Jola Tęcza-Ćwierz

W ciągu roku szkol­nego na­rze­kamy na nad­miar obo­wiąz­ków, prze­mę­cze­nie. Ale przed nami wa­ka­cje – czas, który warto wy­ko­rzy­stać w kre­atywny spo­sób. W tym nu­me­rze „Drogi” pi­szemy o wa­ka­cyj­nych wy­zwa­niach. Za­sta­nów się, czym wy­peł­nisz 69 dni wa­ka­cji? Może to być po­dró­żo­wa­nie, fo­to­gra­fo­wa­nie, go­to­wa­nie, ma­lo­wa­nie albo ob­ser­wo­wa­nie gwiazd. Mo­żesz wy­bie­rać spo­śród kil­ku­dzie­się­ciu pro­po­zy­cji, które za­miesz­czamy na stro­nach 6–7. Chyba, że wo­lisz spać do po­łu­dnia, le­niu­cho­wać i cze­kać na roz­po­czę­cie roku szkolnego :)

Za­chę­cam Cię do śmia­łego po­dą­ża­nia za ma­rze­niami, ucze­nia się no­wych rze­czy i pró­bo­wa­nia no­wych sma­ków. W każ­dym z nas drze­mią uśpione ta­lenty, warto po­móc im się obu­dzić. Ale uwaga: je­śli Twoim wy­zwa­niem bę­dzie de­cy­zja, że od ju­tra upra­wiasz jog­ging przez dwie go­dziny dzien­nie albo chcesz w dwa mie­siące wa­ka­cji nad­ro­bić cały ma­te­riał z matmy – szanse na wy­trwa­nie i re­ali­za­cję celu ma­leją. Wiele po­ra­żek zwią­za­nych z na­uką, zmianą na­wy­ków czy sty­lem ży­cia wy­nika z tego, że zbyt wiele od sie­bie ocze­ku­jemy. Nie masz ochoty bie­gać dziś przez pół go­dziny? Trudno. Zrób pięć przy­sia­dów. Wy­ko­naj ja­ką­kol­wiek ak­tyw­ność. Czę­sto po­tem oka­zuje się, że na­gle na­bie­rasz jed­nak ochoty na więcej.

Je­śli chcesz coś w ży­ciu zmie­nić lub cze­goś się na­uczyć – po­trze­bu­jesz mo­ty­wa­cji. Może być ona we­wnętrzna albo ze­wnętrzna. Wła­sna po­trzeba od­miany i py­ta­nie sa­mego sie­bie: „Po co to ro­bię?” to mo­ty­wa­cja we­wnętrzna. Jest klu­czowa do pod­ję­cia ja­kich­kol­wiek dzia­łań. Z ko­lei mo­ty­wa­cję ze­wnętrzną dają nam lu­dzie z oto­cze­nia: przy­ja­ciele, ro­dzina, na­uczy­ciele. Czer­piemy ją także z pa­nu­ją­cych trendów.

Wa­ka­cje to do­bry mo­ment, by pod­jąć wy­zwa­nie. Nie bój się zro­bić pierw­szy krok. Uwierz w swoje moż­li­wo­ści. Na­wet je­śli da­nego dnia nie zre­ali­zu­jesz za­pla­no­wa­nego za­da­nia, nic się nie sta­nie. Masz na to całe dwa miesiące!

Je­żeli bę­dziesz mieć ja­sno okre­ślony cel i silną mo­ty­wa­cję – zro­bisz wszystko, by nic nie sta­nęło Ci na prze­szko­dzie w jego re­ali­za­cji. A je­śli mimo wszystko trudno Ci się zmo­bi­li­zo­wać, po­szu­kaj ko­goś, kto bę­dzie Cię wspie­rał i za­chę­cał do dzia­ła­nia. Trzy­mam kciuki!

 

Jola Tęcza-Ćwierz

p.o. re­dak­tora naczelnego

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: