Wstępniak

Dro­dzy Czy­tel­ni­cy!

No­wa „Dro­ga” na No­wy Rok, czy­li zmie­nia­my się dla Was! Czy je­ste­ście go­to­wi na re­dak­cyj­ne re­wo­lu­cje? Zaj­rzyj­cie szyb­ko do środ­ka i zo­bacz­cie, jak się zmie­ni­ły Wa­sze ulu­bio­ne dzia­ły i ja­kie przy­go­to­wa­li­śmy nie­spo­dzian­ki.

Za na­szym wstęp­nia­kiem roz­po­czy­na się te­mat nu­me­ru.

Dzi­siaj o ma­rze­niach, za dwa ty­go­dnie o do­ga­dy­wa­niu się z ro­dzi­ca­mi, a w ko­lej­nych wy­da­niach m.in. o prze­mo­cy w In­ter­ne­cie, ano­rek­sji, wła­snym sty­lu i spo­wie­dzi. Lek­kim pió­rem o waż­nych a cza­sem bo­le­snych spra­wach.

Da­lej „roz­mo­wa w dro­dze”, czy­li wy­wiad nu­me­ru. Tym ra­zem o. Le­on Kna­bit, ale spo­dzie­waj­cie się też roz­mów z mu­zy­ka­mi, ak­to­ra­mi i Wa­szy­mi ró­wie­śni­ka­mi.

Te­raz czas na lu­bia­ną przez Was hi­sto­rię i pro-li­fe. W ru­bry­ce „tak dla ży­cia” znaj­dzie­cie wie­le pięk­nych świa­dectw o mi­ło­ści mi­mo wszyst­ko. Ta­ką opo­wie­ścią jest hi­sto­ria ma­łej św. Rit­ki – prze­czy­taj­cie ko­niecz­nie.

W dzia­le re­li­gij­nym Bo­że twe­ety, na­ucza­nie pa­pie­skie i py­ta­nia do dusz­pa­ste­rza, czy­li „księ­że, jest spra­wa…”.

Wa­szej uwa­dze po­le­cam tak­że „szko­łę mo­dli­twy” – cykl ar­ty­ku­łów, któ­rych ce­lem jest du­cho­we przy­go­to­wa­nie do Świa­to­wych Dni Mło­dzie­ży w Pol­sce. „Dro­ga” jest ich ofi­cjal­nym pa­tro­nem me­dial­nym! Ma­my na­dzie­ję, że po­moc­ne bę­dą dla Was „py­ta­nia bez wa­ha­nia”. Tu nie ma ta­bu. Je­śli po­trze­bu­je­cie kom­pe­tent­nej po­ra­dy, na­si fa­chow­cy są do Wa­szej dys­po­zy­cji. Po­nad­to w każ­dym nu­me­rze cze­ka­ją na Was li­sty o „al­fa­be­cie mi­ło­ści” (dzi­siaj A jak ak­cep­ta­cja) i tek­sty o cie­le i du­szy. Ma­my też coś spe­cjal­nie dla Dziew­czyn – mo­dę, uro­dę i ku­li­nar­ne in­spi­ra­cje. Dla Chło­pa­ków na­to­miast mę­skie wy­wia­dy, mo­to­ry­za­cję, no­win­ki tech­nicz­ne i spor­ty eks­tre­mal­ne.

No­wo­ścią jest też du­ży dział kul­tu­ral­ny, a w nim wy­wia­dy z gwiaz­da­mi, re­cen­zje fil­mo­we, mu­zycz­ne, naj­now­sze plan­szów­ki, gry kom­pu­te­ro­we i apli­ka­cje mo­bil­ne. A co Wy na to, gdy­by­śmy od cza­su do cza­su na­pi­sa­li tak­że o ma­lar­stwie, ope­rze i te­atrze? Ko­cha­ni, „Dro­ga” jest cza­so­pi­smem mi­syj­nym. Ozna­cza to, że rzą­dzi się in­ny­mi pra­wa­mi niż ga­ze­ty ko­mer­cyj­ne, dla któ­rych naj­waż­niej­szy jest zysk. Co jest na­szą mi­sją? Chce­my Wam to­wa­rzy­szyć w dro­dze do zba­wie­nia, a wcze­śniej w dro­dze do do­ro­sło­ści. Po­ka­zy­wać Wam, jak zbu­do­wać trwa­łą przy­jaźń z Je­zu­sem. Chce­my Wam opo­wie­dzieć o praw­dzi­wym Ko­ście­le, a nie o je­go ka­ry­ka­tu­rze, któ­rą przed­sta­wia­ją in­ne me­dia. Pra­gnie­my ra­zem z Wa­mi szu­kać od­po­wie­dzi na Wa­sze py­ta­nia o re­la­cje i mi­łość. Chce­my za­chę­cać do twór­cze­go pój­ścia pod prąd, roz­wi­ja­nia pa­sji i od­kry­wa­nia swo­je­go po­wo­ła­nia. Chce­my, że­by „Dro­ga” by­ła Wa­szym przy­ja­cie­lem. Da­cie nam szan­sę? Czas zmian to tak­że oka­zja do te­go, by przy­po­mnieć so­bie nie­mod­ne, ale pięk­ne sło­wo – „wdzięcz­ność”. Czy wie­cie, że w kwiet­niu br. bę­dzie­my świę­to­wać 20. uro­dzi­ny „Dro­gi”? A to zna­czy, że od jej „na­ro­dzin” przez na­szą re­dak­cję prze­wi­nę­ło się wie­lu dzien­ni­ka­rzy, re­dak­to­rów, gra­fi­ków. Oso­bą szcze­gól­nie za­słu­żo­ną dla pi­sma jest Pa­ni Agniesz­ka Bia­lik, po­przed­ni re­dak­tor na­czel­ny. Pra­cy w „Dro­dze” od­da­ła swo­je ser­ce i ka­wa­łek ży­cia. Pi­sa­ła dla Was 17 lat. Im­po­nu­ją­ce, praw­da? Dzię­ku­je­my! Za­chę­ca­my do lek­tu­ry pierw­sze­go nu­me­ru „Dro­gi” po re­dak­cyj­nych re­wo­lu­cjach. Je­ste­śmy cie­ka­wi Wa­szych opi­nii i su­ge­stii. Lu­bi­my czy­tać li­sty, więc pisz­cie du­żo i czę­sto: listy@droga.com.pl. Naj­cie­kaw­sze na­gro­dzi­my.

Do zo­ba­cze­nia za dwa ty­go­dnie!

 

Re­dak­cja