Wstępniak

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

Magda Guziak-Nowak

Al­le­lu­ja! Po smut­ku Wiel­kie­go Piąt­ku na­de­szła chwa­ła po­ran­ka! Chry­stus zwy­cię­żył, Chry­stus ży­je! Ko­cha­ni Czy­tel­ni­cy, z oka­zji naj­wspa­nial­szych świąt w ca­łym ro­ku li­tur­gicz­nym ży­czę Wam… do­brej pa­mię­ci. Że­by już ni­gdy nie wy­pa­dło Wam z gło­wy, że­by­ście nie za­po­mnie­li, że ofia­ra Je­zu­sa by­ła dla nas – dla mnie i dla Was.

Każ­da li­tur­gia Wiel­kie­go Piąt­ku zmie­nia mo­je ser­ce. Kie­dy wra­cam z ko­ścio­ła do do­mu, my­ślę so­bie, że już nie po­wiem i nie po­my­ślę, że ni­ko­mu na mnie nie za­le­ży al­bo że je­stem sa­ma ze swo­imi ra­do­ścia­mi i pro­ble­ma­mi. Świa­do­mość, że Je­zus od­dał za mnie swo­je ży­cie, da­je mi na­dzie­ję na nie­bo, ale też przy­wra­ca wia­rę w lu­dzi. Bo prze­cież Je­zus był czło­wie­kiem. Sko­ro więc On był zdol­ny do tak wiel­kie­go po­świę­ce­nia, to i my… Chcę Wam tak­że go­rą­co po­dzię­ko­wać za od­po­wiedź na na­sze kon­kur­so­we 20-le­cie. Do­sta­li­śmy wie­le ar­ty­ku­łów, fo­to­gra­fii, me­mów i kar­tek uro­dzi­no­wych. Cóż, te ostat­nie ucie­szy­ły nas szcze­gól­nie. Zma­ga­my się z wy­bo­rem lau­re­atów – nie jest to pro­ste. Wy­ni­ki ogło­si­my w ko­lej­nym nu­me­rze „Dro­gi”.

A tym­cza­sem za­chę­cam do lek­tu­ry bie­żą­ce­go wy­da­nia. Po­zo­sta­jąc w świą­tecz­nym na­stro­ju, po­le­cam Wam te­mat nu­me­ru o no­wej ewan­ge­li­za­cji. To o wie­le wię­cej niż zmie­nia­ją­ca się co se­zon mo­da. Przy­ję­cie Je­zu­sa ja­ko Pa­na i Zba­wi­cie­la nie uczy­ni z nas sta­ro­świec­kich dzi­wa­ków, ale spra­wi, że cią­gle bę­dzie­my na cza­sie, bo Pan Bóg był, jest i bę­dzie! Al­le­lu­ja!

 

Mag­da Gu­ziak-No­wak

re­dak­tor na­czel­ny