Wstępniak

Szczęść Bo­że!

Czło­wiek, któ­ry po­dej­mu­je de­cy­zję wia­ry, prę­dzej czy póź­niej za­uwa­ża, że ży­je na gra­ni­cy dwóch świa­tów, w roz­dar­ciu. Na pew­no już każ­dy z nas do­świad­czył te­go, że to by­wa bo­le­sne, że te dwa świa­ty „nie pa­su­ją do sie­bie”. Mó­wił prze­cież Pan Je­zus: „Kró­le­stwo Mo­je nie jest z te­go świa­ta”. Ten cy­tat, wy­ję­ty z prze­słu­cha­nia Pa­na Je­zu­sa przez Pi­ła­ta wska­zu­je na czę­stą ko­niecz­ność po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji, co sta­wiam na pierw­szym miej­scu. Uży­łem te­go cy­ta­tu w krót­kiej in­for­ma­cji na te­mat teo­lo­gii wy­zwo­le­nia (Za­bły­śnij na ka­te­che­zie – s. 7). A uzna­łem, że trze­ba za­mie­ścić tę in­for­ma­cję po obej­rze­niu fil­mu Cri­stia­da, gdzie we wspa­nia­ły spo­sób zo­stał po­ka­za­ny he­ro­izm lu­dzi prze­śla­do­wa­nych za wia­rę, lu­dzi, któ­rzy by­li go­to­wi od­dać swo­je ży­cie, by móc uczest­ni­czyć we Mszy Świę­tej, by móc wziąć udział w pro­ce­sji. Pre­zy­dent – ma­son za­ka­zał w Mek­sy­ku nie tyl­ko mo­dle­nia się po­za świą­ty­nia­mi, on rów­nież wy­dał za­kaz spra­wo­wa­nia Eu­cha­ry­stii w ko­ścio­łach. Nie wszy­scy wie­dzą, że mi­mo zła­go­dze­nia re­stryk­cyj­nych prze­pi­sów, Ko­ściół mek­sy­kań­ski mu­siał za­pła­cić grzyw­nę za… Ja­na Paw­ła II, któ­ry od­wie­dził Mek­syk w 1979 ro­ku. Dla­cze­go? Bo wy­stę­po­wał w nie­do­zwo­lo­nym stro­ju, czy­li w su­tan­nie! Nie moż­na po­pie­rać za­bi­ja­nia, Pan Je­zus wy­raź­nie wska­zał, że nie ma za­mia­ru wy­pę­dzać Rzy­mian z Zie­mi Obie­ca­nej, ale też za­wsze sta­wał w obro­nie po­krzyw­dzo­nych, utoż­sa­mił się z cho­ry­mi, głod­ny­mi i spra­gnio­ny­mi.

Jak za­uwa­ży­li­ście już pew­nie na okład­ce, w tym nu­me­rze ma­my nie­co wię­cej te­ma­tów ze­bra­nych wo­kół Eu­cha­ry­stii. Mo­że­cie do­wie­dzieć się o tak zwa­nych cu­dach eu­cha­ry­stycz­nych (s. 11, 12 i 13) i o hi­sto­rii pro­ce­sji Bo­że­go Cia­ła (s. 9–10). Do­wie­cie się, że by­wa­ją oso­by, któ­rym Pan Bóg da­je prze­dziw­ną ła­skę ży­cia sa­mą Ko­mu­nią Świę­tą (s. 16), mo­że­cie przy­jąć za­pro­sze­nie na wa­ka­cyj­ne re­ko­lek­cje al­bo sko­rzy­stać z na­szej ra­dy w do­bo­rze cie­ka­wej lek­tu­ry („ta­bli­ca ogło­szeń” – s. 32).

Pa­ni Elż­bie­ta, pro­wa­dzą­ca Po­rad­nię Ro­dzin­ną w war­szaw­skiej pa­ra­fii Naj­święt­sze­go Zba­wi­cie­la, za­pra­sza Was do po­zna­wa­nia tem­pe­ra­men­tów (s. 22), a Mag­da pró­bu­je pod­su­nąć Wam za­cho­wa­nia naj­wła­ściw­sze w róż­nych trud­nych sy­tu­acjach, ja­kie opi­su­je­cie w nad­sy­ła­nej do nas ko­re­spon­den­cji (s. 25).

Ży­czę nie tyl­ko owoc­nej lek­tu­ry, przede wszyst­kim ży­czę przy­bli­ża­nia się do sa­me­go Pa­na Je­zu­sa obec­ne­go w Sa­kra­men­cie Oł­ta­rza.

 

Ks. Zbi­gniew Ka­płań­ski