Wstępniak

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Magda Guziak-Nowak

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy! To bę­dzie to­tal­nie nie­mę­ski wstęp­niak, bo pi­sząc go, tro­chę się wzru­szam. Prze­cież nie co ty­dzień ob­cho­dzi­my tak po­waż­ny ju­bi­le­usz.

Rów­no 20 lat te­mu wy­szedł z dru­kar­ni pierw­szy nu­mer „Dro­gi”.

Okrą­gła rocz­ni­ca to do­sko­na­ła oka­zja do wspo­mnień i szcze­re­go „dzię­ku­ję”, wy­po­wie­dzia­ne­go w kie­run­ku osób, któ­re za­ło­ży­ły to pi­smo i przez la­ta w nim pra­co­wa­ły, po­świę­ca­jąc swój czas, ener­gię, mło­dość.

Kie­dy zmie­nia­li się re­dak­to­rzy na­czel­ni, „Dro­ga” prze­cho­dzi­ła me­ta­mor­fo­zy. Ko­lej­ni na­czel­ni wpro­wa­dza­li zmia­ny, pró­bu­jąc do­sto­so­wać pi­smo do ocze­ki­wań współ­cze­snej mło­dzie­ży. Ni­gdy jed­nak „no­wi” nie od­że­gny­wa­li się od do­rob­ku swo­ich po­przed­ni­ków. Dzię­ki te­mu, przez te wszyst­kie la­ta, „Dro­ga” nie zbo­czy­ła z wła­ści­wej ścież­ki i ca­ły czas re­ali­zo­wa­ła swo­ją mi­sję.

Wie­le jest osób, któ­rym chce­my dziś po­wie­dzieć „dzię­ku­ję”, ale wstęp­niak rzą­dzi się swo­imi pra­wa­mi, więc wspo­mnę tyl­ko o trzech. Dzię­ku­ję Pa­nu dr. inż. An­to­nie­mu Zię­bie, któ­ry nie­zra­żo­ny ab­so­lut­nie żad­ny­mi prze­ciw­no­ścia­mi lo­su i trud­no­ścia­mi, przez 20 lat wi­dział w „Dro­dze” (i na­dal wi­dzi) po­tęż­ne na­rzę­dzie do ewan­ge­li­za­cji.

Dzię­ku­ję Pa­nu To­ma­szo­wi Fla­dze, pierw­sze­mu re­dak­to­ro­wi na­czel­ne­mu, któ­ry „pod­jął rę­ka­wi­cę” i od pod­staw stwo­rzył pi­smo (wte­dy ty­go­dnik!) dla mło­dzie­ży ka­to­lic­kiej. Dzię­ku­ję Księ­dzu Zyg­mun­to­wi Ko­sow­skie­mu (a przez nie­go – tak­że je­go bli­skim Współ­pra­cow­ni­kom), któ­ry od 20 lat (!) jest na­szym asy­sten­tem ko­ściel­nym.

droga_u_kardynala
Ze­spół „Dro­gi” z wi­zy­tą u ks. Kar­dy­na­ła Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza

Od kie­dy pra­cu­ję w „Dro­dze”, po­zna­łam kil­ka nie­sa­mo­wi­tych hi­sto­rii, któ­re roz­po­czę­ły się dzię­ki niej i trwa­ją do dziś. Jed­ną z nich opi­su­je­my na str. 7 – to opo­wieść o przy­jaź­ni Ba­si i Eli. Je­śli zna­cie po­dob­ne, ko­niecz­nie do nas na­pisz­cie. Chęt­nie prze­czy­ta­my i wy­dru­ku­je­my w cza­so­pi­śmie. Za wszyst­kie przy­jaź­nie, ale też za do­bre wy­bo­ry i na­wró­ce­nia, w któ­rych po­mo­gła „Dro­ga”, Bo­gu niech bę­dą dzię­ki! 20-le­cie „Dro­gi” trze­ba świę­to­wać god­nie. Z ra­do­ścią in­for­mu­ję, że 15 kwiet­nia w sie­dzi­bie Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski w War­sza­wie od­bę­dzie się kon­fe­ren­cja pra­so­wa na te­mat na­sze­go ju­bi­le­uszu.

Je­śli miesz­ka­cie w oko­li­cy, za­pra­sza­my na godz. 11:00. Dzień póź­niej roz­po­czy­na­ją się XXI Tar­gi Wy­daw­ców Ka­to­lic­kich, tak­że w sto­li­cy. Po­trwa­ją do nie­dzie­li 19 kwiet­nia. Spo­tkaj­my się i po­znaj­my w Ar­ka­dach Ku­bic­kie­go na Zam­ku Kró­lew­skim! Za­pra­sza­my! Na­to­miast dla ro­dzi­ców, na­uczy­cie­li i ka­te­che­tów or­ga­ni­zu­je­my kon­fe­ren­cję po­pu­lar­no­nau­ko­wą Na­sto­lat­ki 2.0 – mło­dzież a me­dia.

Od­bę­dzie się 25 kwiet­nia w au­li św. Ja­na Paw­ła II przy Sank­tu­arium Bo­że­go mi­ło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Ła­giew­ni­kach.

Szcze­gó­ło­wy plan na www.droga.com.pl/konferencja

Po­zdra­wiam Was ser­decz­nie i za­czy­nam od­mie­rzać dni do… ko­lej­ne­go ju­bi­le­uszu!

 

Mag­da Gu­ziak-No­wak

re­dak­tor na­czel­ny