Wstępniak 23/2017

Magda Guziak NowakZa chwi­lę Ad­went. A my za­miast pi­sać o pod­łaź­nicz­kach i in­nych sta­ro­pol­skich tra­dy­cjach z cho­in­ką w tle, da­je­my Wam trud­ne i smut­ne tek­sty o prze­śla­do­wa­niach chrze­ści­jan. Dłu­go dys­ku­to­wa­li­śmy w re­dak­cji, czy mo­że­my opi­sać dla Was te hi­sto­rie. Czy nie oka­żą się za moc­ne, czy je udźwi­gnie­cie, czy da­cie ra­dę prze­czy­tać. My­śli­my jed­nak, że mu­si­my o tym mó­wić – czę­sto i gło­śno. Świa­do­mość i wie­dza to nasz pierw­szy obo­wią­zek. Dru­gi – to kon­kret­na po­moc.

 

Mag­da Gu­ziak-No­wak

re­dak­tor na­czel­ny