Wstępniak

Szczęść Bo­że,

Bio­rąc do rę­ki ko­lej­ny nu­mer „Dro­giˮ każ­dy za­pew­ne za­uwa­żył drob­ne zmia­ny ze­wnętrz­ne: nie­co mniej­szy for­mat, tro­chę zmie­nio­ną gra­fi­kę – to sku­tek róż­nych prze­my­śleń i Wa­szych su­ge­stii: wciąż pró­bu­je­my wpro­wa­dzać róż­ne po­praw­ki, aby „Dro­gaˮ za­chę­ca­ła rów­nież wy­glą­dem. To oczy­wi­ście nie naj­waż­niej­sze. W tym eg­zem­pla­rzu nie przy­pad­kiem moż­na zna­leźć zda­nie: „Wia­ra ta jest dla nie­go źró­dłem nie­ga­sną­cej ra­do­ści” – to sło­wa na­pi­sa­ne o pew­nym neu­ro­chi­rur­gu, któ­ry cu­dow­nie po­wró­cił do ży­cia. Dzie­je się tak, gdy Pan Bóg ze­chce w spo­sób szcze­gól­ny za­in­ge­ro­wać w czy­jeś ży­cie, ale prze­cież dzie­je się tak sa­mo, gdy ktoś sam „zaj­mie się” swo­ją wia­rą. Za­chę­tą do po­wszech­ne­go po­pra­co­wa­nia nad wia­rą by­ło ogło­sze­nie Ro­ku Wia­ry, dzi­siaj pod­su­mo­wu­je­my na­sze wy­sił­ki: i te po­dej­mo­wa­ne wspól­nie w ca­łym Ko­ście­le, i w po­szcze­gól­nych pa­ra­fiach, ale i te oso­bi­ste, po­le­ga­ją­ca na po­szu­ka­niu cie­ka­wych lek­tur i po­świę­ce­niu cza­su na mo­dli­twę, z któ­rej wy­ni­ka wzra­sta­nie i umoc­nie­nie wia­ry. Tu trze­ba się na chwi­lę za­trzy­mać… Pa­pież Be­ne­dykt miał za­miar, co po­wie­dział jed­no­znacz­nie nie­je­den raz, zmo­bi­li­zo­wać wier­nych i na­dzie­ję, że owa mo­bi­li­za­cja za­chę­ci do wy­sił­ków, któ­re wca­le wraz z za­koń­cze­niem Ro­ku Wia­ry nie osłab­ną. No­wą za­chę­tą do re­flek­sji nad wia­rą jest ha­sło ko­lej­ne­go ro­ku ko­ściel­ne­go – „Wie­rzę w Sy­na Bo­że­goˮ. Stąd przy­po­mnie­nie o ke­ryg­ma­cie, stąd za­chę­ta do oso­bi­ste­go przy­bli­że­nia się do Je­zu­sa Chry­stu­sa.

Przy oka­zji po­dzie­lę się cie­ka­wym od­kry­ciem swo­ich uczniów. Któ­re­goś ra­zu, aby po­móc im za­pa­mię­tać, że Je­zus z Na­za­re­tu jest po­sta­cią hi­sto­rycz­ną, a Je­zus ja­ko Chry­stus, Zba­wi­ciel jest uwa­ża­ny przez chrze­ści­jan za Sy­na Bo­że­go po­pro­si­łem, by po­szu­ka­li w róż­nych miej­scach do­stęp­nych in­for­ma­cji na te te­ma­ty. Sfor­mu­ło­wa­łem za­gad­nie­nie: „Je­zus hi­sto­rii, Chry­stus wia­ry”. Dzię­ki te­mu ktoś zna­lazł w ar­chi­wum Pol­skie­go Ra­dia po­wszech­nie do­stęp­ną au­dy­cję – jest to roz­mo­wa, ja­ką pa­ni re­dak­tor prze­pro­wa­dzi­ła z księ­dzem bi­sku­pem Grze­go­rzem Ry­siem, a w dru­giej czę­ści z dzien­ni­ka­rzem Grze­go­rzem Gór­nym. Naj­pierw do­wia­du­je­my się, kto po­za ewan­ge­li­sta­mi pi­sał o Je­zu­sie z Na­za­re­tu, a po­tem słu­cha­my z za­par­tym tchem o „śledz­twie w spra­wie Je­zu­sa”. Grze­gorz Gór­ny opo­wia­da o swo­jej po­dró­ży śla­da­mi re­li­kwii Mę­ki Pań­skiej, do­wia­du­je­my się o pa­sjo­nu­ją­cych od­kry­ciach zwią­za­nych z Ca­łu­nem Tu­ryń­skim i in­ny­mi przed­mio­ta­mi, któ­re by­ły świad­ka­mi wy­da­rzeń z Gol­go­ty. Moż­na by po­wie­dzieć, że ta au­dy­cja łą­czy ha­sła mi­ja­ją­ce­go Ro­ku Wia­ry i roz­po­czy­na­ją­ce­go się no­we­go ro­ku, w któ­rym po­chy­li­my się nad po­głę­bia­niem wia­ry w Sy­na Bo­że­go.

 

Ks. Zbi­gniew Ka­płań­ski