Magda Guziak NowakObie­cuję, że w bie­żą­cym nu­me­rze „Drogi” znaj­dzie­cie in­te­re­su­jące ar­ty­kuły. Obie­cuję, że przy­go­tu­jemy dla Was fajny nu­mer świą­teczny. Obie­cuję, że osoby, które roz­wiążą krzy­żówkę, do­staną od nas świetne nagrody!

Ufff, ale na­obie­cy­wa­łam! Tym bar­dziej za­pra­szam Was do lek­tury na­szego te­matu nu­meru – wła­śnie o obiet­ni­cach. Je­śli zwy­kle obie­cu­je­cie z au­to­matu, bez więk­szej re­flek­sji, zy­ska­cie nowe spoj­rze­nie. Magda Urlich po­ka­zuje, że obiet­nice mogą być jak pach­nący kwia­tek w bu­kie­cie re­la­cji (ach!). To zna­czy – obie­cu­jemy, po­nie­waż za­leży nam na do­brym kon­tak­cie z drugą osobą, bo chcemy spra­wić jej ra­dość, po­móc, za­pew­nić swoją obiet­nicą: „je­steś dla mnie ważna/-y”.

Hm… Czy już wie­cie, dla­czego tak wiele Wam obie­ca­łam? Bo to dla Was sia­dam z ra­do­ścią do swo­jego re­dak­tor­skiego biurka. Se­rio, obiecuję!

 

Magda Guziak-Nowak

re­dak­tor naczelny

Najnowszy numer:
Najnowszy numer:
Polecamy: