Wstępniak 22/2017

Magda Guziak NowakObie­cu­ję, że w bie­żą­cym nu­me­rze „Dro­gi” znaj­dzie­cie in­te­re­su­ją­ce ar­ty­ku­ły. Obie­cu­ję, że przy­go­tu­je­my dla Was faj­ny nu­mer świą­tecz­ny. Obie­cu­ję, że oso­by, któ­re roz­wią­żą krzy­żów­kę, do­sta­ną od nas świet­ne na­gro­dy!

Ufff, ale na­obie­cy­wa­łam! Tym bar­dziej za­pra­szam Was do lek­tu­ry na­sze­go te­ma­tu nu­me­ru – wła­śnie o obiet­ni­cach. Je­śli zwy­kle obie­cu­je­cie z au­to­ma­tu, bez więk­szej re­flek­sji, zy­ska­cie no­we spoj­rze­nie. Mag­da Urlich po­ka­zu­je, że obiet­ni­ce mo­gą być jak pach­ną­cy kwia­tek w bu­kie­cie re­la­cji (ach!). To zna­czy – obie­cu­je­my, po­nie­waż za­le­ży nam na do­brym kon­tak­cie z dru­gą oso­bą, bo chce­my spra­wić jej ra­dość, po­móc, za­pew­nić swo­ją obiet­ni­cą: „je­steś dla mnie waż­na/-y”.

Hm… Czy już wie­cie, dla­cze­go tak wie­le Wam obie­ca­łam? Bo to dla Was sia­dam z ra­do­ścią do swo­je­go re­dak­tor­skie­go biur­ka. Se­rio, obie­cu­ję!

 

Mag­da Gu­ziak-No­wak

re­dak­tor na­czel­ny