zu­so­wi

Aga­ta Dą­brow­ska – Wspól­no­ta bez na­zwy

Ma­te­usz Chmiel – Oa­za w Ja­no­wie Lu­bel­skim

Aga­ta Ko­wal – Ja­now­ski KSM

Ka­ro­li­na Gaw­lik – Wspól­no­ta Dzie­ci Ma­ryi

An­na Pi­łat – Oa­za

Wiersz:

  1. Piotr Wy­rzy­kow­ski

Wy­róż­nie­nia:

Jo­an­na Rut­kow­ska – Dro­ga

Klau­dia Gi­za – Krót­ka hi­sto­ria

Aga­ta K. pseud.: “Mo­ga­li”- Se­kun­da

Mał­go­rza­ta F. Krze­miń­ska – Spo­tka­nie mi­ło­ści

Ju­sty­na Cy­par­ska – Su­peł dnia

Pa­try­cja Po­ręb­ska – Jak dro­ga – to do Bo­ga

Ka­ro­li­na Pa­sek – Pa­trio­tyzm

Iza – Przy­pa­dek

Mak­sy­mi­lian Dro­gon – *** Mi­łość to ta­kie sło­wo

Ane­ta Ro­lek – Dro­ga

An­dże­li­ka Cha­chlow­ska – *** Wśród licz­nych dróg

Opis Pa­sji:

  1. Ju­sty­na Cy­par­ska

Wy­róż­nie­nia:

Ju­lia Skrzyń­ska

Kart­ka uro­dzi­no­wa:

  1. Mi­chał Krok

Wy­róż­nie­nia:

Mag­da­le­na Gaz­da

Mar­ty­na Woj­cie­chow­ska

Jo­an­na Ci­chy

Mem:

Ko­mi­sja po­sta­no­wi­ła nie przy­znać na­gród w tej ka­te­go­rii

Zdję­cie:

  1. Ka­ta­rzy­na Mią­sik

Wy­róż­nie­nia:

Ga­brie­la Bełch

Opo­wia­da­nia:

  1. Mag­da­le­na Do­łę­ga – o Po­wsta­niu War­szaw­skim

Wy­róż­nie­nia:

Ga­brie­la Jam­ro – Kar­da­mo­nu smak

We­ro­ni­ka Se­me­no­wicz

Do­mi­ni­ka Gli­wiń­ska – Pro­my­czek Słoń­ca

Mar­ty­na Woj­cie­chow­ska – Po­dróż ku przy­szło­ści