Wstępniak

Jola Tęcza-ĆwierzWa­ka­cje w peł­ni. Dni mi­ja­ją je­den za dru­gim i trud­no je od­róż­nić. Po­wta­rzasz te sa­me czyn­no­ści i wiesz, że ju­tro też nic nie zmie­ni. Je­śli po­tra­fisz prze­wi­dzieć, co bę­dziesz ro­bić za ty­dzień o tej sa­mej po­rze – strzeż się, ru­ty­na za­wład­nę­ła Two­im ży­ciem! Wa­ka­cje to do­bry czas na wal­kę z nu­dą i prze­wi­dy­wal­no­ścią, któ­ra za­bi­ja chęć i ra­dość ży­cia. He­ra­klit ma­wiał, że kto nie dą­ży do rze­czy nie­moż­li­wych, ni­gdy ich nie osią­ga. Jak nie dać się ru­ty­nie? Kil­ka rad znaj­dziesz na str. 7. Za­ry­zy­kuj! Od­rzuć strach i zrób coś sza­lo­ne­go: mo­że pod­glą­da­nie pa­ją­ków al­bo skok na bun­gee? Moż­li­wo­ści jest wie­le. Czy masz ja­kieś ma­rze­nie, któ­re wciąż od­kła­dasz na póź­niej? To do­bry czas, by je speł­nić. A je­śli to za du­żo, na po­czą­tek zrób coś, cze­go nie ro­bi­łeś już daw­no: wy­bierz się na wy­ciecz­kę w nie­zna­ne miej­sce, ode­rwij się od zna­nych, bez­piecz­nych miejsc i spró­buj cze­goś no­we­go. Po­trak­tuj to jak obu­dze­nie się ze snu, któ­ry choć po­trzeb­ny, trwa już zbyt dłu­go.

Je­śli już zde­cy­du­jesz się na po­bud­kę, roz­pocz­nij kon­kret­ne dzia­ła­nia, któ­re uchro­nią Cię przed po­wro­tem ru­ty­ny. Po­myśl, co naj­bar­dziej Cię po­cią­ga. Ma­lar­stwo? Kup po­trzeb­ne rze­czy i ru­szaj w ple­ner. Ta­niec? Znajdź od­po­wied­ni kurs i za­cznij na­ukę. A mo­że war­to zro­bić coś po­ży­tecz­ne­go dla in­nych? Obok pu­bli­ku­je­my apel Pol­skiej Fe­de­ra­cji Ru­chów Obro­ny Ży­cia, któ­ra wal­czy o pra­wo do ży­cia dla KAŻDEGO dziec­ka. Trwa ak­cja zbie­ra­nia pod­pi­sów. Za­an­ga­żuj się, to bar­dzo waż­na spra­wa!

Re­cep­tę na wyj­ście z ru­ty­ny już masz. Tyl­ko od Cie­bie za­le­ży, co z nią zro­bisz. Czy wy­bie­rzesz złud­ne po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa i nud­ne po­wta­rza­nie co­dzien­nych czyn­no­ści, czy po­dej­miesz wy­zwa­nie i za­ry­zy­ku­jesz. Po­wo­dze­nia!

 

Jo­la Tę­cza-Ćwierz

p.o. re­dak­to­ra na­czel­ne­go