Wstępniak

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Magda Guziak-Nowak

Zna­la­złam w in­ter­ne­cie mem. Traf­ny, spodo­bał mi się. Na zdję­ciu trze­pak, ta­ki sam, na któ­rym wie­sza się dy­wa­ny i wia­do­mo, co da­lej. A pod trze­pa­kiem pod­pis: „Je­śli pa­mię­tasz go ze swo­je­go dzie­ciń­stwa, praw­do­po­dob­nie na­le­żysz do ostat­nie­go po­ko­le­nia, któ­re mia­ło SZCZĘŚLIWE dzie­ciń­stwo”.

Co au­tor miał na my­śli? Pew­nie fakt, że wie­lu z nas za­mie­ni­ło trze­pak na lap­top, ko­mór­kę i in­ne ba­jer­ki. Je­stem prze­ciw­ni­kiem kry­ty­ko­wa­nia wszyst­kie­go z gó­ry na dół i nie chcia­ła­bym miesz­kać w ja­ski­ni (chy­ba że na sur­wi­wa­lu). Zdo­by­cze tech­ni­ki nie są złe z na­tu­ry. Ale gdy nie ma­my po­my­słu, co zro­bić ze so­bą pod­czas wa­ka­cji, to cóż – nie jest do­brze.

Wy­obraź so­bie, że masz wol­ne. Po pro­stu – nic nie mu­sisz. Ko­mór­ka nie dzia­ła, ba­te­ria w lap­to­pie umar­ła śmier­cią nie­na­tu­ral­ną. Jak re­agu­jesz? Cie­szysz się i otwie­rasz w gło­wie szu­flad­kę z na­pi­sem „Ma­rze­ni na czas wol­ny”, czy ra­czej ner­wo­wo prze­bie­rasz no­ga­mi, ob­gry­zasz pa­znok­cie i bur­czysz „Nu­uuuda…”? Na­wet je­śli na­le­żysz do dru­giej gru­py, ode­tchnij z ulgą, bo masz „Dro­gę”! A W NIEJ 50 NIEBANALNYCH POMYSŁÓW NA WYSTRZAŁOWE LATO Z RODZINĄ, PRZYJACIÓŁMI ALBO SOLO.

Za­chę­cam Was tak­że do udzia­łu w na­szym wa­ka­cyj­nym kon­kur­sie. Na­gro­dy już na Was cze­ka­ją i nie miesz­czą się do dwóch kar­to­nów, zaj­mu­jąc spo­ro na­sze­go re­dak­cyj­ne­go me­tra­żu. Zwy­cięz­cy na pew­no bę­dą za­do­wo­le­ni.

Po­zdra­wiam Was go­rą­co i ży­czę ab­so­lut­nie ge­nial­nych i tro­chę nie­prze­wi­dy­wal­nych wa­ka­cji! Do zo­ba­cze­nia w sierp­niu!

 

Mag­da Gu­ziak-No­wak

re­dak­tor na­czel­ny