Wstępniak

Szczęść Bo­że,

Czy wie­cie, co upra­wa ku­ku­ry­dzy mo­że mieć wspól­ne­go z pa­trio­ty­zmem? Je­śli nie, to prze­czy­taj­cie ko­niecz­nie ar­ty­kuł na stro­nie 18. A sły­sze­li­ście o Lwow­skich Or­lę­tach? Kim by­li i kie­dy gro­ma­dzi­li się dla obro­ny pol­sko­ści w ich uko­cha­nym Lwo­wie? Je­śli chce­cie wie­dzieć i przy­po­mnieć so­bie, jak dłu­go trwa­ły za­bo­ry, to otwórz­cie „DROGĘ” na stro­nie 17. Jak już praw­do­po­dob­nie więk­szość z Was się do­my­śla, te­ma­tem nu­me­ru jest Pa­trio­tyzm. W je­go ra­mach na stro­nie 14 i 15 moż­na dzi­siaj prze­czy­tać o wiel­kich Po­la­kach (het­ma­nie Ste­fa­nie Żół­kiew­skim, po­wstań­cu, wy­cho­waw­cy, ma­la­rzu i „za­ko­no­daw­cy” – świę­tym Ra­fa­le Ka­li­now­skim, Ro­mu­al­dzie Trau­gu­cie i je­zu­icie – ks. Wła­dy­sła­wie Gur­ga­cu). Moż­na też po­znać oso­bę, któ­ra na su­tan­nie no­si­ła Krzyż Vir­tu­ti Mi­li­ta­ri i do­wie­dzieć się, co Jan Pa­weł II po­wie­dział we Wro­cła­wiu o pa­trio­ty­zmie (s. 8–9). Z lek­tu­ry stro­ny 16 do­wie­cie się, co au­tor­ka na­zy­wa Przy­ka­za­nia­mi pa­trio­ty i ja­ki jest obo­wiąz­ko­wy ze­staw lek­tur dla tych, któ­rym Oj­czy­zna nie jest obo­jęt­na. No i nie moż­na po­mi­nąć trzech stron, na któ­rych – oczy­wi­ście wy­biór­czo – opi­sa­na jest hi­sto­ria ci­cho­ciem­nych.

W tym nu­me­rze – jak zwy­kle znaj­dzie­cie jesz­cze kil­ka in­nych te­ma­tów: jest nie­śmier­tel­ny te­mat czy­sto­ści, tym ra­zem o czy­sto­ści du­cha i cia­ła (roz­mo­wa ze spe­cja­li­stą, księ­dzem Pio­trem Gą­sio­rem), jest też po­ra­da psy­cho­lo­ga, do­ty­czą­ca te­go, jak się nie dać ro­ze­rwać na strzę­py szu­ka­jąc roz­ryw­ki.

Je­den z czy­tel­ni­ków za­py­tał, czy rze­czy­wi­ście dą­że­nie do do­sko­na­ło­ści to nie to sa­mo, co dą­że­nie do świę­to­ści – na to py­ta­nie od­po­wia­da ks. Ra­do­sław. A ci, któ­rzy lu­bią słu­chać o cu­dach, za­pew­ne chęt­nie prze­czy­ta­ją opis cu­du Pa­na Je­zu­sa znad sa­dzaw­ki Be­tes­da (str. 30) i prze­druk z pi­sma „Cu­da i Ła­ski Bo­że”. Aby ni­cze­go nie po­mi­nąć, do­dam, że jest jesz­cze w nu­me­rze ży­cio­rys bł. Ka­ro­li­ny Kóz­ków­ny i dzia­ły sta­łe: ko­men­tarz do nie­dziel­nych Ewan­ge­lii i „Ta­bli­ca Ogło­szeń”, gdzie znaj­dzie­cie za­pro­sze­nia na im­pre­zy ar­ty­stycz­ne i za­chę­tę do przej­rze­nia war­to­ścio­wych ksią­żek.

Za­chę­cam do lek­tu­ry, mnie to za­ję­ło dwa wie­czo­ry i – po­wiem szcze­rze – ni­cze­go nie omi­ną­łem… Po­wo­li zbli­ża się Ad­went… Ja­kie zmia­ny przy­nie­sie w na­szym ży­ciu?

 

Ks. Zbi­gniew Ka­płań­ski