Wyniki konkursów „Drogi” z numeru 10/2015

Oto zwy­cięz­cy kon­kur­sów „Dro­gi” nr 10/2015, któ­re roz­strzy­gnię­te zo­sta­ły 30 ma­ja:

Kon­kurs na świa­dec­two o ży­ciu w czy­sto­ści:

Mar­ta Otręb­ska

Kon­kurs do­ty­czą­cy ksią­żek o św. Ja­nie Paw­le II:

An­dże­li­ka Cha­chlow­ska

oraz

Maj­ka i Ja­kub Dą­brow­scy

wszyst­kim na­gro­dzo­nym gra­tu­lu­je­my !