Wstępniak

Magda Guziak-NowakDro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Kra­ków cze­ka na Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży. Po­znaj­my mia­sto, w któ­rym za kil­ka mie­się­cy od­bę­dą się re­ko­lek­cje na świa­to­wym po­zio­mie! A je­śli Kra­ków, to i Ka­rol Woj­ty­ła. O prze­pięk­nej sie­dzi­bie pol­skich kró­lów na­pi­sze­my z pew­no­ścią jesz­cze wie­le ra­zy, ale nie mo­gli­śmy za­cząć ina­czej. Kra­kow­skie la­ta Ka­ro­la Woj­ty­ły, choć nie by­ły wy­peł­nio­ne po­dró­ża­mi do 130 kra­jów (ty­le od­wie­dził ja­ko pa­pież…), mi­nę­ły in­ten­syw­nie, twór­czo i pra­co­wi­cie. Wia­do­mo, waż­ne wy­da­rze­nia roz­gry­wa­ły się na Wa­we­lu, gdzie przyj­mo­wał świę­ce­nia ka­płań­skie, oraz w kra­kow­skiej ku­rii ze sław­nym oknem. Mi­mo to z naj­więk­szym sen­ty­men­tem oglą­dam fo­to­gra­fie z je­go cza­sów stu­denc­kich, kie­dy był tak bar­dzo po­dob­ny do mnie, do Was, któ­rzy cią­gle zdo­by­wa­my no­wą wie­dzę. Lu­bię je­go zdję­cia w ro­bot­ni­czym stro­ju, bo czas cięż­kiej pra­cy w ko­pal­ni ukształ­to­wał je­go wraż­li­wość na lu­dzi ubo­gich i nie­spra­wie­dli­wość spo­łecz­ną. Na tych zdję­ciach jest mi bliż­szy niż wte­dy, gdy wi­dzę go z pa­sto­ra­łem i w kar­dy­nal­skiej „czap­ce”. Oczy­wi­ście, gdy zo­stał bi­sku­pem, a po­tem kar­dy­na­łem i pa­pie­żem, nie stra­cił otwar­to­ści na dru­gie­go czło­wie­ka. Mi­mo to lu­bię ten czas „przed­bi­sku­pi”.

Cho­ciaż w na­szej re­dak­cji nie pra­cu­je ża­den geo­graf ani to­po­graf, po­ku­si­li­śmy się o przy­go­to­wa­nie ar­ty­ku­łu o kra­kow­skich ścież­kach Ka­ro­la Woj­ty­ły. Cie­ka­we, ile cza­su za­ję­ło­by Wam od­wie­dze­nie miejsc, któ­re opi­sał Mi­chał (str.4–5)? Gdy wy­czer­pie­cie pa­pie­skie miej­sca, pa­mię­taj­cie, by po­znać Kra­ków tak­że od in­nej stro­ny – kul­tu­ral­nej, na­uko­wej, kró­lew­skiej i z per­spek­ty­wy na­szych świę­tych (str. 6–7). Na­szych, bo tu, w Kra­ko­wie, znaj­du­je się re­dak­cja „Dro­gi”. Po­zdra­wia­my z mia­sta, w któ­rym wszyst­kie ce­gły Sta­re­go Mia­sta pa­mię­ta­ją ks. Ka­ro­la.

Mag­da Gu­ziak-No­wak

re­dak­tor na­czel­ny