Wstępniak

Szczęść Bo­że,

Czas wiel­ko­post­ny bie­gnie już „peł­ną pa­rą”, ta­ki zresz­tą – jak za­uwa­ży­li­ście – jest Te­mat nu­me­ru. Ale nim przej­dę do dzi­siej­szych tre­ści, chciał­bym na­szym Czy­tel­ni­kom coś za­pro­po­no­wać. Lu­bię zbie­rać to, co do­bre i uda­ne, mam już z po­przed­nich lat spo­ro cie­ka­wych i war­to­ścio­wych uwag i po­my­słów zwią­za­nych z wiel­ko­post­ny­mi re­ko­lek­cja­mi. Wiem, że gdzie­nie­gdzie re­ko­lek­cje roz­po­czy­na­ją się w Śro­dę Po­piel­co­wą, a w nie­któ­rych szko­łach w Wiel­kim Ty­go­dniu; wiem, że cza­sem za­ję­cia od­by­wa­ją się w szko­le, a cza­sem w ko­ście­le pa­ra­fial­nym; wiem, że w nie­któ­rych miej­scach re­ko­lek­cje pro­wa­dzi je­den ksiądz, a w in­nych ze­spół przy­go­to­wa­nych lu­dzi. To wszyst­ko wiem z Wa­szych li­stów. Mam za­tem proś­bę o dal­szą ko­re­spon­den­cję. Zbie­ram w tym za­kre­sie wszyst­ko: i cie­ka­we po­my­sły, i war­to­ścio­we tre­ści, ja­kie usły­sze­li­ście. Zbie­ram w osob­nej tecz­ce (też w spe­cjal­nym pli­ku na kom­pu­te­rze) spo­so­by pro­wa­dze­nia spo­tkań i ty­tu­ły fil­mów, ja­kie oglą­da­li­ście pod­czas re­ko­lek­cji. Cze­kam na dal­sze sy­gna­ły i obie­cu­ję, że to opu­bli­ku­je­my. Mo­że dzię­ki tym zbio­rom ci, któ­rzy sa­mi nie ma­ją cie­ka­wych po­my­słów, też bę­dą dys­po­no­wa­li war­to­ścio­wą ba­zą (pisz­cie na ad­res: x.zbigniew@wp.pl).

A co w nu­me­rze, któ­ry trzy­ma­cie w dło­ni?

Ma­my już pierw­szą pro­po­zy­cję na my­śli zwią­za­ne z Dro­gą krzy­żo­wą, tym ra­zem pro­sto z za­ko­nu kon­tem­pla­cyj­ne­go (s. 7), ma­my cie­ka­we in­for­ma­cje na te­mat Po­stu Da­nie­la i pro­po­zy­cji Świę­tej Hil­de­gar­dy (stro­ny od­po­wied­nio 16–17 i 13), jest w nu­me­rze garść cie­ka­wo­stek na te­mat daw­nych spo­so­bów po­szcze­nia (s. 18) i jest ar­ty­kuł o no­wym spo­so­bie pa­trze­nia na post, jał­muż­nę i mo­dli­twę (s. 8–10). Znaj­dzie­cie w nu­me­rze od­po­wie­dzi na Wa­sze py­ta­nia (dusz­pa­sterz od­po­wia­da na stro­nie 4, a Mag­da na 25). Jak za­wsze też coś prak­tycz­ne­go: po­my­sły cie­ka­wych po­sta­no­wień na ten czas (s. 11) i praw­dzi­wa hi­sto­ria o prze­mia­nie ży­cia (s. 24). Jak za­wsze dla mi­ło­śni­ków hi­sto­rii: garść in­for­ma­cji o Ar­mii Kra­jo­wej (stro­ny 27–28) i fa­scy­nu­ją­ca opo­wieść o czło­wie­ku, któ­ry był pro­fe­so­rem po­li­tech­ni­ki nie skoń­czyw­szy stu­diów (str. 29) – do ta­kie­go spo­so­bu ży­cia nie za­chę­ca­my, ale co ta­lent to ta­lent.

Jak za­wsze na ko­niec pro­po­nu­je garść py­tań, któ­re po­mo­gą spraw­dzić, czy uważ­nie czy­ta­li­ście… Oczy­wi­ście do tych py­tań wróć­cie po za­koń­czo­nej lek­tu­rze nu­me­ru. Czy już umiałabyś/umiałbyś wy­tłu­ma­czyć np. młod­sze­mu ro­dzeń­stwu, ja­ki jest sens Wiel­kie­go Po­stu? Czy wiesz, co Jan Pa­weł II okre­ślił ja­ko „wy­bo­istą dro­gę do świę­to­ści”? Czy wiesz, kim był Le­opold Oku­lic­ki, a kim Jan Czo­chral­ski? Czy umiesz te­raz od­po­wie­dzieć na py­ta­nie, co to jest pa­kiet gen­de­ro­wy i na czym po­le­ga je­go nie­bez­pie­czeń­stwo? Je­śli tak, to gra­tu­lu­ję umie­jęt­no­ści uważ­ne­go czy­ta­nia!

 

 

ks. Zbi­gniew Ka­płań­ski

i na czym po­le­ga je­go nie­bez­pie­czeń­stwo? Je­śli tak, to gra­tu­lu­ję umie­jęt­no­ści uważ­ne­go czy­ta­nia!