Wstępniak

Szczęść Bo­że,

Spo­tka­łem się pa­rę ra­zy ze zło­śli­wie za­da­nym py­ta­niem ty­pu: „Co Pan Je­zus mó­wił o te­le­wi­zji czy bro­ni ją­dro­wej?”. To jest do­sko­na­ły ar­gu­ment do wy­ja­śnie­nia, cze­mu ma słu­żyć nie­ustan­ny roz­wój teo­lo­gii – Sta­ry i No­wy Te­sta­ment mó­wił ję­zy­kiem zro­zu­mia­łym dla lu­dzi tam­tych cza­sów, a praw­dy Bo­że są po­nad­cza­so­we, trze­ba je za­tem „tłu­ma­czyć” na ję­zyk współ­cze­sne­go świa­ta, trze­ba z na­ucza­nia Je­zu­sa Chry­stu­sa, ze słów pro­ro­ków i na­ucza­nia mą­dro­ścio­we­go wy­pro­wa­dzać ta­kie wnio­ski, ja­kie moż­na za­sto­so­wać w prak­ty­ce, czy­niąc z nich nor­my po­stę­po­wa­nia.

Te­go ty­pu pro­ble­ma­ty­ką za­ję­li­śmy się w nu­me­rze, któ­ry jest przed Wa­szy­mi oczy­ma. Cho­dzi o in­ter­net. Do­wie­my się dzi­siaj, jak z nie­go mą­drze ko­rzy­stać, a na­wet, jak wzra­stać, po­słu­gu­jąc się in­ter­ne­tem ja­ko na­rzę­dziem (s. 8). Uważ­na lek­tu­ra przy­go­to­wa­nych przez nas tek­stów po­mo­że w in­ter­ne­cie od­na­leźć „Bo­że tre­ści” (stro­ny 11–12 i 15), za­cho­wać bez­pie­czeń­stwo (s. 13) i pod­su­nie sku­tecz­ne spo­so­by po­szu­ki­wa­nia żą­da­nych tre­ści (s. 14).

Na pew­no też wie­lu z na­szych Czy­tel­ni­ków za­cie­ka­wi nie tyl­ko ży­cio­rys Świę­te­go Izy­do­ra, pa­tro­na in­ter­ne­tu, ale rów­nież od­po­wiedź na py­ta­nie, dla­cze­go wła­śnie te­mu świę­te­mu po­wie­rzo­no to me­dium (s. 16). Po­zna­my też hi­sto­rię in­ter­ne­tu (s. 18) i do­wie­my się, jak nie­świa­do­mie moż­na zna­leźć się nie­mal w cen­trum „por­no­gra­ficz­ne­go biz­ne­su” (s. 17).

Ale to tyl­ko po­czą­tek… Czy za­uwa­ży­łeś w so­bie wzmo­żo­ne wy­dzie­la­nie fe­ny­lo­ety­lo­ami­ny, i czy w ogó­le wiesz, co to jest? O tym ar­ty­kuł pa­ni psy­cho­log na s. 22. Ksiądz Ra­dek po­dej­mu­je dzi­siaj te­mat de­mo­kra­cji (s. 4), a Mag­da po­ma­ga za­jąć wła­ści­we sta­no­wi­sko wo­bec ta­tu­aży (s. 26).

Nie omi­ja­my też za­gad­nień naj­waż­niej­szych. Cza­sem każ­dy mu­si od­po­wie­dzieć so­bie na py­ta­nie, ile war­te jest ży­cie ludz­kie – tym ra­zem jest to tekst z cy­klu „Za­bły­śnij na ka­te­che­zie” (s. 7).

Czę­sto szu­ka­my mo­ty­wa­cji do pra­cy nad so­bą – mo­że w tym po­móc ar­ty­kuł za­in­spi­ro­wa­ny pra­cą Po­rad­ni Ro­dzin­nej (s. 24).

Nie­któ­rzy nie wie­dzą, że jo­ga jest nie­bez­piecz­na, tym bar­dziej nie wie­dzą, dla­cze­go? Mo­że­my się o tym do­wie­dzieć, czy­ta­jąc uważ­nie świa­dec­two ze s. 30.

Na ko­niec – jak zwy­kle – chciał­bym za­pro­po­no­wać garść py­tań, któ­re spraw­dza­ją na­szą spo­strze­gaw­czość. Za­tem:

  • Ja­kie są moż­li­wo­ści i ko­rzy­ści stu­dio­wa­nia za pośrednictwem/ po­mo­cą in­ter­ne­tu?
  • Co zna­czy (z grec­kie­go) sło­wo „am­bo­na”?
  • Na czym po­le­ga­ła dzia­łal­ność por­ta­lu PCh24.pl?
  • Któ­rzy świę­ci są spo­krew­nie­ni ze Świę­tym Izy­do­rem?
  • Czy­ja wy­po­wiedź, cy­to­wa­na w tym nu­me­rze DROGI, za­wie­ra myśl, że „Ko­ściół jest czymś ży­wym”?

Niech Pan Bóg po­ma­ga Wam roz­trop­nie i sku­tecz­nie wzra­stać, po­słu­gu­jąc się in­ter­ne­tem.

 

Ks. Zbi­gniew Ka­płań­ski