Wstępniak

Szczęść Bo­że,

Na pew­no za­uwa­ży­li­ście, że na kart­kach na­sze­go dwu­ty­go­dni­ka jest co­raz wię­cej tre­ści… Spró­bu­ję jak naj­przej­rzy­ściej przed­sta­wić tę róż­no­rod­ność. Za­wsze war­to zwró­cić uwa­gę na „TN”, czy­li Te­mat Nu­me­ru. Gdy pa­pież Be­ne­dykt XVI otwie­rał Rok Wia­ry, to wszy­scy zo­sta­li­śmy we­zwa­ni, by co­raz le­piej po­zna­wać i ro­zu­mieć to, w co wie­rzy­my. Na stro­nie 9 Mag­da­le­na Gu­ziak-No­wak wy­ja­śnia nam sześć głów­nych prawd wia­ry, na na­stęp­nych stro­nach ta sa­ma au­tor­ka pro­sty­mi sło­wa­mi przy­po­mi­na, dla­cze­go księ­gi bi­blij­ne są uzna­ne za wia­ro­god­ne, od­po­wia­da na py­ta­nie, jak po­go­dzić hi­po­te­zę ewo­lu­cji z tym, co czy­ta­my w opi­sie stwo­rze­nia świa­ta. A czy spo­tka­li­ście się kie­dyś z wąt­pli­wo­ścią, czy po zie­mi cho­dzi­ła ta­ka oso­ba na­zy­wa­na przez chrze­ści­jan Mat­ką Je­zu­sa – Mi­riam po he­braj­sku, a Ma­ria – Ma­ry­ja w pol­skim brzmie­niu?

Brak wie­dzy pro­wa­dzi czę­sto do ośmie­sze­nia oso­by nie­do­uczo­nej, kil­ka przy­kła­dów ta­kiej śmiesz­no­ści znaj­dzie­my na stro­nie 13, a kon­kret­niej to, co moż­na usły­szeć w pol­skich ko­ścio­łach, gdy uważ­niej wsłu­cha­my się w śpiew zgro­ma­dzo­nych lu­dzi. Na tej sa­mej stro­nie rów­nież zu­peł­nie po­waż­nie – znaj­dzie­my przy­po­mnie­nie, czym był So­bór Wa­ty­kań­ski II, na któ­ry pa­pież Be­ne­dykt XVI po­wo­łał się w swym li­ście Por­ta Fi­dei, w któ­rym ogło­sił Rok Wia­ry, a za­raz po­tem, na stro­nach 15 i 16 z za­in­te­re­so­wa­niem prze­czy­ta­my, na czym po­le­ga wy­jąt­ko­wość na­szej, ka­to­lic­kiej wia­ry. Tę wy­jąt­ko­wość wi­dzi­my też w oso­bach, któ­re po­śród za­mę­tu świa­ta zna­la­zły Je­zu­sa Chry­stu­sa – Zba­wi­cie­la. O tych na­wró­co­nych prze­czy­ta­my na stro­nach 17–18.

Du­ża gru­pa na­szych czy­tel­ni­ków już po­lu­bi­ła stro­ny, na któ­rych jest wie­le prak­tycz­nych uwag do­ty­czą­cych ży­cia. Szu­ka­cie tam prak­tycz­nych uwag, któ­re po­cho­dzą od wy­kształ­co­nych psy­cho­lo­gów i pe­da­go­gów, te wnio­ski i ra­dy są tym cen­niej­sze, że na­si współ­pra­cow­ni­cy są nie tyl­ko wy­kształ­ce­ni, ale też dla­te­go, że nie­ustan­nie sty­ka­ją się z wie­lo­ma oso­ba­mi w po­rad­niach, pod­czas kon­fe­ren­cji, któ­re pro­wa­dzą i po któ­rych wie­lu słu­cha­czy szu­ka u nich po­mo­cy. Na stro­nach 23–26 prze­czy­ta­cie o tym, że waż­ne dla przy­szło­ści jest to, co ro­bi­cie te­raz i z kim się spo­ty­ka­cie, do­wie­cie się, jak po­móc po­ja­wia­ją­cej się i roz­wi­ja­ją­cej mi­ło­ści i czy ufać chłop­cu, któ­ry mi­mo próśb dziew­czy­ny nie umie al­bo nie chce od­mó­wić so­bie pi­wa…

I jesz­cze stro­ny dla mi­ło­śni­ków hi­sto­rii i od­po­wiedź na py­ta­nie, co to jest NPR i sło­wa Ja­na Paw­ła II, i kil­ka­na­ście ogło­szeń… Nu­me­ru nie za­brak­nie ani na dłuż­szą po­dróż, ani na kil­ka je­sien­nych wie­czo­rów.

Ks. Zbi­gniew Ka­płań­ski