Wszyscy są wezwani do apostolstwa

Za­chę­cam was (...), aby­ście po­stę­po­wa­li w spo­sób god­ny po­wo­ła­nia, do ja­kie­go zo­sta­li­ście we­zwa­ni” (Ef 4, 1) – pi­sał św. Pa­weł do chrze­ści­jan w Efe­zie. Je­go we­zwa­nie, dro­dzy bra­cia i sio­stry, roz­brzmie­wa dziś pod­czas na­sze­go zgro­ma­dze­nia w spo­sób nad­zwy­czaj ak­tu­al­ny. A ja­kie jest po­wo­ła­nie chrze­ści­ja­ni­na? Od­po­wiedź jest zo­bo­wią­zu­ją­ca, lecz ja­sna: chrze­ści­ja­nin po­wo­ła­ny jest do świę­to­ści. To po­wo­ła­nie za­ko­rze­nio­ne jest w chrzcie, a umac­nia­ją je in­ne sa­kra­men­ty, głów­nie Eu­cha­ry­stia. (…) „Ja was wy­bra­łem i prze­zna­czy­łem was na to, aby­ście szli i owoc przy­no­si­li, by owoc wasz trwał” (J 15, 16). (…) Uczeń Chry­stu­sa mu­si wciąż po­głę­biać świa­do­mość wła­snej toż­sa­mo­ści. Na jej pod­sta­wie bo­wiem kształ­tu­je się je­go mi­sja. Ist­nie­ją prze­cież istot­ne py­ta­nia, na któ­re trze­ba so­bie nie­ustan­nie od­po­wia­dać: Co zro­bi­łem z mo­im chrztem i bierz­mo­wa­niem? Czy Chry­stus rze­czy­wi­ście zaj­mu­je cen­tral­ne miej­sce w mo­im ży­ciu? Czy w cią­gu każ­de­go dnia znaj­du­ję czas na mo­dli­twę? Czy prze­ży­wam mo­je ży­cie ja­ko po­wo­ła­nie i mi­sję? (…) Nie trać­cie du­cha w ob­li­czu zło­żo­nych sy­tu­acji! W mo­dli­twie szu­kaj­cie źró­dła wszel­kiej si­ły apo­stol­skiej; z Ewan­ge­lii czerp­cie świa­tło, któ­re po­kie­ru­je wa­szy­mi kro­ka­mi. „Wiel­kie są dzie­ła Pa­na” – gło­si psalm re­spon­so­ryj­ny. (…) Dro­dzy bra­cia i sio­stry, wiem, że wa­sze ży­cie jest mo­zol­ne, a plo­ny zie­mi nie­kie­dy nie wy­na­gra­dza­ją wiel­kie­go wy­sił­ku, ja­kie­go się od was wy­ma­ga. (…) „Je­den jest Bóg i Oj­ciec wszyst­kich, któ­ry (jest i dzia­ła) po­nad wszyst­ki­mi, przez wszyst­kich i we wszyst­kich” (Ef 4, 6) – przy­po­mi­na nam apo­stoł Pa­weł. To On, Bóg Oj­ciec, po­wo­łu­je wszyst­kich do świę­to­ści i do mi­sji. Prze­ży­wa­jąc do­świad­cze­nie no­wo­ści pas­chal­nej, chrze­ści­ja­nie mo­gą prze­kształ­cać świat i bu­do­wać cy­wi­li­za­cję praw­dy i mi­ło­ści. Te­mu, któ­ry w chwa­le kró­lu­je przez wie­ki, niech bę­dzie chwa­ła, cześć i sła­wa! (…)

 

Bł. Jan Pa­weł II

Osi­jek, 7.06.2003 r.