Wstępniak

Jola Tęcza-ĆwierzZa do­brych cza­sów – wspo­mi­nał kie­dyś Jan Pa­weł II – li­czy­łem wa­ka­cje we­dług ilo­ści ognisk, we­dług ilo­ści no­cy prze­spa­nych pod na­mio­tem. Je­że­li by­ła ich od­po­wied­nia ilość, wte­dy by­ły też do­bre wa­ka­cje.

To praw­da. Wa­ka­cje moż­na mieć al­bo je prze­żyć. Wszyst­ko za­le­ży od te­go, co zro­bi­my z cza­sem. Moż­na po­je­chać w eg­zo­tycz­ne kra­je, spać w luk­su­so­wych ho­te­lach i ką­pać się wśród raf ko­ra­lo­wych. Ale co z te­go? Naj­dłu­żej pa­mię­ta się te wa­ka­cje zwy­czaj­ne, z ludź­mi, z któ­ry­mi war­to się do­brze zmę­czyć, że­by zo­ba­czyć ra­zem coś pięk­ne­go.

Ja rów­nież, kie­dy słoń­ce moc­no świe­ci w re­dak­cyj­ne okno, od ra­zu wy­łą­czy­ła­bym kom­pu­ter, po­szła na zie­lo­ną traw­kę i po­ło­ży­ła się na pach­ną­cej łą­ce. No, ale jesz­cze nie mo­gę. Mu­szę skoń­czyć pi­sa­nie, a po­tem... szy­ku­ję się na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży!

Cy­to­wa­ny na po­cząt­ku Pa­pież-Po­lak już w dniu in­au­gu­ra­cji pon­ty­fi­ka­tu, w swo­im pierw­szym prze­mó­wie­niu z okna Pa­ła­cu Apo­stol­skie­go za­wo­łał do nas: „Wy je­ste­ście przy­szło­ścią świa­ta! Wy je­ste­ście na­dzie­ją Ko­ścio­ła! Wy je­ste­ście mo­ją na­dzie­ją!”. Ogrom­ne zna­cze­nie mia­ły dla nie­go spo­tka­nia z mło­dy­mi ludź­mi. W koń­cu był ini­cja­to­rem i po­my­sło­daw­cą ŚDM. To on stwo­rzył nam prze­strzeń, gdzie łą­czy się mło­dzież ca­łe­go świa­ta.

Te­ma­tem „pol­skich” ŚDM bę­dzie mi­ło­sier­dzie. Pa­pież Fran­ci­szek od po­cząt­ku swe­go pon­ty­fi­ka­tu pod­kre­śla, że to ono zmie­nia świat. W swo­ich roz­mo­wach z mło­dy­mi, po­przez kie­ro­wa­ne do nich orę­dzia, prze­mó­wie­nia i prze­sła­nia, „po­py­cha” nas do od­kry­wa­nia mi­ło­sier­dzia ja­ko re­wo­lu­cyj­nej si­ły i „wzo­ru na szczę­ście”. ŚDM w Ro­ku Mi­ło­sier­dzia od­bę­dą się w mie­ście, któ­re jest na­zy­wa­ne je­go sto­li­cą.

Dzię­ki ŚDM na­ro­dzi­ła się no­wa ge­ne­ra­cja mło­dych, któ­rzy chcą na­le­żeć do Chry­stu­sa i do Ko­ścio­ła. Mło­dzi ca­łe­go świa­ta są świa­dec­twem, że wia­ra jest moż­li­wa tak­że dziś.
Za­chę­cam Was go­rą­co do udzia­łu w ŚDM! Pro­po­nu­ję rów­nież udział w na­szym wa­ka­cyj­nym kon­kur­sie. Do wy­bo­ru dwie ka­te­go­rie: Zo­stań bo­ha­te­rem! oraz ŚDM w Two­ich oczach (szcze­gó­ły na str. …) Na­gro­dy cze­ka­ją! Ży­czę wam pięk­nych, sło­necz­nych i ra­do­śnie prze­ży­tych wa­ka­cji! Do zo­ba­cze­nia w sierp­niu!

 

Jo­la Tę­cza-Ćwierz

p.o. re­dak­to­ra na­czel­ne­go